Sceny kulturowe a polityki kultury w Małopolsce - Obserwatorium ...

zarz.agh.edu.pl

Sceny kulturowe a polityki kultury w Małopolsce - Obserwatorium ...

Sceny kulturowe a polityki kultury w Małopolsce

solit czy linoryt, no to nie jest typowo związane

z regionem, ale poszerza jakieś tam umiejętności

plastyczne dzieci, prawda Teraz będziemy

organizować od tego roku, od września,

czyli od tego miesiąca, zajęcia z gimnastyki

akrobatycznej, czy to artystycznej bardziej niż

akrobatycznej, żeby te dzieci mogły się w tych

kierunkach rozwijać różnych, tak że to generalnie

popieramy kulturę w całym jej zakresie.

[dyrektor, dom kultury, gmina wiejska] [gmina

5; IDI K3]

Przyglądając się powyższym cytatom,

można wysnuć wniosek, że na najniższym

poziomie rozumienia polityki kulturalnej

jej definicja ma w pewnym sensie charakter

kołowy, czyli to nie wizja określonej

polityki powołuje do życia określone idee

czy działania, ale zbiór działań realizowanych

w obszarze kultury (wynikających

zazwyczaj z zapisów ustawowych)

tworzy obraz polityki kulturalnej. W tym

kontekście jakość prowadzonej polityki

często jest przez samych respondentów

postrzegana przez pryzmat liczby podejmowanych

działań i ich różnorodności –

ale w ramach kilku sprawdzonych modeli

– na przykład warsztaty z nauki różnych

stylów tańca, kilku dyscyplin sportowych,

nauka gry na różnych instrumentach,

tworzenie i moderowanie działalności

lokalnych grup folklorystycznych.

Część zadań w ramach ustalonej (lub

wyznaczonej przez ustawę) strategii działania

w obszarze polityki kulturalnej jest

przekazywana formalnym i nieformalnym

aktorom – na przykład poprzez konkursy

grantowe. Działania te muszą się jednak

wpisywać w bardzo wąsko i szczegółowo

zdefiniowane przez decydentów obszary.

M: Robimy nabory wniosków związane

z rozwojem kultury, rozwojem sportu i dbałością

o zdrowie i w tych trzech kategoriach są

robione konkursy, zawsze na początku roku.

Organizacje pozarządowe składają wnioski, które

przechodzą do realizacji. Wnioski związane

z rozwojem kultury to są typowo wnioski związane

z organizacją koncertów, ewentualnie konkursów

związanych z miastem. Zresztą mamy

to w regulaminie i wszystkie imprezy związane

ze stowarzyszeniem zawsze odbywają się lub

zaczynają na terenie miasta i są jakby swoją

ofertą skierowane do turystów i mieszkańców

miasta [nazwa miejscowości]. A wydarzenia

sportowe to są pieniądze przeznaczone na

rozwój takich dyscyplin sportu, które zaczynają

się rozrastać dopiero na terenie miasta i one

są też wspierane przez biuro promocji urzędu

miasta, referat promocji UM. [burmistrz, gmina

miejska] [gmina 1; IDI M2]

Badani, zapytani o ich rozumienie polityki

kulturalnej, w pierwszej kolejności

94

More magazines by this user
Similar magazines