Sceny kulturowe a polityki kultury w Małopolsce - Obserwatorium ...

zarz.agh.edu.pl

Sceny kulturowe a polityki kultury w Małopolsce - Obserwatorium ...

Sceny kulturowe jako przestrzeń działania aktorów kultury – analiza strukturalna

w Małopolsce sceny, na których młodzież

uznawana jest przez aktorów kultury za

twórców i aktorów kultury i w jej ręce

oddaje się zasoby, po to, by sama mogła

realizować projekty kulturowe.

Sceny kulturowe pełnią bardzo różne

funkcje, przy czym wiodące częściej

reprezentują gminę, na nich upamiętnia

się ważne wydarzenia z przeszłości i dba

o ciągłość i spójność tożsamości mieszkańców

oraz dziedzictwo kulturowe,

a także podejmuje działalność integracyjną

i edukacyjno-wychowawczą. Na

scenach alternatywnych łatwiej znaleźć

przestrzeń dla realizacji bardziej niekonwencjonalnych

lub mniej zakorzenionych

działań. Na podstawie zebranego materiału

trudno wskazać w Małopolsce sceny

kontrkulturowe, przy czym może to wynikać

z założeń dotyczących doboru próby.

Kwestią ciekawą i wartą dogłębnej analizy

(por. rozdział 4.) jest stosunek wytwórców

scen kulturowych do potrzeb społeczności

lokalnej, który często pozostawia wiele

do życzenia.

Wyróżniono trzy kategorie porządkujące

działania podejmowane na scenach,

z których najmocniej zarysowany wzór

to kultura typu ludowego. Coraz częściej

zaobserwować można powstawanie scen

kulturowych związanych z dziedzictwem

mniejszości etnicznych i narodowych,

co istotnie zmienia pejzaż kulturowy

Małopolski. Sceny takie, obok scen

niszowych, mają często zasięg ponadlokalny.

Dodajmy, że ponadlokalność scen

jest stosunkowo rzadkim zjawiskiem poza

stolicą regionu. Większość scen kulturowych

Małopolski jest nastawiona na

odbiorcę lokalnego. Wyjątek stanowią

sceny powstające w rejonach o walorach

turystycznych, które równie intensywnie

co działalność na rzecz społeczności lokalnej

prowadzą działalność promocyjną,

nastawioną na turystę. Sceny w miejscowościach

o tej specyfice charakteryzuje

stosunkowo wysoki stopień komercjalizacji,

o czym była już mowa w poprzednim

rozdziale.

Ogromna większość małopolskich scen

kulturowych ma charakter sformalizowany,

co istotnie determinuje ich sposób

funkcjonowania we współtworzonej przez

nie strukturze wytwarzanej na poziomie

gminy/miasta. Dotyczy to zarówno układu

zależności pomiędzy scenami, jak i używanych

kanałów komunikacji. Całokształt

zależności między scenami w znacznej

mierze kształtuje prowadzona w danej

miejscowości polityka kulturowa, która

może sprzyjać rozwojowi struktury i jej

83

More magazines by this user
Similar magazines