Evropský polytechnický institut, s

vos.cz
  • No tags were found...

Evropský polytechnický institut, s

velikosti a charakteru destinace závisí jednak v první řadě na základní nabídce destinace

(atraktivity), jednak na nabídce odvozené (služby) jakožto na dvou faktorech strany

nabídky.

Významnou roli při vymezení destinace sehrává však i strana poptávky, zejména pak

motivace k cestě do destinace a vzdálenost mezi výchozím místem a destinací. Destinace

jsou dnes obecně považovány za zcela standardní, navzájem si konkurující jednotky, takže

jejich rozvoj a prodej musí být velmi obezřetně řízen.

Trend managementu destinací směřoval v posledních desetiletích od tzv. politického

managementu destinací, charakteristického pro sedmdesátá léta, přes management

destinací chápaný jako prosté zázemí pro obchodní organizace až k prosazování

managementu destinace jako aktivního činitele vytváření a realizace obchodu.

Významným aspektem určení destinace s důsledky pro marketing i management je

skutečnost, že pod pojmem destinace se rozumí nejen konkrétní oblast (místo), ale i souhrn

v destinaci nabízených komodit, takže destinace je někdy označována jako „rekreační

produkt“ a do značné míry definuje destinaci sám klient svým vnímáním a výběrem

konzumovaných služeb. [8, s. 17-19]

1.6.1 Management destinace

Management destinace je strategie a cesta pro silné regiony, které mají odvahu ke

koncentraci sil pro společný rozvoj, organizaci a aktivní prodej svých klíčových

konkurenčních výhod. Je to společný přístup a postup podnikatelské sféry a místní správy.

Touto cestou vznikají destinace, nabízející klientovi perfektně zorganizovaný řetězec

služeb odpovídající jeho volbě, který zahrnuje celý proces od informace a pohodlnou

rezervaci přes bezchybný průběh pobytu až po návrat domů. [8, s. 23]

Místo individualistického konkurenčního boje podnikatelů v oblasti cestovního ruchu se

hledá společná nabídka, která dokáže být pro zákazníka atraktivnější, lépe reaguje na jeho

potřeby a přání. Zahraniční zkušenosti jednoznačně ukazují, že tímto postupem se zvyšují

synergické efekty místa, příjmy místní správy, ale i jednotlivých podnikatelských subjektů.

20