Natura 2000 - Zavod RS za varstvo narave

zrsvn.si

Natura 2000 - Zavod RS za varstvo narave

Grbasti okun

^rtasti medvedek

Obmo~je Natura 2000 Drava je opredeljeno z namenom

ohranjanja teh habitatnih tipov in vrst. Obstoj je

odvisen od ustrezne rabe obmo~ja. Ravno zaradi

dosedanjega, naravi prilagojenega gospodarjenja in

upo{tevanja poplav kot naravne danosti, so re~ni rokavi

in mrtvice, poplavni gozdovi in travniki ostali ohranjeni.

Ohranjena poplavna krajina z izrednim

bogastvom `ivega sveta je v Evropi redkost, na katero

smo upravi~eno ponosni!

Mali de`evnik

Bogastvo narave ob reki Dravi je neponovljiv dar, ki ga

velja spo{tovati in ohranjati.

Izdajatelj:

MRA, Mariborska razvojna agencija p. o.

Fotografije: Samo Jen~i~, Hrvoje Or{ani~, Martin Vernik,

Branko Kolar, Tone Trebar

Tekst: Simona Kaligari~

Lektoriranje in prevod: Animata d.o.o.

Redakcija: Marko Kac, Simona Kaligari~

DTP & Print: Design Studio d.o.o.

Naklada: 22.000 izvodov

Maribor, avgust 2006

i

Zavod RS za varstvo narave

Obmo~na enota Maribor

Informacije:

Zavod Republike Slovenije za varstvo narave

Obmo~na enota Maribor

Pobre{ka cesta 20, 2000 Maribor, Slovenija

Tel. +386(0)2/333 13 70, Fax: +386(0)2/333 13 80

E-mail: zrsvn.oemb@zrsvn.si, Internet: www.zrsvn.si

Natura 2000

Sofinancirano s strani Evropske unije

Program PHARE ~ezmejnega sodelovanja Slovenija/Avstrija 2003

^ezmejno ohranjanje biotske raznovrstnosti in trajnostni razvoj (SI.2003/004-939-01)

Trajnostno upravljanje obmo~ja reke Drave (pogodba {t. 7174201-01-01-0011)

MRA, Mariborska razvojna agencija p. o.

Pobre{ka cesta 20, 2000 Maribor, Slovenija

Tel. +386(0)2/333 13 00, Fax: +386(0)2/333 13 10

E-mail: mra@mra.si, Internet: www.mra.si


Ohranjanje

Dr`ave so dol`ne zagotoviti ugodno ohranitveno stanje

vrst in habitatov, uvr{~enih na sezname obeh direktiv.

Eden izmed na~inov za to je na~rt upravljanja, ki opisuje,

kaj se varuje in na kak{en na~in. Na~rt upravljanja

upo{teva tudi interese lastnikov, ob~in in drugih interesnih

skupin. Ob na~rtovanju oziroma izvedbi posegov in

dejavnosti na obmo~jih Natura 2000 je potrebno dovoljenje

pristojnega dr`avnega organa.

^opasti ponirek

Natura 2000

Natura 2000 je evropsko omre`je ekolo{ko pomembnih

obmo~ij. Namenjena so ohranjanju na evropskem nivoju

ogro`enih rastlinskih in `ivalskih vrst ter njihovih

`ivljenjskih okolij. Obmo~ja Natura 2000 ali posebna

varstvena obmo~ja so opredeljena v vseh dr`avah ~lanicah

EU, pravni in strokovni osnovi sta Direktiva o pticah

in Direktiva o habitatih. Slovenija, ki se pona{a z

izredno biotsko raznolikostjo in ohranjeno naravo, je

opredelila 268 tak{nih obmo~ij.

Bogastvo `ivega sveta

Struga Drave in umetna akumulacijska jezera, stranski

rokavi in mrtvice, poplavni gozdovi in travniki so `ivljenjski

prostor za kar 38 evropsko pomembnh vrst ptic.

Obmo~je je najpomembnej{e prezimovali{~e vodnih

ptic na ozemlju Slovenije in pomembno selitveno

obmo~je. V poplavnih gozdovih, pasovih obvodne

zarasti in na vodah gnezdijo tudi nekatere najbolj

ogro`ene vrste ptic, na primer sr{enar, navadna ~igra in

vodomec.

Vidra

Drava

Reka Drava med Selnico ob Dravi in Sredi{~em ob Dravi

s poplavnim obmo~jem je zaradi velikega {tevila redkih

vrst rastlin in `ivali ter ohranjenih zna~ilnosti poplavne

reke eno izmed naravovarstveno najpomembnej{ih

obmo~ij Slovenije. Kot obmo~je Natura 2000 je opredeljena

po obeh direktivah, kar pomeni, da je obmo~je

evropskega pomena za ptice in za druge `ivalske ter

rastlinske vrste in habitatne tipe.

Poplavni gozdovi – mehkolesna loka vrb, jel{ in jesenov,

gozdovi hrasta in belega gabra, travniki, na katerih

rastejo kukavi~nice – divje orhideje, ohranjena naravna

struga s prodi{~i, rokavi in mrtvice, ki oblikujejo

poplavno krajino, so v Evropi tako redki in ogro`eni, da

jih je treba posebej varovati. Na obmo~ju Drave so ti

habitati {e razmeroma dobro ohranjeni. Tukaj `ivijo

tudi nekatere, v Evropi {e posebej ogro`ene vrste:

vidra, mo~virska sklednica, ribe grbasti okun, kapelj in

bolen, netopirja veliki podkovnjak in vejicati netopir ,

ka~ja pastirja ko{~i~ni {kratec in ka~ji poto~nik, metulj

~rtasti medvedek, hro{~ mo~virski kre{i~ in rastlina

plaze~a zelena.

More magazines by this user
Similar magazines