Sceny kulturowe a polityki kultury w Małopolsce - Obserwatorium ...

zarz.agh.edu.pl

Sceny kulturowe a polityki kultury w Małopolsce - Obserwatorium ...

Sceny kulturowe a polityki kultury w Małopolsce

sobą na przykład przy tworzeniu, przy realizacji

takich dużych projektów kulturalnych. [wójt,

gmina wiejska] [gmina 7; IDI K6]

Zagadnienie to zostało szerzej opisane

w części dotyczącej sposobów realizacji

założeń polityki kulturalnej. Warto jednak

już w tym miejscu wspomnieć, że o ile

aktorzy kultury, niebędący jednocześnie

formalnie powiązani z władzą, wpisują się

ze swoją działalnością w któryś z założonych

priorytetów, to uzyskują wsparcie

lokalnych kreatorów polityki. Sytuacja ta

ma miejsce zarówno wtedy, gdy chodzi

o realizację zadań cedowanych przez

polityków na aktorów kultury w ramach

konkursów, jak i wtedy, gdy to sami

aktorzy wychodzą z inicjatywą i pomysłami.

W tym drugim wypadku znajdują

one uznanie i wsparcie wśród polityków

o tyle, o ile wpisują się w wyznaczone

priorytety.

M: To znaczy burmistrz w budżecie określa, ile

pieniędzy przeznacza na organizacje pozarządowe

i wydział w mieście, który się tym

zajmuje, opracowuje konkurs. Jest to robione

z referatem promocji plus ten człowiek, który

zajmuje się przyjmowaniem i rozliczaniem

wniosków, ogłaszają konkurs. Ale burmistrz

określa kierunki i finanse związane na te

poszczególne działy, na które określiliśmy, że

będą wnioski przyjmowane. [burmistrz, gmina

miejska] [gmina 1; IDI M2]

Na poziomie najbardziej podstawowym

politykę w zakresie kultury definiuje się

przez pryzmat realizacji k o n k r e t n y c h

z a d a ń i p r z e d s i ę w z i ę ć. Zazwyczaj

są one tożsame z formalnymi zapisami

ustawy o organizowaniu i prowadzeniu

działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r.,

nr 13, poz. 123). W tym wypadku polityka

w zakresie kultury to nic innego,

jak działalność podlegających samorządowi

instytucji, takich jak miejskie bądź

gminne ośrodki kultury, biblioteki, obiekty

sportowe, muzea, świetlice i tym podobne.

Okazuje się więc, że na najniższym

poziomie polityka w zakresie kultury to

nic innego jak realizacja przez instytucje

kultury działań statutowych.

M: Wie Pani co, a więc działalność kulturalna

prowadzona na terenie gminy, cały czas

dążyliśmy do tego, żeby to był ośrodek kultury

i instruktorzy, którzy są w całej miejscowości.

Zależało mi na tym, pełniąc funkcję wcześniej,

zanim zostałem wójtem, od [podana liczba lat]

wójtuję. Wcześniej byłem przewodniczącym

komisji do spraw oświaty i zawsze dążyłem do

tego, aby w każdej miejscowości no jednak był

instruktor, który zachęci, no będzie prowadził tę

działalność na swoim terenie, bo mając dziesięć

92

More magazines by this user
Similar magazines