Views
3 years ago

Číslo 2 - Slavistický ústav Jána Stanislava SAV

Číslo 2 - Slavistický ústav Jána Stanislava SAV

Číslo 2 - Slavistický ústav Jána Stanislava

SLAVICA SLOVACA l ROÈNÍK 32 l 1997 l ÈÍSLO 2 VINCENT BLANÁR * K základom porovnávacej onomastiky BLANÁR, V.: On the Bases of Comparative Onomastics. Slavica Slovaca, 32, 1997, No. 2, pp. 97–108. (Bratislava) Complex comparative analysis consist in certain methodical succession of sociolinguistic aspects and systemic dimensions of onymic systems. The following succession of operations is considered to be adequate: (a) an analysis of onymic systems in appelative or onymic context, (b) ascertaining of social aspect of onymic systems functioning (official//unofficial denomination), (c) dimension of frequency of onymic phenomena, (d) space dimension, (e) time dimension. Linguistics. Comparative onomastics. Complex comparative analysis. Comparative analysis operations. Succession of five operational methods. Porovnávacia analýza sa týka onymických znakov ako prvkov danej onymickej sústavy, teda istých onymických úsekov (priestorov), alebo celých onymických sústav. Pritom ide o porovnávací opis onymie nieko¾kých príbuzných, resp. nepríbuzných jazykov. Ak dodáme, že onymický systém má svoju frekvenènú, èasovú a areálovú dimenziu a neodmyslite¾nú komunikaènú, pragmatickú zložku, vidíme, že porovnávacia analýza vlastných mien má široké pracovné pole. Preto patrí medzi dôležité úlohy teoretickej onomastiky premyslie h¾adiská a metodické postupy, ktoré umožòujú systematický porovnávací opis. Každá porovnávacia analýza vlastných mien sa opiera o isté teoretické východiská. Tu sformulované základy porovnávacej onomastiky spoèívajú na princípoch, ktoré podávame v monografii Teória vlastného mena (1996). Za perspektívny pokladáme semiologický (semiotický) a funkèno-štrukturálny princíp. Uvedomujeme si pri tom, že iné teoretické východiská (napr. zameranie na komunikatívny alebo na jazykovo-systémový aspekt) môžu vies k viac menej odlišnej systematike porovnávacieho onomastického výskumu. Vlastné mená ako pomenovania druhotnej jazykovej roviny sa tvoria na pozadí svojho jazykového systému. Ich tvorcom je okolité etnikum a nosite¾mi onymické objekty daného onymického priestoru. Zviazanos s vlastným jazykom je príznaèná pre onymiu všeobecne. Onymia predstavuje otvorené súbory bioným, geoným a chrématoným. Vlastné mená sa v každodennom komunikaènom styku aktualizujú i rozširujú o nové prvky, ktoré sa v reèovom akte zaèleòujú do domáceho jazyka. Súvz ažnos vlastného mena a pomenovaného objektu (vedenie o onymickom objekte, * Prof. PhDr. Vincent Blanár, DrSc., Grösslingová 67, 811 09 Bratislava. 97

Svätí slovanskí sedmopočetníci. Bratislava - Slavistický ústav Jána ...
číslo 2 - Ostrava-JIH
číslo 2/2012 - Obec Lehota
MIRAD Info, číslo 2/2013
Číslo 2 - Česká parazitologická společnost
Číslo 2 - Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
Číslo 2 - Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
Číslo 2/2011 - Maneko
Číslo 1, marec 2005. (vcelku, pdf, 2 MB) - Listy Bdelosť
Listopad 2011 / ročník 21 / číslo 2, pouze pro služební ... - NetNews
Svět strojírenské techniky číslo 2/2009 (PDF, 5.04 MB) - Svaz ...
Ročník 2012/2013 Číslo 2. V tomto díle naleznete
Súčanský hlásnik 2013 číslo 2.pdf - Horná Súča
č. 2 (2012) - Výzkumný ústav práce a sociálních věcí
Číslo 2 - REXEL CZ, s.r.o.
Číslo 2/2008 B1905 - Bohemians 1905
PDF - Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra - SAV
Číslo 2/2009 - Maneko
Číslo 2 - REXEL CZ, s.r.o.
Číslo 2 - Česká parazitologická společnost
Svět strojírenské techniky číslo 2/2008 (PDF, 6.47 MB) - Svaz ...
Svět strojírenské techniky číslo 2/2012 (PDF, 12.03 MB) - Svaz ...
Svět strojírenské techniky číslo 2/2007 (PDF, 7.13 MB) - Svaz ...
Číslo 2 - Česká parazitologická společnost
Číslo 2 - Česká parazitologická společnost
06 --- Bedi 2 [iba na čítanie] - ENEF 2012
ročník 15 • číslo 2/2007 - Vězeňská služba ČR
Celé číslo 2 ke stažení - Křesťanský sbor Český Těšín
číslo 2 - Fakultní nemocnice Hradec Králové
číslo 2 - Fakultní nemocnice Hradec Králové