Sceny kulturowe a polityki kultury w Małopolsce - Obserwatorium ...

zarz.agh.edu.pl

Sceny kulturowe a polityki kultury w Małopolsce - Obserwatorium ...

Sceny kulturowe a polityki kultury w Małopolsce

[sektor pozarządowy, gmina wiejsko-miejska]

[gmina 9; FGI 9.1]

Opiniotwórcza rola kościoła bywa

źródłem napięć i konfliktów. W szczególności

różnego typu imprezy niszowe,

realizowane zazwyczaj przez młodzież,

poddawane są krytyce ze strony grup

religijnych. Badani z większych miejscowości

bardzo często zaznaczali, że

stanowisko parafii w tej kwestii jest zbyt

radykalne. Innym źródłem napięć związanych

z Kościołem katolickim, które

było wymieniane w czasie badań, jest

problem „dóbr kościelnych” i sposobu

ich wykorzystania. W wielu miejscach

małopolski Kościół katolicki jest właścicielem

budynków i przedmiotów o znaczeniu

symbolicznym, które, według

badanych, mogłyby być wykorzystane do

promocji miasta lub gminy, zwiększając

ich atrakcyjność turystyczną. Tymczasem

Kościół katolicki nie posiada środków

finansowych na renowację obiektów,

które z czasem popadają w ruinę. Analiza

zebranego materiału empirycznego

pokazuje, że większość zabytków, budynków

i przedmiotów symbolicznych, które

można zaliczyć do kultury materialnej

(ale też związanej z nią kultury duchowej)

Małopolski, należy to grup religijnych

Kościoła katolickiego. Co ciekawe,

inne niż katolickie grupy religijne nie

są dla pozostałych aktorów partnerem

w realizacji wydarzeń kulturalnych. Jak

zauważono w czasie jednego z wywiadów

grupowych:

B: A czy są tutaj, od razu zapytam, jakieś inne

grupy religijne, jakieś inne grupy wyznaniowe

[badacz]

K1: Nie. [zespół ludowy, gmina miejska]

K2: No w [nazwa miejscowości] są prawosławni

przecież. [zespół ludowy, gmina miejska]

B: A jakieś protestanckie Działalność protestancka

K1, K2: Są.

M1: W jednym mieście. Prawosławni w [nazwa

miejscowości] [dyrektor, dom kultury, gmina

miejska]

K2: W [nazwa miejscowości] też. [sektor pozarządowy,

gmina miejska]

B: A czy te grupy inicjują jakieś działania

M1: Ooo tak.

K1: Dużo działają.

42

More magazines by this user
Similar magazines