Sceny kulturowe a polityki kultury w Małopolsce - Obserwatorium ...

zarz.agh.edu.pl

Sceny kulturowe a polityki kultury w Małopolsce - Obserwatorium ...

Polityki kultury w gminach małopolski

odwoływali się właśnie do wskazanego

powyżej, najniższego poziomu rozumienia

omawianego pojęcia. O istnieniu drugiego

i trzeciego poziomu świadczyły nie tyle

w pełni świadome i konkretne wypowiedzi

w tym temacie, co określone ukierunkowanie

i akcentowanie poszczególnych

priorytetów bądź kategorii porządkujących

w całokształcie zagadnienia poruszane

w trakcie badania. Może świadczyć

o tym fakt, że nie wszyscy respondenci

byli świadomi, iż wskazywane przez nich

obszary, które starają się oni zagospodarowywać

prowadzoną polityką, można

spiąć klamrą tematyczną (nazwaną przez

nas kategoriami porządkującymi). W proponowanym

podziale na trzy poziomy

rozumienia tego, czym jest polityka w zakresie

kultury, można odnaleźć swoistą

analogię do zarysowanej przez Edgara

H. Scheina koncepcji kultury organizacyjnej.

Wspomniany autor wskazuje na

istnienie trzech poziomów wspomnianej

kultury: podstawowych założeń, norm

i wartości oraz artefaktów (Schein 2004).

W tym wypadku podstawowe założenia

to wskazane przez nas kategorie porządkujące,

wartości i normy wyznaczają

funkcjonalną rolę konkretnych działań,

wskazując cele i środki do ich osiągania

w rozumieniu elementów systemu

aksjonormatywnego, który zaproponował

Robert Merton (2002), artefakty zaś to

konkretne działania i inicjatywy, będące

niejako namacalnym elementem tego

wielopłaszczyznowego konstruktu.

Strategie kreowania i realizacji

polityki kulturalnej

Kolejnym zagadnieniem związanym

z polityką kulturalną, które chcielibyśmy

przybliżyć w prezentowanym raporcie,

jest kwestia projektowania określonych

działań w obszarze kultury. Chodzi w tym

wypadku, między innymi, o: 1) sposoby

wyłaniania kluczowych kierunków tychże

działań, 2) otwarcie na lokalnych aktorów

kultury i ich wizję działania w kulturze,

3) otwarcie na nowe idee w obrębie animacji

kultury. Istotne w ramach omawianego

tematu wydaje się także to, w jaki

sposób i według jakich strategii politycy

starają się działać. Strategia ta to, między

innymi, umiejętność wykorzystywania

różnorodnych obszarów kultury na rzecz

realizacji założonych celów głównych

(na przykład wykreowania określonego

wizerunku gminy), perspektywa czasowa,

w którą wpisane zostają plany rozwoju

kultury w gminie, stopień formalizacji

tych założeń (na przykład w formie dokumentów

strategicznych). Opisując wyżej

wymienione zagadnienia, będziemy się

95

More magazines by this user
Similar magazines