Sceny kulturowe a polityki kultury w Małopolsce - Obserwatorium ...

zarz.agh.edu.pl

Sceny kulturowe a polityki kultury w Małopolsce - Obserwatorium ...

Sceny kulturowe a polityki kultury w Małopolsce

Podsumowując, eksploatacja motywów

etnicznych jest współcześnie częstą

praktyką inicjującą powstawanie scen

alternatywnych. Sceny te często stają się

genius loci danej miejscowości, okazują

się zatem wartościowym produktem kulturowym,

który wpływa na wzrost ruchu

turystycznego.

W tym kontekście, wartym odnotowania

zjawiskiem jest powstawanie s c e n

z o r i e n t o w a n y c h n a w i d o w n i ę

p o z a l o k a l n ą. Z materiału badawczego

wyłania się pewien wzór, zgodnie

z którym lokalni aktorzy kultury oraz

osoby realizujące politykę kulturalną

w danej gminie dwojako odnoszą się do

scen alternatywnych, których działania

ukierunkowane są na odbiorcę pozalokalnego.

Pierwsze podejście charakteryzuje

się marginalizacją tych scen, wyrażającą

się w braku wsparcia (instytucjonalnego,

finansowego, infrastrukturalnego) bądź

braku zainteresowania i wiedzy na temat

działań podejmowanych na tych scenach.

W drugim wypadku dochodzi do sytuacji,

w której sceny zorientowane na odbiorcę

pozalokalnego wykorzystywane są przez

polityków i/lub aktorów dominujących (na

przykład działających na scenie wiodącej)

instrumentalnie – niekoniecznie zgodnie

z założeniami aktorów organizujących

działania na opisywanych scenach. Przykładem

może być wykorzystanie festiwalu

filmowego w [nazwa gminy], który

w zamierzeniu ma służyć upowszechnianiu

dorobku kinematografii, a politykom służy

jako narzędzie promocji miasta. Jednocześnie

nie podejmuje się działań mających

na celu wykorzystanie potencjału tych

scen do aktywizacji mieszkańców gminy

jako czynnych bądź biernych odbiorców.

B: […] ta polityka kulturalna jest bardziej nastawiona

na mieszkańców czy na przyjezdnych

[badacz]

M: Oj myślę, że… ja wiem… chyba raczej na

mieszkańców, poza [festiwalem]. [festiwal] jest

zdecydowanie nastawiony na przyjezdnych!

Zdecydowanie! [menadżer kultury, dom kultury,

gmina miejska]

B: Częściej przyjeżdżają ludzie, tak jak Pan mówił,

z Warszawy, z Krakowa… niż tu miejscowi

M: Tak, tak! Oczywiście! I po latach już wiem, że

tak jest i tutaj za bardzo, powiem Pani szczerze,

nawet nie jestem bardzo zainteresowany, żeby

na przykład telewizja miejscowa reklamowała

imprezę czy gazeta, bo po co Jestem bardziej

nastawiony na reklamowanie imprezy w Polsce

i udało mi się, że impreza ma już taką rangę, że

i TVP Kultura i radiowa Trójka od pierwszego

76

More magazines by this user
Similar magazines