Sceny kulturowe a polityki kultury w Małopolsce - Obserwatorium ...

zarz.agh.edu.pl

Sceny kulturowe a polityki kultury w Małopolsce - Obserwatorium ...

Sceny kulturowe a polityki kultury w Małopolsce

danego obszaru. To one stanowią motywy

przewodnie większości imprez, są stałym

elementem działań podejmowanych w ramach

instytucji kultury (ośrodki kultury,

muzea, biblioteki), wyznaczają obszary

tematyczne konkursów grantowych na

działalność kulturalną, stanowią motyw

przewodni przy kreowaniu marki danej

gminy lub stanowią element promocji.

Innymi słowy, są to kluczowe zasoby symboliczne,

wpisane w politykę kulturalną

i stanowiące główną oś najważniejszych

przedsięwzięć o charakterze kulturalnym.

K6: Cała polityka kulturalna opiera się o lokalne

dziedzictwo kulturowe. To jest to, co my tutaj

kultywujemy i na czym budujemy wręcz naszą

przyszłość. Nigdy dotąd nie mieliśmy strategii

tego lokalnego dziedzictwa, ale teraz w ramach

tutaj programu unijnego taka strategia powstanie

i to ona jak gdyby sformułuje czy zdefiniuje

tą politykę. Do tej pory, tak jak mówiłam,

działania, cała polityka polegała na tym, żeby

angażować różne środowiska, żeby uzyskać

efekt synergii prawda w tym. [wójt, gmina

wiejska] [gmina 7; IDI K6]

M2: […] nasz slogan reklamowy to jest [gmina

odwołuje się do istotnego fragmentu dziedzictwa

przemysłowego miasta], więc pewne działania są

skierowane typowo [na ten fragment dziedzictwa

przemysłowego i ofertę turystyczno-kulturową].

Główne działania mają na celu pokazanie tych

niszy, które funkcjonują, mimo że nie są typowo

rozpowszechnione w społeczeństwie. [burmistrz,

gmina miejska] [gmina 1; IDI M2]

W węższym kontekście realizacja polityki

kulturowej jest definiowana jako wszelkiego

typu działania, które w założeniu swoim

zasięgiem powinny objąć jak najszerszą

grupę odbiorców. Z tego też powodu najczęściej

(choć nie tylko) związane są one

z oprawą świąt narodowych i religijnych.

Dotyczy to także imprez masowych i festynów

o charakterze kulturalno-ludycznym,

które spełniają funkcję promocyjną

i integracyjną. Traktując temat szerzej,

można powiedzieć, że polityka kulturalna

na tym poziomie jest definiowana przez

pryzmat k l u c z o w y c h f u n k c j i,

jakie konkretne inicjatywy spełniają. Tak

rozumiana polityka jest zbiorem określonych

priorytetów i kierunków działań,

w obrębie których dokonuje się rozdziału

środków i którym udziela się wsparcia.

Takimi priorytetami mogą być na przykład

nastawienie na podtrzymanie lokalnych

tradycji, integracja społeczności lokalnej

i wzmacnianie społeczeństwa obywatelskiego,

promocja gminy i budowa własnej

marki jako ośrodka kultury, pobudzenie

lokalnej gospodarki czy propagowanie

zdrowego stylu życia.

88

More magazines by this user
Similar magazines