Sceny kulturowe a polityki kultury w Małopolsce - Obserwatorium ...

zarz.agh.edu.pl

Sceny kulturowe a polityki kultury w Małopolsce - Obserwatorium ...

Sceny kulturowe a polityki kultury w Małopolsce

rze, może się okazać kluczowym krokiem

w podniesieniu jakości usług w sektorze

kultury. Zdaje się również, że kluczem do

aktywizowania młodzieży w sferze kultury

jest przekazanie jej określonej przestrzeni

dla własnej wolnej twórczości, czego

świetnym przykładem jest cyklicznie realizowany

projekt w jednej z małopolskich

gmin, w którym dzieci i młodzież same

wymyślają projekt, starają się o dofinansowanie

i same go realizują (por. zacytowane

w rozdziale 3., s. 46 wypowiedzi

aktorów kultury).

Kategorie przekrojowe

W celu uzupełnienia opisu scen kulturowych,

należy wskazać na dwie kategorie

przekrojowe: sytuowanie się scen w wymiarze

p r z e s t r z e n n y m i poziom

f o r m a l i z a c j i.

Wymiar przestrzenny odnosi się do kategorii

lokalności bądź ponadlok

a l n o ś c i scen kulturowych. Większość

scen w Małopolsce ma charakter lokalny

i jest mocno osadzona w lokalnym środowisku

społecznym. Z oczywistych względów

lokalność scen w znacznej mierze determinuje

działania na nich realizowane.

Dlatego można by się spodziewać, że będą

one bardziej dostosowane do potrzeb

lokalnej społeczności. Jak wspomniano

wcześniej, często działania podejmowane

na scenach nie są umocowane w rzeczywistych

potrzebach społecznych, gdyż

zazwyczaj tych w ogóle się nie diagnozuje.

Szczegółowa analiza dotycząca kwestii badania

sektora kultury została przedstawiona

w rozdziale 7. poświęconym ewaluacji

polityki kulturowej. Tutaj warto jednak

pokazać, że pojedynczy aktorzy poszukują

odpowiedzi na pytanie o potrzeby kulturowe

społeczności lokalnej i źródła sukcesu

upatrują w działaniu o charakterze popkulturowym,

przez które znowu można

przemycić nieco treści wpływających na

podniesienie kultury osobistej odbiorców.

M1: No bo przecież to musi funkcjonować dla

ludzi, trzeba rynek zbadać, co będzie się cieszyło

zainteresowaniem i wymyśliłem coś takiego,

może uznacie, że to jest trochę prymitywne,

żeby na pierwszy ogień poszła szkoła modelek.

Żeby na pierwszy ogień zrobić szkołę modelek,

oczywiście tam będzie też kurs tańca, towarzyskiego,

nowoczesnego, języki, jeżeli mi to chwyci,

bo ja nie wiem, czy będzie zainteresowanie.

[dyrektor, centrum kultury, gmina miejska]

[gmina 3; FGI 3.1]

W Małopolsce istnieją też sceny kulturowe,

których działanie ma charakter

ogólnopolski lub regionalny, przy czym

74

More magazines by this user
Similar magazines