Návod na obsluhu - Buderus

buderus.sk

Návod na obsluhu - Buderus

7208 2600 - 05/2001 SK Pre obsluhu

Návod na obsluhu

Plynový kondenzaèný kotol

Logamax plus GB122-11/19/24/24K

Pred zaèatím obsluhy prosím pozorne preèíta


Predslov

Dôležité všeobecné pokyny pre použitie

Použitie technického zariadenia len pod¾a pokynov uvedených

v návode na obsluhu. Údržbu a opravy vykonáva

len autorizovaná odborná firma.

Prevádzka technického zariadenia len v kombináciách a s

originálnym príslušenstvom a náhradnými súèiastkami,

ktoré sú uvedené v návode na obsluhu. Iné kombinácie,

príslušenstvo a súèiastky možno použi iba vtedy, ak sú

výslovne urèené pre predpokladaný spôsob použitia a

nemajú negatívny vplyv na výkonové atribúty a ani na

bezpeènostné požiadavky.

Technické zmeny vyhradené!

V dôsledku neustáleho ïalšieho vývoja sa môžu obrázky,

funkèné postupy a technické údaje nepatrne odlišova .

Zmeny v dôsledku technických inovácií vyhradené!

Buderus Vykurovacia technika, s.r.o.

2

Návod na obsluhu plynových kondenzaèných kotlov Logamax plus GB122-11/19/24/24K • Vydanie 05/2001


Návod na obsluhu

Vážení zákazníci,

plynové kondenzaèné kotly Logamax plus GB122-

11/19/24/24K od firmy Buderus sú skonštruované a

vyrobené na základe najnovších technologických poznatkov

a bezpeènostno-technických pravidiel. Pri tom

bol kladený osobitný dôraz na jednoduchos obsluhy.

Pre optimálne bezpeèné, hospodárne a ekologické

využitie zariadenia Vám odporúèame dodržiava

bezpeènostné pokyny a ïalšie pokyny, ktoré sú uvedené

v tomto návode na obsluhu.

1 Bezpeènostné pokyny

POZOR!

Pri zápachu plynu:

1. Nepoužívajte otvorený oheò! Nefajèite!

2. Zabráòte iskreniu!

Nepoužívajte žiadne elektrické spínaèe

ani telefón, elektrickú zástrèku a zvonèek!

3. Zatvorte hlavný plynový uzáver!

4. Otvorte okná a dvere!

5. Varujte obyvate¾ov domu a opustite budovu!

6. Zavolajte telefónom, ktorý je mimo budovy

plynárenský podnik alebo odbornú

vykurovaciu firmu!

UPOZORNENIE!

V prípade iného nebezpeèenstva okamžite

zatvorte hlavný plynový uzáver a vypnite zariadenie

z elektrickej siete, napr. núdzovým vypínaèom

vykurovacieho zariadenia pred

kotolòou.

2 Priestor inštalácie kotla /

kotolòa

POZOR!

Otvory pre prívod vzduchu a odvetrávacie

otvory nesmú by zmenšované alebo

uzatvorené.

POZOR!

¼ahko zápalné materiály a kvapaliny sa

nesmú skladova alebo používa v blízkosti

vykurovacieho kotla.

UPOZORNENIE!

Aby sa zabránilo poškodeniu kotla treba

zabezpeèi , aby spa¾ovací vzduch nebol

zneèistený halogénvodíkmi a uh¾ovodíkmi

(napr. obsiahnuté v rozprašovacích nádobách,

riedidlách a èistiacich prostriedkoch, farbách a

lepidlách) ako aj silnou prašnos ou.

Miestnos inštalácie vykurovacieho kotla musí

by dobre vetraná a chránená pred mrazom.

3 Práce na vykurovacom

zariadení

POZOR!

Montáž, pripojenie plynu a spalín, prvé spustenie

do prevádzky, pripojenie elektrického

prúdu ako aj údržbu a opravu smie vykonáva

len odborná firma.

Práce na plynovodných èastiach smie vyhotovi

len oprávnená odborná firma.

UPOZORNENIE!

Èistenie a údržbu treba vykonáva raz za rok!

Pritom treba prekontrolova bezchybnú funkciu

celého zariadenia. Zistené nedostatky treba

neodkladne odstráni .

Odporúèame uzatvori s odbornou vykurovacou firmou

zmluvu o údržbe.

4 Inštruktáž o funkcii a obsluhe

zariadenia

Zhotovite¾ je povinný oboznámi prevádzkovate¾a zariadenia

s funkciou a obsluhou vykurovacieho zariadenia

a odovzda mu technické podklady.

Zmeny v dôsledku technických inovácií vyhradené!

Buderus Vykurovacia technika, s.r.o.

Návod na obsluhu plynových kondenzaèných kotlov Logamax plus GB122-11/19/24/24K • Vydanie 05/2001

3


Návod na obsluhu

5 Uvedenie do prevádzky

5.1 Prevádzková pripravenos

Postupujte aj pod¾a návodu na obsluhu regulátora!

5.1.1 Kontrola tlaku vody

l Otvorte kryt ovládacieho panela.

l Skontrolujte tlak vody (obr. 1, poz. 1).

Optimálny plniaci tlak je 1,0 až 1,2 bar.

Maximálny prípustný tlak vody je 1,5 bar.

Ak je tlak nižší ako 1,0 bar, vykonajte opatrenia opísané

v odseku "Plnenie vykurovacieho systému" , inak postupujte

ïalej pod¾a kapitoly 5.1.3 "Nastavenie teplôt".

Obr. 1

Ukazovate¾ tlaku

Plnenie vykurovacieho systému

POZOR!

Plynový kondenzaèný kotol sa ešte nesmie

zapnú .

Na plnenie vykurovacieho systému treba použi

neupravenú vodu z vodovodu.

l Vodou naplnenú hadicu nasaïte na plniaci a vypúšací

kohút (obr. 2). Otvorte kohút štvorhranným k¾úèom

(súèas dodávky kotla).

Obr. 2

Plnenie vykurovacieho systému

Zmeny v dôsledku technických inovácií vyhradené!

Buderus Vykurovacia technika, s.r.o.

4

Návod na obsluhu plynových kondenzaèných kotlov Logamax plus GB122-11/19/24/24K • Vydanie 05/2001


Návod na obsluhu

l Trojcestný ventil (obr. 3) nastavte do strednej polohy.

To sa vykoná tak, že skrutkovaèom alebo podobným

náradím posuniete páèku na trojcestnom

ventile doprava a zatlaèíte.

Obr. 3

Trojcestný ventil

l Otvorte uzatváracie kohúty na prípojoch spiatoèky a

výstupu (obr. 4, poz. 1 a 2).

l Otvorte vodovodný kohút a naplòte systém na tlak

1,0 - 1,2 bar (obr. 5, poz. 1).

Max. tlak vody je 1,5 bar.

l Zatvorte vodovodný kohút a plniaci a vypúš ací kohút

na kotle.

Obr. 4

Uzatváracie ventily

Obr. 5Ukazovate¾ tlaku

Zmeny v dôsledku technických inovácií vyhradené!

Buderus Vykurovacia technika, s.r.o.

Návod na obsluhu plynových kondenzaèných kotlov Logamax plus GB122-11/19/24/24K • Vydanie 05/2001

5


Návod na obsluhu

5.1.2 Odvzdušnenie vykurovacieho okruhu

l Otvorte uzávery (obr. 6, poz. 1) a odnímte kryt horákovej

komory.

Obr. 6

Demontáž krytu horákovej komory

l Aby mohol uniknú zvyšný vzduch, povo¾te o jednu

otáèku vieèko na automatickom odvzdušòovacom

ventile (obr. 7).

l Ak v dôsledku odvzdušnenia poklesol tlak v systéme,

tak doplòte vodu.

l Zariadenie odvzdušnite otvorením odvzdušòovacích

ventilov na vykurovacích telesách.

l Znovu namontujte kryt horákovej komory.

l Stiahnite hadicu z plniaceho a vypúš acieho kohúta,

odskrutkujte hadicovú koncovku a naskrutkujte

vieèko.

UPOZORNENIE!

V prípade èastých strát vody nechajte

odbornou firmou zisti príèinu a odstráni

závadu.

Obr. 7

Automatický odvzdušòovací ventil

Zmeny v dôsledku technických inovácií vyhradené!

Buderus Vykurovacia technika, s.r.o.

6

Návod na obsluhu plynových kondenzaèných kotlov Logamax plus GB122-11/19/24/24K • Vydanie 05/2001


Návod na obsluhu

5.1.3 Nastavenie teplôt

l Na regulátore nastavte teplotu výstupu (obr. 8, poz.

6) (viï tab. 1).

l U kotla Logamax plus GB122-24K s integrovaným

ohrevom úžitkovej vody nastavte na regulátore

(obr. 8, poz. 3) teplotu teplej úžitkovej vody (TUV).

Pre úsporu energie (bez funkcie udržiavania teploty)

nastavte regulátor (obr. 8, poz. 3) na studený štart -

poloha "1".

Výstupná teplota je pritom 60 °C.

l U kotla Logamax plus GB122 s externým zásobníkovým

ohrievaèom vody nastavte na regulátore

(obr. 8, poz. 3) teplotu TUV s použitím údajov v tabu¾ke

3.

l Priestorovú teplotu nastavte na regulaènom prístroji

alebo na dia¾kovom ovládaní na najvyššiu hodnotu.

l Otvorte plynový uzatvárací kohút: zatlaète a otoète

ho do¾ava o 90° (obr. 8, poz. 4).

l Sie ový vypínaè (obr. 8, poz. 1) nastavte do polohy

"I". Kotol zaháji štartovací program a po cca. 30 sekundách

sa zapáli horák.

l Zatvorte kryt ovládacieho panela.

l Priestorovú teplotu nastavte na regulaènom prístroji

alebo na dia¾kovom ovládaní na nulovú hodnotu.

Obr. 8

Ovládací panel, ukazovate¾ tlaku, plynový uzatvárací

kohút, ukazovate¾ teploty

Tab. 1

Výstupná teplota

* Základné nastavenia: nastavenia na regulátore Logamatic a na ovládacom paneli UBA, špecifické pre daný vykurovací

systém, nechajte vykona odbornou firmou.

Zmeny v dôsledku technických inovácií vyhradené!

Buderus Vykurovacia technika, s.r.o.

Návod na obsluhu plynových kondenzaèných kotlov Logamax plus GB122-11/19/24/24K • Vydanie 05/2001

7


Návod na obsluhu

Tab. 2

Teplota TUV u kotla Logamax plus GB122-24K

Tab. 3

Teplota TUV v externom zásobníku

5.2 Palivá

Zemný plyn, kvapalný plyn

5.3 Nebezpeèenstvo zamrznutia

vykurovacieho systému

V prípade nebezpeèenstva zamrznutia vykurovacieho

systému:

l Otvorte kryt ovládacieho panela.

l Otvorte kryt 2. ovládacej úrovne (obr. 9, poz. 1).

l Spínaè 8 nastavte do polohy "2" (doba dobehu

èerpadla 24 h) (obr. 9, poz. 5).

l Zatvorte kryt 2. ovládacej úrovne a obslužného panelu.

Obr. 9

2. ovládacia úroveò

Zmeny v dôsledku technických inovácií vyhradené!

Buderus Vykurovacia technika, s.r.o.

8

Návod na obsluhu plynových kondenzaèných kotlov Logamax plus GB122-11/19/24/24K • Vydanie 05/2001


Návod na obsluhu

5.4 Prevádzková a poruchová

signalizácia (tab. 4)

Prevádzkové stavy alebo prípadné poruchy sú zobrazované

na displeji (obr. 10, poz. 4). Signalizácia

pozostáva z dvoch znakov. Po stlaèení servisného

tlaèidla (obr. 10, poz. 3) sa zobrazí druhý znak.

Každú signalizáciu, ktorá nie je uvedená v tabu¾ke 4, by

ste si mali zaznamena . Ide totiž o poruchy, ktorých

odstránenie by mala zabezpeèi odborná firma.

Obr. 10

Prevádzková a poruchová signalizácia

Tab. 4

Prevádzková a poruchová signalizácia

* Po troch štartovacích pokusoch bliká.

Zmeny v dôsledku technických inovácií vyhradené!

Buderus Vykurovacia technika, s.r.o.

Návod na obsluhu plynových kondenzaèných kotlov Logamax plus GB122-11/19/24/24K • Vydanie 05/2001

9


Návod na obsluhu

6 Odstavenie z prevádzky

l Otvorte kryt ovládacieho panela.

l Sie ový vypínaè (obr. 11, poz. 1) nastavte do polohy

"0".

l Plynový uzatvárací kohút zatvorte: otoèením doprava

(obr. 11, poz. 2).

l Zatvorte kryt ovládacieho panela.

l V prípade dlhšej neprítomnosti zatvorte aj prívod

vody.

Nebezpeèenstvo zamrznutia vykurovacieho systému

l Sie ový vypínaè nastavte do polohy "I" a plynový

uzatvárací kohút nechajte otvorený.

l Na regulátore alebo na dia¾kovom ovládaní nastavte

priestorovú teplotu na najnižšiu hodnotu alebo

na ochranu proti zamrznutiu.

UPOZORNENIE!

Ak chcete v prípade nebezpeèenstva zamrznutia

úplne odstavi vykurovací systém z

prevádzky, musí sa z neho vypusti voda.

Nemrznúce prísady do vody sa nesmú používa .

Obr. 11

Sie ový vypínaè, plynový uzatvárací kohút

Zmeny v dôsledku technických inovácií vyhradené!

Buderus Vykurovacia technika, s.r.o.

10

Návod na obsluhu plynových kondenzaèných kotlov Logamax plus GB122-11/19/24/24K • Vydanie 05/2001


Poznámky

Zmeny v dôsledku technických inovácií vyhradené!

Buderus Vykurovacia technika, s.r.o.

Návod na obsluhu plynových kondenzaèných kotlov Logamax plus GB122-11/19/24/24K • Vydanie 05/2001

11

More magazines by this user
Similar magazines