Velkoobjemov˝ odpad v roce 2012

seberov.cz
  • No tags were found...

Velkoobjemov˝ odpad v roce 2012

OBSAH

Co najdete v tomto ËÌsle

⁄VODNÕK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Slovo starostky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

RADNICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Ze zased·nÌ Zastupitelstva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

UD¡LOSTI, ANKETY, PODNÃTY nejen zastupitel˘:

Farm·¯skÈ trhy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Pozn·vacÌ z·jezdy pro seniory . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Svaz mÏstsk˝ch Ë·stÌ hlavnÌho mÏsta Prahy . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

NÏkterÈ z·mÏry a stavby projedn·vanÈ StavebnÌ komisÌ . . . . . . . . . . 9

ZmÏna reûimu pron·jmu Bar·ËnickÈ rychty . . . . . . . . . . . . . . . . 13

RecyklacÌ elektrospot¯ebiˢ praûanÈ uöet¯ili pitnou vodu na 40 dnÌ . . 14

Z NAäÕ »TVRTI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Kontejnery na textil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Velkoobjemov˝ odpad v roce 2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Informace z MÏstskÈ policie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

äKOLSTVÕ A DÃTI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Zpr·viËky ze ökolky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Z·kladnÌ ökola V Ladech . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

SPOLKY, KULTURA, CÕRKVE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

HrnË̯ötÌ bar·ËnÌci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

DomeËek u Sk¯Ìtk˘ ñ Bar·Ënick· rychta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

Kostel svatÈho Prokopa v HrnË̯Ìch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

Sbor CÌrkve bratrskÈ v äeberovÏ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

INZERCE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE

3/2012 1


⁄VODNÕK

Slovo starostky

A je to tady. Pt·te se co No p¯eci pr·zdniny,

dny dovolen˝ch, slunÌËka, pohody.

P¯estoûe se vöichni tÏöÌme na lÈto, ûe si odpoËineme

a naËerp·me sÌlu do dalöÌch dnÌ,

ned· mi to se ohlÈdnout za tÌm, co se ud·-

lo v poslednÌ dobÏ.

ChtÏla bych touto cestou podÏkovat vöem,

kte¯Ì pom·hali s dÏtsk˝m dnem. PodÏkov·nÌ

pat¯Ì zejmÈna dobrovolnÌk˘m, kte¯Ì

byli na vöech stanoviötÌch a vÏnovali se

naöim dÏtem. VelkÈ podÏkov·nÌ pat¯Ì takÈ

panÌ JanÏ VyöanskÈ, kter· nejenom, ûe vÏnovala

sponzorsk˝ dar v hodnotÏ 15 tisÌc

korun, ale takÈ PODÃKOVALA za uspo¯·-

d·nÌ dÏtskÈho dne i za aktivitu na jednotliv˝ch

stanoviötÌch. NÏkte¯Ì bohuûel berou

tyto akce za samoz¯ejmÈ, zastupitelÈ, starostka

a ˙¯ad tu je, aby se starali. Ono to

ale ˙plnÏ samoz¯ejmÈ nenÌ. Vöichni co byli

na stanoviötÌch to dÏlali dobrovolnÏ, ve

svÈm volnu, nÏkte¯Ì si brali i dovolenou.

Velmi oceÚuji nadstandardnÌ vztahy s Bar·ËnÌky,

bez kter˝ch bychom byli znaËnÏ

oslabeni. Nechci v·s pouËovat a moralizovat,

od toho majÌ dÏti rodiËe. Chci v·s

vöak upozornit na p¯ÌspÏvek o zaloûenÌ

Svazu mÏstsk˝ch Ë·stÌ hlavnÌho mÏsta Prahy.

StojÌ za to jej p¯eËÌst cel˝, i kdyû je delöÌ.

M˘ûe se totiû takÈ st·t, a nÏkte¯Ì z obyvatel

HrnË̯ by to jistÏ uvÌtali, ûe Ëasem nebudeme

samostatn· mÏstsk· Ë·st a nebudeme

tedy po¯·dat takovÈto kulturnÌ akce.

OsobnÏ vöak dÏl·m maximum, abychom

zachovali samostatnost naöÌ mÏstskÈ Ë·sti.

Mimo dÏtÌ se vöak snaûÌme rozö̯it aktivity

i pro dalöÌ vÏkovÈ skupiny. Za pozornost

stojÌ podpora a rozhodnutÌ po¯·dat dva z·-

jezdy roËnÏ pro naöe seniory, kdy dopravu

bude hradit mÏstsk· Ë·st. VÌce se do-

Ëtete na str. 7.

Na poslednÌm zased·nÌ v z·vÏru panÌ Archalousov·

zmÌnila, ûe se moûn· poda¯Ì

posun v realizaci centra äeberov. Ze strany

majitel˘ byl prezentov·n z·mÏr, kter˝

by po redukci bytovÈ z·stavby mohl b˝t

prezentov·n v mÌstnÌch mÈdiÌch. N·vrh na

moûnost prezentace byl posl·n majitel˘m

pozemk˘, manûel˘m Mandov˝m. Ti chtÏli

n·vrhu vyuûÌt, z·roveÚ vöak neakceptujÌ

usnesenÌ zastupitelstva t˝kajÌcÌ se kompenzace

negativnÌch vliv˘ vyvolan˝ch zmÏnou

˙zemnÌho pl·nu. Tyto podmÌnky jsme

schv·lili a jsou zve¯ejnÏny na str. 3, 4 a 5.

Snaûili jsem se Mandov˝m vysvÏtlit, ûe

kdyû v ˙zemÌ urËenÈm jako ve¯ejn· vybavenost

chtÏjÌ postavit rodinnÈ domy a tedy

zmÏnit Ë·st ˙zemÌ na zastavitelnÈ ˙zemÌ,

vyvol· to negativnÌ dopady na ve¯ejnou vybavenost

(ökolstvÌ, zdravotnictvÌ, dopravu)

ve smyslu n·r˘stu n·rok˘ na kapacitu

v jednotliv˝ch oblastech. Tyto argumenty

majitelÈ neslyöÌ. Mezi jejich n·vrhy byl

i jeden, kter˝ je pro n·s naprosto nep¯ijateln˝

a ch·peme jej skoro jako v˝hr˘ûku.

TÌmto n·vrhem je realizace sbÏrnÈho dvora

v centru äeberova.

I p¯es tuto negativnÌ zpr·vu v z·vÏru vÏ-

¯Ìm, ûe se mezi n·mi najdou sluönÌ obËanÈ,

kter˝m z·leûÌ na mÌstÏ kde bydlÌ a ûijÌ.

BudujÌ si p¯·telstvÌ a dobrÈ sousedskÈ

vztahy.

P¯eji v·m kr·snÈ a pohodovÈ pr·zdniny,

slunnÈ dovolenÈ, hodnÏ zdravÌ a û·dnÈ

˙razy ☺

Petra Venturov·,

starostka

2

3/2012 ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE


RADNICE

Ze zased·nÌ Zastupitelstva

15. ZASED¡NÕ

Patn·ctÈ zased·nÌ zastupitelstva mÏstskÈ Ë·sti Praha-äeberov se konalo 23.4.2012 v zasedacÌ

mÌstnosti ˙¯adu v 17 hodin. Z˙Ëastnilo se öest Ëlen˘ zastupitelstva, jeden byl ¯·dnÏ

omluven.

ZALOéENÕ SVAZU MÃSTSK›CH »¡STÕ

HLAVNÕHO MÃSTA PRAHY

ZaloûenÌm tohoto sdruûenÌ reagujÌ malÈ

mÏstskÈ Ë·sti na snahy nÏkter˝ch politick˝ch

skupin tzv. optimalizovat poËet praûsk˝ch

mÏstsk˝ch Ë·stÌ. V d˘sledku to znamen·

ruöenÌ jejich samospr·v. Svaz zaloûily mÏstskÈ

Ë·sti äeberov, Slivenec, DubeË, ⁄jezd,

B¯ezinÏves a Satalice a je otev¯en˝ pro

vöechny ostatnÌ mÏstskÈ Ë·sti. Svaz by mÏl

b˝t neopominuteln˝m partnerem p¯i jedn·-

nÌ s org·ny hlavnÌho mÏsta Prahy v z·leûitostech,

kterÈ ovlivnÌ v˝voj ve¯ejnÈ spr·vy

na ˙zemÌ mÏsta. Bude takÈ platformou a

n·strojem pro diskuzi o spoleËn˝ch problÈmech

a jejich ¯eöenÌ. PrvnÌ p¯edsedkynÌ svazu

se stala naöe starostka Ing. Petra Venturov·.

PODMÕNKY PRO KOMPENZACI

NEGATIVNÕCH VLIVŸ VYVOLAN›CH

ZMÃNAMI ⁄ZEMNÕHO PL¡NU

Zastupitelstvo tÌmto krokem schv·lilo obecnÈ

nastavenÌ podmÌnek mÏstskÈ Ë·sti pro

od˘vodnÏnou akceptaci zmÏn ⁄P hl. m.

Prahy, kterÈ mÏnÌ funkËnÌ vyuûitÌ pozemk˘

ve prospÏch komerËnÌch developersk˝ch

projekt˘ nevyvolan˝ch mÏstskou Ë·stÌ.

Smyslem a cÌlem je kompenzace negativnÌch

vliv˘, kterÈ bezpochyby realizace takov˝ch

projekt˘ p¯in·öejÌ ñ zhoröenÌ kvality

bydlenÌ v p˘vodnÌ z·stavbÏ, nav˝öenÌ

dopravy v pohybu a dopravy v klidu, hluk,

˙bytek zelen˝ch ploch apod. Tato kompenzace

spoËÌv· ve finanËnÌm p¯ÌspÏvku

p¯ÌpadnÈho ûadatele o zmÏnu ⁄P (developera)

mÏstskÈ Ë·sti za transparentnÌch podmÌnek,

kterÈ budou z hlediska Ëasu a zp˘sobu

splnÏnÌ konkretizov·ny ke kaûdÈ

zmÏnÏ zvl·öù a potvrzov·ny ve formÏ smlouvy

usnesenÌm zastupitelstva. Zastupitelstvo

bude takÈ rozhodovat, k jak˝m ˙Ëel˘m bude

p¯ÌspÏvek vyuûit. Z·kladnÌ a nemÏnnou

podmÌnkou vyuûitÌ takto zÌskan˝ch finanËnÌch

prost¯edk˘ je jejich urËenÌ pro rozvoj

mÏstskÈ Ë·sti. Zda budou pouûity v oblasti

investiËnÌ Ëi jinÈ, stanovÌ zastupitelstvo.

Akceptace zmÏn ⁄P hl. m. Prahy nenÌ vymahateln·,

jedn· se o dobrovolnou dohodu

mezi mÏstskou Ë·stÌ a druhou stranou

(stranami).

PODMÕNKY MÃSTSK… »¡STI

PRAHA-äEBEROV PRO KOMPENZACI

NEGATIVNÕCH VLIVŸ VYVOLAN›CH

ZMÃNAMI ⁄ZEMNÕHO PL¡NU

V K. ⁄. äEBEROV

I. Obecn· Ë·st

KomerËnÌ developerskÈ projekty vyûadujÌcÌ

zmÏny funkËnÌho vyuûitÌ ploch oproti

platnÈmu ⁄zemnÌmu pl·nu v k. ˙. äeberov

p¯edstavujÌ nevratn˝ z·sah do kvality ûivota

v mÏstskÈ Ë·sti. Zastupitelstvo mÏstskÈ

Ë·sti Praha-äeberov vÏdomo si tÈto skuteËnosti

a ve snaze kompenzovat a zmÌrnit

nÏkterÈ negativnÌ vlivy takto vyvolanÈ na

stranÏ jednÈ a p¯i kladenÌ d˘razu na udrûiteln˝

rozvoj mÏstskÈ Ë·sti na stranÏ druhÈ,

usneslo se na n·sledujÌcÌ podmÌnk·ch.

ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE

3/2012 3


RADNICE

II. PodmÌnky

1. éadatel o zmÏnu ⁄P hl. m. Prahy pÌsemnÏ

uzn· negativnÌ dopad projektu na kvalitu

bydlenÌ v mÏstskÈ Ë·sti Praha-äeberov a

d· pÌsemn˝ souhlas s PodmÌnkami pro kompenzaci

negativnÌch vliv˘ vyvolan˝ch zmÏnami

˙zemnÌho pl·nu v k. ˙. äeberov.

2. éadatel uzav¯e s mÏstskou Ë·stÌ smlouvu

o kompenzaci negativnÌch vliv˘ obsahujÌcÌ

variantu finanËnÌho p¯ÌspÏvku urËenou

zastupitelstvem mÏstskÈ Ë·sti Prahaäeberov

a dohodnutÈ ËasnÈ a technickÈ

podmÌnky pro poskytnutÌ p¯ÌspÏvku.

3. Variantu finanËnÌho p¯ÌspÏvku urËuje

zastupitelstvo M» Praha-äeberov:

Var. A) 490 KË/m 2 vyuûitelnÈho pozemku

dle projektu.

Var. B) 1000 KË/m 2 komerËnÏ vyuûitelnÈ

podlahovÈ plochy dle projektu.

⁄PRAVY ROZPO»TU III/2012

V r·mci tohoto bodu jedn·nÌ zastupitelstvo

schv·lilo:

zv˝öenÌ p¯Ìjm˘ v poloûce 4121 na p¯Ìpravu

zkouöek zvl·ötnÌ odbornÈ zp˘sobilosti

o Ë·stku 15 tis. KË a z·roveÚ zv˝öenÌ v˝daj˘

v kapitole 6171 »innost mÌstnÌ spr·vy poloûka

5167 Sluûby, ökolenÌ a vzdÏl·v·nÌ ve

stejnÈ v˝öi a zv˝öenÌ p¯Ìjm˘ v poloûce 8115

InvestiËnÌ ˙ËelovÈ prost¯edky (nevyËerpanÈ

Ë·sti dotace z p¯edchozÌch let 2009ñ2010

ponech·ny ke stejnÈmu ˙Ëelu) ve v˝öi

2 777 921 KË a z·roveÚ zv˝öenÌ v˝daj˘

v kapitole 3113 Z·kladnÌ ökola, poloûka

6121 Budovy, stavby ve stejnÈ v˝öi na ORG

V˝stavba budovy Zä ñ projektov· p¯Ìprava.

UZAVÿENÕ SMLOUVY O V›PŸJ»CE

»¡STÕ POZEMKŸ PARC. ». 121/2 A

1149 K. ⁄. äEBEROV PRO SPOLE»NOST

AQUASTOR, S. R. O., HYACINTOVA

114, 252 43 PRŸHONICE

Na v˝öe uveden˝ch pozemcÌch umÌstila

spoleËnost Aquastor kontejnery na odloûenÌ

nepot¯ebnÈho textilnÌho materi·lu (odÏv˘).

Vzhledem k tomu, ûe spoleËnost z v˝tÏûku

podporuje charitativnÌ instituce, zastupitelstvo

schv·lilo bez˙platnou v˝p˘jËku

Ë·stÌ p¯edmÏtn˝ch pozemk˘ o celkovÈ v˝mϯe

do 2 m 2 na jeden kontejner. Kontejnery

jsou umÌstÏny v ulici Za ämatlÌkem a

v ulici K HrnË̯˘m.

UZAVÿENÕ SMLOUVY O SMLOUVÃ

BUDOUCÕ O ZÿÕZENÕ VÃCN…HO

BÿEMENE NA POZEMKU PARC. ». 516

K. ⁄. äEBEROV VE PROSPÃCH

PREDISTIBUCE, S SÕDLEM SVORNOSTI

3199/19A, 150 00 PRAHA 5

PREdistribuce bude v souladu s energetick˝m

z·konem realizovat stavbu kabelovÈ

p¯Ìpojky 1 kV v celkovÈ dÈlce cca 24 m.

Stavba zasahuje na pozemek parc. Ë. 516

k. ˙. äeberov, kter˝ je ve svϯenÈ spr·vÏ

mÏstskÈ Ë·sti Praha-äeberov. Jedn· se o Ë·st

plochy (parkoviötÏ) naproti pizzerii Di Carlo.

Zastupitelstvo schv·lilo uzav¯enÌ smlouvy

o smlouvÏ budoucÌ o z¯ÌzenÌ vÏcnÈho

b¯emene za jednor·zovou finanËnÌ n·hradu

5000 KË bez DPH.

UKON»ENÕ N¡JEMNÕ SMLOUVY

S PANÕ MGR. OLGOU BROéOVOU

MÏstsk· Ë·st se rozhodla zmÏnit reûim fungov·nÌ

Bar·ËnickÈ rychty. SmluvnÌ partner,

kter˝ d·le jednotliv˝m lektor˘m podnajÌmal

prostory a organizoval kon·nÌ jednotliv˝ch

akcÌ a kurz˘ bude nahrazen p¯Ìmou spr·-

vou ze strany mÏstskÈ Ë·sti. Tento systÈm

umoûnÌ zlevnit krouûky a aktivity probÌhajÌcÌ

v Bar·ËnickÈ rychtÏ. Spr·vce, kter˝ bude

pro mÏstskou Ë·st vybÌrat n·jem za jednotlivÈ

krouûky v cen·ch stanoven˝ch mÏstskou

Ë·stÌ, nebude zainteresov·n na zisku.

NenÌ prioritou, aby Bar·Ënick· rychta byla

v˝dÏleËnÏ Ëinn·, jde hlavnÏ o aktivity pro

dÏti. VÌce se o zmÏnÏ doËtete na str·nce

Ë. 13.

4

3/2012 ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE


RADNICE

16. ZASED¡NÕ

16. zased·nÌ Zastupitelstva mÏstskÈ Ë·sti Praha-äeberov se konalo dne 21.5.2012 od 17 hodin

v Bar·ËnickÈ rychtÏ v HrnË̯Ìch. P¯Ìtomno bylo öest Ëlen˘ zastupitelstva, jeden byl

¯·dnÏ omluven.

SÕDLO SVAZU MÃSTSK›CH »¡STÕ

HLAVNÕHO MÃSTA PRAHY

O d˘vodu a smyslu zaloûenÌ svazu informujeme

na str·nce Ë. 7 Zpravodaje. Vy¯izov·nÌ

nutn˝ch formalit pro rozjezd svazu

pokraËovalo schv·lenÌm sÌdla. Na z·kladÏ

dohody zakl·dajÌcÌch mÏstsk˝ch Ë·stÌ a

vzhledem k p¯edsednictvÌ starostky M» Praha-äeberov

ve svazu zastupitelstvo schv·lilo

jeho sÌdlo na adrese K HrnË̯˘m 160,

149 00 Praha 4-äeberov (adresa ⁄M» Praha-äeberov).

Jedn· se o ˙kon, kter˝ se nedotkne

Ëinnosti ˙¯adu. é·dost o registraci

Svazu mÏstsk˝ch Ë·stÌ hlavnÌho mÏsta Prahy

podan· na Magistr·t hlavnÌho mÏsta Prahy

jiû byla schv·lena.

PODMÕNKY PRO KOMPENZACI

NEGATIVNÕCH VLIVŸ VYVOLAN›CH

DAROV¡NÕM KOMUNIKACÕ,

CHODNÕKŸ, ZELENÃ A VEÿEJN…HO

OSVÃTLENÕ

Zastupitelstvo nav·zalo na p¯edchozÌ zased·nÌ,

kdy se zab˝valo podmÌnkami pro kompenzaci

negativnÌch vliv˘ vyvolan˝ch zmÏnami

˙zemnÌho pl·nu (viz 15. zased·nÌ).

PodobnÏ je nutnÈ p¯i p¯evzetÌ komunikacÌ,

chodnÌk˘ a zelenÏ poËÌtat se vzr˘stajÌcÌmi

finanËnÌmi n·klady na jejich ˙drûbu. V p¯ÌpadÏ

komunikacÌ, chodnÌk˘ a zelenÏ zastupitelstvo

pro stanovenÌ kompenzaËnÌch Ë·stek

vyuûilo zkuöenosti a zvyklosti okolnÌch

mÏstsk˝ch Ë·stÌ. »·stka za ve¯ejnÈ osvÏtlenÌ

je ve v˝öi, kterou mÏstsk· Ë·st v souËasnÈ

dobÏ hradÌ. Zastupitelstvo tedy schv·lilo

poûadavek na jednor·zov˝ finanËnÌ

p¯ÌspÏvek od d·rc˘ na ˙drûbu darovan˝ch

pozemk˘ podle jejich skuteËnÈ v˝mÏry, a to

20,50 KË za m 2 roËnÏ za komunikace a

chodnÌky, 29,20 KË za m 2 roËnÏ za zeleÚ

a 3084 KË za sloup ve¯ejnÈho osvÏtlenÌ roËnÏ

na dobu 5 let.

V z·vÏreËnÈ diskuzi poû·dala z·stupkynÏ

starostky Mgr. KvÏta Vitvarov· o projedn·-

nÌ z·mÏru na v˝stavbu ËerpacÌ stanice na

k¯iûovatce V Ladech ◊ Kunratick· spojka.

Doplnila informace vypl˝vajÌcÌ ze zjiöùovacÌho

¯ÌzenÌ EIA, kde je uvaûov·no s dvoupruhovou

komunikacÌ V Ladech a s n·r˘stem

aut cca o 400 vozidel, p¯iËemû by tato

projÌûdÏla v tÏsnÈ blÌzkosti z·kladnÌ ökoly.

Jiû v souËasnÈ dobÏ je v tÈto ulici zv˝öen˝

provoz.

PanÌ starostka n·slednÏ informovala zastupitele,

ûe na z·kladÏ prostudov·nÌ dokumentace

EIA a stanoviska stavebnÌ komise

byl na Magistr·t hlavnÌho mÏsta Prahy zasl·n

z·sadnÌ nesouhlas mÏstskÈ Ë·sti Praha-äeberov

s touto v˝stavbou. Zastupitelstvo

potÈ formou usnesenÌ vyslovilo z·sadnÌ nesouhlas

s v˝stavbou »erpacÌ stanice na k¯iûovatce

V Ladech ◊ Kunratick· spojka.

D·le panÌ starostka poû·dala z·stupkyni starostky

RNDr. Michaelu Archalousovou o informaci

k probÌhajÌcÌm jedn·nÌm s vlastnÌkem

pozemk˘ v b˝valÈm hospod·¯skÈm

dvo¯e v äeberovÏ ohlednÏ jeho z·mÏru

ÑCentrum äeberovì.

PanÌ Archalousov· informovala o studii na

z·stavbu tohoto ˙zemÌ (10 rodinn˝ch

dom˘), kterou mÏstskÈ Ë·sti p¯edloûil vlastnÌk.

S touto studiÌ se zastupitelÈ jiû sezn·-

mili a rozhodli, ûe se prozatÌm tÌmto n·vrhem

nebudou zab˝vat, nejd¯Ìve dostane

navrhovatel prostor pro prezentaci svÈho

z·mÏru obËan˘m.

ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE

3/2012 5


RADNICE

Navrhovatel nabÌzÌ mÏstskÈ Ë·sti odkoupenÌ

pozemk˘ na uvaûovanÈm n·mÏstÌ (b˝v.

hospod·¯sk˝ dv˘r) za Ë·stku odpovÌdajÌcÌ

cenovÈ mapÏ s podmÌnkou akceptace zmÏny

˙zemnÌho pl·nu ve prospÏch jeho z·-

mÏru. ZastupitelÈ informaci vzali na vÏdomÌ.

* * *

NEJBLIéäÕ DALäÕ ZASED¡NÕ ZASTUPITELSTVA

Zastupitelstvo rokuje zpravidla jednou mÏsÌËnÏ obvykle v pondÏlÌ. Sch˘ze vÏtöinou zaËÌn·

v 17 hodin. MÌsta zased·nÌ se st¯ÌdajÌ. Jednou se konajÌ v budovÏ ⁄¯adu mÏstskÈ Ë·sti

v äeberovÏ (K HrnË̯˘m 160), podruhÈ v Bar·ËnickÈ rychtÏ v HrnË̯Ìch (K äeberovu 805).

Zased·nÌ jsou kon·na pouze v p¯ÌpadÏ, ûe se naplnÌ obsahovÏ jejich pl·novan˝ program.

Pokud nenÌ program zve¯ejnÏn min. 7 dnÌ na ˙¯ednÌ desce, zased·nÌ se nekon·.

ï 25. Ëervna 2012 ñ ⁄¯ad mÏstskÈ Ë·sti

ï Ëervenec, srpen ñ nejsou pl·nov·na zased·nÌ

USNESENÕ NA INTERNETU

http://www.seberov.cz/index.phpclanek=12

S vyuûitÌm podklad˘ zpracoval

Program najdete vûdy v dostateËnÈm p¯edstihu, minim·lnÏ 7 dnÌ p¯ed kon·nÌm zased·nÌ,

na ve¯ejnÈ desce na internetu i na budovÏ ⁄¯adu mÏstskÈ Ë·sti a takÈ na jednotliv˝ch

v˝vÏsk·ch tu a tam rozmÌstÏn˝ch v äeberovÏ i v HrnË̯Ìch.

Aktu·lnÌ ˙¯ednÌ deska na internetu: www.seberov.cz/index.phpdeska

Bohumil Sobotka,

tajemnÌk ⁄M» Praha-äeberov

Bohumil Sobotka,

tajemnÌk ⁄M» Praha-äeberov

UD¡LOSTI, ANKETY, PODNÃTY nejen zastupitel˘

FARM¡ÿSK… TRHY

Na z·kladÏ probÏhlÈ ankety, zda po¯·dat

farm·¯skÈ trhy Ëi nikoliv, se MÏstsk· Ë·st

Praha-äeberov rozhodla poskytnout prostor

pro po¯·d·nÌ Farm·¯sk˝ch trh˘ na naöem

˙zemÌ. Abychom dali zavdÏk pravidlu st¯Ìdat

HrnË̯e a äeberov, poskytli jsme tyto

varianty i v tomto p¯Ìpadu. PrvnÌ volba padla

na HrnË̯e, na sobotu 16.6.2012. Jelikoû

toto ËÌslo Zpravodaje vyjde jiû po tomto termÌnu,

douf·m, ûe prvnÌ farm·¯skÈ trhy na

˙zemÌ naöÌ mÏstskÈ Ë·sti probÏhly v po¯·dku

a ke spokojenosti obËan˘.

Pokud se najde dostateËn· trûnÌ sÌla a farm·¯˘m

se u n·s bude lÌbit, najdete je dalöÌ

sobotu u sportovnÏ oddychovÈho are·lu

v äeberovÏ a dalöÌ t˝den opÏt v HrnË̯Ìch.

HrnË̯e a äeberov by se mÏli st¯Ìdat a trhy

by mÏly b˝t vûdy v sobotu od 8 do 12 hodin.

Vöichni jste srdeËnÏ zv·ni.

Petra Venturov·

6

3/2012 ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE


RADNICE

Po diskuzÌch mezi zastupiteli a pravideln˝ch

setk·nÌ s Bar·ËnÌky jsem navrhla zastupitel˘m

za¯adit na zased·nÌ zastupitelstva bod

ñ podpora kulturnÌch a spoleËensk˝ch aktivit

senior˘ mÏstskÈ Ë·sti Praha-äeberov. JednomyslnÏ

jsme se na poradÏ starostky shodli,

ûe podpo¯Ìme akce senior˘. Mezi tyto

aktivity samoz¯ejmÏ pat¯Ì finanËnÌ podpora

Bar·ËnÌk˘m, p¯ÌspÏvek kostelu cÌrkve ¯ÌmskokatolickÈ

na provoz osvÏtlenÌ kostela Sv.

Prokopa v HrnË̯Ìch a dalöÌ. ChtÏli jsme vöak

udÏlat nÏco i pro dalöÌ a proto jsme se rozhodli,

ûe mÏstsk· Ë·st bude dvakr·t roËnÏ

po¯·dat pozn·vacÌ z·jezdy pro seniory po

˙zemÌ naöÌ republiky. Vyuûijeme znalostÌ a

kontakt˘ panÌ KvÏty VitvarovÈ, kter· je tajemnicÌ

SdruûenÌ historick˝ch sÌdel »ech,

POZN¡VACÕ Z¡JEZDY PRO SENIORY

* * *

Moravy a Slezska a dovede naöim senior˘m

napl·novat program, kter˝ by p¯i bÏûnÈm

z·jezdu nenaöli. MÏstsk· Ë·st bude plnÏ

hradit dopravu. Co to tedy bude st·t ˙ËastnÌka

Cenu za vstupnÈ a obÏd. Kam a kdy

se pojede poprvÈ PoprvÈ se pojede zaË·tkem

¯Ìjna do KutnÈ Hory.

BliûöÌ informace, vËetnÏ informacÌ o koneËnÈ

cenÏ, p¯esnÈm termÌnu odjezdu a hlavnÏ

komu se hl·sit, najdete v dalöÌm ËÌsle

Zpravodaje koncem srpna. Z·jezd je urËen

senior˘m s trval˝m pobytem na ˙zemÌ naöÌ

mÏstskÈ Ë·sti. V p¯ÌpadÏ nenaplnÏnÌ kapacity

se bude postupovat individu·lnÏ, pravdÏpodobnÏ

s finanËnÌm p¯ÌspÏvkem na dopravu.

Petra Venturov·

SVAZ MÃSTSK›CH »¡STÕ HLAVNÕHO MÃSTA PRAHY

ProË vlastnÏ vznikl tento svaz a co je jeho

cÌlem Abyste pochopili tento krok, pokusÌm

se struËnÏ shrnout dosavadnÌ jedn·nÌ z·stupc˘

hl. m. Prahy, tedy zastupiteli hl. m. Prahy

a starosty mÏstsk˝ch Ë·stÌ hl. m. Prahy.

Praha je rozdÏlena na 57 mÏstsk˝ch Ë·stÌ

(d·le pouze M»). 1ñ22 se naz˝vajÌ pracovnÏ

ÑvelkÈì a majÌ vÏtöinu p¯enesenÈ p˘sobnosti

a p¯idÏlenÈ pouze ËÌslo ñ M» Praha 1,

2, Ö 22. M» Praha 23ñ57 jsou pracovnÏ

ÑmalÈì a majÌ vûdy p¯Ìvlastek mÌsta, nap¯.

»akovice, äeberov atd. a z p¯enesenÈ p˘sobnosti

jim toho mnoho nezbylo.

V ¯Ìjnu loÚskÈho roku jsme byli vyzv·ni (M»

1ñ57) panem prim·torem k zasl·nÌ podnÏt˘

na zefektivnÏnÌ spr·vy na ˙zemÌ HMP.

Jelikoû tato vÏta byla velmi struËn·, dovolili

jsme si, j· (Petra Venturov·), V·clav Drahor·d

(starosta M» Praha-⁄jezd) a Olga

Hromasov· (starostka M» Praha-Petrovice)

pozvat starosty mal˝ch M» na setk·nÌ, abychom

se dohodli na dalöÌm postupu.

PrvnÌ setk·nÌ se uskuteËnilo 7.10.2011 v PetrovicÌch.

Z˙Ëastnilo se jej 24 starost˘ z 35.

V˝sledkem byl spoleËn˝ dopis panu prim·-

torovi, ve kterÈm û·d·me o svol·nÌ spoleËnÈho

setk·nÌ, na kterÈm chceme up¯esnit

zad·nÌ pana prim·tora spolu s nav·z·nÌm

efektivnÌ komunikace. Na tento dopis p¯iöla

koncem ¯Ìjna odpovÏÔ, ûe pan prim·tor

bohuûel nestihne svolat setk·nÌ do konce

¯Ìjna, trv· na zasl·nÌ naöich p¯ipomÌnek do

31.10.2011 a sejde se s n·mi v listopadu.

Proto jsme se znovu seöli 27.10.2011, opÏt

v PetrovicÌch, kde jsme podepsali opÏt spoleËn˝

dopis, ve kterÈm jsme napsali naöe podnÏty

na zefektivnÏnÌ spr·vy na ˙zemÌ HMP:

ï Decentralizovan· samospr·va, tedy posÌlenÌ

pravomocÌ tzv. Ñmal˝chì mÏstsk˝ch Ë·stÌ,

je v souladu s p¯ijatou ÑEvropskou chartou

mÌstnÌ samospr·vyì, kter· vstoupila 1.

z·¯Ì 1999 v platnost pro »eskou republiku.

ï K zefektivnÏnÌ chodu mÏsta a komunikace

uvnit¯ hlavnÌho mÏsta Prahy poûadujeme

znovuobnovenÌ kon·nÌ snÏm˘ starost˘.

16.11.2011 se uskuteËnilo dalöÌ setk·nÌ starost˘

ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE

3/2012 7


RADNICE

mal˝ch M», kterÈ mÏlo za cÌl, co bude d·l

V˝stupem setk·nÌ byl dalöÌ dopis a n·vrh

usnesenÌ zastupitelstev, kterÈ mÏlo za cÌl

znovuobnovit snÏm starost˘ HMP. UsnesenÌ

p¯ijalo celkem cca 25ñ30 M» a zaslalo

jej panu prim·torovi.

Dne 31.1.2012 probÏhla sch˘zka s panem

prim·torem (ODS) a panem radnÌm Luk·-

öem Manhartem (TOP09), kter˝ m· ve svÈ

dikci TransparentnÌ ve¯ejnou spr·vu a legislativu.

Pan prim·tor na tÈto sch˘zce sdÏlil,

ûe pan radnÌ z¯ÌdÌ pracovnÌ skupinu, kter·

zhodnotÌ a navrhne ¯eöenÌ, plynoucÌ ze

vöech zaslan˝ch podnÏt˘ na zefektivnÏnÌ

spr·vy na ˙zemÌ hl. m. Prahy. PracovnÌ skupina

bude mÌt max. 10 Ëlen˘ a malÈ M»

mohou do tÈto pracovnÌ skupiny navrhnout

jednoho z·stupce. Jiû na tÈto sch˘zce bylo

¯eËeno, ûe M» je velk˝ poËet oproti jin˝m

velk˝m evropsk˝m mÏst˘m. Argumenty

srovn·nÌ poËtu M» ve srovn·nÌ s velk˝mi

mÏsty »R nebylo vyslyöeno. Pan prim·tor sdÏlil,

ûe poËk· na v˝sledky pracovnÌ skupiny.

Na z·kladÏ tÈto sch˘zky jsme se seöli, starostovÈ

mal˝ch M», 21.2.2012 opÏt v DolnÌch

Chabrech. Na tÈto sch˘zce jsme se

dohodli, ûe do pracovnÌ skupiny poöleme

Petru Venturovou (äeberov), s alternacÌ Janou

PlamÌnkovou (Slivenec). Proti tomuto

n·vrh byl pouze pan starosta Z·potock˝

(K¯eslice). TakÈ jsme se dohodli, ûe se budeme

pravidelnÏ sch·zet, s nejvÏtöÌ pravdÏpodobnostÌ

vûdy v pondÏlÌ p¯ed zased·-

nÌm zastupitelstva HMP.

Dne 28.2.2012 se poprvÈ seöla pracovnÌ

skupina pana radnÌho Manharta. Na tÈto

sch˘zce, oproti p¯edchozÌm ujiötÏnÌm, poprvÈ

zaznÏlo, ûe se efektivita M» bude posuzovat

pouze v mal˝ch M». Na z·kladÏ

t¯Ì setk·nÌ pracovnÌ skupiny byl uËinÏn z·-

vÏr, kter˝ vöak po vÌce neû mÏsÌci nenÌ ofici·lnÌ,

jelikoû nenÌ zpracov·n z·pis z tohoto

setk·nÌ. Posuzovat v r·mci anal˝z, kterÈ

bude platit hl. m. Praha bude posouzena

efektivita t¯Ì velk˝ch M» a k nim p¯ipadajÌcÌch

mal˝ch M». P¯edmÏty anal˝zy, parametry

a dalöÌ jsou vöak body, na kter˝ch jsme

se s panem radnÌm nedok·zali shodnout a

do dneönÌho dne n·m nejsou zn·my.

Z·vÏr:

Z rozhovor˘ a interpelacÌ s panem prim·torem

Bohuslavem Svobodou je z¯ejmÈ, ûe

ODS pomalu opouötÌ myölenku optimalizace

poËtu mÏstsk˝ch Ë·stÌ. P¯esto nedojde

k znovuobnovenÌ snÏmu starost˘.

Z rozhovor˘ a interpelacÌ na pana radnÌho

Luk·öe Manharta (TOP 09) je z¯ejmÈ, ûe ho

optimalizace poËtu mÏstsk˝ch Ë·stÌ naopak

neopouötÌ. Na poslednÌm ¯·dnÈm zased·nÌ

Zastupitelstva hlavnÌho mÏsta Prahy dokonce

p¯Ìmo v interpelaci uvedl: ÑÿÌk·m zde

na tomto plÈnu, ûe tyto kroky se m˘ûou t˝kat

i poËtu mÏstsk˝ch Ë·stÌ, tzn., umÌm si

p¯edstavit, ûe na ˙zemÌ hl. m. Prahy do budoucna

nebude 57 mÏstsk˝ch Ë·stÌ, bude

jich tady mÈnÏ.ì

P¯ednÌ praûötÌ zastupitelÈ TOP09 chtÏjÌ redukovat

poËet M». NemajÌ k tomu û·dnÈ

podklady, nevÌ jak˝ poËet zvolit, zda ponechat

samospr·vy a optimalizovat pouze ve-

¯ejnou spr·vu, kolik p¯ÌpadnÏ ponechat M»,

s jak˝mi pravomocemi, co se v˘bec dÏje

na mal˝ch M», pot¯ebuje obËan v˘bec mÌstnÌ

samospr·vu, pot¯ebuje obËan velkÈ M»

mÌstnÌ radnici, kde je v kontaktu s vedenÌm

vÌce pot¯ebuje mÌstnÌ samospr·vu

StarostovÈ trvajÌ na skuteËnosti, ûe nelze

posoudit Ñvybran˝ vzorekì M», jelikoû je

nelze posuzovat a hodnotit na z·kladÏ vzorku.

Kaûd· M» m· svÈ charakteristickÈ rysy,

kterÈ nelze p¯evÈst a pouûÌt na jinou M».

⁄spory bychom mÏli hledat od magistr·tu,

velk˝ch M» a aû nakonec u tÏch mal˝ch.

Ty malÈ M» stojÌ Prahu tak m·lo, ûe hled·-

nÌ ˙spor v tÈto oblasti je neefektivnÌ a nehospod·rnÈ.

Z·roveÚ bychom mÏli respektovat

historickÈ upo¯·d·nÌ M», jejich

samospr·vy. Pokud p¯esto budeme posuzovat

M», mÏli bychom mÌt dop¯edu jasnÏ

vydefinovanÈ, co by na tÏch M» z˘stalo,

zda pouze kancel·¯ starosty, nebo i czech

point, sluûebna str·ûnÌk˘, z˘stanou v˘bec

8

3/2012 ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE


RADNICE

samospr·vy, t˝k· se to pouze v˝konu p¯enesenÈ p˘sobnosti, atd. tyto vöechny aspekty

danÈ tÈma komplikujÌ natolik, ûe jiû dop¯edu je z¯ejmÈ, ûe v˝sledek bude ovlivnÏn.

Z v˝öe uvedenÈho plyne, ûe snÏm starost˘, na kterÈm se shodla nadpoloviËnÌ vÏtöina starost˘,

nebude zastupiteli hl. m. Prahy p¯ijat. Proto jsme se dohodli, zatÌm v nezbytnÈm minimu

öesti starost˘, ûe se pokusÌme zaloûit Svaz mÏstsk˝ch Ë·stÌ hlavnÌho mÏsta Prahy. Tato

registrace byla ˙spÏön· a naöe dalöÌ aktivnÌ spolupr·ce nabÌr· na tempu.

A. CÌlem Svazu a jeho Ëinnosti je zejmÈna

spolupr·ce v obËanskopr·vnÌch vztazÌch,

ochrana spoleËn˝ch z·jm˘ mÏstsk˝ch Ë·stÌ,

jakoûto i posÌlenÌ jejich v˝znamu v procesu

rozhodov·nÌ o vÏcech, kterÈ se jich

t˝kajÌ, a to v duchu princip˘, z nichû vych·zÌ

Evropsk· charta mÌstnÌ samospr·vy a

principy subsidiarity ve¯ejnÈ spr·vy, v˝mÏna

zkuöenostÌ souvisejÌcÌ s p¯ed·v·nÌm si

informacÌ.

B. P¯edmÏtem Ëinnosti svazu je zejmÈna:

1. p¯edkl·dat org·n˘m ve¯ejnÈ moci a zastupitelsk˝m

sbor˘m a dalöÌm dotËen˝m

institucÌm iniciativnÌ a jinÈ n·vrhy, zohled-

ÚujÌcÌ poûadavky mÏstsk˝ch Ë·stÌ,

2. h·jit a prosazovat spoleËnÈ z·jmy a pr·-

va mÏstsk˝ch Ë·stÌ p¯ed org·ny ve¯ejnÈ moci

a zastupitelsk˝mi sbory a s tÏmito entitami

jednat,

3. pravidelnÏ organizovat setk·nÌ s cÌlem

p¯ed·v·nÌ si zkuöenostÌ a informacÌ v oblastech

ve¯ejnÈho ûivota, ve¯ejnÈ spr·vy a

spr·vy mÏstsk˝ch Ë·stÌ zejmÈna pokud se

t˝kajÌ spolupr·ce v oblasti obËanskopr·vnÌch

vztah˘,

4. spolupracovat s org·ny ve¯ejnÈ moci,

Zastupitelstvem hl. m. Prahy, Radou hl. m.

Prahy na zkvalitnÏnÌ a zajiötÏnÌ vyööÌ informovanosti

mÏstsk˝ch Ë·stÌ hl. m. Prahy,

zejmÈna pokud se t˝kajÌ spolupr·ce v oblasti

obËanskopr·vnÌch vztah˘,

5. spolupracovat s jin˝mi osobami, pop¯ÌpadÏ

b˝t jejich Ëlenem a spoluvytv·¯et podmÌnky

pro dalöÌ z·jmovÈ aktivity Ëlen˘ Svazu,

6. podÌlet se na vzdÏl·v·nÌ Ëlen˘ zastupitelstev

mÏstsk˝ch Ë·stÌ, jejich zamÏstnanc˘,

pop¯ÌpadÏ jin˝ch osob, jejichû Ëinnost

ovlivÚuje postavenÌ a Ëinnost mÏstsk˝ch

Ë·stÌ, zejmÈna pokud se t˝k· spolupr·ce

v oblasti obËanskopr·vnÌch vztah˘, a

7. obecnÏ se podÌlet na propagaci v˝znamu

mÏstsk˝ch Ë·stÌ a principu subsidiarity,

zejmÈna pokud se t˝k· spolupr·ce v oblasti

obËanskopr·vnÌch vztah˘.

Svaz je otev¯en vöem mÏstsk˝m Ë·stem hl. m. Prahy, tedy i tÏm Ñvelk˝mì ☺

Petra Venturov·

* * *

NÏkterÈ z·mÏry a stavby projedn·vanÈ stavebnÌ komisÌ v obdobÌ 1.1.2012ñ30.4.2012

s moûn˝m vÏtöÌm dopadem Ëi vlivem na ˙zemÌ MÏstskÈ Ë·sti Praha-äeberov

11.1.2012 Projektov· dokumentace zmÏny

⁄R a zmÏny stavby p¯ed dokonËenÌm,

»erpacÌ stanice v ulici Na Jelen·ch ñ p¯edloûena

kompletnÌ projektov· dokumentace

ke stavebnÌmu povolenÌ (SP), kontrolou se

situacÌ z p¯edchozÌho projektovÈho stupnÏ

zjiötÏn v z·sadÏ soulad, p¯edevöÌm co do

sadov˝ch ˙prav a moûnosti p¯ÌpadnÈho napojenÌ

na budoucÌ z·mÏr cyklostezky smÏrem

do centra obce, protihlukov· zeÔ projektov·na

dle ˙zemnÌho rozhodnutÌ, doölo

pouze ke zkr·cenÌ ve v˝chodnÌ Ë·sti z d˘vod˘

kolize z·klad˘ s p¯eloûkami inûen˝rsk˝ch

sÌtÌ.

Z·vÏr stavebnÌ komise: SouhlasnÈ stanovisko

M» Praha-äeberov s p¯edloûenou projektovou

dokumentacÌ.

25.1.2012 ñ Vyj·d¯enÌ obËanskÈho sdruûenÌ

(OS) ÑZa zdrav˝ äeberovì k projektovÈ

ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE

3/2012 9


RADNICE

dokumentaci k SP nesouhlas s PD pro SP,

OS vyt˝kalo:

ï provedenÌ protihlukovÈ zdi, kde doölo v JV

rohu k jejÌmu zkr·cenÌ z d˘vodu ochrann˝ch

p·sem hlavnÌch ¯ad˘ inûen˝rsk˝ch sÌtÌ

resp. jejich p¯eloûek, dle mÌnÏnÌ stavebnÌ

komise je tento technick˝ poûadavek na

ochranu sÌtÌ opr·vnÏn˝

ï DSP je vypracov·na pro »erpacÌ stanici

Shell v ulici Na Jelen·ch, D⁄R byla zpracov·na

pro »erpacÌ stanici Na Jelen·ch bez

uvedenÌ konkrÈtnÌ spoleËnosti, stavebnÌ komise

tuto n·mitku povaûuje za irelevantnÌ,

protoûe jmÈno konkrÈtnÌho uûivatele nemÏnÌ

nic na parametrech stavby, dan˝mi obÏma

stupni projektovÈ dokumentace

ï N·letovÈ ke¯ovÈ porosty byly odstranÏny

v rozporu s p¯Ìsluönou vyhl·ökou ñ stavebnÌ

komise odkazuje na zpracovan˝ dendrologick˝

pr˘zkum, kter˝ dokumentoval stav st·-

vajÌcÌch ke¯ov˝ch porost˘.

Z·vÏr stavebnÌ komise: SK bere na vÏdomÌ

stanovisko OS, nicmÈnÏ adres·t n·mitek OS

musÌ b˝t p¯Ìsluön˝ stavebnÌ ˙¯ad Prahy 11.

StavebnÌ komise M» Praha-äeberov nem·

d˘vod mÏnit svÈ p˘vodnÌ vyj·d¯enÌ a doporuËuje

v souladu se stavebnÌm ¯·dem OS

podat n·mitky jmÈnem OS.

11.1.2012 Zä äeberov

Odbor ûivotnÌho prost¯edÌ Praha 11 vydal

souhlasnÈ stanovisko s p¯edloûenou projektovou

dokumentacÌ, stanovenÈ podmÌnky ze

strany OéP standardnÌ (p¯Ìsluönost vodopr·vnÌho

org·nu a posouzenÌ kotelny).

V souËasnÈ dobÏ chybÌ dvÏ vyj·d¯enÌ dotËen˝ch

org·n˘ st·tnÌ spr·vy, abychom mohli

zÌskat kladnÈ stanovisko k dokumentaci pro

˙zemnÌ rozhodnutÌ. D·le se jiû pracuje na

dokumentaci pro stavebnÌ povolenÌ.

Z·vÏr stavebnÌ komise: SK bere vyj·d¯enÌ

na vÏdomÌ.

25.1.2012 Odbor v˝stavby Praha 11 p¯eruöil

˙zemnÌ ¯ÌzenÌ a vyzval projektanta k doplnÏnÌ

vyj·d¯enÌ DSO.

Z·vÏr stavebnÌ komise: SK bere vyj·d¯enÌ

na vÏdomÌ.

11.1.2012 DoplnÏnÌ dokumentace ñ ChodnÌk

ulice V Ladech

Na z·kladÏ jedn·nÌ povϯen˝ch z·stupc˘

M» Praha-äeberov (p. Novotn˝, p. Rajtora)

byly se S⁄ prodiskutov·ny form·lnÌ n·leûitosti

projektovÈ dokumentace tak, aby tato

dokumentace odpovÌdala stavu dle vydanÈho

˙zemnÌho rozhodnutÌ. Projektant byl se

z·vÏry jedn·nÌ sezn·men, doplnil ¯·dnÏ

projektovou dokumentaci v souladu s ⁄R a

PD byla pod·na na S⁄.

S⁄ zahrnul PD do spisu a poskytl lh˘tu pro

˙ËastnÌky ¯ÌzenÌ k sezn·menÌ se s doplnÏnou

PD, dle vyj·d¯enÌ S⁄ nenÌ uloûena povinnost

M» toto vyj·d¯enÌ ˙¯ednÏ vyvÏsit.

Z·vÏr stavebnÌ komise: SK bere vyj·d¯enÌ

na vÏdomÌ.

V dneönÌch dnech bylo manûeli äteflov˝mi

pod·no odvol·nÌ proti vydanÈmu stavebnÌmu

povolenÌ na tuto stavbu. MÏstsk· Ë·st

se k tomuto odvol·nÌ samoz¯ejmÏ vyj·d¯Ì,

nicmÈnÏ o tom, zda je opr·vnÏnÈ Ëi nikoliv

bude rozhodovat Magistr·t hl. m. Prahy.

PevnÏ vϯÌm, ûe stanovisko dostaneme v co

moûn· nejkratöÌm termÌnu. V p¯ÌpadÏ zamÌtnutÌ

odvol·nÌ bychom r·di chodnÌk realizovali

jeötÏ bÏhem pr·zdnin. V opaËnÈm

p¯ÌpadÏ spustÌme ÑkoleËkoì projedn·v·nÌ

znovu.

11.1.2012 Z·kladnov· stanice mobilnÌch

telefon˘ ZS 14436

Nad¯Ìzen˝ org·n MHMP vyhovÏl odvol·nÌ

M» Praha-äeberov proti vydanÈmu rozhodnutÌ

a vr·til S⁄ z·mÏr k novÈmu projedn·-

nÌ z d˘vodu nesouladu obsluûnÈ komunikace

k technologickÈho za¯ÌzenÌ s ˙zemnÌm

Dle n·zoru SK by dvÏ vÏûe mobilnÌch oper·tor˘

v centru obce ve vzd·lenosti cca

150 m od sebe esteticky negativnÏ ovlivÚovaly

celkov˝ urbanistick˝ v˝raz centra äeberova,

zvl·ötÏ z toho d˘vodu, ûe po technickÈ

str·nce mohou b˝t za¯ÌzenÌ mobilnÌch

oper·tor˘ umÌstÏna na jednÈ vÏûi. MÏstsk·

Ë·st nabÌdla AFK Olympii äeberov, kterÈ

pat¯Ì pozemek, kde m· b˝t stanice umÌstÏna,

ûe v p¯ÌpadÏ, kdy by se mobilnÌ oper·-

10

3/2012 ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE


RADNICE

to¯i dohodli a na souËasnÈ vÏûi figurovali

oba dva, ûe by p¯Ìpadn˝ dalöÌ v˝nos mÏstsk·

Ë·st plnÏ pouk·zala ve prospÏch fotbalist˘

äeberova.

Z·vÏr stavebnÌ komise: SK bude z·mÏr nad·le

sledovat z d˘vodu ochrany architektonickÈho

r·zu obce a bere vyj·d¯enÌ MHMP

na vÏdomÌ.

25.1.2012 Odbor v˝stavby Prahy 11 v souladu

s vyj·d¯enÌm nad¯ÌzenÈho org·nu vyzval

stavebnÌka spoleËnost STAND BY

k doplnÏnÌ PD a k novÈmu pod·nÌ û·dosti.

Z·vÏr stavebnÌ komise: SK bude z·mÏr nad·le

sledovat z d˘vodu ochrany architektonickÈho

r·zu obce a bere vyj·d¯enÌ MHMP

na vÏdomÌ.

22.2.2012 OéP Praha 11 vydalo stanovisko,

M» bude tento z·mÏr, kter˝ poökozuje

urbanistick˝ r·z obce sledovat.

Z·vÏr stavebnÌ komise: SK doporuËuje M»

se z·mÏrem nesouhlasit.

7.3.2012 OV P 11 vypsal ˙stnÌ jedn·nÌ na

29.3., 9:00.

SK nesouhlasila s p¯edchozÌm projektem,

kter˝ byl MHMP zamÌtnut, nov˝ projekt je

po vÏcnÈ str·nce beze zmÏny, 150 m od

zam˝ölenÈho stoû·ru je stoû·r jinÈho mobilnÌho

oper·tora, nekontrolovatelnÈ umÌsùov·nÌ

staveb poökozuje dle SK urbanistick˝

r·z obce.

Z·vÏr stavebnÌ komise: SK doporuËuje nesouhlasit

a ˙Ëastnit se ˙stnÌho jedn·nÌ.

18.4.2012 T-mobile, opakovanÈ ve¯ejnÈ

˙stnÌ jedn·nÌ.

Z·vÏr stavebnÌ komise: Z˙ËastnÌ se tajemnÌk

se stejn˝m stanoviskem jako u p¯edchozÌho

jedn·nÌ (nesouhlas).

11.1.2012 Prodejna stavebnin IZOMAT,

K Labeök·m 190

Ze strany S⁄ vyd·no rozhodnutÌ o zmÏnÏ

stavby a prodlouûenÌ termÌnu stavby za¯ÌzenÌ

prodejny z lehk˝ch rozebÌrateln˝ch

prefabrikovan˝ch prvk˘.

Z·vÏr stavebnÌ komise: SK bere na vÏdomÌ

22.2.2012 OéP Praha 11 vydal stanovisko,

SK M» souhlasila se z·mÏrem 11.1.2012

Z·vÏr stavebnÌ komise: SK bere na vÏdomÌ.

21.3.2012 OV P11 zah·jil ¯ÌzenÌ o zmÏnÏ

stavby, M» na minul˝ch jedn·nÌch souhlasila

se z·mÏrem p¯Ìstavby

Z·vÏr stavebnÌ komise: SK bere na vÏdomÌ.

18.4. zmÏna stavby P¯Ìstavba dvoupodlaûnÌho

objektu prodejny, p¯ÌruËnÌho skladu,

öaten, kancel·¯Ì se z·zemÌm ke st·vajÌcÌ

skladovÈ hale v are·lu firmy. MÌsto p˘vodnÌ

rovnÈ st¯echy bude st¯echa sedlov·

v ˙rovni h¯ebenu skladovÈ haly se stejn˝m

sklonem. ZmÏny vnit¯nÌch dispozic v jednotliv˝ch

patrech. Z·kladnÌ p˘dorys se nemÏnÌ.

MÌsto opl·ötÏnÌ trapÈzov˝m plechem

bude stavba provedena jako éB skelet.

Z·vÏr stavebnÌ komise: SK bere na vÏdomÌ.

25.1.2012 ZamÌtnutÌ odvol·nÌ Ing. éÌdka ve

vÏci odstranÏnÌ 11 ks mobilnÌch bunÏk ñ

pozemek na svÏtelnÈ k¯iûovatce Kunratick·

spojka a ulice K Labeök·m

Z·vÏr stavebnÌ komise: SK se zcela ztotoû-

Úuje s n·zorem MHMP, zvl·ötÏ proto, ûe

skladiötÏ mobilnÌch kontejner˘ zbudovanÈ

bez jakÈhokoli povolenÌ v˝raznÏ kazÌ estetick˝

charakter obce.

8.2.2012 Dokumentace EIA Vesteck· spojka

Dokumentace p¯ed·na v listinnÈ podobÏ SK

konstatuje zakreslenÌ vedenÌ trasy do star˝ch

mapov˝ch podklad˘, kde nejsou zakresleny

st·vajÌcÌ rodinnÈ domy.

Z·vÏr stavebnÌ komise: SK doporuËuje p¯izvat

akustika Ing. änajdra, aby porovnal

hodnoty v dokumentaci EIA s v˝sledky jÌm

provedenÈho mϯenÌ, dokumentace je uve-

¯ejnÏna na internetu a je moûnÈ se s nÌ sezn·mit

podrobnÏ. SK doporuËuje o tÈto

dokumentaci informovat vËas obËany nap¯.

na webov˝ch str·nk·ch M».

22.2.2012 Na z·kladÏ konzultace s akustikem

Ing. änajdrem vyd· M» Praha-äeberov

souhlas k dokumentaci s podmÌnkami.

Tyto podmÌnky se t˝kajÌ p¯isazenÌ ochrann˝ch

protihlukov˝ch val˘ p¯edevöÌm ve v˝chodnÌ

Ë·sti HrnË̯ na vzd·lenost ö̯ky p¯ÌËnÈho

profilu dvouproudovÈ komunikace

ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE

3/2012 11


RADNICE

VesteckÈ spojky tak, aby ö̯ka VS odpovÌdala

tomu, co bylo vûdy ze strany M» Praha-äeberov

prezentov·no a d·le ochrann˝ch

akustick˝ch opat¯enÌ ulice K Rozkoöi,

kde v mÌstÏ k¯ÌûenÌ s VS dojde k vyzvednutÌ

nivelety komunikace o cca 2 m do v˝öky,

s ËÌmû dokumentace EIA taktÈû nepoËÌtala.

Z·vÏr stavebnÌ komise: SK bere jako poradnÌ

org·n rozhodnutÌ M» na vÏdomÌ.

8.2.2012 Dokumentace EIA komunikace

Formansk· ñ obytn˝ soubor Praha-⁄jezd

Z·vÏr stavebnÌ komise: SK doporuËuje sezn·mit

se s dokumentacÌ na internetu a informovat

obËany p¯edevöÌm v souvislosti se

zv˝öenÌm dopravnÌ z·tÏûe na Exitu 4.

22.2.2012 Z·mÏr ËerpacÌ stanice na pozemku

1465/3 u KunratickÈ spojky

Podle ⁄P pat¯Ì p¯edmÏtnÈ ˙zemÌ pod IZ ñ

izolaËnÌ zeleÚ, kde ËerpacÌ stanice jsou v˝jimeËnÏ

p¯ÌpustnÈ, stavebnÌ komise doporuËuje

M» Praha-äeberov nesouhlasit s udÏlenÌm

v˝jimky vyuûitÌ ˙zemÌ, v blÌzkosti cca

100 m od mÌsta z·mÏru se nach·zejÌ v˝znamnÈ

vodnÌ plochy a vodoteËe a ve vzd·-

lenosti cca 500 m po KunratickÈ spojce na

jednu i druhou stranu se nach·zejÌ dvÏ ËerpacÌ

stanice a dalöÌ v ulici Na Jelen·ch m·

vydanÈ ˙zemnÌ rozhodnutÌ.

Z·vÏr stavebnÌ komise: SK navrhuje M»

nesouhlasit s p¯edloûen˝m z·mÏrem.

30.4.2012 DoplnÏna û·dost, potvrzen nesouhlas.

22.2.2012 Z·mÏr v˝stavby Centra v äeberovÏ

ñ b˝val˝ are·l Stavocentral

Prezentace z·mÏru v rozsahu cca 80 byt˘

s doplÚkov˝mi funkcemi.

Z·mÏr je v rozporu s platn˝m ⁄P.

Z·vÏr stavebnÌ komise: SK doporuËuje M»

nesouhlasit s p¯edloûen˝m z·mÏrem.

7.3.2012 ⁄prava kanalizace HrnË̯e JV

(ÑAmerickÈ domkyì)

Od ulice K Labeök·m, p¯ipojenÌ ˙zemÌ Ë·sti

ulic KarfÌkova, GoË·rova, Hypömanova,

Engelova atd. propojenÌ na gravitaËnÌ kanalizaci,

u vÏtve ulice K SafinÏ nov· posilovacÌ

ËerpacÌ stanice.

Z·vÏr stavebnÌ komise: SK nem· z technickÈho

hlediska û·dnÈ n·mitky.

7.3.2012 P¯estavba statku HrnË̯e

P¯edloûena projektov· dokumentace dostavby

statku na bytov˝ d˘m, p¯estavba p˘vodnÌho

statku, novostavba bytov˝ch dom˘ na

mÌstÏ p˘vodnÌch hospod·¯sk˝ch budov.

Novostavby BD ne˙mÏrnÏ zatÏûujÌ danÈ

˙zemÌ vedle kostela sv. Prokopa ñ kulturnÌ

pam·tky na ˙zemÌ HrnË̯ z 13. stoletÌ.

Ne˙mÏrn· dopravnÌ z·tÏû danÈho ˙zemÌ,

chybÌ v˝poËet dopravnÌho zatÌûenÌ ulice

K äeberovu, chybÌ v˝poËet propustnosti k¯iûovatky,

v˝poËet dopravy v klidu nesouhlasÌ,

4 parkovacÌ st·nÌ na cizÌm pozemku p.Ë.

862 ve spr·vÏ M» Praha-äeberov, nesouhlas

s vedenÌm p¯Ìpojek v mÌstÏ ochrannÈho

p·sma chr·nÏnÈho stromu.

DopravnÌ p¯ipojenÌ nutnÈ projednat s p¯Ìsluön˝m

silniËnÏ spr·vnÌm org·nem, M»

ned· souhlas s dopravnÌm p¯ipojenÌm takovÈhoto

rozsahu a n·r˘stem dopravy v danÈm

mÌstÏ.

Nesouhlas M» s vybudov·nÌm »OV pro

takovÈ mnoûstvÌ BJ, neodpovÌd· systÈmu

kanalizace v obci. DanÈ ˙zemÌ je OV vöeobecnÏ

obytnÈ ñ doloûit souhlasnÈ stanovisko

odboru ˙zemnÌho pl·nu ve vÏci souladu

s regulativy, doloûit v˝poËet mÌry vyuûitÌ

˙zemÌ. Vy¯eöit dopady na obËanskou vybavenost

obce v p¯ÌpadÏ novostaveb tohoto

mnoûstvÌ byt˘. P¯edloûit vizualizaci a p¯edloûit

souhlasy vöech soused˘.

Z·vÏr stavebnÌ komise: SK doporuËuje nesouhlasit

s p¯edloûen˝m projektov˝m ¯eöenÌm,

kterÈ ne˙mÏrnÏ zatÏûuje danÈ ˙zemÌ.

21.3.2012 Na z·kladÏ jedn·nÌ stavebnÌ komise

se z·stupci investora a s architektem

byly dohodnuty n·sledujÌcÌ body, kterÈ jsou

z hlediska M» Praha-äeberov akceptovatelnÈ:

ñ PoËet parkovacÌch st·nÌ byl vypoËÌt·n

v souladu s p¯Ìlohou 2. vyhl·öky hl. m. Pra-

12

3/2012 ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE


RADNICE

hy 26/1999 Sb., re·ln· zkuöenost ze znalosti

mÌstnÌch pomÏr˘ ukazuje, ûe p¯edevöÌm

pro vÏtöÌ byt kolem 90ñ99 m 2 , kde vych·zÌ

dle vyhl·öky 1 st·nÌ na byt (limit pro 2 st·nÌ

je od 100 m 2 v˝öe) by bylo vhodnÈ poËet

parkovacÌch st·nÌ nav˝öit takÈ na 2, M» a

investor se dohodli, ûe poËet parkovacÌch

st·nÌ uvnit¯ objektu bude nav˝öen tak, aby

nedoölo k parkov·nÌ rezident˘ nebo n·vötÏv

na okolnÌch pozemcÌch nepat¯ÌcÌch ke statku,

investor provÏ¯Ì poËet nav˝öen˝ch parkovacÌch

st·nÌ a zapracuje do PD.

ñ Investor provÏ¯Ì opat¯enÌ, kterÈ zv˝öÌ kapacitu

a pr˘jezdnost k¯iûovatky navazujÌcÌ

na vjezd do are·lu statku, provÏ¯Ì technickÈ

moûnosti jako nap¯. semafor, nebo p¯id·nÌ

odboËovacÌho pruhu atd.

ñ SplaökovÈ vody nebudou likvidov·ny formou

ËistiËky odpadnÌch vod (»OV) na vlastnÌm

pozemku investora, M» nabÌzÌ moûnost

napojenÌ are·lu statku ñ bytovÈho domu na

systÈm kanalizace, investor souhlasÌ s moûnostÌ

darovat formou darovacÌ smlouvy M»

Ë·st pozemku, kde by byly vybudov·na ËerpacÌ

stanice kanalizaËnÌho systÈmu obce.

Na z·kladÏ dohody mezi M» Praha-äeberov

a investorem nebude »OV obsaûena

v dokumentaci ke stavebnÌmu povolenÌ, ale

bude navazovat na kanalizaËnÌ systÈm obce,

v p¯ÌpadÏ ËasovÈho posunu projektov˝ch

pracÌ na systÈmu kanalizace, kam by mÏl

b˝t statek v dokumentaci pro SP napojen,

prodlouûÌ investor platnost ˙zemnÌho rozhodnutÌ.

ñ Investor p¯islÌbil v dobÏ stavebnÌ Ëinnosti

ochr·nÏnÌ st·vajÌcÌch komunikacÌ dotËen˝ch

jeho stavebnÌ ËinnostÌ.

Z·vÏr stavebnÌ komise: SK doporuËuje souhlas

M» za v˝öe uveden˝ch podmÌnek.

Na z·kladÏ z·pis˘ z jedn·nÌ SK zpracoval

Bohumil Sobotka

* * *

ZMÃNA REéIMU PRON¡JMU BAR¡»NICK… RYCHTY

Na z·kladÏ pozitivnÌ zkuöenosti se spr·vcovstvÌm

sportovnÏ oddychovÈho are·lu

v äeberovÏ se zastupitelÈ rozhodli a na zased·nÌ

zastupitelstva odsouhlasili ukonËenÌ

n·jemnÌ smlouvy s panÌ Mgr. Olgou Broûovou

v objektu Bar·ËnickÈ rychty. PanÌ Broûov·

byla n·jemcem v letoönÌm ökolnÌm

roce a tento rok takÈ dokonËÌ. ChtÏla bych

jÌ touto cestou podÏkovat za jejÌ pr·ci, kterou

odvedla. P¯esto jsme se rozhodli, ûe

rychtu jiû nebudeme dlouhodobÏ pronajÌmat

jednomu n·jemci, ale ustavÌme spr·vce,

kter˝ bude zodpovÏdn˝ za otevÌr·nÌ a

zavÌr·nÌ rychty, za drobnÈ opravy, ˙klid,

vybÌr·nÌ mÏsÌËnÌho n·jemnÈho od jednotliv˝ch

lektor˘. MÏstsk· Ë·st stanovÌ Ë·stky za

pron·jem, lekto¯i tedy budou mÌt ceny garantovanÈ

zastupitelstvem na dan˝ ökolnÌ

rok dop¯edu. Spr·vce bude vybr·n v pr˘bÏhu

Ëervence, nejdÈle srpna. CÌlem je, aby

byl pokud moûno mÌstnÌ a byl flexibilnÌ

v Ëasov˝ch moûnostech. Nechceme, aby

klÌËe od rychty mÏli vöichni lekto¯i, ale byla

jedna zodpovÏdn· osoba.

Po sch˘zce s lektory bude program v bar·ËnickÈ

rychty zachov·n ve stejnÈm rozsahu.

HornÌ patro je jiû plnÏ vytÌûenÈ. JedinÈ

co zb˝v· jeötÏ lÈpe naplnit je v˝tvarn·

dÌlna, keramika, kreslenÌ a dalöÌ techniky.

NovÏ takÈ vypad·, ûe se r˝suje moûnost

kr·tkodobÈho hlÌd·nÌ dÏtÌ (max. na 3 hodiny)

pro maminky, kterÈ si pot¯ebujÌ nÏco

za¯Ìdit nap¯. na ˙¯adech a nemohou si dÏti

vzÌt s sebou. Vöechny novÈ i staröÌ informace,

program, n·plnÏ jednotliv˝ch kurz˘ den

otev¯en˝ch dÏtÌ apod. se od srpna dozvÌte

na nov˝ch str·nk·ch rychty www.baracnickarychtahrncire.cz

a takÈ v srpnovÈm ËÌsle

Zpravodaje.

Petra Venturov·

ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE

3/2012 13


RADNICE

RECYKLACÕ ELEKTROSPOTÿEBI»Ÿ PRAéAN… UäETÿILI PITNOU VODU NA 40 DNÕ

ObËanÈ Prahy v loÚskÈm roce v˝raznÏ pomohli

ûivotnÌmu prost¯edÌ dÌky vyt¯ÌdÏnÌ

vÌce neû 50 tisÌc televizor˘, 20 tisÌc poËÌta-

Ëov˝ch monitor˘ a tÈmϯ 494 tun drobn˝ch

elektrospot¯ebiˢ. RecyklacÌ tolika spot¯ebiˢ

Praha uöet¯ila nap¯. milion litr˘ ropy

a 101 tisÌc m 3 vody. Toto mnoûstvÌ vody

PraûanÈ vypijÌ za 40 dnÌ. Vypl˝v· to z environment·lnÌho

vy˙Ëtov·nÌ provedenÈho

neziskovou organizacÌ ASEKOL. Anal˝za

potvrzuje p¯Ìm˝ a pozitivnÌ dopad zpÏtnÈho

odbÏru elektroza¯ÌzenÌ na ûivotnÌ prost¯edÌ.

Dokazuje navÌc, ûe i jednotlivec

m˘ûe pomoci p¯i ochranÏ ekosystÈmu

ZemÏ.

Environment·lnÌ vy˙Ëtov·nÌ p¯ipravuje

neziskov· organizace ASEKOL, kter· se zab˝v·

zpÏtn˝m odbÏrem a ekologickou likvidacÌ

vyslouûil˝ch elektroza¯ÌzenÌ. Vy˙Ëtov·nÌ

vych·zÌ z tzv. LCA (Life Cycle Assessment)

anal˝zy, kter· hodnotÌ vlivy sbÏru, dopravy

a zpracov·nÌ televizor˘, PC monitor˘ a od

letoönÌho roku novÏ i drobnÈho elektra aû

do okamûiku fin·lnÌ recyklace. V˝sledky

ASEKOL p¯epoËetl na uöet¯enou energii,

suroviny a vodu, a takÈ na emise sklenÌkov˝ch

plyn˘ do ovzduöÌ a produkci odpadu.

V podobÏ certifik·t˘ v˝sledky ASEKOL

v tÏchto dnech rozesÌl· obcÌm, aby se kaûd˝

obËan mohl dozvÏdÏt sv˘j p¯Ìnos ochranÏ

ûivotnÌho prost¯edÌ.

SpoleËnost ASEKOL sbÏrem a recyklacÌ televizÌ,

monitor˘ a drobnÈho elektra v Praze

jen za loÚsk˝ rok uspo¯ila nap¯Ìklad milion

litr˘ ropy, kterÈ by vystaËily na 356 cest automobilem

okolo rovnÌku, nebo tÈmϯ 23 tisÌc

MWh elekt¯iny, coû se rovn· spot¯ebÏ

Prahy za tÈmϯ dva dny. Z·roveÚ se uöet¯ilo

101 tisÌc m 3 vody, coû odpovÌd· mnoûstvÌ,

kterÈ Praûan˘m staËÌ k pitÌ na 40 dnÌ,

pokud dodrûÌ pitn˝ reûim a dop¯ejÌ si 2 litry

tekutin dennÏ.

Praze se poda¯ilo snÌûit produkci sklenÌkov˝ch

plyn˘ o 4,05 kg CO 2

na obyvatele, coû

odpovÌd· mnoûstvÌ, kterÈ vyprodukuje automobil

p¯i ujetÌ 26 km. Mezi kraji dopadl

v environment·lnÌm vy˙Ëtov·nÌ v p¯epoËtu

na obyvatele nejlÈpe Kraj VysoËina, kde se

poda¯ilo sbÏrem elektroodpadu za loÚsk˝

rok nap¯Ìklad snÌûit produkci CO 2

o 5,64 kg

na jednoho obËana. Na druhÈm mÌstÏ skon-

Ëil ZlÌnsk˝ kraj a na t¯etÌm Pardubick˝ kraj.

P¯Ìnos sbÏru a recyklace televizÌ a monitor˘ pro ûivotnÌ prost¯edÌ v roce 2011 v Praze

TV + Monitory DrobnÈ elektro Celkem

MnoûstvÌ sebran˝ch kg za rok 2011 1 432 565 493 727 1 926 292

⁄spora elektrick· energie (MWh) 10 750 11 973 22 723

⁄spora ropy (l) 208 220 850 592 1 058 812

⁄spora prim·rnÌch surovin (t) 707 222 929

⁄spora vody (m 3 ) 55 562 45 719 101 281

SnÌûenÌ produkce nebezpeËnÈho

odpadu (t) 10 521 9 480 20 001

SnÌûenÌ produkce CO 2

(t) 2 879 2 202 5 081

14

3/2012 ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE


⁄spora produkce sklenÌkov˝ch plyn˘ dÌky vyt¯ÌdÏn˝m televizor˘m a monitor˘m

v jednotliv˝ch krajÌch »R v roce 2011

Z NAäÕ »TVRTI

Kontejnery na textil

SpoleËnost Aquastor, s.r.o., umÌstila v r·mci projektu Potex dva kontejnery na pouûit˝

textil v naöÌ obci. Jeden je umÌstÏn v äeberovÏ a druh˝ v HrnË̯Ìch (viz pl·nky).

V p¯ÌpadÏ dotaz˘ nebo p¯ipomÌnek kontaktujte p¯Ìmo firmu Aquastor:

Anna BezdomnÌkov·, annbezdomnikova@potex.cz, tel. 603 223 344

Lenka Jachninov·, lenkajachninova@potex.cz, tel. 604 208 279

ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE

3/2012 15


Z NAäÕ »TVRTI, äKOLSTVÕ A DÃTI

Velkoobjemov˝ odpad v roce 2012

VelkoobjemovÈ kontejnery nebudou v dobÏ pr·zdnin (v Ëervenci a srpnu) p¯istaveny.

Informace z MÏstskÈ policie

ZmÏna telefonnÌch ËÌsel na ObvodnÌ ¯editelstvÌ mÏstskÈ policie Praha 11.

MÏstsk· policie hl. m. Prahy

ObvodnÌ ¯editelstvÌ Praha 11

Markuöova 1555/18

Praha 4-Chodov

Tel.: 222 025 674

http://www.praha11.cz/cs/mestska-policie/

Kontakty na jednotliv· pracoviötÏ:

OperaËnÌ st¯edisko ñ NONSTOP

Tel.: 222 025 674, 222 025 675

E-mail: opes.p11@mppraha.cz

P¯estupkovÈ oddÏlenÌ

POñ»T: 8:00ñ12:00, 13:00ñ19:00

P¡: 8:00ñ12:00

Tel.: 222 025 671, 222 025 672

E-mail: prestupky.p11@mppraha.cz

Kontakty na str·ûnÌky MP Praha-äeberov:

Floss Petr 608 913 924

»ern˝ Jan 606 540 871

äùastn˝ AntonÌn 605 500 317

Klepsch LudÏk 606 593 382

Zpr·viËky ze ökolky

(B·sniËka ze äVP)

HalÛ, halÛ uû je to tady,

jsme na MumlavÏ zase zp·tky,

Po roce se tu seöly zase naöe dÏti.

Kuba, TedÌk, Terka, KaËka,

vÌ ûe t˝den tady str·vit je hraËka!

Pro ostatnÌ dÏtiËky ñ uûijeme si srandiËky!

Hip hip hur· ñ dobrodruûstvÌ zaËÌn·!

Hip hip hur· ñ bude n·m tu vöem prima!

Tak nevÌm, zda lÈto si nespletlo datum svÈho

p¯Ìchodu nebo snad jaro zaspalo. Jenom

pevnÏ vϯÌm, ûe si letnÌ teplÈ dny uûijeme

i bÏhem mÏsÌc˘, kdy nastanou pr·zdniny

a Ëas dovolen˝ch.

P¯ipravujeme zahr·dky, vysazujeme kvÏtiny,

bylinky, osazujeme kvÏtinovÈ truhlÌky,

chceme si uûÌt vöechny barvy lÈta, naËerpat

sÌlu, energii do dalöÌ poloviny roku.

V naöÌ mate¯skÈ ökole m·me za sebou p¯ijÌm·nÌ

nov˝ch dÏtÌ, vÏtöinu dÏtÌ a rodiˢ

z naöÌ mÏstskÈ Ë·sti jsme uspokojili a v z·¯Ì

se budeme tÏöit na novÈ drobeËky.

M·me za sebou i ökolku v p¯ÌrodÏ v HarrachovÏ,kde

jsme str·vili nejchladnÏjöÌ t˝den

12.5.ñ19.5.2012. Byl to t˝den nejchladnÏjöÌ,

nasadili jsme zimnÌ bundy, Ëepice, rukavice.

Ale nepröelo, a tak n·m to v˘bec nevadilo,

protoûe jsme mÏli spoustu z·ûitk˘.

NavötÌvili jsme skl·rnu, podzemnÌ kr·lovstvÌ

ñ d˘l, muzeum äindelku, kde jsme mÏli

Krakonoö˘v kraj jako na dlani.

Krakonoö n·s zavedl na skokanskÈ m˘stky,

na R˝ûoviötÏ, k bobovÈ dr·ze, proöli jsme

nÏkolikr·t liöËÌ stezku, hr·li si v blÌzkosti

Mumlavsk˝ch vodop·d˘, opÈkali jsme bu¯ty,

hledali jsme kaûd˝ den dopisy a vzkazy

od Krakonoöe a plnili jeho ˙koly, on n·m

za to p¯ivezl puding na R˝ûoviötÏ, naöli jsme

16

3/2012 ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE


äKOLSTVÕ A DÃTI

Krakonoö˘v poklad. Jenom za n·mi nep¯iöel,

protoûe onemocnÏl. DÏti, kterÈ ho zaûily

vloni, byly z toho smutnÈ, snad do p¯ÌötÏ

bude zdr·v. T˝den rychle utekl, nikdo

n·m neonemocnÏl, nikdo neplakal, vr·tili

jsme se vöichni v po¯·dku.

MyslÌm, ûe dÏtem se

lÌbilo a n·m dospÏl˝m

takÈ.

ChtÏla bych podÏkovat

panÌ uËitelk·m Ji¯ince,

Olince, D·öe, panÌ kucha¯ce

MÌöe a tatÌnkovi

Koll·rovi za trpÏlivost,

bezvadnou pÈËi o dÏti,

fajn atmosfÈru na ökolce

v p¯ÌrodÏ.

Do konce ökolnÌho roku

n·s Ëek· jeötÏ plno ud·-

lostÌ: budeme se fotografovat,

tÏöÌme se na dÏtsk˝

den ve ökolce, kdy dopoledne p¯ipravÌ panÌ

uËitelky hry, soutÏûe pro dÏti a samoz¯ejmÏ

za splnÏnÌ ˙kol˘ budou dÏti odmÏnÏny.

PanÌ kucha¯ky p¯ipravÌ slavnostnÌ svaËinu a

obÏd. Odpoledne na dÏti, jejich rodiËe a

sourozence Ëek· divadelnÌ p¯edstavenÌ, opÈk·nÌ

bu¯t˘, cukrov· vata, pop-corn a spoleËnÈ

hranÌ na zahradÏ Mä äeberov.

TÏöÌme se na v˝let na farmu »apÌ hnÌzdo

u Olbramovic.

Koncem ökolnÌho roku se

louËÌme s naöimi p¯edökol·ky

a jejich rodiËi

na spoleËnÈm posezenÌ.

A pr·zdniny mohou za-

ËÌt!

DÏkuji celÈmu kolektivu

Mä za v˝bornou spolupr·-

ci, rodiˢm, kte¯Ì n·m pom·hali

s nejr˘znÏjöÌmi opravami,

za sponzorskÈ dary, panu

Fo¯tovi za ˙drûbu zahrady v Mä HrnËÌ-

¯e, za dobrou spolupr·ci se z¯izovatelem

naöÌ M».

P¯eji Vöem kr·snÈ, dlouhÈ lÈto.

Z·kladnÌ ökola V Ladech

ZPR¡VY ÿEDITELE äKOLY

V·ûenÌ rodiËe,

obdobÌ poslednÌho ËtvrtletÌ ökolnÌho roku je

vûdy ve znamenÌ mnoha akcÌ a blÌûÌcÌho se

z·vÏru ökolnÌho roku. Pro informaci uvedu

nÏkterÈ z nich. Po dobu 5 t˝dn˘ se konala

ökoliËka pro p¯edökol·ky. NÏkte¯Ì û·ci p·-

t˝ch t¯Ìd vykonali p¯ijÌmacÌ zkouöky na jinÈ

ökoly. ProbÏhlo fotografov·nÌ t¯Ìd. JednotlivÈ

t¯Ìdy absolvovali tematicky zamϯenÈ mimoökolnÌ

akce. ProbÏhla ökola v p¯ÌrodÏ na

Richtrov˝ch boud·ch. LetoönÌ rok se vyda-

¯il po vöech str·nk·ch. Proûili jsme kr·sn˝

t˝den v prost¯edÌ I. a II. zÛny KRNAP. R·d

bych zde zd˘raznil kvalitu ubytov·nÌ, sluûeb

a vst¯Ìcnost tamnÌho person·lu. DoporuËuji

tento objekt i pro vaöi rodinnou rekreaci.

V t˝dnu od 28. kvÏtna probÏhlo

celost·tnÌ testov·nÌ û·k˘ 5. t¯Ìd s vyuûitÌm

poËÌtaˢ podle zad·nÌ MäMT. Podle informacÌ

»äI bude slouûit pro informaci û·k˘,

rodiˢ a ökole. V pl·nu ökoly je p¯ed n·mi

spoleËn˝ projekt éijeme sportem, kter˝ se

uskuteËnÌ v t˝dnu od 18.6. V poslednÌm t˝dnu

ökoly probÏhne ve Ëtvrtek dopoledne

rozlouËenÌ se û·ky 5. t¯Ìdy. RodiËe dostanou

k vyj·d¯enÌ p¯edbÏûnou nabÌdku z·jmov˝ch

krouûk˘ na nov˝ ökolnÌ rok, abychom

ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE

3/2012 17


äKOLSTVÕ A DÃTI

mohli v p¯edstihu zohlednit jejich z·jem.

Z·vÏreËn· pedagogick· rada se kon· 21.6.

a pak jiû zb˝v· napsat a rozdat vysvÏdËenÌ.

V novÈm ökolnÌm roce budou t¯ÌdnÌ uËitelÈ

pokraËovat se sv˝mi t¯Ìdami. PrvnÌ t¯Ìdu povede

panÌ uËitelka Barbora Kosinov·. T¯Ìda

bude mÌt 24 û·k˘.

V dalöÌch p¯ÌspÏvcÌch se dozvÌte podrobnÏjöÌ

informace od naöich uËitel˘. Na naöich internetov˝ch

str·nk·ch si m˘ûete prohlÈdnout

fotografie.

O letnÌch pr·zdnin·ch probÏhne oprava

strop˘ ve ökolnÌ v˝dejnÏ, kterÈ byly poökozeny

p¯i hav·rii vody v dubnu.

VϯÌm, ûe jste byli spokojeni s pracÌ a v˝sledky

naöÌ ökoly za tento ökolnÌ rok. R·d

bych vyuûil tohoto prostoru ve zpravodaji

a podÏkoval vöem uËitel˘m za jejich pr·ci

s dÏtmi, peËlivou p¯Ìpravu a z·jem o rozvoj

dovednostÌ kaûdÈho û·ka naöÌ ökoly. Pro

nÏkterÈ z nich byl tento ökolnÌ rok prvnÌm

v jejich pedagogickÈ kariȯe a j· jsem p¯esvÏdËen,

ûe obst·li na v˝bornou. Dok·zali

sobÏ i n·m vöem, ûe svÈ povol·nÌ zvolili

spr·vnÏ. DÏkuji takÈ vöem nepedagogick˝m

zamÏstnanc˘m ökoly za jejich zodpovÏdn˝

p¯Ìstup k plnÏnÌ sv˝ch povinnostÌ.

Dovolte, abych V·m vöem pop¯·l kr·snÈ

dny a klidnÈ pr·zdniny.

* * *

Jaroslav St¯eötÌk,

¯editel ökoly

äKOLA V PÿÕRODÃ ñ RICHTROVY BOUDY

21.5.ñ25.5.2012

OpÏt jsme proûili kr·sn˝ t˝den v ˙chvatnÈm

prost¯edÌ Krkonoö na Richtrov˝ch boud·ch.

Vst¯Ìcnost tamnÌho person·lu pohodu jeötÏ

podtrhla. Velk˝ dÌk pat¯Ì p¯edevöÌm vöem

uËitelk·m a vychovatelk·m naöÌ ökoly za

perfektnÏ p¯ipraven˝ program pro dÏti. Do

celkem kr·tkÈho termÌnu se veöel celodennÌ

v˝let na SnÏûku (1., 2., 3. a 5. t¯Ìda) a

p¯es LiöËÌ horu a Zelen˝ d˘l (4. t¯Ìda). Absolvovali

jsme program se z·chran·¯i z horskÈ

sluûby a pracovnicÌ KRNAPu i sportovnÌ

soutÏûe. Zvl·dli jsme orientaci v terÈnu,

pr·ci s mapou, pozn·v·nÌ mÌstnÌ fauny

a flÛry, zpÌv·nÌ s kytarou a dokonce byla i

bojovka. Pod vedenÌm panÌ uËitelky ätainerovÈ

probÏhla soutÏû ÑTalentm·nie aneb

äeberov hled· talentì, kter· dok·zala, ûe

jich m· öeberovsk· ökola nespoËet. P¯em˝ölÌme

kam nap¯esrok. ZatÌm p¯evaûuje pocit,

ûe se na tato mÌsta chceme zase vr·tit.

äkoliËka pro p¯edökol·ky

Lenka Beranov·

V naöÌ ökole jiû od dubna probÌhajÌ kaûdou

st¯edu p¯ÌpravnÈ kurzy pro budoucÌ prvÚ·Ëky.

Vede si je panÌ uËitelka Barbora Kosinov·,

kter· se stane jejich t¯ÌdnÌ uËitelkou. DÏti

tak majÌ moûnost sezn·mit se se ökolnÌm

prost¯edÌm, poznat se navz·jem a vytvo¯it

si kamar·dskÈ vztahy.

18. Ëervna od 16 hod. se uskuteËnÌ sch˘zka

rodiˢ, na kterÈ se dozvÏdÌ, co prvÚ·Ëk˘m

p¯ipravit do aktovky, co zajistÌ ökola,

jak majÌ dÏti vËas zvykat na ökolnÌ reûim,

jakÈ budou nabÌdnuty krouûky a dalöÌ informace.

1. TÿÕDA

* * *

* * *

Lenka Beranov·

Od kvÏtna n·m poËasÌ hezky vych·zÌ, a tak

se snaûÌme tr·vit s dÏtmi p¯i uËenÌ co nejvÌce

Ëasu venku na slunÌËku. Na tÏlesnou v˝chovu

jiû opÏt chodÌme na ökolnÌ h¯iötÏ a

vyuûÌv·me tÈû velkÈ h¯iötÏ s umÏl˝m povrchem.

OkolÌ ökoly nabÌzÌ moûnosti vyr·ûet

ven i v hodin·ch prvouky a ostatnÌch p¯ed-

18

3/2012 ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE


äKOLSTVÕ A DÃTI

mÏt˘. Zlat˝m h¯ebem uËenÌ pod öir˝m nebem

se stala ökola v p¯ÌrodÏ, na kterou jsme

se vypravili p¯edposlednÌ t˝den v kvÏtnu.

Kr·sn· p¯Ìroda a v˝let na SnÏûku v n·s zanechaly

hlubokÈ dojmy.

A jak to vidÌ dÏti

Eliöka: Jeli jsme na ökolu v p¯ÌrodÏ a vöem

se stejskalo. Druh˝ den jsme öli na SnÏûku

a vöichni to vzd·vali a nakonec jsme to vyöli.

T¯etÌ den jsme hr·li hry MedvÏd a éelvy.

»tvrt˝ den jsme vst·vali a j· jsem balila

a pak jsme öli na snÌdani.

Ondra: äli jsme na SnÏûku a bylo to dobr˝,

protoûe cestou zp·tky n·s zastihl dÈöù. P¯ipravovali

jsme se na Talentm·nii, ale j· jsem

nep¯ipravoval, protoûe jsem pom·hal v kuchyni

a bavilo mÏ to. Byla Talentm·nie a

trvalo to dlouho, ale m·me druhÈ mÌsto.

Tom: Hr·li jsme hry a öli jsme se podÌvat do

ModrÈho dolu.

P·ja: Jeli jsme na ökolu v p¯ÌrodÏ a bylo hezk˝

poËasÌ. äli jsme na SnÏûku, vyöli jsme aû

nahoru. Ve st¯edu jsme hr·li hry, ve Ëtvrtek

jsme öli do ModrÈho dolu.

MÌöa: äli jsme na SnÏûku a byl to straön˝

kopec. Potom jsme öli do chaty a bylo to

celkem 23 km a öli jsme do postele. DalöÌ

den jsme s VerËou hr·li hry.

Kryötof: Jeli jsme autobusem na ökolu v p¯ÌrodÏ.

J·, RÌöa, Martin, MÌöa a Ondra jsme

sedÏli vzadu. Kdyû jsme zastavovali na benzÌnce,

öl·pl jsem do mraveniötÏ. Jak jsem

öel zp·tky, musel jsem si oklepat dva mravence.

Jana: äkola v p¯ÌrodÏ byla dobr·, ale jedin·

vÏc, co se mi nelÌbila, kdyû jsme öli ze SnÏûky,

ûe pröelo. Kdyû jsme se vr·tili, tak to

bylo hrozn˝. VËera jsme mÏli matiku venku.

Cel˝ rok byl prostÏ dobr˝, protoûe jsme

psali. Byla to z·bava.

Vojta: Tak zaËnu t¯eba tÌm, co jsme zaûili

na ökole v p¯ÌrodÏ. Druhej den jsme öli na

SnÏûku. Jak jsme doöli do chaty, tak jsme

byli promoËen˝, ale uöli jsme 23 kilometr˘.

Byl jsem na sebe pyön˝. Kdyû jsme dojeli

dom˘, tak jsem m·mu hroznÏ objal.

Dami·n: Po veËe¯i jsme si öli koupit pohled

a j· jsem öel napsat mamince a tatÌnkovi,

ale hned veËer mi babiËka napsala. J· jsem

byl r·d, ûe mi babiËka pÌöe a öel jsem sp·t.

Max: äli jsme na SnÏûku a uöli jsme 23 km

a uËili jsme se s panÌ uËitelkou. StavÏli jsme

tam domeËky pro sk¯Ìtky.

Do konce ökolnÌho roku zb˝v· uû jen p·r

t˝dn˘ a j· vϯÌm, ûe se n·m uËenÌ bude da-

¯it a budeme si uûÌvat i z·bavu. P¯eji v·m

pohodovÈ lÈto.

2. TÿÕDA

PanÌ uËitelka Eva Partykov·

* * *

Skoro p˘l roku se druh·ci tÏöili na ökolu

v p¯ÌrodÏ. S k˝m budu bydlet Co si mohou

vzÌt s sebou Budeme dÏlat to a ono To

byly jejich vÏËnÈ ot·zky. KoneËnÏ v kvÏtnu

se vöe dozvÏdÏli. Richtrovy boudy v KrkonoöÌch

druh·ci uû znali, zaûili tam ale zase

˙plnÏ nÏco novÈho.

Hned prvnÌ den jsme p¯i vych·zce potkali

vodnÌ vÌlu. Ta n·m povolila b·dat

a objevovat na jejÌm ˙zemÌ. Kdyû jsme jÌ

slÌbili, ûe budeme dodrûovat pravidla, kter·

v p¯ÌrodÏ platÌ, dostali jsme jako odmÏnu

pero. VÌla n·m mimo jinÈ takÈ sdÏlila, ûe

se k jejÌmu ˙zemÌ v·ûe jedna povÏst. NaöÌm

˙kolem bylo ji odhalit. Kaûd˝ den jsme

plnili ˙koly, za kterÈ jsme zÌsk·vali indicie,

ty n·m k odhalenÌ napom·haly. JednÌm

z takov˝ch ˙kol˘ byl i v˝ölap na SnÏûku.

⁄kol to byl opravdu n·roËn˝, museli jsme

zabrat ze vöech sil a p¯ekon·vat sami sebe.

A dÌky tomu se n·m to vöem poda¯ilo. Celkem

jsme uöli asi 14 km, a protoûe jsme

v bat˘ûku nesli i krokomÏr, zjistili jsme, ûe

jsme udÏlali asi 30 000 krok˘.

ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE

3/2012 19


äKOLSTVÕ A DÃTI

DalöÌ den p¯ijela na n·vötÏvu horsk· sluûba.

Vykl·dali n·m zajÌmavosti o KrkonoöÌch

a uËili n·s, jakÈ vybavenÌ si s sebou do hor

br·t. Nejz·bavnÏjöÌ byla uk·zka, jak se oöet-

¯ujÌ ranÏnÌ. To n·s bavilo ze vöeho nejvÌc,

protoûe si nÏkte¯Ì z n·s na ranÏnÈ zahr·li.

Jako badatelÈ jsme samoz¯ejmÏ mÏli za ˙kol

takÈ zkoumat p¯Ìrodu kolem n·s. NÏkdy

jsme se stali meteorology, mϯili jsme teplotu

a sr·ûky, pozorovali mraky na obloze.

Jindy jsme zase byli hydrology a zkoumali

vodu a ûivot v potoce. Provedli jsme nap¯.

filtraci vody nebo objevili spoustu pulc˘

Ëolk˘. NejvÏtöÌm p¯ekvapenÌm ale byly zlatÈ

kameny, kterÈ se ve vodÏ bl˝skaly. ZaËali

jsme je lovit a tento ˙lovek jsme si s radostÌ

odvezli dom˘.

DalöÌ ˙koly n·s takÈ moc bavily. StavÏli jsme

t¯eba domeËky pro vÌly nebo vyr·bÏli domeËky

pro chrostÌky. Na öipkovanou nebo

hru na ËÌsla takÈ r·di vzpomÌn·me. Velk˝m

z·ûitkem byla noËnÌ bojovka a takÈ poslednÌ

veËer Talentm·nie, v nÌû soutÏûili i z·-

stupci naöÌ t¯Ìdy.

Protoûe jsme ˙koly plnili pilnÏ a poda¯ilo

se nakonec vöem zÌskat vöechny indicie, dali

jsme povÏst dohromady. Za odmÏnu jsme

pak dostali mapu, kter· n·s dovedla k pokladu.

Cel˝ pobyt na ökole v p¯ÌrodÏ se n·m

tedy vyda¯il a m·me na co vzpomÌnat.

TeÔ uû se zase uËÌme ve ökole, ale i tady

toho zaûijeme spoustu. Protoûe se blÌûÌ den

dÏtÌ, vyrobili jsme si sami pro sebe sladk˝

d·rek ñ ban·nky v Ëokol·dÏ. A abychom je

mohli i pÏknÏ naservÌrovat, nauËili jsme se

skl·dat ozdobnÏ ubrousky.

Co n·s Ëek· jeötÏ do konce ökolnÌho roku

VypravÌme se t¯eba do Muzea policie »R a

na dopravnÌ h¯iötÏ, budeme zkoumat vodu

v mÌstnÌch rybnÌcÌch a ûivot v nich a jejich

okolÌ. Moûn· se n·m poda¯Ì navötÌvit i ËistÌrnu

odpadnÌch vod.

PanÌ uËitelka VÏra Koudelkov·

* * *

3. TÿÕDA

äkola v p¯ÌrodÏ aneb kdo objevÌ tajemstvÌÖ

Naöe putov·nÌ tentokr·t zaËalo u vodnÌ vÌly,

kterou jsme poû·dali o svolenÌ zkoumat a

b·dat v mÌstnÌch lesÌch a hor·ch. Od vÌly

jsme dostali pravidla, kter· bÏhem naöeho

v˝zkumu musÌme dodrûovat. Vöichni ËlenovÈ

badatelsk˝ch t˝m˘ museli slavnostnÏ

slÌbit, ûe je budou dodrûovat. DozvÏdÏli

jsme se, ûe mÌstnÌ krajina ukr˝v· tajemstvÌ

a naöÌm ˙kolem bude jej objevit. Jak to probÌhalo

RozdÏlili jsme se do badatelsk˝ch

t˝m˘ a kaûd˝ t˝m vûdy dostal indicie, pokud

za ten den splnil svÈ ˙koly a dodrûoval

pravidla.

PrvnÌ indicie jsme zÌskali za odvahu a stateËnost,

kterou jsme prok·zali p¯i v˝stupu

na SnÏûku a hlavnÏ p¯i cestÏ nazpÏt, kdy

n·s zastihla bou¯ka. NÏkte¯Ì z n·s povaûujÌ

toto naöe dobrodruûstvÌ za nejnapÌnavÏjöÌ

z·ûitek z celÈho t˝dne.

DalöÌ indicie jsme zÌskali za zkouöku spolupr·ce.

Zd· se V·m jednoduchÈ mÌt ve

dvojici jednu pastelku, kterou drûÌ kaûd˝

jednou rukou, a bez ¯eËÌ namalovat obraz

Tak si to vyzkouöejte. Jedna dvojice dokonce

nic nenamalovala, protoûe ani jeden se

nechtÏl tomu druhÈmu na chvÌli p¯izp˘sobit.

Vöechny obrazy si m˘ûete prohlÈdnout

na naöÌ n·stÏnce na schodech.

Dny bÏûely a ˙koly byly r˘znÈ, snadnÏjöÌ i

n·roËnÏjöÌ. Nap¯Ìklad vytvo¯it Ëtverec

5◊5 m, vöe ohraniËit prov·zkem a pak peËlivÏ

p¯emϯit. Nebo sesbÌrat r˘znÈ vÏci, kterÈ

se vyskytujÌ v p¯ÌrodÏ, t¯eba nÏco, co vyd·-

v· zvuk, nejdelöÌ stÈblo, semeno, kterÈ rozn·öÌ

vÌtr, nÏco kr·snÈho. To se vöechno lehce

¯ekne, ale pro kaûdÈho z n·s bylo nÏco

kr·snÈho ˙plnÏ jin· vÏc. Takûe jsme poznali,

jak jsme r˘znÌ, ale p¯esto na tom nenÌ nic

öpatnÈho a i p¯es veökerou r˘znost dok·ûeme

spolupracovat. Jako tehdy na konci t˝dne,

kdyû uû jsme sestavili celou povÏst, domnÌvaje

se, ûe je tajemstvÌ odhaleno, dostali

jsme kaûd˝ t˝m jenom Ë·st mapy, na kterÈ

20

3/2012 ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE


äKOLSTVÕ A DÃTI

byl zakreslen poklad. Kaûd˝ jsme museli d·t

ten sv˘j kousÌËek, abychom sloûili celou

mapu. A jak to dopadlo P¯ece jsme poklad

objevili, a ûe jsme utÌkali jako o ûivot, abychom

jej naöli, to m˘ûe panÌ uËitelka potvrdit.

To uû se blÌûil konec t˝dne. VeËer jsme se

jako vûdy seöli na jednom pokoji. Tentokr·t

byl vyzdoben svÌËkami. PlamÌnky symbolizovaly

probÌhajÌcÌ ökolu v p¯ÌrodÏ a po ve-

ËernÌch p¯ÌbÏzÌch a odmÏn·ch jsme kaûd˝

jednu svÌËku sfoukl, a to uû bylo naprosto

jasnÈ, ûe zÌtra Ö se JEDE DOMŸ!

T¯eù·ci a panÌ uËitelka Sandra Hol·kov·

4. TÿÕDA

* * *

Po stop·ch Karla IV.

ZapojenÌ vöech û·k˘ do organizace v˝letu

p¯edch·zelo rozdÏlenÌ do skupin, kterÈ zajiöùovaly:

vyhled·nÌ dopravnÌho spojenÌ,

jakÈ bude poËasÌ, co si m·me vzÌt na sebe a

sebou, stanovenÌ trasy, tisk map, v textovÈm

editoru zpracov·nÌ informacÌ o stavebnÌch

pam·tk·ch z doby Karla IV., Karolinum,

Karl˘v most, chr·m sv. VÌta. PropoËtenÌ

doby na vlastnÌ putov·nÌ Prahou tak, abychom

stihli obÏd ve 12:30 hodin. Takto rozs·hlou

p¯Ìpravu Ëtvrù·ci zvl·dli v hodinÏ

informatiky a tak se v ˙ter˝ 15.5. mohl v˝let

uskuteËnit. PoËasÌ n·m p¯·lo. Bylo sice

chladno, ale sluneËno. PlnÏnÌ ˙kol˘ si kaûd˝

zaznamen·val do pracovnÌch list˘. PostupnÏ

jednotlivÈ skupinky prezentovaly svÈ

informace o pam·tk·ch ostatnÌm. Zbyl n·m

Ëas i na odpoËinek na h¯iöti pod Karlov˝m

mostem.

Chv·lÌme Ëtvrù·ky za pracovnÌ ˙silÌ a vϯÌme,

ûe tento v˝let byl pro nÏ p¯Ìjemnou

odmÏnou. AtmosfÈru si vychutnejte ve fotogalerii

na webov˝ch str·nk·ch.

Jaroslav St¯eötÌk

Co Ëek· Ëtvrù·ky do konce ökolnÌho roku

Samoz¯ejmÏ to bude spousta opakov·nÌ a

procviËov·nÌ veökerÈho uËiva. VÏdomosti

a znalosti n·m provÏ¯Ì provÏrky, kterÈ budeme

ps·t. Je n·m jasnÈ, ûe zn·mku na vysvÏdËenÌ

ale tvo¯Ì pr·ce za celÈ uplynulÈ

pololetÌ. KromÏ toho stihneme i sportovnÌ

den v Zä Kunratice a slibovan˝ v˝let do

ZOO, snad i parnÌkem. »ervnovÈ tÏöenÌ na

pr·zdniny n·m tak rychleji uteËe.

5. TÿÕDA

PanÌ uËitelka Lenka Beranov·

* * *

Na konci dubna, souËasnÏ s ukonËenÌm t¯etÌho

ËtvrtletÌ, se jeden·ct û·k˘ z osmn·cti

z˙Ëastnilo p¯ijÌmacÌch zkouöek na gymn·-

zia. VÏtöina z nich uspÏla a dostala se tam,

kam chtÏla. Z·stupci z naöÌ t¯Ìdy tak od z·¯Ì

nastoupÌ na r˘zn· st·tnÌ i soukrom· gymn·zia,

ostatnÌ se rozprchnou po nedalek˝ch

z·kladnÌch ökol·ch.

P¯edposlednÌ kvÏtnov˝ t˝den str·vila cel·

ökola v KrkonoöÌch na Richtrov˝ch boud·ch.

Pro p·ù·ky to byla poslednÌ ökola v p¯ÌrodÏ

se Zä äeberov, a tak se snaûili si ji po¯·dnÏ

uûÌt. PoËasÌ vyölo n·dhernÏ, vöichni p¯eûili

ve zdravÌ, uËitelÈ i û·ci se vr·tili unavenÌ,

ale spokojenÌ. P·ù·ci za nejvÏtöÌ z·ûitky

povaûujÌ v˝stup na SnÏûku, p¯Ìpravu noËnÌ

bojovky pro ostatnÌ t¯Ìdy a hranÌ r˘zn˝ch

her v p¯ÌrodÏ.

Obzvl·ötÏ bojovku hodnotÌ dÏti jako nejz·-

bavnÏjöÌ, nejnapÌnavÏjöÌ, nejp¯ekvapivÏjöÌ a

nej˙spÏönÏjöÌ z celÈ ävP. P¯Ìprava trasy,

pom˘cek a straöidel n·m trvala tÈmϯ celÈ

st¯edeËnÌ odpoledne. Kolem osmÈ veËer se

ale spustil dÈöù a vypadalo to, ûe z bojovky

nic nebude. Nakonec se ale poËasÌ umoud-

¯ilo a bojovka mohla probÏhnout. DÏti

z ostatnÌch t¯Ìd byly nadöenÈ. Aby to p·ù·-

k˘m nebylo lÌto, museli si stezku noËnÌm

ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE

3/2012 21


äKOLSTVÕ A DÃTI

lesem projÌt takÈ, tentokr·t bez straöidel.

Zvl·dli to!

Symbolem ökoly v p¯ÌrodÏ se pro n·s stalo

jmÈno Hana Brady, jejÌû p¯ÌbÏh jsme odhalovali

a proûÌvali. Byla to ûidovsk· dÌvka,

kter· bÏhem druhÈ svÏtovÈ v·lky zahynula

v OsvÏtimi. Fumiko, ¯editelka tokijskÈho

muzea holocaustu, se jejÌm p¯ÌbÏhem zab˝vala

dÌky kuf¯Ìku, kter˝ po nÌ zbyl. My

jsme tento kuf¯Ìk mÏli s sebou, prohlÈdli

jsme si rodinnÈ fotografie Bradyov˝ch, povÌdali

jsme si o éidech, hr·li jsme scÈnky a

tematickÈ hry, Ëetli jsme si knihu Hanin

kuf¯Ìk a dokonce jsme vidÏli i film. Na konci

kaûd˝ napsal dopis pro Fumiko. Znalosti,

kterÈ dÏti bÏhem ökoly v p¯ÌrodÏ zÌskaly,

si dÌky poutavÈmu p¯ÌbÏhu urËitÏ uchovajÌ

dlouho v pamÏti. Vöichni douf·me, ûe hr˘zy

druhÈ svÏtovÈ v·lky se uû nikdy nebudou

opakovat!

Po n·vratu ze ökoly v p¯ÌrodÏ jsme se museli

rychle vzpamatovat, abychom mohli p·t˝

roËnÌk ˙spÏönÏ uzav¯Ìt. NynÌ probÌh· celorepublikovÈ

testov·nÌ û·k˘ z ËeskÈho jazyka,

matematiky a anglickÈho jazyka. Brzy

dojde takÈ na z·vÏreËnÈ opakov·nÌ uËiva a

s tÌm spojenÈ pÌsemnÈ pr·ce za celÈ druhÈ

pololetÌ.

UrËitÏ ale jeötÏ zaûijeme mnoho p¯ÌjemnÈho.

V ˙ter˝ 29. kvÏtna jsme navötÌvili mÏstskou

knihovnu. NÏkterÈ dÏti uû do knihovny

chodÌ s rodiËi a sedm z tÏch, kterÈ tam

dosud nechodily, se rozhodly p¯ihl·sit. Tak

byly nadöenÈ. PoslednÌ kvÏtnov˝ den odpoledne

n·s Ëek· dÏtsk˝ den, kde vÏtöina û·k˘

vystoupÌ s pÌsnÌ Ruty öuty Arizona Texas. Do

konce roku n·s Ëek· jeötÏ vych·zka Prahou

nebo do p¯Ìrody, festival dokument·rnÌch

film˘ a p¯edevöÌm slavnostnÌ rozlouËenÌ

s p·ù·ky ve Ëtvrtek 28. Ëervna.

Doufejme, ûe na vöechno, co jeötÏ s p·ù·ky

do konce roku proûijeme, budeme vöichni

dlouho v dobrÈm vzpomÌnat.

P·ù·ci a panÌ uËitelka Jana ävejdov·

AngliËtina

S blÌûÌcÌm se koncem ökolnÌho roku dokon-

Ëujeme v hodin·ch angliËtiny tÈmata a projekty.

V prvnÌ t¯ÌdÏ se dÏti velmi dob¯e zhostily

tÈmatu: Food project. NauËily se n·zvy jÌdel,

pouûÌvat I like, I don¥t like a p¯i v˝robÏ

kucha¯sk˝ch Ëepic, kterÈ se myslÌm velmi

povedly, jsme si vöichni uûili mnoho legrace.

Ve druhÈ t¯ÌdÏ dÏti zpracov·valy tÈma: My

family. HlavnÌm prvkem bylo nauËenÌ se a

osvojenÌ si nov˝ch slovÌËek a n·sledn· spolupr·ce

se spoluû·ky ve skupink·ch. TakÈ

druh·Ëci byli velmi öikovnÌ a v˝sledn· dÌla

jsou kr·sn·.

Ve t¯etÌ t¯ÌdÏ jsme s dÏtmi dÏlaly projekt:

My personal cards. V˝sledky snaûenÌ zruËn˝ch

tv˘rc˘ jste mohli shlÈdnout po nÏjak˝

Ëas na ökolnÌ n·stÏnce, nynÌ se kaûd˝ û·Ëek

svojÌ osobnÌ kartou pyönÌ ve svÈm portfoliu.

Ve ËtvrtÈ t¯ÌdÏ se û·ci s velk˝m nadöenÌm

vrhli do projektu: Pyjamas party. Mimo novÈ

slovnÌ z·soby se dÏti ve skupink·ch p¯edvedly

v origin·lnÌch prezentacÌch sv˝ch

noËnÌch ˙bor˘ (i s doplÚky) v r·mci improvizovanÈ

t¯ÌdnÌ mÛdnÌ p¯ehlÌdky. Jak dÏti tak

i pedagogovÈ (dÏti na p¯ehlÌdku pozvaly

panÌ uËitelku Beranovou a pana ¯editele) si

celou estr·du n·leûitÏ uûili.

V p·tÈ t¯ÌdÏ jsme s dÏtmi vytvo¯ili dvÏ velkÈ

mapy na tÈma: Map of Europe. Pr·ce jsme

pojali jako origin·lnÌ tablo naöich p·ù·k˘,

kte¯Ì se s n·mi tÌmto zp˘sobem za angliËtinu

vtipnÏ rozlouËili.

V p·tÈ t¯ÌdÏ jsme se s dÏtmi rovnÏû pokusili

vytvo¯it anglickou b·sniËku nebo pÌsniËku.

P¯edch·zelo tomu hled·nÌ tÈmatu, r˝mov·nÌ

a pr·ce s textem. Vybrali jsme dvÏ zda¯il·

dÌla, kter· V·m chceme prezentovat:

22

3/2012 ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE


äKOLSTVÕ A DÃTI

Cat in the morning

By Michaela VrablÌkov·

One day morning when the birds where singing

I suddenly heard my door bell ringing.

I opened the door and there was a cat

she had a big brown hat on her head.

She went inside and said Hello

Iídwish my hat is yellow.

I said one spell

and it did well.

The cat is no more sad

and I went back to bed.

My crazy day

By Krist˝na Sanfordov·

On my crazy day

I eat candy all day.

On my crazy morning

all my flowers are blooming.

On my crazy evening

I am always skating.

On my crazy dinner

I always scream winner!

NÏkterÈ z projekt˘ si lze prohlÈdnou v naöÌ fotogalerii

a na n·stÏnk·ch ve vestibulu ökoly.

Douf·me, ûe si letoönÌ rok dÏti angliËtinu

uûÌvaly a nabytÈ vÏdomosti pouûijÌ t¯eba p¯i

pr·zdninov˝ch cest·ch do zahraniËÌ.

P¯ejeme vöem kr·snÈ lÈto a v z·¯Ì opÏt na

shledanou!

PanÌ uËitelky Iva ätainerov·

a Gabriela Egemov·

äkolnÌ druûina

Na poslednÌ dva mÏsÌce ökolnÌho roku n·s

naöe cesta kolem svÏta zanesla do Afriky.

A je to opravdu pÏkn· divoËina. Druûinu

n·m hlÌd· Ëernoch s Ëernoökou, na zdech

n·m visÌ africkÈ masky, vöemu vÈvodÌ velik˝

baobab a po obÏdÏ si Ëteme kr·snÈ, legraËnÌ

i dÏsivÈ, ale p¯edevöÌm pouËnÈ africkÈ

poh·dky. Ty n·s bavÌ, ze vöech poh·dek

za cel˝ rok, nejvÌce. KromÏ hranÌ a sportov·nÌ

venku jsme takÈ vyr·bÏli nevöednÌ

malbu na textil, kr·le zv̯at lva a povÌdali si

zajÌmavosti o Africe, p¯iblÌûili si jejÌ faunu a

flÛru.

SpoleËnÏ s dÏtmi jsme takÈ byly na ökole

v p¯ÌrodÏ. OdpolednÌ program pro prvÚ·Ëky

mÏla na starosti Veronika a Kl·ra zase

p¯ipravovala hry pro druh·ky. SpoleËnÏ n·s

Ëekal v˝ölap na SnÏûku (kam dorazili prv-

Ú·ci jako druzÌ, hned po p·ù·cÌch, za coû si

zaslouûÌ velik˝ obdiv) a rovnÏû hra öipkovan·.

ObÏ t¯Ìdy se nauËily nÏkolik nov˝ch

her, stavÏly v blÌzk˝ch lesÌch domeËky pro

sk¯Ìtky a vÌly, a vyrobily je natolik kvalitnÌ,

ûe p¯eûily i bou¯ku! PrvÚ·Ëci zaûili nÏkolik

dobrodruûn˝ch cest, koulov·nÌ zbytky snÏhu

i ¯·dÏnÌ na dÏtskÈm h¯iöti. Druh·ci hledali

poklad a nauËili se toho hodnÏ o faunÏ

i flÛ¯e. P¯edevöÌm jsme si ale uûili spoustu

legarce a tÏöÌme se zase na p¯ÌötÌ rok!

Ve ökole n·s jeötÏ do konce ökolnÌho roku

Ëek· v˝roba masek z k˘ry, öitÌ r·kosov˝ch

suk˝nek, modelov·nÌ soöek z hlÌny, tkanÌ

na st·vcÌch a dalöÌ zajÌmavÈ vÏci, vËetnÏ

hranÌ si venku a na h¯iöti. Douf·me, ûe

vöechno stihneme, neboù pr·zdniny jiû pomalu

klepou na dve¯e a s nimi skonËÌ i naöe

celoroËnÌ druûinovÈ tÈma Cesta kolem svÏta.

Ale nebojte, jiû teÔ horlivÏ p¯em˝ölÌme,

co si pro V·s p¯ipravÌme p¯ÌötÌ rok a zatÌm

to vypad·, ûe zvÌtÏzÌ Devatero poh·dek.

Za äD

Veronika Markov·

a Kl·ra Vesel·

ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE

3/2012 23


SPOLKY, KULTURA, CÕRKVE

SbÏr papÌru

⁄ûasn˝ v˝kon. DÏkuji vöem, kte¯Ì prohrabali

dom·cnosti a kancel·¯e nebo sklady.

P¯i sbÏru papÌru se n·m poda¯ilo nashrom·ûdit

1620 kg sbÏrovÈho papÌru.

Kovoörot n·m za nÏj zaplatil 2430 KË.

V porovn·nÌ s minul˝mi sbÏry, jsme sebrali

o polovinu vÌce papÌru.

Jen tak d·l. DalöÌ sbÏr bude p¯ÌötÌ ökolnÌ rok

zaË·tkem ¯Ìjna 2012. PoËÌtejte s tÌm. DÏkuji.

Za sdruûenÌ rodiˢ

MagdalÈna Melzerov·

Pro dalöÌ informace o aktivit·ch ökoly

NAVäTIVTE NAäE STR¡NKY

www.zsseberov.cz

M·te z·jem lÈpe si p¯iblÌûit

atmosfÈru v naöÌ ökole

ProhlÈdnÏte si fotogalerii na internetu.

Jaroslav St¯eötÌk, ¯editel

HrnË̯ötÌ bar·ËnÌci

JarnÌ mÏsÌce byly opÏt plnÈ bar·Ënick˝ch

setk·nÌ. Z·bava naöÌ II. ûupyna Veleobci,

tamtÈû oslava 130. v˝roËÌ ÑMalostransk˝chì,

o t˝den pozdÏji 90. v˝roËÌ zaloûenÌ OB Prahy

1ñ5 bylo velmi kr·snÈ. Soubor VoniËka

z »estlic ñ dÏti od 4 do 15 let v krojÌch,

kter˝ kr·snÏ tanËil, uchv·til vöechny p¯ÌtonÈ.

19. kvÏtna jsme jeli naöÌm modr˝m Fordem

do ⁄val, kde slavila 100 let od zaloûenÌ

I. ûupa. PerfektnÌ byl i Vöebar·Ënick˝ ples

na éofÌnÏ. Tak jako vloni jsme byli pozvanÌ

na chodovsk˝ h¯bitov u p¯Ìleûitosti pietnÌho

aktu k 67. v˝roËÌ ukonËenÌ II. svÏtovÈ v·lky.

PoslednÌ den mÏsÌce kvÏtna jsme osla-

vili sdÏtmi na novÏ zbudovanÈm velkÈm

öeberovskÈm h¯iöti. Na naöem stanoviöti Ë.

6 jsme poznali plno mÌstnÌch öikovn˝ch dÏtÌ

i jejich rodiˢ. MÏli jsme tÈû moûnost prohlÈdnout

si obrovsk˝ stan, ve kterÈm chceme

po¯·dat koncem Ëervna ÑLetnÌ bar·Ënickou

z·bavuì v HrnË̯Ìch. Pokl·dali jsme si

za Ëest, ûe se s n·mi nechal vyfotografovat

pan prim·tor Svoboda. PoËasÌ bylo teplÈ a

z·zrak byl, ûe p¯es velkÈ ËernÈ mraky ani

jednou odpoledne nesprchlo.

Ji¯ina PospÌöilov·,

rycht·¯ka

DomeËek u sk¯Ìtk˘ ñ Bar·Ënick· rychta

OHL…DNUTÕ

KonËÌ ökolnÌ rok a dovolte mi malÈ ohlÈdnutÌ.

HlavnÌm naöÌm ˙kolem bylo vytvo¯it, v DomeËku

u Sk¯Ìtk˘ v Bar·ËnickÈ rychtÏ, p¯·telskou

a veselou atmosfÈru tak, aby se k n·m

r·dy vracely dÏti a vöichni ostatnÌ.

ChtÏla bych podÏkovat vöem lektor˘m za profesionalitu,

trpÏlivost a hezk˝ vztah p¯edevöÌm

k dÏtem. Vöem cviËitelk·m, kterÈ se postaraly

o zkr·ölenÌ ûen.

PodÏkov·nÌ pat¯Ì i tÏm, co organizovali keramickÈ,

v˝tvarnÈ i taneËnÌ soboty Ëi nedÏle. JistÏ

velkou pomocÌ pro rodiËe byly v dobÏ ökolnÌch

pr·zdnin p¯ÌmÏstskÈ t·bory. P¯ÌjemnÈ a

veselÈ chvilky jsem proûÌvala s dÏtmi i maminkami,

kterÈ navötÏvovaly montessori hernu.

DÏti z HrnË̯skÈ mate¯skÈ ökoly si mohly

v dÌlnÏ vyzkouöet pr·ci s keramickou hlÌnou a

vytvo¯ily zda¯il· keramick· dÌlka. To p·ù·ci

ze Zä äeberov p¯ich·zeli s jasnou p¯edstavou

co z keramiky vyrobÌ. Velice zda¯il· byla Mikul·ösk·

nadÌlka i Karneval sk¯Ìtk˘ a vöech poh·dkov˝ch

bytostÌ. Zcela zaplnÏn· byla dÌlna

24

3/2012 ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE


SPOLKY, KULTURA, CÕRKVE

p¯i v˝robÏ adventnÌch vÏnc˘ a v·noËnÌ v˝zdoby.

Dilna ¡ja spolu s mÏstkou Ë·stÌ p¯ipravila

akce pro seniory a den pln˝ kouzel s n·zvem

Aù ûijÌ ËarodÏjnice. Pro dospÏlÈ probÌhaly pravidelnÈ

kurzy astrologie i zajÌmav· p¯edn·öka

o homeopatii. Moûno jeötÏ vzpomenout na

akce p¯ipravovanÈ s bar·ËnÌky. Na v·noËnÌ

jarmark, burzu a prodej dÏtskÈho obleËenÌ,

narozeninovÈ oslavy a dalöÌ.

Zda se n·m poda¯ilo vytvo¯it veselou a p¯·telskou

atmosfÈru to nech·m na posouzenÌ v·m.

äkolnÌ rok konËÌ a jiû se p¯ipravuje dalöÌ.

Od 1.7.2012 p¯ebÌr· spravov·nÌ a organizaci

Bar·ËnickÈ rychty MÌstnÌ ˙¯ad äeberov. Od

srpna se dozvÌte informace na webov˝ch str·nk·ch:

www.baracnickarychtahrncire.cz

DÏkuji za spolupr·ci

Mgr. Olga Broûov·

O dalöÌch p¯ipravovan˝ch akcÌch

v·s budeme informovat na naöich

webov˝ch str·nk·ch.

DOME»EK U SKÿÕTKŸ

Z·jmovÈ a vzdÏl·vacÌ centrum

Adresa: Bar·Ënick· rychta

K äeberovu 805,

Praha 4-HrnË̯e

Internet: www.domecekuskritku.cz

E-mail: domecekuskritku@gmail.cz

Telefon: 606 223 154

Kostel svatÈho Prokopa v HrnË̯Ìch

PravidelnÈ bohosluûby se konajÌ v nedÏli

od 11 hodin. Kostel svatÈho Prokopa

v HrnË̯Ìch spad· pod ÿÌmskokatolickou

farnost u kostela svatÈho Jakuba

StaröÌho Praha-Kunratice.

P. Jaroslav Krajl,

far·¯

ÿÕMSKOKATOLICK¡ FARNOST

u kostela svatÈho Jakuba StaröÌho Praha-Kunratice

III. praûsk˝ vikari·t

FarnÌ vik·¯: P. Stanislav Hr·ch

Far·¯: P. Jaroslav Krajl

Adresa: KostelnÌ n·mÏstÌ 16,

148 00 Praha-Kunratice

Telefony: 244 910 469, 244 910 358

Fax: 244 912 713

E-mail: nazaret@volny.cz

Internet (ArcibiskupstvÌ praûskÈ): www.apha.cz

Sbor CÌrkve bratrskÈ v äeberovÏ

MISTR JAN HUS

Husova doba

Hovo¯it o HusovÏ dobÏ je pomÏrnÏ bolestn˝

˙kol. Jde o dobu Ñvymknutou z kloub˘ì

(F. ämahel), v nÌû se cÌrkev nach·zela v hlubokÈm

mravnÌm i duchovnÌm ˙padku. Od

roku 1378 st·li v Ëele cÌrkve dva papeûovÈ,

p¯iËemû se oba vz·jemnÏ prokleli a d·vali

do klatby rovnÏû vöechny stoupence druhÈ

strany. Doslova celÈ z·padnÌ k¯esùanstvo tak

bylo roztrûeno na dvÏ soupe¯ÌcÌ strany. Rozkol

proch·zel vöemi zemÏmi a diecÈzemi a

vöude se vytv·¯ely sv·ry p˘sobenÈ obÏma

stranami i skuteËnostÌ, ûe oba papeûovÈ se

vöude snaûili dosadit svÈ stoupence, takûe

mnohÈ cÌrkevnÌ posty byly obsazeny dvojmo.

Jde rovnÏû o dobu, kdy bohatstvÌ a moc

mnoh˝ch cÌrkevnÌch p¯edstavitel˘ nar˘st·

do z·vratnÈ v˝öe a s nimi rostou i politickÈ

ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE

3/2012 25


SPOLKY, KULTURA, CÕRKVE

ambice. Na druhou stranu pr·vÏ v tÈto dobÏ

tolik zesvÏtötÏlÈ cÌrkve sÌlÌ hlasy, kterÈ volajÌ

po reformÏ a po odvratu od svÏtskÈho

zp˘sobu ûivota. Jan Hus rozhodnÏ nebyl

osamÏlou postavou, musÌme si ho za¯adit

do öiröÌho proudu touhy po n·pravÏ a n·-

vratu k prvotnÌmu k¯esùanstvÌ, kter˝ mÏl svÈ

podnÏcovatele v celÈ tehdejöÌ EvropÏ.

Studia a poË·tky ve¯ejnÈho p˘sobenÌ

Jan Hus se narodil nÏkdy kolem roku 1370

v Husinci. Studoval na praûskÈ univerzitÏ,

kde se v roce 1393 stal bakal·¯em a v roce

1396 mistrem. O dalöÌ Ëty¯i roky pozdÏji,

v roce 1400, byl vysvÏcen na knÏze a v roce

1402 mu byla svϯena upr·zdnÏn· kazatelna

BetlÈmskÈ kaple, kter· byla zaloûena za

˙Ëelem k·z·nÌ v ËeötinÏ. A tak, aËkoliv mu

bylo nemnoho p¯es t¯icet let, rostla jeho

popularita i v·ûenost v celÈ Praze. Tuto skuteËnost

podtrhuje i fakt, ûe jiû rok p¯ed p¯Ìchodem

na betlÈmskou kazatelnu byl zvolen

dÏkanem fakulty svobodn˝ch umÏnÌ.

Jeho vliv rostl tedy nejen mezi posluchaËi

k·z·nÌ, ale i na akademickÈ p˘dÏ. Neölo

ovöem o d˘sledek nÏjakÈ touhy po uzn·nÌ

a popularitÏ, kter·, jak s·m p¯izn·v·, byla

jeho hlavnÌ motivacÌ na poË·tku jeho studiÌ,

ale spÌö o ovoce hlubokÈho vnit¯nÌho

p¯erodu a mravnÌ opravdovosti, kterou

osvÏdËoval ve svÈ pr·ci.

Kazatel a profesor

Hus prakticky dennÏ k·zal, ve sv·teËnÌch

dnech i dvakr·t, p¯itom studoval bohoslovÌ,

uËil na fakultÏ a udrûoval ËilÈ korespondenËnÌ

styky se sv˝mi û·ky a stoupenci.

Z teolog˘ a myslitel˘ tehdejöÌ doby ho zcela

urËitÏ nejvÌc ovlivnil oxfordsk˝ profesor

John Viklef, s jehoû spisy p¯iöel do styku

v roce 1398. Viklefovo nasmÏrov·nÌ k pravdÏ

PÌsma bylo rozhodujÌcÌm impulzem pro

dalöÌ Husovo p˘sobenÌ.

Z·pas o Viklefa

Viklefovy n·zory byly ostatnÏ hlavnÌm intelektu·lnÌm

podnÏtem pro celou Ëeskou reformnÌ

stranu, coû p˘sobilo st·le silnÏjöÌ

konflikty s ÑnÏmeck˝miì profesory, kte¯Ì

mÏli na univerzitÏ hlavnÌ slovo. Rozep¯e

vyvrcholily v roce 1403, kdy na univerzitnÌm

shrom·ûdÏnÌ protireformnÌ profeso¯i

prosadili odsouzenÌ 45 bludn˝ch Ël·nk˘

z Viklefov˝ch spis˘, coû znamenalo pro kaûdÈho

jeho stoupence hrozbu obvinÏnÌ

z kac̯stvÌ. Obrana Viklefa, jÌû se ujali mist¯i

Stanislav ze Znojma a ätÏp·n z P·lËe

(pozdÏjöÌ horlivÌ Husovi odp˘rci), byla ne-

˙spÏön· a mnozÌ viklefistÈ byli tvrdÏ donuceni

svoje n·zory odvolat. Viklefovy spisy

byly nakonec pod vlivem vyj·d¯enÌ papeûskÈho

stolce v roce 1408 zak·z·ny arcibiskupem

a byl vysloven p¯Ìkaz vydat vöechny

knihy oxfordskÈho profesora ke sp·lenÌ.

MnozÌ zn·mÌ uËenci, vËetnÏ Husa, p¯Ìkazu

neuposlechli, za coû je arcibiskup uvrhl do

klatby.

SebranÈ knihy byly nakonec skuteËnÏ sp·-

leny, ale vlivem okolnostÌ k tomu doölo aû

o dva roky pozdÏji. Do hry totiû vstoupila

vysok· politika kr·le V·clava IV., kter˝

pot¯eboval zÌskat v univerzitÏ oporu proti

arcibiskupovi, a tak zn·m˝m Dekretem kutnohorsk˝m

zmÏnil pomÏr hlas˘ na univerzitÏ:

zatÌmco d¯Ìve mÏly vöechny Ëty¯i n·-

rody jeden hlas, nynÌ p¯ipadly »ech˘m t¯i

hlasy a z·stupc˘m ostatnÌch n·rod˘ zbyl

pouze jedin˝. RozuzlenÌ sporu o Viklefa se

ponÏkud odd·lilo takÈ dÌky mezin·rodnÏpolitickÈ

situaci ñ v roce 1409 se seöel koncil

v Pise, aby definitivnÏ vy¯eöil dvojpapeûstvÌ.

V˝sledkem bylo dalöÌ prohloubenÌ

krize: koncil zvolil novÈho papeûe Alexandra

V., ale p˘vodnÌ dva papeûovÈ odmÌtli

odstoupit, takûe byli od tÈto chvÌle papeûovÈ

t¯i. Alexandr vydal mj. na û·dost praûskÈho

arcibiskupa z·kaz k·z·nÌ v soukrom˝ch

kaplÌch v »ech·ch, ËÌmû mÏla b˝t

znemoûnÏna Ëinnost p¯edevöÌm Husovi, kter˝

na sebe v˝raznÏ upozornil pr·vÏ bÏhem

ud·lostÌ kolem kutnohorskÈho dekretu. Hus

z·kaz neuposlechl a k·zal d·l, ve vÏci Viklefov˝ch

knih se on i jeho stoupenci odvolal

k papeûi. Jeho v˘dËÌ role byla zv˝raznÏ-

26

3/2012 ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE


SPOLKY, KULTURA, CÕRKVE

na i zvolenÌm za rektora univerzity. Tato

volba byla ale poslednÌ manifestacÌ jednoty

reformnÌ strany. Situace se zaËala p¯iost¯ovat.

Boj proti prodeji odpustk˘

Ud·lostÌ, kter· dala Husovu dalöÌmu ûivotu

z·sadnÌ smÏr, bylo jeho vystoupenÌ proti

prodeji odpustk˘ v roce 1412, kter˝mi chtÏl

nov˝ papeû Jan XXIII. zÌskat prost¯edky na

v·lku s neapolsk˝m kr·lem. Protiodpustkov˝

boj dalece p¯es·hl p˘du univerzitnÌch

diskuzÌ a doölo k bou¯Ìm v praûsk˝ch ulicÌch,

kterÈ skonËily popravou t¯Ì tovaryö˘

na StaromÏstskÈ radnici. Situace byla kritick·,

protoûe na prodeji odpustk˘ mÏl z·-

jem i s·m V·clav IV. Pr·vÏ v tÈto chvÌli doölo

k rozdÏlenÌ reformnÌ strany a nÏkte¯Ì

mist¯i zaËali opouötÏt sv· d¯ÌvÏjöÌ reformnÌ,

viklefovsk· stanoviska. Hus po kr·tkÈm v·-

h·nÌ v k·z·nÌ odsoudil smrt t¯Ì nevinn˝ch a

vyzval shrom·ûdÏnÈ, aby se niËÌm nedali

odradit od pravdy. Po tÏchto ud·lostech

papeû ztÌûil klatbu nad Husem a vyhl·sil

interdikt nad mÌstem, kde by Hus pob˝val,

coû znamenalo z·kaz prov·dÏnÌ vöech n·-

boûensk˝ch ˙kon˘ vËetnÏ nap¯. poh¯b˘

v danÈm mÌstÏ. Hus se ve svÈ p¯i odvolal ke

Kristu a rozhodl se pro odchod na venkov.

Kostnice

V ¯Ìjnu 1413 prosadil cÌsa¯ Zikmund svol·-

nÌ novÈho cÌrkevnÌho koncilu do Kostnice,

kter˝ mÏl vy¯eöit trojpapeûsk˝ rozkol. Na

tento koncil pozval i Husa, aby na nÏm byl

vy¯eöen i jeho p¯Ìpad. Hus nakonec pozv·-

nÌ p¯ijal s touhou obh·jit na koncilu svou

vÏc. V dopise Zikmundovi napsal tato slova:

ÑP¯eji si ne v tajnosti, ale ve ve¯ejnÈm

slyöenÌ b˝t slyöen a zkoum·n, k·zat a s pomocÌ

Ducha P·nÏ odpovÌdat vöem, kolik

jich bude chtÌt mÏ vinit. A nebudu se douf·m

b·t vyzn·vat Krista P·na, a bude-li t¯eba,

za jeho nejpravdivÏjöÌ z·kon vytrpÏt

smrt.ì Jak kostnick˝ koncil Hus˘v p¯Ìpad

uzav¯el je dostateËnÏ zn·mo. Husovi nebyl

p¯i slyöenÌch d·n prostor, aby obh·jil svoje

uËenÌ, vöechna t¯i slyöenÌ p¯inesla pouze

odsuzov·nÌ Ël·nk˘ vybran˝ch z Husov˝ch

spis˘ a polemick˝ch trakt·t˘. Hus byl ochoten

odvolat, jen pokud by byl na z·kladÏ

PÌsma usvÏdËen z bludu, k Ëemuû vöak nedoölo.

OdmÌtl odvolat bludy, kterÈ nezast·-

val. Jeho z·vÏreËn˝m stanoviskem bylo vÏdomÌ,

ûe pravdivÏ ho bude soudit B˘h:

ÑStojÌm p¯ed soudem BoûÌm, kter˝ mne i

v·s spravedlivÏ podle z·sluh rozsoudÌ.ì

NechtÏl odvolat poznanou pravdu, kterou

hl·sal, pr·vÏ kv˘li tÈto pravdÏ, kv˘li Kristu,

a takÈ s ohledem na svÈ û·ky, posluchaËe a

n·sledovnÌky. ÑVÏru, prospÏönÏjöÌ mi je radÏji

zem¯Ìti, neûli ˙nikem p¯ed doËasn˝m

trestem upadnout do rukou P·nÏ a snad

potom do ohnÏ a pohanÏnÌ vÏËnÈho.ì

6. Ëervence 1415 byl slavnostnÏ proklet a

degradov·n jako knÏz a potÈ up·len.

PravidelnÈ nedÏlnÌ bohosluûby se konajÌ od 10 h.

SBOR CÕRKVE BRATRSK… PRAHA-äEBEROV

Kazatel: Robert Hart

Mobil: 737 858 268

Kazatel: MatÏj H·jek

Mobil: 777 806 755

Adresa: V Ladech 10, 149 00 Praha-äeberov

Internet: www.cb.cz/praha4

ZPRAVODAJ. »Ìslo 3/2012 vyölo 21.6.2012. Vyd·v· se kaûdÈ dva mÏsÌce v mÏstskÈ Ë·sti Praha-äeberov.

EvidenËnÌ ËÌslo: MK »R E 16863. N·klad 1260 v˝tisk˘. Zdarma rozn·öen do vöech dom·cnostÌ v äeberovÏ

a v HrnË̯Ìch. Uz·vÏrka p¯ÌötÌho ËÌsla: 1.8.2012.

Vydavatel: MÏstsk· Ë·st Praha-äeberov. Adresa: ⁄¯ad mÏstskÈ Ë·sti Praha-äeberov, K HrnË̯˘m 160, 149 00 Praha 415.

I»: 00241717. Telefon a fax: 244 911 713, 244 912 801. E-mail: info@seberov.cz. Internet: www.seberov.cz.

Redakce: Pavel Hanuöka. E-mail: redakce@seberov.cz. P¯ÌspÏvky a inzer·ty se zasÌlajÌ e-mailem redakci. Lze je

takÈ doruËit na v˝öe uvedenou adresu ⁄¯adu mÏstskÈ Ë·sti Ëi vhodit do schr·nek na jeho budovÏ v äeberovÏ nebo

na Bar·ËnickÈ rychtÏ v HrnË̯Ìch.

ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE

3/2012 27

More magazines by this user
Similar magazines