Sceny kulturowe a polityki kultury w Małopolsce - Obserwatorium ...

zarz.agh.edu.pl

Sceny kulturowe a polityki kultury w Małopolsce - Obserwatorium ...

Sceny kulturowe a polityki kultury w Małopolsce

i razem z grupą znajomych speleologów

eksploruje lokalne jaskinie. Abstrahując

od tego, że lokalni aktorzy kultury nie postrzegali

tego raczej jako działalności kulturalnej,

okazało się, że niewielu w ogóle

o tym wie. W kategoriach pojęciowych

przyjętych w niniejszej publikacji taka

praktyka – regularne zjazdy speleologów

– niewątpliwie jest niesformalizowaną

sceną kulturową.

Zależności strukturalne

Zakłada się, że sceny kulturowe z terenu

każdej gminy tworzą specyficzną s t r u k -

t u r ę, w ramach której występują różnego

rodzaju z a l e ż n o ś c i. Podstawowy

dychotomiczny ich podział to n i e z a -

l e ż n o ś ć i p o d l e g ł o ś ć, przy czym

ta ostatnia jest stopniowalna oraz może

mieć wymiar instytucjonalny bądź symboliczny.

Podległość przenosi nas na drugi

poziom analizy struktury scen kulturowych,

który wynika z relacji d o m i n a c j i

pomiędzy poszczególnymi scenami. Na

tym poziomie sceny występują w relacji

n a d r z ę d n o ś c i i p o d r z ę d n o ś c i.

Niewątpliwie istnieją sceny, które funkcjonują

niezależnie od innych. Większość

z nich stanowią sceny niesformalizowane,

o których była mowa pod koniec

poprzedniej części. Aby funkcjonować,

sceny niezależne muszą posiadać niezbędne

zasoby, przy czym na przykład

w wypadku niesformalizowanych inicjatyw

często wystarczającymi zasobami

są czas i gotowość aktorów do podjęcia

pracy. Należy pamiętać, że taki sposób

działania daje dużo wolności i tym samym

pozwala na realizację inicjatyw w sposób

nieograniczony z góry narzuconymi ramami.

Z definicji znacznie częściej predestynowane

są do tego sceny kontrkulturowe

oraz niszowe.

Pisząc o niezależności scen, nie wykluczamy

tu możliwości wchodzenia

w partnerstwa opierające się na zasadzie

względnej równości. W jednej z przebadanych

miejscowości zaobserwowano

bardzo efektywny model współpracy,

w którym na rzecz wydarzenia organizowanego

w gminie wiele scen podejmuje

wspólne działania, uzupełniając

się. Co ciekawe, ta wspólna praca jest

podejmowana ad hoc, w odpowiedzi na

zaistniałe zapotrzebowanie. Zacytowany

poniżej dialog sprawia wrażenie jakby

opisywane sceny działały we względnej

niezależności i dobrowolnie podejmowały

współpracę, opierając się na przekonaniu

aktorów kluczowych o wartości

takiego rozwiązania.

78

More magazines by this user
Similar magazines