Oficiální pravidla a podmínky soutěže pro držitele bauMax karty ...

baumax.cz

Oficiální pravidla a podmínky soutěže pro držitele bauMax karty ...

Oficiální pravidla a podmínky soutěže pro držitele bauMax karty

Pořádané společností BAUMAX ČR s. r. o.

Türkova 1272/7 Praha 4 – Chodov, IČO 18631991

(„pořadatel“)

1. Pořadatel soutěže

Pořadatelem soutěže se rozumí právnická osoba, společnost:

BAUMAX ČR s. r. o.

Türkova 1272/7

140 000 Praha 4 – Chodov

IČO: 18631991

DIČ: CZ18631991

(dále i „bauMax“)

2. Účastník soutěže

Účastníkem soutěže může být každá fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem

v České republice, s výjimkou osob se zbavenou nebo omezenou způsobilostí

k právním úkonům, která se současně stane v období průběhu soutěže dle čl. 3

těchto pravidel držitelem Zákaznické bauMax karty dle VOP odst. 3 a 4 platných od

1.10.2008 („účastník“).

3. Termín soutěže a místo konání

Soutěž probíhá ve všech provozovnách pořadatele na území České republiky v období

od 1.1.2009 do 31.12.2009.

4. Podmínky soutěže

Základním předpokladem pro účast v soutěži je získání Zákaznické bauMax Karty.

Účastníky soutěže jsou tak výlučně noví držitelé této Zákaznické bauMax karty

v každém jednotlivém kalendářním měsíci v období průběhu soutěže dle čl. 3 těchto

pravidel, kteří současně při zakládání bauMax karty vyplnili soutěžní kupon se

soutěžní otázkou a na tuto správně odpověděli. Soutěžní kupony, které nebudou

řádně a úplně vyplněny a nebudou opatřeny podpisem účastníka soutěže, jsou ze

soutěže vyřazeny.

Podmínky pro získání Zákaznické bauMax karty jsou uvedeny ve VOP platných od

1.10.2008, které jsou dostupné na všech hlavních informacích v provozovnách

pořadatele.

5. Ceny

60x roční předplatné časopisu Home. Ceny věnuje vydavatelství: Jaga Media, s.r.o.,

Pražská 1279/18, 102 00 Praha 10 – Hostivař, IČO: 270 76 695.

Cena ročního předplatného časopisu Home je 376,- Kč bez DPH, celková hodnota je

22 560,- Kč bez DPH.

6. Způsob losování

Za každý kalendářní měsíc uskuteční pořadatel losování z účastníků soutěže, kteří

splnili všechny podmínky soutěže a byli zařazeni do slosování. Losování za daný

kalendářní měsíc bude probíhat vždy následující kalendářní měsíc, tzn. od února 2009

do ledna 2010.

Každý měsíc je losováno vždy 5 výherců za předcházející měsíc, zákazníků, kteří se

stali v daném měsíci držiteli Zákaznické bauMax karty. Každý držitel karty disponuje

jedinečným identifikačním číslem, tzv. číslo zákazníka, které je 7-místné 8204692 a je

1


obsaženo v 13-místném EAN kódu (příklad: 2800082046924), který je uveden na

plastové bauMax kartě. Losování bude probíhat elektronickým výběrem dle čísla

zákazníka. Losování za každý kalendářní měsíc proběhne do 15. dne následujícího

měsíce a výsledek losování bude uveřejněn do konce tohoto měsíce.

7. Zveřejnění výsledků

Výsledky soutěže budou oznámeny výherci na poslední známou adresu zákazníka

(držitele Zákaznické bauMax karty) dle VOP odst. 10. nebo telefonicky pokud účastník

uvedl svoje telefonní číslo do formuláře žádosti o vystavení Zákaznické bauMax karty.

Zároveň každý měsíc bude na prodejně vystaven seznam výherců na dobře

viditelném místě u hlavních informací a taktéž na internetových stránkách bauMaxu.

8. Způsob předání

Výherci předplatného budou o výhře informováni písemně. Výherci budou

automaticky zařazeni do seznamu předplatitelů. Do seznamu předplatitelů budou

zadáni odpovědnou osobou společnosti Jaga Media, s.r.o., Pražská 1279/18, 102 00

Praha 10 – Hostivař.

9. Vyloučení účastníků soutěže

Soutěže se nemohou zúčastnit osoby, které jsou v pracovním či obdobném poměru

k pořadateli, jakož i k dalším subjektům, které se podílejí na realizaci soutěže, nebo

osoby, které jsou k takovým osobám ve vztahu osob blízkých.

10. Součinnost výherce

Potvrzením a podpisem na soutěžním kuponu dává výherce souhlas ke zveřejnění

svého jména a příjmení ve sdělovacích prostředcích v souvislosti s propagací soutěže.

Výherce se zavazuje poskytnout rozhovory sdělovacím prostředkům dle žádosti

pořadatele.

Účastnící soutěže dávají pořadateli v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. v platném

znění souhlas se zpracováním svých osobních údajů za účelem prověření jejich platné

účasti v soutěži včetně jejich prověření dle průkazu totožnosti, předání ceny v soutěži

a pro další obchodní a marketingové účely pořadatele, a to na dobu 5 let ode dne

ukončení soutěže. Zákazník zároveň souhlasí s tím, aby tyto osobní údaje byly

v rozsahu a k účelu výše specifikovanému zpracovány i prostřednictvím třetích osob

pověřených pořadatelem. Poskytnutí osobních údajů zákazníkem je dobrovolné, proto

je zákazník oprávněn svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou na adresu

pořadatele.

11. Právo na zrušení soutěže či změnu soutěžních podmínek

Pořadatel soutěže si vyhrazuje v odůvodněných případech právo soutěž zkrátit,

odložit, prodloužit, změnit její podmínky nebo bez náhrady zrušit. Vymáhání účasti

v soutěži či výher soudní cestou je vyloučeno. Alternativní plnění výher v hotovosti je

vyloučeno.

12. Daňové povinnosti

Výhra ze soutěže podléhá dani z příjmu fyzických osob, kterou hradí pořadatel.

V Praze, dne 2.1.2009

...................................................... ......................................................

Ing. Jiří Šulc

Ing. Ivo Řehák

jednatel společnosti

vedoucí marketingu

BAUMAX ČR s. r.o.

BAUMAX ČR s.r.o. bauMax SR, spol. s r.o.

2

More magazines by this user
Similar magazines