Puszki podłogowe - Elika

elika.com.pl
  • No tags were found...

Puszki podłogowe - Elika

puszki pod∏ogowe

o zmniejszonej wysokości 65 mm

do pod∏óg technicznych i pod∏óg betonowych wylewanych

NOWOŚĆ

minipuszki pod∏ogowe

wyjście podłogowe

6503 49 6503 00

0896 21 0896 26

6503 90

0896 44 0896 49

0896 30

0893 07

Pak. Nr ref. Puszki pod∏ogowe o zmniejszonej

wysokoÊci 65 mm

Zgodne z normami EN 50085-2-2 i EN 60670-1.

Do pod∏óg technicznych ‡65 mm.

Do instalacji w pomieszczeniach z pod∏ogà

technicznà o zmniejszonej wysokoÊci lub z pod∏ogà

z wylewki betonowej.

Dostarczane z pokrywà odwracalnà inox

lub pod wyk∏adzin´ (dywan lub parkiet).

Do pod∏óg o wysokoÊci ‡65 mm.

Uchwyty do monta˝u pionowego akcesoriów:

– do wyposa˝enia w akcesoria Programu Mosaic

– gwarantujà doskona∏à separacj´ obwodów

zasilajàcych i komputerowych.

¸atwe otwieranie za pomocà uchwytu i ∏atwa

obs∏uga w pozycji otwartej w czasie instalacji.

10 modu∏ów

Umo˝liwiajà instalacj´ 4 x 2 modu∏ów Mosaic

i 2 x 1 modu∏ Mosaic.

1 0896 20 Z pokrywà inox, kolor szary RAL 7031

1 0896 21 Z pokrywà pod wyk∏adzin´

NOWOŚĆ

(winyl, dywan, parkiet),

kolor szary RAL 7031

1 0896 22 Z pokrywà pod wyk∏adzin´

(winyl, dywan, parkiet),

kolor be˝owy RAL 1019

16 modu∏ów

Umo˝liwiajà instalacj´ 8 x 2 modu∏ów Mosaic.

1 0896 25 Z pokrywà inox, kolor szary RAL 7031

1 0896 26 Z pokrywà pod wyk∏adzin´

NOWOŚĆ

(winyl, dywan, parkiet),

kolor szary RAL 7031

1 0896 27 Z pokrywà pod wyk∏adzin´

(winyl, dywan, parkiet),

kolor be˝owy RAL 1019

Ramy do wylewek betonowych

Do monta˝u puszek pod∏ogowych w pod∏odze

z wylewki betonowej.

Zasilanie poprzez rury ICTA Ø 16, 20 i 25 mm.

Dostarczane z wype∏nieniem polistyrenowym.

1 0896 30 Do monta˝u puszek pod∏ogowych

12 modu∏ów lub puszek pod∏ogowych

o zmniejszonej wysokoÊci 10 modu∏ów

1 0896 31 Do monta˝u puszek pod∏ogowych

18 modu∏ów

1 0896 32 Do monta˝u puszek pod∏ogowych

24 modu∏y lub puszek pod∏ogowych

o zmniejszonej wysokoÊci 16 modu∏ów

Pak. Nr ref. Minipuszki pod∏ogowe

Minipuszki pod∏ogowe do wyposa˝enia w 3

lub 2 x 3 modu∏y Mosaic. Wersja plastikowa okràg∏a

lub metalowa prostokàtna. Ramy do betonu

umo˝liwiajà instalacj´ w pod∏ogach wylewanych.

Puszki

1 6503 00 Puszka aluminiowa matowa 3-modu∏owa

1 6503 50 Puszka mosi´˝na b∏yszczàca 3-modu∏owa

1 6503 49 Puszka aluminiowa matowa 2 x 3 modu∏y

1 0896 44 Puszka plastikowa okràg∏a 3-modu∏owa,

kolor szary RAL 7031

Ramy

1 6503 90 Rama plastikowa do wylewek betonowych

do puszki 3-modu∏owej aluminiowej i mosi´˝nej,

wysokoÊç 60 mm

1 6503 31 Rama plastikowa do wylewek betonowych

do puszki 2 x 3-modu∏owej aluminiowej,

wysokoÊç 60 mm

1 6503 32 Rama metalowa do wylewek betonowych

do puszki 3-modu∏owej (z 2 ram mo˝na zrobiç

zestaw do puszki 2 x 3-modu∏owej) aluminiowej

i mosi´˝nej, wysokoÊç 65 mm

1 0896 49 Rama plastikowa do wylewek betonowych

do puszki plastikowej okràg∏ej, wysokoÊç 80 mm

WyjÊcie pod∏ogowe

Pozwala na wyjÊcie kablami z instalacji pod∏ogowej

do bloków biurowych, przed∏u˝aczy lub innych

urzàdzeƒ koƒcowych.

1 0893 07 IP20 – IK08

Korpus aluminiowy z dwoma elementami PCW

Specjalny gumowy uchwyt zabezpiecza kabel

3 wyjÊcia Ø 20 mm

Ârednica wewn´trzna: 127 mm

Ârednica ko∏nierza: 144 mm

G∏´bokoÊç osadzenia: 60 mm

Nowe produkty oznaczone sà czerwonym numerem referencyjnym

7

More magazines by this user
Similar magazines