Παρουσίαση του Προέδρου Πανελληνίου Συλλόγου Λειτουργών ...

aspete.gr
  • No tags were found...

Παρουσίαση του Προέδρου Πανελληνίου Συλλόγου Λειτουργών ...

ΘΩΛΣΑΛΣΗΛΟ-ΒΗΘΣΩΡ ΥΑΣΕΖΣΑΚΑΣΖ ©

ΞΑΛΔΙΙΖΛΗΝΠ ΠΙΙΝΓΝΠ ΙΔΗΡΝΟΓΥΛ ΠΚΒΝΙΔΡΗΘΖΠ & ΞΟΝΠΑΛΑΡΝΙΗΠΚΝ

(ΞΑ.Π.ΙΔ.Π.Ξ.)

ΞΑΟΝΠΗΑΠΖ

ΘΔΚΑ:

ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΔΗΓΗΘΔΠΖΠ ΠΚΒΝΙΔΡΗΘΖΠ ΞΟΝΠΑΛΑΡΝΙΗΠΚΝ

(Ξ.Δ.Π.Ξ.)

Δηζεγεηήο : ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ-ΒΗΘΡΥΟ ΣΑΡΕΖΠΡΑΚΑΡΖΠ

Ξξόεδξνο ΞΑ.Π.ΙΔ.Π.Ξ.

Δθπαηδεπηηθόο Ρερλνιόγνο Κεραλνιόγνο Κεραληθόο

ΔΞΗΚΝΟΦΥΚΔΛΝΠ ΠΡΝ ART DESIGN AND TECHNOLOGY IN THE UNIVERSITY OF MIDDLESEX

ΑΘΖΛΑ 2012


ΘΩΛΣΑΛΣΗΛΟ-ΒΗΘΣΩΡ ΥΑΣΕΖΣΑΚΑΣΖ ©

ΔΗΠΑΓΥΓΗΘΑ


ΘΩΛΣΑΛΣΗΛΟ-ΒΗΘΣΩΡ ΥΑΣΕΖΣΑΚΑΣΖ ©

ΗΠΡΝΟΗΑ ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΗΘΖΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΔΥΠ

ΞΑΟΑΓΝΠΔΗΠ

θ. Γελδξηλνύ Αλησλαθάθε

Ππκβνύινπ ηνπ Ξαηδαγσγηθνύ Ηλζηηηνύηνπ

Δπόπηνπ ηεο Π.Δ.Ι.Δ.Ρ.Δ.

Αζήλαη 1966

• VIII Ζ ΞΑΗΓΔΗΑ ΘΑΡΆ ΡΝΛ 20όλ ΑΗΥΛΑ

«Ν Δπαγγεικαηηθόο Ξξνζαλαηνιηζκόο απνηειεί πιένλ

ίδηνλ παηδαγσγηθόλ θιάδνλ ν νπνίνο ζπνπδάδεηαη εηο

ηα Ξαλεπηζηήκηα ή εηο εηδηθάο ζρνιάο. Ξεξηιακβάλεη

θπξίσο ςπρνινγηθάο κεζόδνπο εξεύλεο θαη

δηαθεξόλησλ θαη ηθαλνηήησλ ησλ παηδηώλ θαη

ζηαηηζηηθάο κεζόδνπο εξεύλεο ηεο νηθνλνκίαο θαη

ησλ επαγγεικάησλ πξνο θαζνδήγεζηλ ησλ λέσλ.

Κίαλ ηδέαλ Δπαγγεικαηηθνύ Ξξνζαλαηνιηζκνύ

πξέπεη λα έρνπλ όινη νη δηδάζθαινη θαη θπξίσο νη

ηεο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαηδεύζεσο.» ζ.26.


ΘΩΛΣΑΛΣΗΛΟ-ΒΗΘΣΩΡ ΥΑΣΕΖΣΑΚΑΣΖ ©

ΗΠΡΝΟΗΑ ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΗΘΖΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΔΥΠ

ΞΑΟΑΓΝΠΔΗΠ

θ. Γελδξηλνύ Αλησλαθάθε

Ππκβνύινπ ηνπ Ξαηδαγσγηθνύ Ηλζηηηνύηνπ

Δπόπηνπ ηεο Π.Δ.Ι.Δ.Ρ.Δ.

Αζήλαη 1966

• X Ζ ΔΘΞΑΗΓΔΡΗΘΖ ΚΔΡΑΟΟΘΚΗΠΗΠ ΡΝ 1959

δ. Λέα Γπκλάζηα

«Ζ Γπκλαζηαθή Κέζε Δθπαίδεπζηο νξγαλνύηαη εηο εμαεηή

Γπκλάζηα,… Ρν λένλ Γπκλάζηνλ ζα ήην σο πξνο ηνπο ζθνπνύο

ζρνιείνλ θαηά θύξηνλ ιόγνλ γεληθήο κνξθώζεσο θαη θαηά

δεύηεξνλ ιόγνλ εηδηθήο θαη επαγγεικαηηθήο» ζζ.36-37

«Δηο ηελ πξώηελ γπκλαζηαθήλ βαζκίδα ηα καζήκαηα ζα είλαη

γεληθήο κνξθώζεσο, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο Αξραίαο

Διιεληθήο, θαη θνηλά δη’ όινπο ηνπο καζεηάο. Θα παξέρσληαη

όκσο επθαηξίαη αληρλεύζεσο ησλ θιίζεσλ θαη ελδηαθεξόλησλ

ησλ καζεηώλ δη’ εθπαηδεπηηθνύ θαη επαγγεικαηηθνύ

πξνζαλαηνιηζκνύ.» ζ.37.


ΘΩΛΣΑΛΣΗΛΟ-ΒΗΘΣΩΡ ΥΑΣΕΖΣΑΚΑΣΖ ©

ΠΚΞΔΟΑΠΚΑ

ΚΔΣΟΗ ΠΖΚΔΟΑ ΚΝΛΝΛ ΡΝ ΞΟΥΡΝ ΔΞΗΡΔΣΘΖ

ΘΑΗ ΑΡΌ ΚΝΛΝΛ ΠΔ ΌΡΗ ΑΦΝΟΑ ΡΖΛ ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΗΘΖ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖ

ΞΝΡΔ ΌΚΥΠ ΔΞΗΠΖΚΥΠ ΓΔΛ ΡΝ ΑΞΝΓΔΣΘΖΘΔ ΡΝ ΞΝΟΓΔΗΝ ΞΑΗΓΔΗΑΠ

ΞΝΗΑ ΘΑ ΖΡΑΛ Ζ ΞΝΟΔΗΑ ΡΖΠ ΣΥΟΑΠ ΚΑΠ

ΑΛ ΔΗΣΑΛ ΓΗΛΔΗ ΑΡΆ ΑΞΝΓΔΘΡΑ ΘΑΗ ΔΗΣΑΛ ΔΦΑΟΚΝΠΡΔΗ;


ΘΩΛΣΑΛΣΗΛΟ-ΒΗΘΣΩΡ ΥΑΣΕΖΣΑΚΑΣΖ ©

ΔΗΠΑΓΥΓΗΘΑ

• Κέρξη ζήκεξα είρακε σο θνηλσλία είρακε λα αληηκεησπίζνπκε κεξηθά από

ηα παξαθάησ θαηλόκελα:

• επηηάρπλζε ηεο θαηαζηξνθήο ηνπ πεξηβάιινληνο

• θξίζε αμηώλ

• πνιιαπιαζηαζκόο ζηα κεηαλαζηεπηηθά ξεύκαηα

• αύμεζε ηεο παηδηθήο δνπιείαο

• αιινίσζε ηεο παξαδνζηαθήο κνξθήο ηεο νηθνγέλεηαο

• αύμεζε θνηλσληθήο θαη ελδννηθνγελεηαθήο βίαο

• Αβέβαην νηθνλνκηθό πεξηβάιινλ

• ζπλερώο απμαλόκελν ράζκα πινπζίσλ θαη θησρώλ

• αλεμέιεγθηνο θαηαλαισηηζκόο

• επηβνιή ηεο επηρεηξεκαηηθόηεηαο, απαζρνιεζηκόηεηαο κε απνηέιεζκα

ηελ ζπρλή αιιαγή επαγγέικαηνο

• επηβνιή ηεο θαηάξηηζεο θαη ηεο δηα βίνπ κάζεζεο

• ειεθηξνληθόο γλσζηηθόο θαηαηγηζκόο πιεξνθνξηώλ θαη είλαη αλαγθαία ε

αμηνιόγεζε ηεο πιεξνθνξίαο

• ζην πνιππνιηηηζκηθό επαγγεικαηηθό ζρνιείν ε αλάγθε δηαπνιηηηζκηθήο

αγσγήο θαη ε αλάγθε πηνζέηεζεο θαη εθαξκνγήο ησλ Ονηδεξηαλώλ αξρώλ

από ηελ εθπαηδεπηηθή θνηλόηεηα


ΘΩΛΣΑΛΣΗΛΟ-ΒΗΘΣΩΡ ΥΑΣΕΖΣΑΚΑΣΖ ©

Πήκεξα ε ρώξα καο πεξλάεη ηελ ζεκαληηθόηεξε θξίζε ζηελ ηζηνξία ηεο

Ζ Ππκβνπιεπηηθή θαη ν Δπαγγεικαηηθόο Ξξνζαλαηνιηζκόο κπνξεί λα βνεζήζεη;

Ξξόγξακκα Δηδίθεπζεο ζηελ Ππκβνπιεπηηθή θαη ηνλ Ξξνζαλαηνιηζκό (Ξ.Δ.Π.Ξ.)

κε ηελ νιηζηηθή πξνζέγγηζή ηνπ βνεζάεη ηνλ:

‣Άλζξσπν

‣Δθπαηδεπηηθό

‣Δπαγγεικαηία


ΘΩΛΣΑΛΣΗΛΟ-ΒΗΘΣΩΡ ΥΑΣΕΖΣΑΚΑΣΖ ©

ΓΟΝΚΝΠ ΚΔΡΑ ΡΖΛ ΑΠΞΑΗΡΔ Ν ΠΚΒΝΙΝΠ

ΠΡΑΓΗΝΓΟΝΚΗΑΠ


ΘΩΛΣΑΛΣΗΛΟ-ΒΗΘΣΩΡ ΥΑΣΕΖΣΑΚΑΣΖ ©

ΓΟΝΚΝΠ ΚΔΡΑ ΡΖΛ Α.Π.ΞΑΗ.Ρ.Δ. Ν ΠΚΒΝΙΝΠ ΠΡΑΓΗΝΓΟΝΚΗΑΠ

ΔΘΠΑΗΓΔΤΖ

ΠΣΤΥΗΟΤΥΟ

Α΄ΘΤΘΙΟΤ

ΑΠΑΗΣΔ

(4Υ)

ΚΔΣΑ-

ΠΣΤΥΗΑΘΟ

(όχι master)

Π.Δ.Τ.Π.

Α..ΠΑΗ.Σ.Δ.

ΤΛΔΥΗΖ

ΣΖΛ ΑΓΟΡΑ

ΔΡΓΑΗΑ

ΠΣΤΥΗΟΤΥΟ

Β΄ ΘΤΘΙΟΤ

ΑΛΣΗΣΟΗΥΟΤ

ΣΔΗ

(1Υ)

Πρέζε Ξ.Δ.Π.Ξ. κε ηα Ξηπρία ηεο Α.Π.ΞΑΗ.Ρ.Δ. ηελ Δθπαίδεπζε & ηελ Αγνξά Δξγαζίαο


ΘΩΛΣΑΛΣΗΛΟ-ΒΗΘΣΩΡ ΥΑΣΕΖΣΑΚΑΣΖ ©

ΓΟΝΚΝΠ ΚΔΡΑ ΡΖΛ Α.Π.ΞΑΗ.Ρ.Δ. Ν ΠΚΒΝΙΝΠ ΠΡΑΓΗΝΓΟΝΚΗΑΠ

• Ξεξηγξαθή Δπαγγέικαηνο:

Ν Πύκβνπινο ζηαδηνδξνκίαο έρεη εθπαηδεπηεί ζε κεζόδνπο, εηδηθέο ηερληθέο

θαη έρεη αλαπηύμεη δεμηόηεηεο ώζηε λα βνεζά ηνλ άλζξσπν (πειάηε) ώζηε

κέζα από δηαδηθαζίεο δηεξεύλεζεο ηνπ εαπηνύ ηνπ θαη πιεξνθόξεζεο λα

ζρεδηάζεη θπξίσο ην εθπαηδεπηηθό θαη επαγγεικαηηθό ηνπ κέιινλ.

• Ξνηα εξγαιεία ρξεζηκνπνηεί:

• Κεζόδνπο & Δηδηθέο Ρερληθέο ηεο Ππκβνπιεπηηθήο Πηαδηνδξνκίαο

• Λέεο Ρερλνινγίεο θπξίσο πνινγηζηέο & Γηαδύθηην

• Μέλεο Γιώζζεο θπξίσο ηελ Αγγιηθή

• Test Ξξνζσπηθόηεηαο, ηθαλνηήησλ, ελδηαθεξόλησλ, Δξγαζηαθώλ Θηλήηξσλ,

Αμηώλ θ.ι.π. πνπ πξέπεη λα είλαη πηζηνπνηεκέλνο ζηελ ρξήζε ηνπο.

• Ππλζήθεο εξγαζίαο:

• Δξγάδεηαη ζε επράξηζην πεξηβάιινλ, θπξίσο ζε γξαθείν κε ξαληεβνύ

πξνγξακκαηηζκέλα, γηα ζπλεδξίεο πνπ δηαξθνύλ 45΄-1h

• Δλδεηθηηθνί Ρνκείο Δξγαζίαο:

• Πηελ Δθπαίδεπζε (Γξαζηεξηόηεηεο Π.Δ.Ξ. , ΘΔ.Π.Ξ.)

• Πηνλ ΝΑΔΓ

• Πε εηαηξείεο Ππκβνπιεπηηθήο Πηαδηνδξνκίαο θαη Γξαθεία Δύξεζεο Δξγαζίαο

• Πε Θέληξα Ππκβνπιεπηηθήο & Θέληξα πιεξνθόξεζεο Λέσλ ζηνπο Ν.Ρ.Α.

• Πηα Γξαθεία Γηαζύλδεζεο & Πηαδηνδξνκίαο ησλ Ξαλεπηζηεκίσλ

• Πε Θέληξα Τπρηθήο γείαο ζην ηειεπηαίν ζηάδην θνηλσληθήο επαλέληαμεο ησλ

ςπρηθά αζζελώλ


ΘΩΛΣΑΛΣΗΛΟ-ΒΗΘΣΩΡ ΥΑΣΕΖΣΑΚΑΣΖ ©

ΘΔΠΚΝΠ Π.Ξ. Π.Δ.Ι.Δ.Ρ.Δ./Α.Π.ΞΑΗ.Ρ.Δ. –

ΔΘΞΑΗΓΔΠΖ ΠΚΒΝΙΥΛ – Ξ.Δ.Π.Ξ.


ΘΩΛΣΑΛΣΗΛΟ-ΒΗΘΣΩΡ ΥΑΣΕΖΣΑΚΑΣΖ ©

ΘΔΠΚΝΠ Π.Ξ. - ΔΘΞΑΗΓΔΠΖ – Π.Δ.Ι.Δ.Ρ.Δ./Α.Π.ΞΑΗ.Ρ.Δ.

• Ν ζεζκόο θαη ε Π.Δ.Ι.Δ.Ρ.Δ./Α.Π.ΞΑΗ.Ρ.Δ.

• Ζ ΠΔΙΔΡΔ έρεη πξσηνζηαηήζεη θαη αλαθνξηθά κε δηάθνξεο ιεηηνπξγίεο

ζρεηηθέο κε ην ζεζκό ¨Ππκβνπιεπηηθή-Ξξνζαλαηνιηζκόο¨ θάηη πνπ είλαη

ειάρηζηα γλσζηό ζην επξύ θνηλό γηαηί κέζα ζη άιια, ε ΠΔΙΔΡΔ είλαη κηα

Πρνιή πνπ ην πνιύπιεπξν θαη ζνβαξό έξγν ηεο ην επηηειεί κε αζόξπβν

ηξόπν θαη ρσξίο ηπκπαλνθξνπζίεο θαη κε ειάρηζηε δηάζεζε δηαθήκηζήο ηνπ

(Γεκεηξόπνπινο & Σηώηεο, 1993)

• Δμππεξεηώληαο ην ζεζκό έρνπλ ηδξπζεί:

• 1979: ην Ρκήκα Ππκβνπιεπηηθήο θαη Ξξνζαλαηνιηζκνύ θαη

• ην Δξγαζηήξην Τπρνινγίαο θαη Ξαηδαγσγηθήο.

• 1984: Μεθηλά ζηε Θεζζαινλίθε ε δεκηνπξγία ηεο ΔΙ.Δ.Π.Ξ.

• 1998: Ρν Ρκήκα Π.Ξ. ηεο ΞΑ.ΡΔ.Π. Π.Δ.Ι.Δ.Ρ.Δ.

• Βαζηθνί άμνλεο δξαζηεξηνπνίεζεο:

• Δλίζρπζε ηνπ ππόβαζξνπ γλώζεσλ ησλ πηπρηνύρσλ ηεο Πρνιήο κε ηελ

δηδαζθαιία ζρεηηθνύ Καζήκαηνο ζηε Πρνιή από ην ζρ. έηνο 1959-60.

• Τπρνινγηθή ζηήξημε θαη Ππκβνπιεπηηθή ησλ ζπνπδαζηώλ ηεο ΠΔΙΔΡΔ.

• Ξξνζαλαηνιηζκόο ησλ ζπνπδαζηώλ.

• Τπρνκεηξηθή εμέηαζε αηόκσλ.

• Νξγάλσζε ζεκηλαξίσλ, εξγαζηεξίσλ (workshops) κε ζεκαηνινγία

Τπρνινγίαο θαη Ππκβνπιεπηηθήο

• Βνήζεηα ζε εθπαηδεπηηθνύο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο γηα ηελ πινπνίεζε

ηνπ Π.Δ.Ξ.

• Ππλεξγαζία κε ηελ ΔΙ.Δ.Π.Ξ. γηα νξγάλσζε εθδειώζεσλ.

• Θαζνδήγεζε ζπνπδαζηώλ ζηελ εθπόλεζε πηπρηαθώλ ζε ζρεηηθή

ζεκαηνινγία.


ΘΩΛΣΑΛΣΗΛΟ-ΒΗΘΣΩΡ ΥΑΣΕΖΣΑΚΑΣΖ ©

ΘΔΠΚΝΠ Π.Ξ. - ΔΘΞΑΗΓΔΠΖ – Π.Δ.Ι.Δ.Ρ.Δ./Α.Π.ΞΑΗ.Ρ.Δ.

• Π.Δ.Ι.Δ.Ρ.Δ./Α.Π.ΞΑΗ.Ρ.Δ.: Δμέιημε θαη πξνβιήκαηα κε ην ζεζκό

• Ρν Ξξόγξακκα Π.Ξ. ηδξύεηαη κε ην Λ.2640/98 σο ηκήκα ηεο ΞΑ.ΡΔ.Π.

Π.Δ.Ι.Δ.Ρ.Δ. από ηνλ Δ. Γεκεηξόπνπιν κε πξνδηαγξαθέο Κεηαπηπρηαθνύ

Γηπιώκαηνο (Master) γηα ηελ εθπαίδεπζε Ππκβνύισλ θαη ρνξεγεί ΞΡΣΗΝ.

• Λ.3027/2002: Γηαςεύδεη ηηο πξνζδνθίεο γηα αλαγλώξηζε ηνπ ΞΡΣΗΝ Π.Ξ.

σο Master αθνύ ε Π.Δ.Ι.Δ.Ρ.Δ. θαηαξγείηαη θαη ε λέα Α.Π.ΞΑΗ.Ρ.Δ.

νλνκάδεηαη κελ ΑΛΥΡΑΡΖ αιιά ε απνζηνιή ηεο ζπκπίπηεη κε ησλ Ρ.Δ.Η.

• Ν δηαρξνληθόο αγώλαο ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΝΞΝΗΖΠΖΠ ηεο Πρνιήο ζπλερίδεηαη…

• Ν αγώλαο γηα κεηεμέιημε ηνπ Ξ.Δ.Π.Ξ. πνπ δίλεη πιένλ ΞΗΠΡΝΞΝΗΖΡΗΘΝ ζε

Κεηαπηπρηαθό Ξξόγξακκα Δηδίθεπζεο ζηε Ππκβνπιεπηηθή ζπλερίδεηαη…

• Ρν ίδην ηζρύεη γηα ην Ξ.ΔΞ.ΓΗ.ΓΔ.ΡΔ. Θαη ην ΔΞ.ΞΑΗ.Θ.

• Ξαξά ηα ζνβαξά επηρεηξήκαηα Ξαλεπηζηεκηνπνίεζεο ηεο

Α.Π.Δ.ΡΔ.Κ./Π.Δ.Ι.Δ.Ρ.Δ. θαη ηηο πξνζπάζεηεο θαη πξνηάζεηο, θαηά θαηξνύο,

ησλ απνθνίησλ ηεο πνπ αλήθνπλ ζηελ Δ.Ρ.Δ., κεκνλσκέλσλ θαζεγεηώλ, ηεο

Γ.Δ., ζπλδηθαιηζηηθώλ θνξέσλ (Ν.Ι.Κ.Δ.), βνπιεπηώλ ηεο θπβεξλώζαο

παξάηαμεο όηαλ ήηαλ ζηελ αληηπνιίηεπζε αιιά θαη πξνηάζεσλ γηα έληαμε ζε

Ξαλεπηζηήκην όπσο ηνπ Νηθνλνκηθνύ Ξαλεπηζηεκίνπ Αζελώλ, ην όλεηξν έσο

ζήκεξα ηεο Ξαλεπηζηεκηνπνίεζεο έρεη κείλεη αλεθπιήξσην.


ΘΩΛΣΑΛΣΗΛΟ-ΒΗΘΣΩΡ ΥΑΣΕΖΣΑΚΑΣΖ ©

ΔΘΞΑΗΓΔΠΖ ΠΚΒΝΙΥΛ ΠΡΑΓΗΝΓΟΝΚΗΑΠ

• Δηζαγσγή

ΠΡΟΦΗΙ

ΤΚΒΟΤΙΟΤ

ΔΘΠΑΗΓΔΤΖ

ΤΚΒΟΤΙΟΤ

ΑΠΑΥΟΙΖΖ

ΤΚΒΟΤΙΟΤ

ΘΟΠΟΗ

&

ΣΟΥΟΗ

ΣΟΤ ΘΔΚΟΤ

ΠΡΟΟΠΣΗΘΔ

ΣΟΤ ΘΔΚΟΤ

Πρέζε Ξξννπηηθώλ, Πθνπώλ & Πηόρσλ ηνπ ζεζκνύ

κε ηελ Δθπαίδεπζε, Απαζρόιεζε & ην Ξξνθίι ηνπ Ππκβνύινπ


ΘΩΛΣΑΛΣΗΛΟ-ΒΗΘΣΩΡ ΥΑΣΕΖΣΑΚΑΣΖ ©

ΔΘΞΑΗΓΔΠΖ ΠΚΒΝΙΥΛ

• Ζ εθπαίδεπζε ησλ ζπκβνύισλ

• Ξαξνπζηάδεη ζεκαληηθέο δηαθνξέο από ρώξα ζε ρώξα θαη απηό είλαη

απόξξνηα ησλ δηαθνξεηηθώλ ζπζηεκάησλ παξνρήο ππεξεζηώλ Δ.Ξ. πνπ

ηζρύνπλ ζηηο δηάθνξεο ρώξεο

• Ξην ζπγθεθξηκέλα ζε όηη αθνξά ηελ Δπξώπε, γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ

ιεηηνπξγώλ ηνπ ζεζκνύ ππάξρεη ζεκαληηθή πνιπκνξθία κε άιιεο ρώξεο λα

πξνηηκνύλ ηελ Ξαλεπηζηεκηαθή ζε κεηαπηπρηαθό επίπεδν Masters δηάξθεηαο

1-2 εηώλ θαη άιιεο ηελ ελδνππεξεζηαθή πνπ θπκαίλεηαη από «ιίγνπο κήλεο

κέρξη 1 ρξόλν θαη ηέινο, αλ είλαη επαγγ/θε εθπαίδεπζε, δηαξθεί 2-3 ρξόληα

• Ξεξηιακβάλεη ζεσξεηηθό κέξνο, πνπ απνθηά ηδηαίηεξν βάξνο ζηνπο

ιεηηνπξγνύο πνπ ζα αζθήζνπλ ειεύζεξα ην επάγγεικα, αιιά θαη πξαθηηθό

κέξνο πνπ ζεσξείηαη ζεκαληηθόηεξν ηνπ ζεσξεηηθνύ ζηελ επηκόξθσζε

ζηειερώλ θαη αθνξά ηελ αλάπηπμε ησλ απαξαίηεησλ δεμηνηήησλ θαη

ζηάζεσλ ηνπ επαγγέικαηνο.

• Δπηζηεκνληθνί ηνκείο: Τπρνινγίαο, Αλζξσπνινγίαο, Ξαηδαγσγηθώλ,

Θνηλσληνινγίαο, Νηθνλνκηθώλ, Λέσλ Ρερλνινγηώλ.


ΘΩΛΣΑΛΣΗΛΟ-ΒΗΘΣΩΡ ΥΑΣΕΖΣΑΚΑΣΖ ©

ΔΘΞΑΗΓΔΠΖ ΠΚΒΝΙΥΛ – Ξ.Δ.Π.Ξ. ΡΖΠ Α.Π.ΞΑΗ.Ρ.Δ.

• Σξήζηκεο επηζεκάλζεηο

• Λ.2640/3-9-1998: ίδξπζε Π.Ξ.

• Υο πξνο ηε δηαδηθαζία επηινγήο, ηα θξηηήξηα εηζαγσγήο θαη θάζε ζρεηηθή

ιεπηνκέξεηα εθαξκόδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ εδαθίνπ α΄ ηεο παξ. 2 ηνπ

άξζξνπ 11 ηνπ λ.2327/1995

• 585/14-5-2002: λνκνζεηείηαη όπσο αλαθέξεηαη ν Θαλνληζκόο Αμηνιόγεζεο

πνςεθίσλ γηα εηζαγσγή, ν Θαλνληζκόο Ππνπδώλ θαη ην Ξξόγξακκα

Ππνπδώλ ζην Ρκήκα Ππκβνπιεπηηθήο θαη Ξξνζαλαηνιηζκνύ (Π.Ξ.) ηεο

Π.Δ.Ι.Δ.Ρ.Δ. (900 ώξεο & πηζησηηθέο κνλάδεο)

• To Ξξόγξακκα ιεηηνπξγεί: ζε Αζήλα, Θεζζαινλίθε θαη Ξάηξα από ην 1998

κέρξη ην 2004, ζηελ ζπλέρεηα ζε Αζήλα έσο ζήκεξα ελώ ηα Αθαδεκατθά έηε

2009-2010 & 2010-2011 ιεηηνύξγεζε θαη ζηε Θεζζαινλίθε.


ΘΩΛΣΑΛΣΗΛΟ-ΒΗΘΣΩΡ ΥΑΣΕΖΣΑΚΑΣΖ ©

ΔΘΞΑΗΓΔΠΖ ΠΚΒΝΙΥΛ – Ξ.Δ.Π.Ξ. ΡΖΠ Α.Π.ΞΑΗ.Ρ.Δ.

• Ξξνθεξύζζνληαη:

• Ππλήζσο 40-50 ζέζεηο/έηνο, ηελ παξνύζα ρξνληά 40 ζέζεηο.

• Γηθαίσκα & Ξνζνζηό ζπκκεηνρήο:

• Ξηπρηνύρνη Α.Π.Δ.ΡΔ.Κ. & Α.Π.ΞΑΗ.Ρ.Δ. Ξνζνζηό: 20%

• Ξηπρηνύρνη Ρξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο κε Ξαηδαγσγηθό, Ξηπρηνύρνη

Ξαηδαγσγηθώλ Ρκεκάησλ Δπηζηεκώλ ηεο Αγσγήο (θαη πξνζρνιηθήο) ή

Ρκεκάησλ Τπρνινγίαο, Θνηλσληθήο Δξγαζίαο, Θνηλσληνινγίαο, Θνηλσληθήο

Αλζξσπνινγίαο Ρξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο θαη Ξηπρηνύρνη Θαζεγεηηθώλ

Ρκεκάησλ θαη Πρνιώλ ηεο Διιάδαο θαη ηνπ Δμσηεξηθνύ. Ξνζνζηό: 80%


ΘΩΛΣΑΛΣΗΛΟ-ΒΗΘΣΩΡ ΥΑΣΕΖΣΑΚΑΣΖ ©

ΔΘΞΑΗΓΔΠΖ ΠΚΒΝΙΥΛ – Ξ.Δ.Π.Ξ. ΡΖΠ Α.Π.ΞΑΗ.Ρ.Δ.

• Ρξόπνο Δηζαγσγήο: Θξηηήξηα Δπηινγήο

• Βαζκόο Βαζηθνύ Ξηπρίνπ Σ2

• Βαζκόο άιινπ Ξηπρίνπ Ρξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Σ1

• Ρίηινη Κεηαπηπρηαθώλ Ππνπδώλ: Master X20, Γηδαθηνξηθό Σ40, max:40, ~1

• Μέλεο Γιώζζεο: Lower X4, Advanced X5, Proficiency X6, max:12, ~2 Μ.Γ.

• Ξείξα ζηελ εθαξκνγή ηνπ ζεζκνύ Π.Ξ.:X4 έσο 2 έηε, max 8, 1ε=300εκ.8h

• Γηδαθηηθή Ξείξα: X5 έσο 2 έηε, max 10, 1ε=32εβδ. ησλ 15h/εβδ., max480h

• Κέγηζηνο Βαζκόο: 20+10+40+12+10+8= 100 κόξηα.

• Xξόλνο πεξάησζεο ζπνπδώλ: Αλώηαην ζήκεξα: 05 εμάκελα.

• Γηδάζθνληαη ζήκεξα: 21 Καζήκαηα ζε 02 εμάκελα από 8-14 εβδνκάδεο

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ εμεηάζεσλ γηα 2 ώξεο αλά εβδνκάδα.

• Ξξνβιέπνληαη:

• ζε θάζε κάζεκα βαζκόο πξνόδνπ ζπλήζσο από εμέηαζε ή εξγαζία θαη

παξνπζίαζή ηεο

• πξαθηηθή άζθεζε ηνπιάρηζηνλ 300 σξώλ ζε δπν θνξείο θαζώο θαη

• πηπρηαθή εξγαζία.

• Σνξεγείηαη: Ξηζηνπνηεηηθό Δηδίθεπζεο ζηε Ππκβνπιεπηηθή θαη ηνλ

Ξξνζαλαηνιηζκό.


ΘΩΛΣΑΛΣΗΛΟ-ΒΗΘΣΩΡ ΥΑΣΕΖΣΑΚΑΣΖ ©

ΔΘΞΑΗΓΔΠΖ ΠΚΒΝΙΥΛ – Ξ.Δ.Π.Ξ. ΡΖΠ Α.Π.ΞΑΗ.Ρ.Δ.

• ΚΑΘΖΚΑΡΑ Α΄ΔΜΑΚΖΛΝ

1. Δηζαγσγή ζηε Ππκβνπιεπηηθή θαη Ππκβνπιεπηηθή Τπρνινγία

2. Κεζνδνινγία Δθαξκνγήο ηεο Ππκβνπιεπηηθήο

3. Ππκβνπιεπηηθή Πηαδηνδξνκίαο

4. Πηαηηζηηθή θαη ΠΞ

5. Δπηθνηλσλία θαη ΠΞ

6. Ξεξηβάιινλ θαη ΠΞ

7. Γηα-Βίνπ Αλάπηπμε

8. Δπαγγεικαηηθή Αλάπηπμε θαη Υξίκαλζε ηνπ Αηόκνπ

9. Απηνγλσζία – Απηναληίιεςε

10. Λέα Ρερλνινγία θαη ΠΞ

ΚΑΘΖΚΑΡΑ Β΄ΔΜΑΚΖΛΝ

1. Νηθνλνκία θαη ΠΞ

2. Ξιεξνθόξεζε θαη ΠΞ

3. Τπρνθνηλσληθέο Γηαηαξαρέο θαη ΠΞ

4. Πηνηρεία Δπαγγεικαηηθήο Αμηνιόγεζεο θαη Τπρνκεηξίαο

5. Απνθάζεηο, Ιήςε Απνθάζεσλ

6. Δκπεηξηθή Έξεπλα θαη ΠΞ

7. Γηνίθεζε θαη Αμηνιόγεζε Ξξνγξακκάησλ θαη πεξεζηώλ ΠΞ

8. Ππκβνπιεπηηθή Αηόκσλ κε Δηδηθόηεξα Ξξνβιήκαηα

9. Βησκαηηθή Ξξαθηηθή Άζθεζε ζηελ Ξξνζσπηθή Αλάπηπμε

10. Βησκαηηθή Ξξαθηηθή Άζθεζε ζηνλ Ξξνζαλαηνιηζκό / Ππκβνπιεπηηθή

11. Δξγαζηήξην Έξεπλαο ζε ζέκαηα Ππκβνπιεπηηθήο θαη Ξξνζαλαηνιηζκνύ


ΘΩΛΣΑΛΣΗΛΟ-ΒΗΘΣΩΡ ΥΑΣΕΖΣΑΚΑΣΖ ©

ΔΘΞΑΗΓΔΠΖ ΠΚΒΝΙΥΛ – Ξ.Δ.Π.Ξ. ΡΖΠ Α.Π.ΞΑΗ.Ρ.Δ.

• ΞΟΝΦΗΙ ΠΞΝΓΑΠΡΥΛ

• Δλδεηθηηθά από ην 2005-2008:

• πνςήθηνη ήηαλ 457 άηνκα. Δηζήρζεζαλ 135 άηνκα (29,5%).

• Νη 47 (34,8%) είραλ Κεηαπηπρηαθό ηίηιν ζπνπδώλ.

• Νη 33 (24,4%) είραλ δεύηεξν Ξηπρίν Ρξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο.

• Νη 82 (60,7%) γλώξηδαλ απνδεδεηγκέλα μέλε γιώζζα.

• Νη 110 (81,5%) είραλ εθπαηδεπηηθή πείξα.

• Νη 25 (18,5%) είραλ πείξα Π.Ξ.

• ΠΚΞΔΟΑΠΚΑ

• Ξνιύ πςειό επίπεδν πηπρηνύρσλ


ΘΩΛΣΑΛΣΗΛΟ-ΒΗΘΣΩΡ ΥΑΣΕΖΣΑΚΑΣΖ ©

ΔΘΞΑΗΓΔΠΖ ΠΚΒΝΙΥΛ – Ξ.Δ.Π.Ξ. ΡΖΠ Α.Π.ΞΑΗ.Ρ.Δ.

• ΞΟΝΦΗΙ ΚΝΛΗΚΥΛ ΘΑΘΖΓΖΡΥΛ ΓΔΛΗΘΝ ΡΚΖΚΑΡΝΠ ΞΑΗΓΑΓΥΓΗΘΥΛ

ΚΑΘΖΚΑΡΥΛ (Γ.Ρ.Ξ.Κ.) ΑΠΞΑΗΡΔ

• Ππλνιηθά δηαζέηεη: 22 Θαζεγεηέο πνπ θαηαηάζζνληαη αλαιπηηθά σο:

• Θαζεγεηέο: 13

• Αλαπιεξσηέο: 02

• Δπίθνπξνη: 06

• Δθαξκνγώλ: 01

• ΞΟΝΦΗΙ ΘΑΘΖΓΖΡΥΛ Ξ.Δ.Π.Ξ. ΡΖΠ ΑΠΞΑΗΡΔ

• Ππλνιηθά δηδάζθνπλ ζην ηξέρνλ εμάκελν: 12 Θαζεγεηέο πνπ θαηαηάζζνληαη

αλαιπηηθά σο:

• ΚΝΛΗΚΝΗ ΘΑΘΖΓΖΡΔΠ Γ.Ρ.Ξ.Κ. ΑΠΞΑΗΡΔ: 04

• Θαζεγεηέο: 02

• Δπίθνπξνη: 01

• Δθαξκνγώλ: 01

• ΠΛΔΟΓΑΡΔΠ ΘΑΘΖΓΖΡΔΠ: 06

• Γηδάθηνξεο: 06

• Γηα 02 θαζεγεηέο Δξγαζηεξίνπ ¨ΛΔΑ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΑ & Π.Ξ.¨ δελ

παξαηεξήζεθαλ αλαθνηλσζέληα ζηνηρεία.

• ΠΚΞΔΟΑΠΚΑ

• Ξνιύ πςειό επίπεδν δηδαζθόλησλ


ΘΩΛΣΑΛΣΗΛΟ-ΒΗΘΣΩΡ ΥΑΣΕΖΣΑΚΑΣΖ ©

ΔΘΞΑΗΓΔΠΖ ΠΚΒΝΙΥΛ – Ξ.Δ.Π.Ξ. ΡΖΠ Α.Π.ΞΑΗ.Ρ.Δ.

• Πεκαληηθέο επηζεκάλζεηο πξνο ηνλ ελδηαθεξόκελν γηα ην Ξ.Δ.Π.Ξ.

• Ζ νηθνλνκηθή επηβάξπλζε:

• Ζ ζεζκνζέηεζε ρξεκαηηθνύ αληίηηκνπ:

αμηνιόγεζεο θαθέινπ ππνςεθίνπ 50E θαη εγγξαθήο 200E/εμάκελν.

• Γελ πθίζηαηαη ε παξνρή θηλήηξσλ ζηνπο θνηηεηέο ή ζηνπο θαιύηεξνπο

παξαθνινπζνύληεο :

• ππνηξνθίαο πνπ κεηαθξάδεηαη ζε επηζηξνθή ησλ δηδάθηξσλ.

• Πηνπο ζπνπδαζηέο δελ ρνξεγείηαη εθπαηδεπηηθή άδεηα ελώ είλαη ζηελ

επρέξεηα ηνπ εθάζηνηε Γηνηθεηηθνύ παξάγνληα λα δνζεί Αδεηα Δμεηάζεσλ

• Ζ κεηεμέιημε ηνπ Ξηζηνπνηεηηθνύ ηνπ Ξ.Δ.Π.Ξ. ζε Κεηαπηπρηαθό Γίπισκα

Δηδίθεπζεο ζηε Ππκβνπιεπηηθή θαη ηνλ Δπαγγεικαηηθό Ξξνζαλαηνιηζκό

απνηειεί αθόκε ην δεηνύκελν ηεο Α.Π.ΞΑΗ.Ρ.Δ.

• Ρν επάγγεικα ηνπ Ππκβνύινπ Πηαδηνδξνκίαο δελ έρεη αθόκε αλαγλσξηζζεί

από ηνλ Κάξηην ηνπ 2004 πνπ παξαδόζεθε ε ζρεηηθή έθζεζε από ην ΔΘΔΞ

ζηα ζπλαξκόδηα πνπξγεία Δξγαζίαο θαη Ξαηδείαο


ΘΩΛΣΑΛΣΗΛΟ-ΒΗΘΣΩΡ ΥΑΣΕΖΣΑΚΑΣΖ ©

ΞΙΖΟΝΦΝΟΖΠΖ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΠΞ

• SITE

• http://www.aspete.gr/index.phpoption=com_content&view=article&id=541&Itemid=371&lang=el


ΘΩΛΣΑΛΣΗΛΟ-ΒΗΘΣΩΡ ΥΑΣΕΖΣΑΚΑΣΖ ©

ΞΙΖΟΝΦΝΟΖΠΖ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΠΞ

• SITE

• http://education.aspete.gr/index.phpoption=com_content&view=article&id=450&Itemid=384&lang=el


ΘΩΛΣΑΛΣΗΛΟ-ΒΗΘΣΩΡ ΥΑΣΕΖΣΑΚΑΣΖ ©

ΞΙΖΟΝΦΝΟΖΠΖ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΠΞ

• ΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΑ

• ΑΠΞΑΗΡΔ,

• πεύζπλε Ξ.Δ.Π.Ξ.: Θαζεγήηξηα ηεο Α.Π.ΞΑΗ.Ρ.Δ. θα Θαινύξε Οάλπ

• Ρει.: 210-2896757

• e-mail: rkalouri@aspete.gr ή rkalouri@hotmail.com

• Γξακκαηεία Ξ.Δ.Π.Ξ. : 210-2896732

• Γηεύζπλζε: Γελ. Ρκήκα Ξαηδαγσγηθώλ Καζεκάησλ, Ζξάθιεην Αηηηθήο 141 21

• πεύζπλε Γξακκαηείαο: θα Θεζηκίδνπ Σαξά

• Tει. 2102896733

• e-mail: paidagogiko@aspete.gr


ΘΩΛΣΑΛΣΗΛΟ-ΒΗΘΣΩΡ ΥΑΣΕΖΣΑΚΑΣΖ ©

ΞΙΖΟΝΦΝΟΖΠΖ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΠΞ

• SITE

• www.sylesyp.gr

• πεύζπλνο: Θσλζηαληίλνο - Βίθησξ Σαηδεζηακάηεο

• Ρει: 6932858075 e-mail: convichat@sch.gr SITE: http://users.sch.gr/convichat/


ΘΩΛΣΑΛΣΗΛΟ-ΒΗΘΣΩΡ ΥΑΣΕΖΣΑΚΑΣΖ ©

ΞΝΗΑ ΔΊΛΑΗ Ζ ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΠΖΚΔΟΑ


ΘΩΛΣΑΛΣΗΛΟ-ΒΗΘΣΩΡ ΥΑΣΕΖΣΑΚΑΣΖ ©

ΘΔΠΚΝΠ Π.Ξ. - ΑΞΑΠΣΝΙΖΠΖ – Π.Δ.Ι.Δ.Ρ.Δ./Α.Π.ΞΑΗ.Ρ.Δ.

• Ξξνβιήκαηα ζηελ εθαξκνγή ηνπ Π.Δ.Ξ. θαη Α.Π.ΞΑΗ.Ρ.Δ

• ΠΡΖΛ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖ

• Ξαξά ηελ πξνεηνηκαζία ησλ Ξηπρηνύρσλ ηεο Πρνιήο ζε ζέκαηα Π.Δ.Ξ. αιιά

θαη ηεο εθπαίδεπζεο Ξηπρηνύρσλ ζε Κεηα-Ξηπρηαθό επίπεδν ην Ξ.Δ.Ξ.Θ.:

• ΑΛΔΠΡΔΗΙΔ ΡΖΛ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑ ΡΥΛ ΓΟΑ.Π.

• ΠΡΑΚΑΡΖΠΔ ΡΖΛ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑ ΡΥΛ ΓΟΑ.Π.Δ.Ξ.

• ΠΡΖΛ ΑΓΝΟΑ ΔΟΓΑΠΗΑΠ

• Όπσο είλαη γλσζηό, ζηελ Διιάδα ην επάγγεικα ηνπ Ιεηηνπξγνύ

Ππκβνπιεπηηθήο θαη Ξξνζαλαηνιηζκνύ δελ έρεη αθόκε αλαγλσξηζηεί.

• Ζ ζρεηηθή έθζεζε από ην ΔΘΔΞ ζηα ζπλαξκόδηα πνπξγεία Δξγαζίαο θαη

Ξαηδείαο πξηλ από ην Κάξηε ηνπ 2004 θαη αθόκε αλακέλεηαη ε πξσηνβνπιία

γηα ηελ έθδνζε ηεο ζρεηηθήο πνπξγηθήο Απόθαζεο


ΘΩΛΣΑΛΣΗΛΟ-ΒΗΘΣΩΡ ΥΑΣΕΖΣΑΚΑΣΖ ©

ΘΔΠΚΝΠ Π.Ξ. - Π.Δ.Ι.Δ.Ρ.Δ./Α.Π.ΞΑΗ.Ρ.Δ.

• Θεηηθνί παξάγνληεο ηνπ ελδηαθεξόκελνπ γηα ην Ξ.Δ.Π.Ξ.

• Ν Λ.3848/19-5-2010 ¨Αλαβάζκηζε ηνπ ξόινπ ηνπ εθπαηδεπηηθνύ – θαζηέξσζε θαλόλσλ αμηνιόγεζεο

θαη αμηνθξαηίαο ζηελ εθπαίδεπζε θαη ινηπέο δηαηάμεηο¨ ζην άξζξν13 §2 ππό §ζη αλαθέξεη:

• ¨Βεβαίσζε ή Ξηζηνπνηεηηθό Δπηκόξθσζεο (Π.Δ.Ι.Κ.Δ., Π.Δ.Ι.Γ.Δ.,

Α.Π.ΞΑΗ.Ρ.Δ./Π.Δ.Ι.Δ.Ρ.Δ.), εθόζνλ δελ ρξεζηκνπνηήζεθε σο πξνζόλ

δηνξηζκνύ: 1 κνλάδα γηα θάζε θαηεγνξία επηκόξθσζεο¨

• Ρν αμηνινγεί ηζόηηκα κε δεύηεξν κεηαπηπρηαθό ηίηιν ζπνπδώλ ζηελ επηινγή

Πρνιηθώλ Ππκβνύισλ, Γηεπζπληώλ Δθπαίδεπζεο, Ξξντζηακέλσλ Γξαθείσλ,

Ξξντζηακέλσλ ΘΔ.Γ.Γ.. θαη Γηεπζπληώλ Πρνιηθώλ Κνλάδσλ θαη Π.Δ.Θ.

• Ζ .Α.118842/Γ2/24-9-2008 (ΦΔΘ1984) ¨Αλαζέζεηο Καζεκάησλ Γπκλαζίνπ, Γεληθνύ Ιπθείνπ,

ΔΞΑ.Ι. θαη ΔΞΑ.Π.¨ αλαθέξεηαη όηη: ¨Δθπαηδεπηηθνί θάηνρνη πηζηνπνηεηηθνύ

εηδίθεπζεο ηνπ Π.Ξ. ηεο Α.Π.ΞΑΗ.Ρ.Δ .¨ θαηαηάζζνληαη από ηηο 9 θαηεγνξίεο

πνπ παξαηίζεληαη ζηελ θαηεγνξία Γ΄ κεηά ηνπο θαηόρνπο κεηαπηπρηαθνύ

ηίηινπ ζηελ Ππκβνπιεπηηθή θαη ηνλ Δπαγγεικαηηθό Ξξνζαλαηνιηζκό.


ΘΩΛΣΑΛΣΗΛΟ-ΒΗΘΣΩΡ ΥΑΣΕΖΣΑΚΑΣΖ ©

ΘΔΠΚΝΠ Π.Ξ. - ΔΘΞΑΗΓΔΠΖ – Π.Δ.Ι.Δ.Ρ.Δ./Α.Π.ΞΑΗ.Ρ.Δ.

• Θεηηθνί παξάγνληεο ηνπ ελδηαθεξόκελνπ γηα ην Ξ.Δ.Π.Ξ.

• Γηα ηελ ζηειέρσζε ησλ ΘΔ.Π.Ξ. θαη Γξα.Π.Δ.Ξ. ηνπο Ξηπρηνύρνπο Π.Ξ.

ηνπο ελέηαζζε ζηελ θαηεγνξία ΠΡ’ θάησ θαη από ηνπο επηκνξθσκέλνπο «ζηε

Ππκβνπιεπηηθή θαη ζηνλ Δπαγγεικαηηθό Ξξνζαλαηνιηζκό ηνπ Ξ.Δ.Ξ.Θ.

ρξνληθήο δηάξθεηαο 520 σξώλ.

• Πηελ ηειεπηαία πξόζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο κνξηνδνηείηαη ην

Ξηζηνπνηεηηθό Ξ.Δ.Π.Ξ. κε 2 κνλάδεο, όπσο θαη ε εηήζηα επηκόξθσζε, ελώ

ην Master ηεο Ππκβνπιεπηηθήο κνξηνδνηείηαη κε 3 κνλάδεο θαη κέγηζην ηηο 20

κνλάδεο.

• Γηα ηελ ζηειέρσζε Γξα.Π. πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα ηέιε Απγνύζηνπ δελ

έζεζε θαλέλα επηζηεκνληθό θξηηήξην.


ΘΩΛΣΑΛΣΗΛΟ-ΒΗΘΣΩΡ ΥΑΣΕΖΣΑΚΑΣΖ ©

ΘΔΠΚΝΠ Π.Ξ. - Π.Δ.Ι.Δ.Ρ.Δ./Α.Π.ΞΑΗ.Ρ.Δ.

• Θεηηθνί παξάγνληεο ηνπ ελδηαθεξόκελνπ γηα ην Ξ.Δ.Π.Ξ.

2512 Ινγηζηέο θαη άιια ζηειέρε επηρεηξήζεσλ

Απαζρνινύκελνη 1998 34,326

Ξνζνζηό επί ηνπ ζπλόινπ 1998 0.86%

Απαζρνινύκελνη 2002 36,944

Ξνζνζηό επί ηνπ ζπλόινπ 2002 0.94%

Κεηαβνιή απαζρόιεζεο 1998-2002 2,618

Ξνζνζηηαία Κεηαβνιή 1998-2002 7.6%

• Ξεγή: ΔΠΔ, Έξεπλα Δξγαηηθνύ Γπλακηθνύ, Β’ ηξίκελν 1998 θαη 2002

Ξαξαδείγκαηα επαγγεικάησλ

Πύκβνπινο θαξηέξαο

Αλαιπηήο εξγαζηώλ

Αλαιπηήο επαγγεικάησλ

Πύκβνπινο Δπαγγεικαηηθνύ πξνζαλαηνιηζκνύ

πεύζπλνο αλζξώπηλσλ πόξσλ


ΘΩΛΣΑΛΣΗΛΟ-ΒΗΘΣΩΡ ΥΑΣΕΖΣΑΚΑΣΖ ©

ΡΔΙΝΠ ΞΑΟΝΠΗΑΠΖΠ

ΔΣΑΟΗΠΡΥ ΞΝ ΚΔ ΑΘΝΠΑΡΔ

More magazines by this user
Similar magazines