Ekonomika informacji

zie.pg.gda.pl
  • No tags were found...

Ekonomika informacji

Ekonomika informacji

prowadzący:

dr inż. . Marzena Grzesiak


Kontakt

pok. 811 gmach „B”

e-mail: Marzena.Grzesiak@zie.pg.gda.pl

tel. służbowy: s

348-60

60-22

konsultacje: sobota zjazdowa 10-10.30

10.30


Rodzaj zajęć

• wykład

• ćwiczenia


Program wykładu

Wyzwania w

dziedzinie

informacji

• Droga do technologii

informacyjnych

• Sektory gospodarki w

fazie wzrostu

• Potrzeby

przedsiębiorstwa w

zakresie informacji

• Informacje dla kadry

kierowniczej


Program wykładu

Definicje

podstawowych

pojęć

związanych zanych z

ekonomiką

informacji

• aspekty ekonomiki informacji

• aspekt przedmiotowy

• aspekt podmiotowy

• działalno

alność

informacyjna i

sektor informacyjny jako

kategorie ekonomiczne

• źródła a metod ekonomiki

informacji

• wybrane problemy badawcze

• dziedziny praktycznego

zastosowania ekonomiki

informacji


Program wykładu

Rodzaje i

funkcje

informacji w

gospodarce

• Rodzaje informacji:

• informacja gospodarcza i

jej rodzaje

• informacja makro- i

mikroekonomiczna

• agregacja i dezagregacja

informacji

• Funkcje informacji:

• informacyjna

• decyzyjna

• sterująca

• konsumpcyjna


Program wykładu

Proces

produkcji

informacji

• Podprocesy produkcji

informacji

• akwizycja

• rafinacja

• składowanie

• wyszukiwanie

• dystrybucja

• prezentacja


Program wykładu

Informacja

jako

kategoria

ekonomiczna

• Informacja jako zasób

ekonomiczny

• Informacja jako czynnik

wytwórczy

• Informacja jako produkt

• Informacja jako wyrób

• Informacja jako usługa

uga

• Informacja jako towar

• Informacja jako dobro

konsumpcyjne

• Informacja jako dobro publiczne

• Informacja jako infrastruktura

gospodarki narodowej

• Problemy pomiaru informacji jako

kategorii ekonomicznej


Program wykładu

Metainformacja i

systemy

metainformacyjne w

gospodarce

• Funkcje metainformacji

• Informacyjna

• Koordynacyjna

• Organizacyjna

• Struktury

metainfromacji


Program wykładu

Specyfika

rynku

informacyjnego

• Koszty informacji

• Mierzenie kosztu informacji

• Miejsce powstawania

kosztu informacji

• Asymetria rynku

informacji

• Popyt na informacje

• Podaż informacji

• Cena informacji


Literatura

• Drucker P.F.: Zarządzanie w XXI wieku, Muza

S.A., Warszawa 2000

• Forlicz S.: Niedoskonała a wiedza podmiotów

rynkowych, PWN, Warszawa 2001

• Oleński J.: Ekonomika informacji, PWE,

Warszawa 2001

• Oleński J.: Ekonomika informacji. Metody,

PWE, Warszawa 2003

• Pańkowska

M.: Zarządzanie zasobami

informatycznymi, Difin, , Warszawa 2001

• Scheer A. W.: Wstęp p do informatyki

gospodarczej. Podstawy efektywnego

zarządzania informacją, , Wydawnictwa

Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1996


Warunki zaliczenia przedmiotu

• Egzamin pisemny – test wyboru

• Warunkiem dopuszczenia do

egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń


Program ćwiczeń

• analiza sytuacji decyzyjnej

• proces podejmowania decyzji

• rodzaje i funkcje informacji

• aktywność

informacyjna

• niepewność

w działalno

alności gospodarczej i jej skutki

rynkowe

• metody oceny efektywności informatyzacji


Warunki zaliczenia ćwiczeń

• Aktywność

20%

• Kolokwium na ostatnich zajęciach 80%

• punkty – ocena

More magazines by this user
Similar magazines