Sceny kulturowe a polityki kultury w Małopolsce - Obserwatorium ...

zarz.agh.edu.pl

Sceny kulturowe a polityki kultury w Małopolsce - Obserwatorium ...

Sceny kulturowe a polityki kultury w Małopolsce

odwoływali do przedstawionych w dwóch

poprzednich rozdziałach definicji aktorów

kultury i scen kultury.

Należałoby zacząć od tego, że w każdej

z badanych gmin strategia planowania

i wdrażania założeń polityki kulturalnej

jest realizowana jednocześnie w kilku

cyklach. W zależności od przyjętego

horyzontu czasowego dla tworzenia i realizacji

planów możemy mówić o c y k l u

d ł u g o t e r m i n o w y m – zakładającym

co najmniej kilku bądź kilkunastoletni

okres wdrażania strategii, c y k l u r o c z -

n y m oraz cyklu krótkoterminowym bądź

działaniach a d h o c.

Mówiąc o długoterminowej strategii,

trzeba rozgraniczyć dwie kwestie. Z całą

pewnością za swego rodzaju strategię długoterminową

można uznać to, że większość

działań podejmowanych w obszarze kultury

jest powiązana z kategoriami porządkującymi.

W tym sensie można oczywiście uznać,

że działania strategiczne realizują się ze

względu na ich podporządkowanie kategoriom

nadrzędnym. Te podstawowe założenia,

nadające rytm działaniom w obszarze

kultury nie zawsze są w pełni uświadomione

przez aktorów kultury. O tym zresztą

była już mowa w poprzednim podrozdziale.

W tym miejscu chcielibyśmy się skupić

na drugim rozumieniu strategii – jako na

zbiorze świadomie zarysowanych i ujętych

w ramy formalne kierunków działania i celów

związanych z rozwojem kultury.

W zasadzie można powiedzieć, że żadna

z badanych przez nas gmin nie ma formalnej

strategii rozwoju kultury w ścisłym

znaczeniu. Co prawda znakomita

większość przedstawicieli podstawowych

jednostek samorządu terytorialnego lub

podległych im instytucji powołuje się na

określone zapisy i postanowienia. Nie

stanowią one jednak odrębnych dokumentów,

są raczej fragmentami innych

dokumentów strategicznych. Dokumenty

te to przede wszystkim strategie rozwoju

miasta lub gminy oraz, znacznie rzadziej,

plan współpracy z organizacjami pozarządowymi

czy strategie promocji.

B: Jak wygląda polityka kulturalna w gminie

Co przede wszystkim wchodzi w jej skład

[badacz]

K: Gmina jest w tej szczęśliwej sytuacji, że ma

opracowaną strategię rozwoju gminy, i tam są

wypracowane też parę lat temu przez różne

środowiska priorytety. Więc tam właśnie

rozwój młodzieży, poprawa jakości życia, więc

to są właśnie takie aspekty, wokół których my

się gromadzimy jako instytucja kultury. I ta

96

More magazines by this user
Similar magazines