Sceny kulturowe a polityki kultury w Małopolsce - Obserwatorium ...

zarz.agh.edu.pl

Sceny kulturowe a polityki kultury w Małopolsce - Obserwatorium ...

Sceny kulturowe jako przestrzeń działania aktorów kultury – analiza strukturalna

K1: To znaczy tu jest tak. Ktoś ma pomysł,

prawda Ten pomysł komuś powie, dołączy go.

Po prostu w tym momencie, jeżeli coś jest do

zrobienia, to na dobrą sprawę robią wszyscy.

K2: Tak, tak.

M2: Ale to do tego trzeba mieć jeszcze chęci

i czas.

M1: I czas. Gdyby ktoś miał, trzeba powiedzieć,

zaangażowanie. Zresztą widzę przewodniczący

rady, a zarazem przewodniczący [nazwa stowarzyszenia]

[nazwa miejscowości].

B: Czyli to wszystko polega na takim społecznym

poruszeniu. Jest jakaś idea, pojawia się.

I tutaj mogą się wszyscy dołączyć praktycznie,

tak [badacz]

K2: To właśnie to jest często tak, że wokół tego

pionu, jakiegoś tam tytułu, festiwal czy festyn,

czy cokolwiek, każdy dołącza tam jakby swoją

działkę.

K1: I to jest rzadkość. Bo to ja widzę tylko

w [nazwa miejscowości].

K2: Czyli na przykład stowarzyszenie przygotuje

i tam kuchnie, na przykład, i tam jakiś koncert.

[nazwa klubokawiarni], na przykład, przygotuje

warsztaty czy jeszcze jakiś dodatkowy koncert.

Tu artyści, którzy mieszkają tutaj, przygotują

wystawę. Tutaj jakiś koncert. I tak po prostu to,

to się wtedy. [gmina 7; FGI 7.2]

Niewątpliwie większość dostrzeganych

w Małopolsce scen pozostaje w strukturze

zależności w zasięgu podstawowej

jednostki terytorialnej, takiej jak gmina

lub miasto, lub też instancji wyższych –

powiatu, województwa. Nas interesuje

analiza sytuacji na tym podstawowym

poziomie, choć zapewne przy użyciu

podobnego modelu pojęciowego można

realizować ją również w innej skali.

Większość wydarzeń jest realizowana

dzięki współpracy przynajmniej kilku

scen, w obrębie których aktorzy mogą się

swobodnie przemieszczać. Gdy są to imprezy

masowe bądź działania realizowane

na szeroką skalę, wówczas jedną ze scen

jest często scena wiodąca podejmująca

współpracę z inną sceną wiodącą i/lub

scenami alternatywnymi.

Duża część scen kulturowych funkcjonuje

w różnego rodzaju zależnościach wnoszących

relację dominacji. Nadrzędność

jednej sceny wobec drugiej może wynikać

z kwestii formalnych i wówczas jest

pochodną i s t n i e j ą c e g o p o r z ą d k u

p r a w n e g o, na przykład wynikającego

79

More magazines by this user
Similar magazines