Sceny kulturowe a polityki kultury w Małopolsce - Obserwatorium ...

zarz.agh.edu.pl

Sceny kulturowe a polityki kultury w Małopolsce - Obserwatorium ...

Polityki kultury w gminach małopolski

K1: No to generalnie rozwój społeczeństwa

obywatelskiego, do tego zmierzamy,

prawda I ja się bardzo cieszę, bo tutaj

możemy mówić już o wyraźnej poprawie tej

aktywności czy o takim wyraźnym wzroście

tej aktywności. Nawet takie komunikaty

zwrotne od mieszkańców, poprzez udział

w ankietach, poprzez listy, poprzez księgę

gości na stronie internetowej, wpisy do

kronik […] Więc tutaj już jakby obserwujemy,

jakby zaangażowanie życiem, tutaj

bardzo dużo pomysłów wychodzi od samych

mieszkańców. I my wiele, naprawdę bardzo

dużo pomysłów realizujemy w odpowiedzi

na konkretne wskazówki pojedynczych

nawet osób. [dyrektor, dom kultury, gmina

miejsko-wiejska] [gmina 2; IDI K2]

M1: Prestiż dla gminy. Jeżeli gmina posiada

dobre zespoły i tak dalej, będzie miała placówki

muzealne, to na tle innych tutaj na pewno się

korzystnie wyróżniają. Więc każdy ma jakieś

ambicje w różnych rankingach, żeby był jak

najlepiej postrzegany. My takie ambicje mamy

i te działania jeżeli tutaj dobrze to robimy, to

samo przez się po prostu w tych rankingach

wypadamy dobrze. Tak to wygląda. [burmistrz,

gmina miejsko-wiejska] [gmina 3; IDI M4]

M1: To znaczy na pewno jest kultywowanie

tradycji, pokazywanie takich kierunków kultury

wyższej, nie kultura masowa, tylko pokazywanie,

że oprócz tej kultury czy muzyki masowej,

którą słyszymy, są także inne rodzaje. Dlatego

jest sensem działalność [domu kultury] czy

reszty organizacji kulturalnych, aby pokazać, że

życie nie polega tylko na braniu, ale na takim

ustawieniu, że nie tylko bierzemy, ale też możemy

coś dawać, a także korzystać z doświadczeń

innych. Zresztą, kultura łagodzi obyczaje. [burmistrz,

gmina miejska] [gmina1; IDI M2]

Przyglądając się wielości funkcji, jakie

zdaniem badanych spełniają poszczególne

inicjatywy, można zauważyć dwa podstawowe

sposoby pojmowania kultury

jako jednego z elementów realizowanej

polityki w szerszym znaczeniu. Można

powiedzieć, że są to swego rodzaju

funkcjonalne typy rozumienia kultury.

W prezentowanym modelu pierwszy typ

nazwaliśmy a u t o t e l i c z n y m, drugi

zaś i n s t r u m e n t a l n y m rozumieniem

kultury jako elementu prowadzonej

polityki.

Autoteliczna funkcja kreowanych kierunków

rozwoju kultury w gminie to przede

wszystkim działania o charakterze uspołeczniającym

– nastawione na integrację

społeczną, edukacyjną czy ochraniającą

dziedzictwo, socjalizację młodego pokolenia,

podtrzymanie ciągłości tradycji czy

tożsamości społeczności lokalnej.

89

More magazines by this user
Similar magazines