Sceny kulturowe a polityki kultury w Małopolsce - Obserwatorium ...

zarz.agh.edu.pl

Sceny kulturowe a polityki kultury w Małopolsce - Obserwatorium ...

Sceny kulturowe a polityki kultury w Małopolsce

M2: Nie, jeśli on będzie malował w piwnicy dla

siebie, to nigdy nie będzie zjawisko kulturalne,

chyba że on umrze i te obrazy ktoś znajdzie, to

wtedy to będzie kulturalne zjawisko i jeżeli je

się pokaże, tu nie może być właśnie.

B: Czyli sam akt tworzenia nie kwalifikuje się

[badacz]

M1: To nie jest zdarzeniem kulturalnym, kulturowym

z całą pewnością.

M1: Jest formą ekspresji bardziej indywidualnej.

[niezależny animator kultury, gmina

miejska] [gmina 10; FGI 10.1]

Co kryje się pod pojęciem

„kultura”

W naszych badaniach założyliśmy, że aktorzy

kultury – niezależnie od stopnia ich

formalizacji – posługują się w swojej pracy,

mniej lub bardziej twórczej, pewnym

wyobrażeniem, co do sfery kultury należy,

a co nie. Innymi słowy, aktorzy kultury

operują roboczą definicją kultury, która

pomaga im w stworzeniu ram, w obrębie

których funkcjonują. Nie jest to jednakże

definicja statyczna, oparta na jednoznacznych

kryteriach, wręcz przeciwnie, jest

ona dynamiczna, a jej zakres jest stale

negocjowany.

Punktem wyjścia dla naszej analizy pojęcia

kultury w środowiskach lokalnych jest

fragment wywiadu grupowego, którym

zakończyliśmy poprzednią część tego

rozdziału. Negocjacje pomiędzy dwoma

aktorami kultury, przedstawicielami instytucji

publicznych, wskazują na brak zgody

co do zakresów znaczenia kultury, nawet

w obrębie jednej grupy aktorów (publiczni

aktorzy instytucjonalni). Używając kategorii

definicji formalnej, można stwierdzić,

że negocjacje przebiegają w obrębie

dwóch zasadniczo przeciwstawnych wizji:

inkluzyjnej – o wysokiej mocy zawierania,

i ekskluzywnej – o wysokiej mocy odrzucania.

W tym pierwszym wypadku mamy

do czynienia z sytuacją, w której każda

praktyka społeczno-kulturowa realizowana

w sposób refleksyjny przez jednostki

i niosąca z sobą jakiś przekaz, jest przez

badanych uznawana za kulturę. W drugim

zaś wypadku sfera kultury jest związana

z instytucjami kultury i planowanym

zestawem działań, które muszą zostać

podjęte, aby był nie tylko przekaz, ale

i odbiór. W ekskluzywnej definicji kultury

bardzo ważne jest zatem nie tylko kryterium

jakościowe, ale też ilościowe. Sam

akt tworzenia nie kwalifikuje się tutaj jako

wydarzenie o charakterze kulturalnym.

Bardzo ważne, szczególnie w wypadku

aktorów instytucjonalnych, jest kryterium

48

More magazines by this user
Similar magazines