Eskiisi seletuskiri - Paldiski Linnavalitsus

paldiski.ee

Eskiisi seletuskiri - Paldiski Linnavalitsus

1

Töö nr. 350-11 Eksemplar nr

Tellija:

Paldiski Linnavalitsus

Huvitatud isik: Priit Uusberg

tel. 5248990, priit.uusberg@tiki.ee

Töö täitja: OÜ Maaplaneeringud, reg.kood 10194910

Mustamäe tee 51, Tallinn

tel. 6528403, fax. 6564072, e-mail: maap@hot.ee

Harju maakond, Paldiski linn

PALDISKI LINNAS VANA-TALLINNA MNT 22

KINNISTU DETAILPLANEERING

(eskiislahendus)

Käesolev detailplaneeringu kaust koosneb kahest osast:

I OSA – DP SELETUSKIRI, JOONISED, KOOSKÕLASTUSED

II OSA – DP LISAD, MENETLUSDOKUMENDID

TÖÖGRUPP:

arhitektuur - planeerimine arhitekt, EAL Jörgen Vähi

keskkonnamõjud dr.geogr., KMH litsents nr. 0058 Ene Lausmaa

vormistas tehnik Eugen Jakobson

vormistas tehnik Viive Uibo

Tegevjuht Maaja Zolk Tallinn, 11.2012.a.


2

SISUKORD.

I OSA

DP SELETUSKIRI, JOONISED, KOOSKÕLASTUSED.

SELETUSKIRI. 5-14

1. PLANEERINGU LÄHTEANDMED. 5

2. PLANEERINGU ÜLDEESMÄRGID (eesmärgid ja üldplaneeringu 6

muudatuse ettepanek).

3. OLEMASOLEVA OLUKORRA ISELOOMUSTUS,

6

KONTAKTVÖÖND.

4. PLANEERIMISLAHENDUS. 8

4.1. Planeeringu põhimõtted. 8

4.2. Kruntide ehitusõigus, hoonestusala, servituutide vajadus. 9

4.3. Veevarustus, tuletõrjeveevarustus, kanalisatsioon, kuivendusvõrk. 10

4.4. Elektrivarustus ja side. 11

4.5. Küte. 11

4.6. Teed ja parkimine. 11

4.7. Haljastus, keskkonnakaitse. 12

4.8. Kuritegevuse riske vähendavad nõuded. 13

4.9. Andmed kruntide moodustamiseks, näitajad kruntide kohta, planeeritava

maa-ala bilanss.

14

JOONISED. 15-20

Joonis 1 Väljavõte Paldiski linna üldplaneeringust. 15

Joonis 2 Üldplaneeringu muudatuse ettepanek. 16

Joonis 3 Lähteplaan. M 1: 1000 18

Joonis 4 Põhijoonis ja tehnovõrgud. M 1: 1000 19

Joonis 5 Ruumiline illustratsioon. 20

KOOSKÕLASTUSED. 21-

1. Paldiski linnas Vana-Tallinna mnt 22 kinnistu detailplaneeringu

kooskõlastused (koondtabel).

2. Põhijoonis ja tehnovõrgud-kooskõlastused (joonis 4a)- kooskõlastused, mis on

antud joonisele (originaalkooskõlastused ainult kaustas 1/6).

3.

4.

5.

21

22


3

II OSA

DETAILPLANEERINGU LISAD, MENETLEMISE DOKUMENDID.

LISAD. 26-

1. Lähtetingimused. 26-28

Lisa 1.1. Väljavõte Vana-Tallinna mnt 22 (end. Kruusa-Valli) kinnistu

26

kinnistusregistrist, registriosa 8061002, kat.tunnus 58001:006:0025.

Lisa 1.2.. Vana-Tallinna mnt 22 (end. Kruusa-Valli) kinnistu katastriüksuse plaan, 27

kat.tunnus 58001:006:0025.

Lisa 1.3. Geodeetiline alusplaan. 28

2. Tehnilised tingimused. 29-

Lisa 2.1. 29

Lisa 2.2. 30

3. Lisad. 43-

Lisa 3.1. Võrgu- ja elektrileping nr 24021375/1. 43

Lisa 3.2. Puurkaevu pass nr 668 SL. 44

Lisa 3.3. Fotod olemasolevast olukorrast. 45

Lisa 3.4. Kirjalik nõusolek nr 258 väikeehitise, väligrilli ehitamiseks, Paldiski

Linnavalitsuse korraldus 16.08.2004 nr 308.

Lisa 3.5. Kirjalik nõusolek nr 436 väikeehitise, sauna ehitamiseks, Paldiski

Linnavalitsuse korraldus 13.06.2005 nr 224.


4

DETAILPLANEERINGU MENETLEMISE DOKUMENDID. 53-

1. Detailplaneeringu koostamise finantseerimise õiguse üleandmise leping

04.09.2012 nr 7-17/82.

2. Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regiooni arvamus Paldiski linnas

Vana-Tallinna mnt 22 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju

strateegilise hindamise vajalikkuse kohta 08.10.2012 nr HJR 6-

8/12/22670-2.

3. Paldiski Linnavalitsuse korraldus 19.10.2012 nr 312, Paldiski linnas

Vana-Tallinna mnt 22 kinnistu detailplaneeringu algatamise kohta.

4. Detailplaneeringu elluviimisest tekkida võiva keskkonnamõju

strateegilise hindamise vajaduse kaalutlemine.

5. Paldiski linnas Tallinna mnt 22 kinnistu detailplaneeringu

keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnang.

6. Lähteülesanne

7. Keskkonnamõju hindamise teade Ametlikes teadaannetes 29.10.2012

8. Teade Paldiski Linnavalitsuse kodulehelt ja ajalehest Harju Elu

02.11.2012 Vana-Tallinna mnt 22 kinnistu detailplaneeringu koostamise

algatamise kohta.

9. Teade Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regioonile detailplaneeringu

algatamise kohta ilma KSH algatamata 06.11.2012 nr 9-11/1349.

10. Teade Maa-ametile ja Enn Laansoole detailplaneeringu algatamise kohta

08.11.2012 nr 9-11/1357.

11. Foto krundi piirile paigutatud detailplaneeringu algatamise teate kohta

10.2011.

53-55

56-61

62


5

SELETUSKIRI.

1. PLANEERINGU LÄHTEANDMED.

Detailplaneeringu koostamise aluseks on Paldiski Linnavalitsuse korraldus 19.10.2012 nr

312, Paldiski linnas Vana-Tallinna mnt 22 kinnistu detailplaneeringu algatamise kohta.

Detailplaneeringu koostamisel on arvestatud alljärgnevate lähteandmetega:

- lähteülesanne detailplaneeringu koostamiseks;

- Paldiski linnas Tallinna mnt 22 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju

strateegilise hindamise eelhinnang (vt. Menetlemise dokumendid p. 4);

- geodeetiline alusplaan, M 1:500, Nordecon AS, 09.2011, litsentsid: EG10310842-

0001; 544 MA; 01203/04118/07153;EEP001096.

- Paldiski linna üldplaneering (vt. Joonis 1);

- Paldiski linna ehitusmäärus;

- Planeerimisseadus, Maakatastriseadus, Teeseadus, Looduskaitseseadus, Veeseadus,

Energiaseadus, Elektriohutusseadus ja seaduste alusel vastu võetud määrused;

- Eesti standard EVS 843:2003 ”Linnatänavad”, Eesti standard EVS:812-6:2012

”Ehitiste tuleohutus” osa 6 ”Tuletõrje veevarustus”, Eesti standard EVS 840:2003

”Radooniohutu hoone projekteerimine”;

- Vabariigi Valitsuse määrus 27.10.2004 nr 315 ”Ehitisele ja selle osale esitatavad

tuleohutusnõuded;

- Harjumaa radooniriski kaart (Eesti Geoloogiakeskus, 2008)

- etteantud tehnilised tingimused tehnovõrkude projekteerimiseks.

2. PLANEERINGU ÜLDEESMÄRGID (eesmärgid ja üldplaneeringu muudatuse

ettepanek).

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on:

- olemasoleva maatulundusmaa sihtotstarbega kinnistu jagamine kolmeks elamumaa

krundiks üksikelamute püstitamise eesmärgil ja üheks maatulundusmaa krundiks;

- moodustatavate elamumaa kruntide ehitusõiguse määramine (maakasutuse

sihtotstarve, krundi maks. täisehituse %, suurim lubatud hoonete arv krundil, hoonete suurim

lubatud ehitusalune pind, hoonete suurim lubatud kõrgus, hoonestusele esitatavad nõuded);


6

- krundi hoonestusala, see tähendab krundi osa, kuhu võib rajada krundi

ehitusõigusega lubatud hooneid, piiritlemine;

- juurdepääsuteede, vajalike tehniliste kommunikatsioonide, haljastuse ja

keskkonnakaitseabinõude lahendamine;

- servituutide vajaduse määramine.

Üldplaneeringu muudatuse ettepanek (vt. Joonis 2).

Käesolev detailplaneering on linna üldplaneeringut muutev. Üldplaneeringu järgsele

loodusliku haljasmaa ja kaitsehaljastuse maale (HL), rohekoridori alale planeeritakse

elamumaa (EV).

Üldplaneeringut muutva detailplaneeringu kohta on koostatud KSH eelhindamine KeHJS §33

lõigetes 3-5 esitatud hindamiskriteeriumide järgi (vt. Menetlemise dokumendid p. 4).

Detailplaneeringuga nähakse ette kinnistu jagada kolmeks elamumaa krundiks üksikelamute

püstitamise eesmärgil ja üheks maatulundusmaa krundiks. Hoonestusalade paigutus on

valitud selliselt, et tagada maksimaalselt rohekoridori toimima jäämine. Elamukruntide

piirdeaiad rajatakse ainult vahetult hoonestatava ala ümber. Ülejäänud osas ei piirata inimeste

ja loomade liikumist, säilitatakse olemasolev looduslik keskkond, säilitatakse kõrghaljastus.

Planeeritud rohekoridor on laiusega ca 80m.

3. OLEMASOLEVA OLUKORRA ISELOOMUSTUS, KONTAKTVÖÖND.

Kinnistu põhjaosas paikneb olemasolev majapidamine. Lähim hoonestus naaberkinnistutel

paikneb ca 350m kaugusel. Kinnistu paikneb merest ca 100m. Kinnistu külgneb mere pool

Pakri maastikukaitsealaga. Kinnistu paikneb Paldiski linna üldplaneeringujärgsel loodusliku

haljasmaa ja kaitsehaljastuse maal, rohekoridori alal, Leetse ja Kersalu elamupiirkondade

vahelisel alal.

Planeeritaval alal kinnistud. Vana-Tallinna mnt 22 kinnistu (58001:006:0025),

42668m², maatulundusmaa.

Planeeritavale alale juurdepääs. Mahasõiduga Vana-Tallinna maanteelt mööda

Pakri poolsaare rannaäärset teed.

Planeeritav ala piirneb. Paenurga kinnistu (58001:006:0027), elamumaa;

Saariku kinnistu (58001:006:0018),

maatulundusmaa;


7

Geodeesia.

Planeeritaval alal olevad

hooned.

Planeeritaval alal olevad teed.

Planeeritaval alal olevad

tehnovõrgud.

Rohelised alad,

Keskkonnakaitse.

Kaitstavad loodusobjektid ja

kultuurimälestised.

Vana-Tallinna maantee;

Pakri poolsaare rannaäärne tee.

Geodeetiline alusplaan, M 1:500, 2011.a.,

koordinaadid L-Est’97 süsteemis,

kõrgused Balti süsteemis,

maapinna reljeef põhja-lõuna ja kagu-loode

suunalise langusega kinnistu keskosa suunas;

absoluutsed kõrgused vahemikus 13,7 - 12,1.

Saun, suitsusaun, 2 puukuuri, lastemaja, väligrilllehtla,

kasvuhoone, käimla (vt. Lisa 3.3. Fotod

olemasolevast olukorrast).

Hoonetele juurdesõidutee.

0,4kV maakaabel, puurkaev, imbväljak,

kuivenduskraav

Kinnistu on ca 75% ulatuses metsaala, osaliselt

rohumaa, õuealal muru ja ilupuud-põõsad.

Kinnistu paikneb normaalse radoonisisaldusega

pinnasega alal.

Puuduvad.


8

4. PLANEERIMISLAHENDUS.

4.1. Planeeringu põhimõtted.

Vastavalt Paldiski linna üldplaneeringule (vt. Joonis 1, Väljavõte Paldiski linna

üldplaneeringust):

- planeeringuala jääb tiheasustusega alale, loodusliku haljasmaa ja kaitsehaljastuse maale

(HL);

- planeeringuala jääb rohekoridori alale;

- planeeringuala jääb osaliselt ehituslubjakivi leiukoha alale;

- planeeringuala külgneb Leetse ja Kersalu planeeritud elamupiirkondadega;

- planeeringuala külgneb mere pool Pakri maastikukaitsealaga.

Detailplaneering on kehtivat Paldiski linna üldplaneeringut muutev (vt. Joonis 2,

Üldplaneeringu muudatuse ettepanek).

Võttes arvesse detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnangut (vt.

Menetlemise dokumendid p. 4) ei kavandata detailplaneeringuga tegevusi, mille elluviimisel

võib kaasneda oluline keskkonnamõju ning seetõttu ei ole tarvis detailplaneeringu

koostamisel läbi viia keskkonnamõju strateegilist hindamist.

Detailplaneeringuga nähakse ette kinnistu jagada kolmeks elamumaa krundiks ja üheks

maatulundusmaa krundiks. Hoonestusalade paigutus on valitud selliselt, et tagada

maksimaalselt rohekoridori toimima jäämine. Elamukruntide piirdeaiad rajatakse ainult

vahetult hoonestatava ala ümber. Ülejäänud osas ei piirata inimeste ja loomade liikumist,

säilitatakse olemasolev looduslik keskkond, säilitatakse kõrghaljastus. Planeeritud

rohekoridor on laiusega ca 80m.

Kuna Vana-Tallinna maantee on reserveeritud kui Paldiski linna kergetranspordi alternatiivse

sissepääsuna, siis on arvestatud maantee kaitsevööndiks 20m tee teljest. Kaitsevööndisse ei

ole lubatud rajada piirdeaeda.

4.2. Kruntide ehitusõigus, hoonestusala, servituutide vajadus.

Kruntide ehitusõigus ja servituutide vajadused on toodud tabelis “Näitajad kruntide kohta”

(p.4.9 ja Joonis 4).


9

Elamumaa (E) - üksikelamu ja abihoonete ehitamiseks.

Ehitiste arhitektuurinõuded.

Hoonete välisviimistlus (elamu ja abihoone). Ühtne välisviimistlus grupis,

fassaadimaterjal - laudis, tellis, looduslik

kivi, krohvipind, ümar või tahutud palk.

Omavahel võib kombineerida erinevaid

materjale ja liigendatud fassaadi.

Värvilahenduses eelistada pastelseid, sooje ja

looduslähedasi värvitoone.

Abihoone peab sobima elamu arhitektuuriga.

Harja suund (elamu).

Vaba.

Katuse kalle ja harja tüüp.

Elamul 20-45º, ühe- või kahepoolne kalle

grupis. Abihoone katus ja väiksemad katuse

osad võivad olla madalama kaldega 10-35º.

Maksimaalselt võib kasutada kuni kahte

erinevat katusekallet.

Katusekatte materjal vaba.

Katusekatte toon tume (must, tumehall,

tumepruun).

Hoonete sokli kõrgus maapinnast. Kuni 0,5m

Hoonete suurim lubatud korruselisus. Elamu kuni 2 korrust (teine korrus

katusealune), abihoone 1 korrus.

Krundi piirded.

Piire peab sobima hoonete välimusega.

Kõrgus kuni 1,5m. Piirete välisilme tee ääres

peab moodustama ühtse terviku ja sobima ka

naaberkinnistute piiretega.

Hoonestusala piirid on joonisele kantud arvestades kehtivate ehitusnormide ja eeskirjadega.

Ehitise tulepüsivusklassiks on arvestatud TP3 – kuja 8m.

Krunt 1 hoonestusala on planeeritud olemasolevate hoonete ümber. Uue hoonestusena on

planeeritud elamu ja garaaz. Majapidamise ümber on planeeritud piirdeaed. Ülejäänud krundi

osa ei piirata piirdeaiaga, et tagada üldplaneeringujärgse rohekoridori toimimine.

Krunt 2 ja Krunt 3 hoonestusalad on planeeritud külgnevana Vana-Tallinna maanteega,

arvestades maapinna kõrguste sobivusega ehitamiseks. Hoonestust on soovitatav paigutada

käesoleval ajal kõrghaljastusest vabale alale. Hoonestusala ja piirdeaia planeerimisel on

arvestatud ka maantee kaitsevööndiga 20m. Piirdeaiad rajatakse ainult majapidamise ümber.

Ülejäänud krundi osa ei piirata piirdeaiaga, et tagada üldplaneeringujärgse rohekoridori

toimimine.


10

Põhijoonisel on näidatud soovituslik ehitatavate hoonete ja rajatiste paiknemine kruntidel

ning juurdepääsud kruntidele.

Kruntide täpne planeering selgub ehitusprojekti koostamise käigus.

Maatulundusmaa (M)

Krunt 4 on oma kuju tõttu planeeritud jätkuvalt maatulundusmaa sihtotstarbega

kõrghaljastusega alana.

4.3. Veevarustus, tuletõrjeveevarustus, kanalisatsioon, kuivendusvõrk

Veevarustus

Krundil 1, olemasoleva hoonestusega alal on veevarustus puurkaevust (vt. Lisa 3.2.

Puurkaevu pass).

Kruntide 2 ja 3 veevarustus on ette nähtud planeeritud lokaalsete puurkaevudega kummalgi

krundil (tootlikus kuni 10m3/ööp).

Puurkaevu hooldusalaks on planeeritud 10m, kus kehtivad veevõtukoha hooldusnõuded

(määrus p.4.1.) - kaevu asukoht peab olema võimalikest reostusallikatest (kogumiskaevud,

käimlad, prügikastid, väetise- ja sõnnikuhoidlad, õlimahutid, kanaliseerimata saunad jne)

võimalikult kaugemal (mitte vähem kui 10m). Alus: Keskkonnamnistri 16.12.1996 määrus nr

61 Veehaarde sanitaarkaitseala moodustamise ja projekteerimise korra kehtestamine

(muudetud määrusega 21.01.2009 nr 8).

Ühe elamu planeeritud veevajadus on 0,5m³/d.

Veevarustuse kohta tuleb koostada eraldi projekt.

Tuletõrjeveevarustus

Planeeringus on tehtud ettepanek rakendada vähendatud veemahuti mahtu vastavalt Eesti

standardi EVS:812-6:2012 ”Ehitiste tuleohutus” osa 6 ”Tuletõrje veevarustus” p. 7.4.6-le

…Olenevalt ehitistest võib kooskõlastatult Päästeameti kohaliku päästeasutusega veehoidla

mahtu vähendada kuni 10 m³-ni…

Kolme üksikelamu koos abihoonetega tuletõrjevesi saadakse planeeritud maa-alusest mahutist

mahuga 10m³. Mahuti täitmine toimub krundi veetorustikust voolikuga. Kindlustada mahuti

aastaringse kasutamise võimalus. Veemahuti kõrvale rajada soojustatud veevõtukaev.

Veevõtukaevu maht vähemalt 3 m³, ühendustoru Ø 200 mm. Samas on võimalus


11

tuletõrjeauto ümberpööramiseks (tugevdatud pinnasega plats 12x12m). Veevõtukaevu

normatiivne kuja 20m. Krundile juurdepääsutee laius min. 3,5m.

Hoone tulepüsivusklassiks on arvestatud TP3, naaberkinnistute hoonetevaheline kuja tule

leviku takistamiseks on arvestatud 8m.

Kõik ehitised peavad vastama Vabariigi Valitsuse määrusele 27.10.2004 nr.315 ”Ehitisele ja

selle osale esitatavad tuleohutusnõuded”.

Kanalisatsioon

Krundil 1, olemasoleva hoonestusega alal toimub reovee ärajuhtimine läbi olemasoleva

lokaalse septiku ja filterväljakusüsteemi.

Kruntidel 2 ja 3 on reovee kogumiseks ette nähtud plastkonstruktsioonis reoveemahutid

(soovitav 5-10m³), mis tagaks mahuti tühjendussageduse 10 - 20 päeva.

Ühe elamu reoveehulk on 0,5m³/d.

Krundiomanikul sõlmida leping vastavat teenust pakkuva ettevõtjaga.

Kanalisatsiooni väljaviigu asukoht täpsustatakse hoonete projekteerimisel.

Kuivendusvõrk

Krundi 1 sademeveed kogutakse krundi madalamas osas paiknevasse tiiki ja sealt edasi

olemasoleva kuivenduskraavi kaudu merre. Krundile on võimalik rajada täiendavaid

kuivenduskraave.

Kruntide 2 ja 3 sademeveed kogutakse kruntide madalamas osas paiknevatesse planeeritud

tiikidesse. Kruntidele on võimalik rajada täiendavaid kuivenduskraave.

4.4. Elektrivarustus ja side

Elektrivarustus

Oleva majapidamise elektrivarustus on vastavalt võrgu- ja elektrilepingule nr 24021375/1 (vt.

Lisa 3.1.).

Kruntide 1 ja 2 elektrivarustus on lahendatud vastavalt Elektrilevi OÜ poolt välja antud

tehnilistele tingimustele nr. ........, ..........2012.a. (vt. lisa 2.1). Kahe üksikelamu

elektrienergiaga varustamine on ette nähtud .................................. Krundi piirile paigaldatakse

liitumiskilp.

Liitumiskilbi peakaitsmeteks on planeeritud a’ 3x25 A.


12

Elektrivarustuse kohta koostada eraldi projekt.

Side

Sidevarustus on planeeritud raadiolahendusena.

4.5. Küte

Küttesüsteemi liik lahendatakse hoonete projekteerimisel.

4.6. Teed ja parkimine

Juurdepääs Krunt 1 olemasolevale hoonestusele on mahasõiduga avalikult kasutatavalt Vana-

Tallinna maanteelt mööda Pakri poolsaare rannaäärset teed.

Juurdepääs Kruntide 1 ja 2 on mahasõiduga Vana-Tallinna maanteelt.

Kruntidele on näidatud võimalikud sobivad juurdepääsud.

Kruntidel on ette nähtud parkimisvõimalus 2-le autole.

Kuna Vana-Tallinna maantee on reserveeritud kui Paldiski linna kergetranspordi alternatiivse

sissepääsuna, siis on arvestatud maantee kaitsevööndiks 20m tee teljest. Kaitsevööndisse ei

ole lubatud rajada piirdeaeda.

4.7. Haljastus, keskkonnakaitse

Haljastus

Planeeritud kruntidel säilitatakse maksimaalselt olemasolev kõrghaljastus.

Hoonestusaladele jäävate suuremate puudega on soovitatav arvestada konkreetsete hoonete

projekteerimisel.

Täpsemaid ettepanekuid elamukrundi haljastuse rajamiseks saab teha järgmises

projekteerimise staadiumis, kui hoonestusele on juba konkreetne asukoht valitud.


13

Keskkonnakaitse

Üldplaneeringut muutva detailplaneeringu kohta on koostatud KSH eelhindamine KeHJS §33

lõigetes 3-5 esitatud hindamiskriteeriumide järgi (vt. Menetlemise dokumendid p. 4).

Keskkonnakaitse abinõud planeeringualal on:

- 2 uue üksikelamu ehitamine ja suured krundid ei oma olulist keskkonnamõju;

- üldplaneeringus määratletud rohekoridori edasise funktsioneerimise tagamiseks on

hoonestusalad planeeritud minimaalse suurusega. Piirde rajamine on lubatud ainult

hoonestusalade ümber. Ülejäänud, piireteta maa-ala käsitletakse planeeringus kõrge

rekreatiivväärtusega maana. Rohevõrgustik täiendab funktsionaalselt kaitsealade võrgustikku,

ühendades need looduslike aladega ühtseks tervikuks. Lisaks toimub võrgustikus

inimtekkeliste mõjude pehmendamine või ennetamine, mis loob eeldused koosluste arenguks

looduslikkuse suunas. See toetab bioloogilist mitmekesisust, tagab stabiilse

keskkonnaseisundi ning hoiab alal inimesele elutähtsaid keskkonda kujundavaid protsesse

(põhja- ja pinnavee teke, õhu puhastumine, keemiliste elementide looduslikud ringed jne.).

- kinnipidamine seadusjärgsetest kaitsevöönditest (ranna piiranguvöönd 200m,

teekaitsevöönd 20m, puurkaevu kuja 10m);

- planeeringuala jääb Harjumaa radooniriski kaardi (Eesti Geoloogiakeskus,2008)

järgi normaalse radoonisisaldusega pinnasega alale ja seega ei ole elamute projekteerimisel ja

ehitamisel vaja kasutada Eesti standardis EVS 840:2003 “Radooniohutu hoone

projekteerimine” antud juhised radooniohu vältimiseks uutes majades.

- tehnosüsteemide väljaehitamine ja nende laitmatu funktsioneerimise tagamine;

- kinniste konteinerite paigaldamine krundile olmejäätmete kogumiseks ja

väljaveolepingu sõlmimine;

- reovee väljaveo lepingu sõlmimine.

- olemasoleva haljastuse maksimaalne säilitamine elamukrundil.

4.8. Kuritegevuse riske vähendavad nõuded.

Et tagada elanikele turvaline elukeskkond on vastavalt 1.jaan.2003.a. kehtima hakanud

Planeerimisseaduse §9 lg.2 p.15 üheks detailplaneeringu koostamise eesmärgiks ka

kuritegevuse riske vähendavate nõuete ja tingimuste seadmine. Kuritegevuse ennetamine ja

kuriteohirmu vähendamine peab toimuma koos politsei ja turvateenistusega ning läbi


14

planeerimise ja arhitektuursete lahenduste. See tähendab, et planeeringu koostamisel tuleb

planeerimisvõtete ja -lahenduste abil viia miinimumini ebaturvaliste paikade teke.

Kuritegevuse ennetamise ja kuriteoohu vähendamise eesmärgil tuleb tagada:

- hoovivalgustuse rajamine (valgustuse olemasolu vähendab elanike kuriteohirmu ning

pidurdab kurjategijaid);

- planeerimislike ja kujunduslike võtetega ala võimalikult suurema nähtavuse

(jälgitavuse) tagamine, (pimedate halva nähtavusega kohtade minimiseerimine, ala nähtavuse

tagamine piirete konstruktsiooniga - kõrgetele läbipaistmatutele hekkidele ja plankaedadele

eelistada läbipaistvaid võrk- või lippaedu jm.);

- varguste ja sissemurdmiste riski vähendamiseks soovitada hoone projekteerijatel kasutada

turvalisemaid aknaid, uksi nii elu- kui abihoonetel jm. võtteid;

- turvafirmadelt signalisatsioonisüsteemide paigaldamine ja teenuse tellimine.


15

4.9. Andmed kruntide moodustamiseks, näitajad kruntide kohta, planeeritava maaala

bilanss.

Andmed kruntide moodustamiseks

krundi

nr.

krundi

planeeritud

sihtotstarve

krundi

planeeritud

suurus


moodustatakse

maaüksustest

krundi senine

sihtotstarve

Krunt 1 E 17186 Vana-Tallinna mnt 22 M

Krunt 2 E 9563 Vana-Tallinna mnt 22 M

Krunt 3 E 12444 Vana-Tallinna mnt 22 M

Krunt 4 M 3475 Vana-Tallinna mnt 22 M

krundi

nr.

Näitajad kruntide kohta

krundi

plan.

suurus


ehitusalune

pind


1 17186 190 olev

400 plan.

täisehit.

%

maksimaalne

korruselisus;

maksimaalne

kõrgus

(elamu/abihoone)

3 2 / 1 ;

9,5m / 6,5m

2 9563 400 4 2 / 1 ;

9,5m / 6,5m

3 12444 400 3 2 / 1 ;

9,5m / 6,5m

hoonete

arv

krundil

(elamu/

abihoone)

maa

sihtotstarve

sihtotstarbe

osakaal

%

sulet.

brutopind


min.

tulepüsiv.

klass

piirangud,

servituudid

1 / 8 E 100 800 TP3 Ranna piiranguvöönd 200m.

Puurkaevu hooldusala 10m.

Kuja tuletõrje veevõtukaevust.

Rohekoridor.

1 / 3 E 100 500 TP3 Ranna piiranguvöönd 200m.

Puurkaevu hooldusala 10m.

Rohekoridor.

Teekaitsevöönd 20m.

1 / 3 E 100 500 TP3 Puurkaevu hooldusala 10m.

Rohekoridor.

Teekaitsevöönd 20m.

4 3475 - - - - M 100 - - Teekaitsevöönd 20m.

Märkus: Hoonete suurim lubatud ehitusalune pindala on ehitise

horisontaalprojektsiooni pind, mille hulka arvatakse ka ehitise väljaulatuvad osad ning

sammastel olev ehitise osa (alus: Ehitise tehniliste andmete loetelu, Majandus- ja

kommunikatsiooniministri 24.12.2002 määrus nr 69).

Planeeritava maa-ala bilanss

tähis maakasutuse sihtotstarve pindala

%


E Elamumaa 39193 92

M Maatulundusmaa 3475 8

Kokku 42668 = 4,27ha 100


16

Paldiski linnas Vana-Tallinna mnt 22 kinnistu detailplaneeringu kooskõlastused

(koondtabel)

pos.

nr.

kooskõlastaja

1 Päästeameti Põhja

päästekeskus

2 Terviseameti

Põhja talitus

3 Keskkonnaameti

Harju-Järva-Rapla

regioon

4 Elektrilevi OÜ

kooskõlastuse

nr. ja kuupäev

kooskõlastuse täielik ärakiri

kooskõlastuse

originaali

asukoht

Märkused,

arvamused

5

6

Maaüksuste omanikud

Vana-Tallinna mü

(58001:006:0025)

Priit Uusberg

5248990

priit.uusberg@tiki.ee

Naabermaaüksuste

omanikud

Paenurga mü

(58001:006:0027)

Saariku mü

(58001:006:0018)

Peaarhitekt

J. Vähi


LISAD

17

More magazines by this user
Similar magazines