Loengu slaidid

ttu.ee

Loengu slaidid

ROAMING

Reena Mägi

Roamingosakonna juhataja


Teemad

• EMT & TeliaSonera

• Roaming

• EL-i roamingu määrus

2

17 November 2012 Graphical Guideline for PPT


15 riiki & 27 983 töötajat & 180 mil klienti

3

17 November 2012


TeliaSonera Eestis

4

17 November 2012


EMT

• EMT sünnipäev on 28.aprillil 1991, mil alustasime tegevust Eesti-

Rootsi-Soome ühisettevõttena

• EMT-s on ca 520 töötajat

• EMT tegutseb teenusepakkujana telekommunikatsiooni ja

infotehnoloogia vallas,

• omab, haldab ja juhib telekommunikatsioonivõrke kohalikul turul,

• arendab ja turustab telekommunikatsiooni ning infotehnoloogia

teenuseid, lahendusi ja keskkondi.

• EMT on Eesti kõige konkurentsivõimelisem

ettevõte (Eesti Kaubandus-Tööstuskoja ja Eesti Tööandjate Keskliidu edetabel)


ROAMING

6

17 November 2012


Roamingust üldiselt

• Roaminguks nimetatakse koduvõrgu SIM kaardiga mobiiliteenuste kasutamist

väljaspool oma koduvõrku.

• Roaming jaguneb:

• Siseroaming

• Välisroaming

‣ Lepinguliste klientide roaming (postpaid roaming)

‣ Ettemaksukaardi klientide roaming (prepaid roaming)

• Roamingvaldkonda reguleerib ja koordineerib GSM Assotsiatsioon, kuhu

kuuluvad lisaks GSMA töötajatele mobiiiloperaatorite esindajad üle maailma.

• GSMA töötab välja roamingu valdkonna standardid (roamingu toimimise

printsiibid, failivahetuse ja arvelduse protsessid, lepingu draftid, fraudi

ennetamise protsessid, jms)

7

17 November 2012


Roamingu avamine

• Roamingu avamiseks on vajalik

– Roaminglepingu olemasolu

– Tehniliste- ja arveldustestide tegemine

• Tehnilise testi eesmärk on testida roamingu toimivust ja kvaliteeti (vaadatakse

kõneedastuskvaliteeti, kaja puudumise ning kõne alustamise viite ehk

hilistumise näitajaid).

• Arveldustesti eesmärk on kontrollida testraportis olevate andmete vastavust

välisoperaatorilt saadud arveldusfailis olevatele andmetele.

• Arveldusfailis on info kõne kuupäeva, kellaaja, kestvuse ja maksumuse kohta.

8

17 November 2012


Roamingu toimimise põhimõte

• Roamingus olevale kliendile lubatud teenused on määratud koduvõrgu HLR-is

• Roamingus oleva kliendi A poolt algatatud kõne edastatakse B-numbri

koduvõrku

9

17 November 2012


Kõne hind

• Eestist välisriiki ja/või välisriigis helistades kehtib lihtne

põhimõte: kõne hind sõltub helistaja asukohast ning

telefoninumbrist, millele helistatakse.

• Kõne hind ei sõltu vastuvõtja tegelikust asukohast!

• Hinna määrab valitud maakood:

– +372....... – kõne Eestisse

– + 46 ....... – kõne Rootsi

• Näiteks: helistades Egiptuses olles oma sõbrale, kes on samuti

Egiptuses, kuid kasutab Eesti mobiilinumbrit (algusega +372),

maksustatakse see kõne kui kõne Egiptusest Eestisse. See, et

sõber asub samuti hetkel Egiptuses, ei oma helistaja jaoks

tähtsust.

10

17 November 2012


SMS roamingus

SMS saatmiseks on mobiilivõrgus vajalik SMSC, mis on SMS-ide salvestamise

ning edastamise keskus.

SMS hind ei sõltu sellest, kellele SMS saadetakse!

11

17 November 2012


GPRS roamingus

GPRS on GSM võrgu arhitektuuri laiendus, mis võimaldab luua

pakettandmeside ühendust läbi GSM võrgu.

12

17 November 2012


EL ROAMINGU MÄÄRUS

13

17 November 2012 Graphical Guideline for PPT


Euroopa Liidu roamingu määrus

• 30.08.2007 hakkas kehtima roamingu määrus, mis kehtestas maksimaalsed

lubatud väljuvate ja vastuvõetavate kõnede hinnalaed

• 01.07.2009 antud regulatsiooni kehtivust pikendati; lisandusid SMS ja GPRS

hinnalaed ning andmeside kuulimiidi nõue.

• 01.07.2012 regulatsiooni taas pikendati; lisandus andmeside jaehinna lagi;

lisandusid direct access, resale access ja decouplingu nõue.

– „Direct access means that the retail provider contracts directly with a foreign EU/EEA visited

network for the purpose of allowing roaming customers to access the roaming services of the

retail provider.“

– „Resale access means that the retail provider bases its retail service on the wholesale service

provided by an MNO usually, but not necessarily, in the end user’s home country.“

– Decoupling: „From 1 July 2014, customers will have the option to shop around for the best deal

and sign up for a separate mobile contract for roaming, which may be different from their

domestic mobile provider, whilst keeping the same phone number. Each time the customer

crosses a border, his or her phone will switch to the network of the roaming provider which they

have chosen, without any further action on their part. Customers will also have the option to

directly select a local mobile network for data roaming in the country they are visiting.“

14

17 November 2012 Graphical Guideline for PPT


Euroopa Liidu roamingu määrus

Roamingmääruse eesmärk:

/…The envisaged separate sale of roaming services and domestic services

should increase competition and therefore lower the prices for customers and

create an internal market for roaming services in the Union with no significant

differentiation between national and roaming tariffs…/

• BEREC - Body of European Regulators for Electronic Communications

• Lahendus:

– LBO

– Single IMSI+

– Dual IMSI

– Single IMSI

15

17 November 2012


Local Break-out (LBO)

• LBO – välisoperaatori kohaliku andmeside teenuse kasutamine.

• Kliendi koduoperaator ei ole seotud (va SIM autentimine), teenuse kasutuse

hinnastab ja arveldab kliendiga välisoperaator (krediitkaart, kraapekaart, vms)

• SMS ja kõne toimivad nagu tavalised roamingteenused, mida hinnastab ja

arveldab kliendi koduoperaator.

• LBO kasutamiseks klient valib välisoperaatori, kelle andmeside teenust soovib

kasutada ja teeb temaga lepingu.

• Klient muudab telefonis oleva APN-i ning teeb käsitsi võrguvaliku antud

operaatori kasuks.

• Koduvõrku tagasi tulles, mõnda teise riiki minnes või juhul kui klient soovib

kasutada roamingu andmesidet, tuleb telefonis APN-i jälle endiseks muuta

(EMT puhul internet.emt.ee).

16

17 November 2012


Andmeside tavaroaming

17

17 November 2012


Andmeside LBO korral

18

17 November 2012 Graphical Guideline for PPT


LBO lahendamist vajavad teemad (1)

• Roaminglepingud ja steering

– mobiilioperaatorid peaks olema kohustatud avama roamingu kõikide EU

operaatoritega, kes selleks soovi avaldavad.

– LBO puhul ei tohi koduvõrgu operaator rakendada piiranguid.

– Telefonide tootjad peavad tagama käsitsi võrgu valiku ja APN-i muutmise

lihtsuse telefonides.

• Roamingu leviala

– Käsitsi võrgu valiku puhul juhul kui levi kaob ära, telefon ise teise võrku

ümber ei lülitu ja teenuseid kasutada ei saa.

19

17 November 2012


LBO lahendamist vajavad teemad (2)

• Teenuspakkujate eristatavus

– Valides telefonis käsitsi võrguvaliku, kuvatakse vaid mobiilioperaatorite võrkude

nimed. Juhul, kui mobiilioperaatori võrgu peal tegutseb mõni MVNO, teda võrkude

nimekirjas eraldi välja toodud ei ole. Seega klient peab teadma, millise operaatori

võrgu peal antud MVNO tegutseb, kelle teenuseid soovitakse kasutada.

– Niipea kui klient logib võrku, peab külastatav mobiilioperaator teavitama klienti

kõikidest tema võrgu peal tegutsevatest LBO teenuspakkujatest ning võimaldama

soovi korral kliendil valida, millise teenuspakkuja teenuseid klient kasutada tahab.

• APN-ide haldus

- Selleks, et kasutada välisoperaatori kohalikku andmeside teenust, tuleb

telefoni sisestada EU üldine APN „EUInternet“.

a) Klient soovib kasutada ühe välisoperaatori LBO teenust, aga ei tee käsitsi võrguvalikut

ja seetõttu telefon vahetab kliendi teadmata võrku

b) Koduvõrku saabudes klient ei muuda APN-i koduvõrgu APN-iks

c) Klient proovib APN-i „EUInternet“ kasutada mitte-Euroopa riigis

20

17 November 2012


LBO lahendamist vajavad teemad (3)

• Roamingarveldus

– Kui klient vahetab APN-i „EUInternet“-iks ja kasutab LBO teenust, ei tohiks

välisvõrgu operaator kliendi koduvõrgu operaatorile arveldusfaile antud teenuse

kasutuse kohta saata. Isegi kui arveldusfail saadetakse, ei tohiks koduvõrgu

operaator selle teenuse kasutuse eest kliendile arvet esitada.

– Kui klient aga logib välismaal võrku, mis ei toeta LBO-d ning jätab APN-iks

„EUInternet“, saadab LBO-d mitte toetav operaator tema võrgus kasutatud

andmeside kohta kliendi koduvõrgule arveldusfaili ning koduvõrgu operaator peaks

kliendile arve esitama.

– Kliendi koduvõrgu operaatoril on raske eristada, millisel juhul on tegemist ekslikult

saadetud arveldusfailidega.

• VPN

– VPN-i kasutamiseks luuakse tihtipeale virtuaalne turvaline kanal kliendi ja

mobiilioperaatori vahel üle avaliku interneti. Mõnel juhul luuakse aga

selleks nö corporate APN. LBO-ga antud corporate APN ei tööta.

21

17 November 2012


LBO lahendamist vajavad teemad (4)

• Juriidika

– Andmeside teenust pakub välisoperaator, kliendi koduvõrgus kliendi

teenuse kasutuse kohta info puudub.

– Uurimisorganitel on info kätte saamine raskendatud (rohkem bürokraatiat,

teine seadusruum, jne)

• Numbriliikuvus

– LBO teenuspakkujate arv sõltub sellest, milliste välismaa

mobiilioperaatoritega kliendi koduvõrgu operaatoril on roaming avatud

– Sõltuvalt koduvõrgu operaatorist võib LBO teenuspakkujate valik oluliselt

erineda

22

17 November 2012


Single IMSI

• Single IMSI – üks SIM kaart, üks telefoninumber; koduvõrgu teenuspakkujast

erinev roamingteenuse pakkuja.

• Alternatiivne roamingteenuse pakkuja teeb eraldi lepingu iga operaatoriga,

kelle klientidele teenust osutada tahab.

• Klient teeb teenuse kasutamiseks alternatiivse roamingteenuse pakkujaga

lepingu.

• Roamingteenuste kasutuse hinnastab ja arveldab kliendiga alternatiivne

roamingteenuse pakkuja.

• Roamingoperaatori vaates tegemist tavalise roaminguga.

• Vajalik kliendi koduvõrgu operaatori ja alternatiivse roamingteenuse pakkuja

(arveldus-)süsteemide omavaheline liidestus.

23

17 November 2012 Graphical Guideline for PPT


Single IMSI lahendamist vajavad teemad

• Kliendi koduvõrgu operaatori ja alternatiivse teenuspakkuja (arveldus-)

süsteemide omavaheline liidestus

– Teenuste arveldamine kliendiga (teenuspakkuja soovide kohaselt)

– Teenuse kasutuse jooksev järgimine (andmeside kuulimiidi

jälgimine/teenuse blokeerimine)

– Klientide teavitamine roaminghindadest

• Klientide eristamine

– Kliendi koduvõrgu operaator peab suutma eristada alternatiivse

roamingteenuse pakkuja klientide roamingteenuste kasutamise kirjeid oma

tavaklientide kirjetest.

• Numbriliikuvus

– Alternatiivsel roamingteenuse pakkujal on leping teatud

mobiilioperaatoriga. Kui klient vahetab operaatorit, ei pruugi ta sama

alternatiivse roamingteenuse pakkuja teenust enam kasutada saada.

24

17 November 2012


Veel lahendamist vajavaid teemasid

• Teenuse kasutamise lihtsus kliendile

– EU versus muu maailm

– Mitte reguleeritud teenused

– Teadlikkus erinevate teenuspakkujate pakkumistest

– Võrguvalik

– APN-i muutmine

• Kliendi kaebuste lahendamine

– keelebarjäär

– koduoperaatori teadlikkus

• Kes vastutab fraudi ehk pettuse eest

– Teenuspakkujal puudub kliendi kohta info

• Roamingu hinnalagede vajalikkus

• Investeeringud versus kliendikasu

25

17 November 2012


Tänan kuulamast!

26

17 November 2012

More magazines by this user
Similar magazines