ŚRODOWISKO PRACY NA PLACU BUDOWY - BAR Bygge & Anlæg

bar.ba.dk

ŚRODOWISKO PRACY NA PLACU BUDOWY - BAR Bygge & Anlæg

Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg

(Rada ds. Środowiska Pracy w Sektorze Budowlanym)

ŚRODOWISKO PRACY

NA PLACU BUDOWY

Wymogi duńskiej ustawy dotyczącej środowiska pracy nie obejmują

jedynie warunków w samym zakładzie macierzystym. Duński

Urząd Inspekcji Pracy ma także za zadanie przeprowadzanie

kontroli środowiska pracy i współpracy na placach budowy. Tutaj

dowiesz się, co to oznacza.

PLAN BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA (PSS - PLAN FOR

SIKKERHED OG SUNDHED)

Plan bezpieczeństwa i zdrowia, PSS, to opis, w jaki sposób należy

zorganizować i wyposażyć plac budowy, oraz w jaki sposób należy

wykonywać prace na placu. Celem tego planu jest zapewnienie

wszystkim odpowiedniego środowiska pracy. Może on jednocześnie

posłużyć jako dobre narzędzie kierownicze.

Inwestor ma obowiązek opracowania pisemnego planu PSS, jeżeli na

placu budowy przebywa więcej niż jeden pracodawca, oraz jeżeli prace

wykonywane są przez więcej niż 10 osób jednocześnie.

Zaleca się opracowanie planu PSS również w przypadkach, gdy plac

robót należy ze względu na jego rozmiar zgłosić w Urzędzie Inspekcji

Pracy. Dużą część informacji zawartych w planie PSS należy dodatkowo

przedstawić w materiałach oferty.

Treść planu

Istnieją szczegółowe zasady dla opracowania planu PPS oraz jego

zawartości. Plan PSS musi składać się m.in. z planu organizacyjnego,

szkicu placu budowy, informacji o miejscach na placu, w których zadania

wykonywane będą przez większą ilość pracodawców oraz opisu

koniecznych środków bezpieczeństwa. Plan ma również zawierać informacje

o osobach odpowiedzialnych za kontrolę przestrzegania zawartych

w nim warunków oraz jego aktualizacji podczas trwania budowy.

Szczególne zasady dla innych typów placów budowy

4 Mniejsze place budowy: W przypadku placów budowy z kilkoma

pracodawcami, lecz maksymalnie 10 pracownikami nie obowiązuje

wymóg o pisemnym planie PSS. W zamian poszczególni

pracodawcy mają obowiązek zawarcia umowy dotyczącej warunków

gwarantujących bezpieczeństwo i prawidłowość wykonywania

prac na placu budowy.

Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg (Rada ds. Środowiska Pracy w Sektorze Budowlanym), Bygmestervej 5, 2400 Kopenhaga NV,

Dania • Tel. +45 3614 1400 • sekr@bar-ba.dk • www.bar-ba.dk


Środowisko pracy na placu budowy

Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg (Rada ds. Środowiska Pracy w Sektorze Budowlanym), Bygmestervej 5, 2400 Kopenhaga NV,

Dania • Tel. +45 3614 1400 • sekr@bar-ba.dk • www.bar-ba.dk

2

4 Prace o podwyższonym ryzyku: Jeżeli na placu budowy wykonywane

są niebezpieczne prace, pracodawca ma obowiązek sporządzenia

pisemnej oceny środowiska pracy – niezależnie od rozmiarów

miejsca pracy. Niebezpieczne prace to np. prace wykopowe na

głębokości ponad 5 metrów, prace w kontakcie z zanieczyszczoną

glebą oraz prace wymagające użycia materiałów wybuchowych.

4 Tylko jeden pracodawca: Dla większych placów budowy z jednym

pracodawcą nie ma obowiązku opracowania pisemnego planu PSS.

Niezależnie od tego, czy należy opracować plan PPS, inwestor zawsze

musi przed rozpoczęciem prac zgłosić plac budowy w Duńskim

Urzędzie Inspekcji Pracy (Arbejdstilsynet), jeżeli:

1. Przewidywany czas pracy przekracza okres 30 dni roboczych,

oraz zatrudnionych jest jednocześnie przynajmniej 20

osób, lub

2. Przewidywany zakres pracy przekracza 500 osobodni.

Faza rozpoczęcia budowy

W przypadku większych zleceń zaleca się odbywanie spotkań wstępnych

z przedsiębiorstwami budowlanymi i rzemieślnikami zaangażowanymi

w proces budowy. Na spotkaniach wstępnych należy omówić dokumentację

projektu, plan PSS i inne istotne informacje, takie jak np.:

4 drogi dostępu i transportowe

4 składowanie materiałów

4 udogodnienia pracownicze i pomieszczenia użytkowe

4 postępowanie w przypadku ewentualnych szczególnych niebezpieczeństw

ODPOWIEDZIALNOŚĆ I ZADANIA

Inwestor

Inwestor nie może przekazać swojej odpowiedzialności osobom trzecim.

Praktyczne prace związane z wykonaniem obowiązków należących

do inwestora mogą być w całości lub częściowo wykonywane

przez firmę inwestora lub przez doradców, firmy lub osoby wybrane

przez inwestora.

Mimo angażu osób trzecich przez inwestora do wykonania prac, w odpowiedzialności

inwestora leży zagwarantowanie, że organizacja i koordynacja

obszarów wspólnych, pisemny plan działania oraz zgłoszenie

placu budowy odbywa się zgodnie z przepisami rozporządzenia.

Organizacja obszarów wspólnych

Przed rozpoczęciem prac, inwestor ma obowiązek zawarcia umów z

poszczególnymi pracodawcami dotyczących ustawiania, konserwacji

oraz usuwania środków ostrożności na obszarach wspólnych.

Kwestia organizacji związanej ze środkami ostrożności powinna być

uwzględniona już w dokumentacji przetargu, aby wydatki na wspólne

środki ostrożności mogły zostać uwzględnione w poszczególnych

ofertach.

Umowy zawarte przez inwestora dotyczące organizacji powinny zawierać

dokładne dane o zakresie wykonywanego zlecenia oraz ramach

czasowych dla środków bezpieczeństwa obowiązujących poszczególnych

pracodawców.

Umowy muszą również określać, w jaki sposób wymogi bezpieczeństwa

przekazywane są podwykonawcy. Jeżeli podczas wykonywania

prac występują trudne do uprzedniego przewidzenia sytuacje, zmiany

organizacyjne muszą zostać omawiane na naradach BHP.


Środowisko pracy na placu budowy

Koordynacja obszarów wspólnych

Inwestor ma obowiązek wyznaczyć osobę zajmującą się koordynacją

zadań związanych z bezpieczeństwem podczas prac. Koordynacja

poszczególnych środków ostrożności ma odbywać się na

naradach BHP oraz w bezpośrednim kontakcie pracowników placu

budowy.

Udział w zapewnieniu prawidłowych warunków pracy

Inwestor ma ponadto obowiązek zapewnienia pracodawcy możliwość

wykonywania prac budowlanych zgodnie z przepisami BHP.

Inwestor zastępczy/doradcy

Inwestor zastępczy podczas wykonywania wszelkich projektów budowlanych

ma obowiązek zadbania o spełnienie następujących warunków:

4 Zarówno przygotowanie, jak i wykonanie oraz konserwacja projektu

mają odbywać się z uwzględnieniem przepisów BHP.

4 Podczas budowy oraz późniejszej konserwacji należy używać

jak najmniej szkodliwych materiałów.

4 Projekt (dokumentacja przetargu) ma zawierać informacje konieczne

do określenia technicznych środków pomocniczych do

przenoszenia ciężarów.

4 Inwestor zostaje poinformowany o swoich obowiązkach zgodnie

z duńską ustawą o środowisku pracy w związku z charakterem i

zakresem projektu.

Inwestor zastępczy ma ponadto określić:

4 W jaki sposób najlepiej skoordynować poszczególne prace lub

etapy budowy w celu zapewnienia prawidłowych warunków

BHP.

4 Szczególne dla projektu niebezpieczeństwa, jak również niebezpieczeństwa

związane z jego fizycznym otoczeniem.

4 Szczególne niebezpieczeństwa związane z terenem budowy lub

budynku, takie jak: instalacje w podłożu, wkopane przewody

wysokiego napięcia lub gazowe, złoża substancji trujących, zanieczyszczona

gleba, azbest w istniejących już budynkach itp.

Jeżeli istnieją szczególne niebezpieczeństwa należy opisać planowane

czynności związane z zapewnieniem bezpieczeństwa -

np. szczególne techniczne środki pomocnicze, środki ochrony

osobistej, udogodnienia itp.

4 Inwestor zastępczy ma obowiązek określenia warunków mających

znaczenie dla środowiska pracy w związku z przyszłą konserwacją

lub naprawą budynku lub instalacji.

Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg (Rada ds. Środowiska Pracy w Sektorze Budowlanym), Bygmestervej 5, 2400 Kopenhaga NV,

Dania • Tel. +45 3614 1400 • sekr@bar-ba.dk • www.bar-ba.dk

3


Środowisko pracy na placu budowy

Dostawca

Dostawca lub importer materiałów budowlanych ma obowiązek opracowania

karty bezpieczeństwa, która powinna zawierać:

4 Wagę materiałów budowlanych i miejsce mocowania w związku z

podniesieniem i przeniesieniem ich ze środka transportu do miejsca

dostawy

4 Wymagane szczególne uchwyty, narzędzia, metody mocowania

oraz transportu.

Dostawcy i importerzy mają również obowiązek opracowania i dostarczenia

karty bezpieczeństwa maszyn, technicznych środków pomocniczych

i substancji chemicznych.

WYPOSAŻENIE PLACU BUDOWY

Plac budowy musi być odpowiednio rozplanowany i wyposażony, aby

prace mogły przebiegać zgodnie z przepisami BHP. Oznacza to m.in.,

że na placu budowy należy zapewnić wystarczającą ilość miejsca, dobre

drogi dostępu oraz porządek.

Plan rozmieszczenia dróg dostępu

Przy wjeździe na plac powinien zostać umieszczony plan placu z

zaznaczonymi m.in. drogami dostępu, placami składowymi, jednokierunkowymi

drogami, kontenerami pracowniczymi oraz obszarami, na których

obowiązuje noszenie kasku itp. Zapewnić należy bezpieczne drogi

dostępu i ewakuacyjne oraz utrzymywać plac w porządku. Materiały należy

przechowywać w odpowiedni i prawidłowy sposób, a odpady natychmiast

usuwać.

Pomieszczenia składowe, przebieralnie i toalety

Pracownicy na placu budowy powinni zawsze mieć dostęp do toalet, odpowiedniego

miejsca do spożywania posiłków oraz umywalki. Jeżeli pracownicy

wykonują pracę przez okres dłuższy niż 3 dni, należy rozstawić

kontenery pracownicze lub przyczepy. Wymogi dotyczące kontenerów

pracowniczych i udogodnień zależą od m.in. ilości pracy oraz okresu budowy.

Przygotowanie budowy do prowadzenia robót w okresie zimowym

W okresie zimowym należy spełnić szczególne wymogi dotyczące wyposażenia

placu budowy. Na placu powinny znajdować się narzędzia do

usuwania śniegu, a pracownicy muszą być chronieni przed niekorzystnymi

warunkami pogodowymi, np. przy pomocy osłon i zabezpieczeń rozmieszczonych

na budynkach w stanie surowym i rusztowaniach. Dłuższe

prace przy np. stołach warsztatowych lub lub urządzeniu do wytłaczania

gwintów powinny być wykonywane w kontenerze lub namiocie.

Prace na wysokości

Szereg zadań i funkcji na placu budowy stawia szczególne wymagania

w związku z zapobieganiem upadkom z wysokości. W „Podręczniku dla

grupy bezpieczeństwa – sektor budowlany” Rada ds. Środowiska Pracy

w Sektorze Budowlanym opisała przepisy stanowiące podstawę dla wykonywania

prac na wysokości.

Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg (Rada ds. Środowiska Pracy w Sektorze Budowlanym), Bygmestervej 5, 2400 Kopenhaga NV,

Dania • Tel. +45 3614 1400 • sekr@bar-ba.dk • www.bar-ba.dk

4


Środowisko pracy na placu budowy

Prace dachowe

Podczas pracy wykonywanych na płaskich dachach o kącie pochylenia

mniejszym niż 15 stopni, gdzie krawędź dachu znajduje się na wysokości

ponad 3,5 metra nad ziemią, należy zazwyczaj wzdłuż krawędzi

dachu rozstawić poręcze. Podczas pracy na dachach pochyłych

należy rozmieścić osłonę, która będzie w stanie zatrzymać

osobę zsuwającą się z dachu.

Poręcze i osłony

Jeżeli platformy, podłogi rusztowań, mosty łączące itp. znajdują się na

wysokości większej niż 2 metry nad podłożem, należy odpowiednio

ustawić poręcze lub inne osłony. W przypadku szczególnie niebezpiecznego

podłoża należy ustawić poręcze również w przypadku wysokości

nieprzekraczającej 2 metrów. Otwarte fasady i otwory w platformach

zawsze należy zakrywać.

PRACE O PODWYŻSZONYM RYZYKU

Strychy, studnie i niskie piwnice

Prace w niskich piwnicach, pomieszczeniach strychowych, przy skosach

poddasza itp. często wykonywane są w niewygodnych pozycjach,

ponadto pracownicy mogą być narażeni na kurz, nieświeże powietrze

oraz klaustrofobię. Dlatego też prace w tych pomieszczeniach

powinny być wykonywane z przerwami oraz należy zapewnić wentylację

lub środki ochrony dróg oddechowych. Podczas prac wykonywanych

w studniach należy zawsze wyznaczyć osobę nadzorującą zadanie

oraz używać kasku i lin bezpieczeństwa. Jedynie osoby, które

odbyły specjalne szkolenia w tym zakresie, mogą wykonywać prace w

rurach kanalizacyjnych.

Ogień przy pracach elektrycznych i spawaniu

„Prace na gorąco” takie jak spawanie, lutowanie, osuszanie itp. związane

są z niebezpieczeństwem pożaru w przypadku nieprawidłowego

użycia narzędzi lub braku osłony materiałów łatwopalnych. Przed rozpoczęciem

„prac na gorąco” należy wypełnić formularz umowy, który

zamieszczony jest do pobrania na stronie internetowej

www.brandteknisk-institut.dk.

Spawanie i cięcie

Dym powstający w wyniku spawania, lutowania oraz cięcia, zawiera

szkodliwe gazy i metale ciężkie, dlatego też należy go usuwać przy

pomocy wyciągu wentylacyjnego. Używaj zawsze kasku spawalniczego,

osłony ręcznej lub okularów spawalniczych z odpowiednim

szkłem filtrującym. Chroń butle z tlenem i gazem przed kurzem, uderzeniami

i wysoką temperaturą.

Elektryka i oświetlenie

Instalacje elektryczne na placu budowy muszą spełniać wszystkie wymogi

ustawy o instalacjach wysokoprądowych. Kable oraz przewody

przedłużające należy chronić tak, aby nie można było po nich przejechać.

Oświetlenie na placu budowy musi zapewniać

bezpieczne i prawidłowe wykonywanie prac. Podczas

wykonywania prac wykopowych należy zawsze zabezpieczać

się przed uszkodzeniem wkopanych przewodów

elektrycznych. Podczas prac wykonywanych w pobliżu

przewodów powietrznych należy zachowywać wymagany

odstęp bezpieczeństwa.

Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg (Rada ds. Środowiska Pracy w Sektorze Budowlanym), Bygmestervej 5, 2400 Kopenhaga NV,

Dania • Tel. +45 3614 1400 • sekr@bar-ba.dk • www.bar-ba.dk

5


Środowisko pracy na placu budowy

Prace wykopowe

Prace wykopowe muszą zawsze być kierowane i nadzorowane przez

doświadczoną osobę. Zadania należy dokładnie rozplanować w taki

sposób, aby jeszcze przed rozpoczęciem prac, poinformować

wszystkie osoby, czy np. w ziemi znajdują się przewody i rury, czy

należy użyć osłon wzmacniających lub szalunku oraz w jaki sposób

utworzyć drogi dostępu.

Przewody gazowe i woda

Wszystkie osoby wykonujące prace związane z przewodami gazowymi

muszą wcześniej przejść gruntowne przeszkolenie w zakresie

przepisów BHP oraz udzielania pierwszej pomocy w razie wypadków

związanych z gazem. Stężenie gazu w powietrzu należy na bieżąco

kontrolować. Prace instalacyjne w portach, na tamach oraz przy ciekach

wodnych wymagają szczególnych środków bezpieczeństwa.

Podczas prac na morzu należy uwzględnić złe warunki pogodowe,

ponadto wszystkie osoby mają obowiązek noszenia kamizelki ratunkowej.

Prace drogowe

Jeżeli jest to możliwe, należy całkowicie odgrodzić obszar pracy od

ruchu drogowego. Należy również zadbać o widoczne oznakowanie

zgodne z planem oznakowania. Należy zawsze używać odzieży roboczej

oraz obuwia ochronnego.

Środki ochrony osobistej

Używaj odpowiednich środków ochrony osobistej. Zawsze zwracaj

szczególną uwagę na użycie właściwych środków bezpieczeństwa i

ochrony osobistej. Obowiązuje to szczególnie podczas wykonywania

niebezpiecznych prac.

Jeżeli wykonywane prace wymagają użycia wielu środków ochrony

osobistej, należy rozważyć, czy prace nie mogą zostać wykonane w

inny, mniej obciążający sposób.

Środki ochrony osobistej, takie jak ochrona słuchu, maska itp. stanowią

rozwiązania awaryjne. Prace muszą być w ramach możliwości

organizowane w taki sposób, aby uniknąć użycia środków ochrony

osobistej. Np. ochrony przed upadkiem z wysokości (uprzęży i liny

ochronnych), należy używać jedynie w przypadku, gdy nie jest możliwe

rozstawienie rusztowania. Dla poszczególnych typów środków

ochronnych istnieją konkretne przepisy określające ich formę, sposób

i zakres ich zastosowania itp. Do obowiązków pracodawcy należy zapewnienie

koniecznego wyposażenia ochronnego w miejscu pracy.

Wszystkie środki ochronne muszą posiadać certyfikat CE.

Bezpieczne wykonywanie prac

4 Zadbaj o to, aby prace na placu budowy zostały dokładnie

zaplanowane oraz aby wszystkie osoby otrzymały szczegółowy

instruktaż. Zmniejsza to ryzyko wypadków i szkód przy pracy.

4 Do wszystkich maszyn, urządzeń, narzędzi oraz technicznych

środków pomocniczych muszą zostać dołączone instrukcje,

których należy przestrzegać.

4 Plac budowy należy sprzątać i utrzymywać w czystości, tak aby

można było dostać się do wszystkich maszyn i wyposażenia, oraz

aby nikt nie potykał się o pozostawione materiały i odpady.

Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg (Rada ds. Środowiska Pracy w Sektorze Budowlanym), Bygmestervej 5, 2400 Kopenhaga NV,

Dania • Tel. +45 3614 1400 • sekr@bar-ba.dk • www.bar-ba.dk

6


Środowisko pracy na placu budowy

ORGANIZACJA BEZPIECZEŃSTWA

Z reguły przedsiębiorstwa zatrudniające 10 lub więcej pracowników

mają obowiązek utworzenia jednostki organizacyjnej ds. bezpieczeństwa,

składającej się przynajmniej z grupy bezpieczeństwa.

Podczas wykonywania prac budowlanych do pracowników zaliczamy

wszystkie osoby z wyjątkiem poniżej wymienionych grup:

4 Kierownicy oraz przełożeni

4 Pracownicy zatrudnieni na określony czas, zaangażowani do

wykonania konkretnych zadań w miejscu pracy położonym

poza siedzibą zakładu macierzystego

Wymogi dotyczące komisji ds. bezpieczeństwa

Przedsiębiorstwa, zatrudniające 20 lub więcej pracowników mają

obowiązek utworzenia komisji ds. bezpieczeństwa, której zadaniem

jest planowanie i koordynacja zadań związanych z BHP.

Grupa bezpieczeństwa na placu budowy

Jeżeli w jednym miejscu pracu znajdującym się poza siedzibą zakładu

zatrudnionych jest 5 lub więcej pracowników, należy w tym miejscu

pracy stworzyć grupę bezpieczeństwa. Reguła ta obowiązuje

jedynie w przypadku prac trwających przynajmniej 14 dni.

Komisja ds. bezpieczeństwa na placu budowy

Jeżeli w jednym miejscu pracy znajdującym się poza siedzibą zakładu

zatrudnionych jest 20 lub więcej pracowników, należy w tym

miejscu pracy utworzyć komisję ds. bezpieczeństwa. Reguła ta

obowiązuje jedynie w przypadku prac trwających przynajmniej

14 dni.

Narady BHP

Podczas prac budowlanych, przy których dwóch lub więcej pracodawców

jednocześnie zatrudnia więcej niż 10 osób, inwestor ma

obowiązek koordynacji bezpieczeństwa pracy między poszczególnymi

pracodawcami. Odbywa się to na naradach budowlanych, w

których biorą udział inwestor/koordynator, pracodawcy oraz grupy

bezpieczeństwa danego miejsca pracy. Zwykłe narady BHP należy

odbywać przynajmniej co 14 dni.

Rada ds. bezpieczeństwa

Na dużych placach budowy zatrudniających ponad 100 pracowników

zwykłe narady BHP mogą zostać zastąpione radą ds. bezpieczeństwa,

w skład której wchodzi jedynie inwestor/koordynator oraz

dwóch przedstawicieli ds. bezpieczeństwa w danym miejscu pracy

oraz dwóch przedstawicieli kierownictwa. Zastąpienie narady BHP

radą ds. bezpieczeństwa wymaga zgody Duńskiego Urzędu Inspekcji

Pracy.

W celu uzyskania wszystkich szczegółowych informacji na ten temat

zapoznaj się z treścią „Podręcznika dla grupy bezpieczeństwa -

sektor budowlany” - rozdział dot. organizacji bezpieczeństwa.

Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg (Rada ds. Środowiska Pracy w Sektorze Budowlanym), Bygmestervej 5, 2400 Kopenhaga NV,

Dania • Tel. +45 3614 1400 • sekr@bar-ba.dk • www.bar-ba.dk

7


Środowisko pracy na placu budowy

PRZEPISY:

Środowisko pracy na placach budowy określone zostało w duńskiej ustawie dotyczącej środowiska pracy.

Tutaj zebrano najważniejsze rozporządzenia i zalecenia wydane przez Duński Urząd Inspekcji Pracy oraz

duńskie ministerstwo ds. zatrudnienia, które w całości można znaleźć na stronie internetowej www.at.dk.

ROZPORZĄDZENIA

Wyposażenie placu budowy i podobnych miejsc pracy - 589 - 22 czerwca 2001 r.

Wyposażenie zmieniających się miejsc pracy - 290 - 5 maja 1993 r.

Obowiązki inwestora - 576 - 21 czerwca 2001 r.

Obowiązki inwestora zastępczego oraz doradców zgodnie z duńską ustawą o środowisku pracy

574 - 21 czerwca 2001 r.

Zadania przedsiębiorstw w zakresie BHP - 575 - 21 czerwca 2001 r.

Techniczne środki pomocnicze - 561 - 24 czerwca 1994 r.

Urządzenia dźwigowe - 1101 - 14 grudnia 1992 r.

Praca ręczna - 1164 - 16 grudnia 1992 r.

Użycie osobistych środków ochronnych - 746 - 28 sierpnia 1992 r.

Azbest - 1502 - 21 grudnia 2004 r.

Ochrona przed wibracjami w związku z wykonywaną pracą - 682 - 30 czerwca 2005 r.

Wyposażenie kontenerów pracowniczych - 775 - 17 września 1992 r.

ZALECENIA DUŃSKIEGO URZĘDU INSPEKCJI PRACY

Wyposażenie miejsca pracy - zbiór zaleceń - A.0.2

Zakres odpowiedzialności i obowiązków inwestora - zbiór zaleceń - F.1.2

Szkolenia w zakresie BHP dla osób koordynujących zadania związane z BHP na placach

budowy - zbiór zaleceń - F.2.3

Zadania BHP w tymczasowych i zmiennych miejscach pracy, w tym prace

budowlane - zbiór zaleceń - F.2.7

Zmniejszanie ryzyka wypadku poprzez utrzymywanie porządku - zbiór zaleceń - F.0.6

Podnoszenie osób przy pomocy wózka widłowego ze zdejmowanym koszem - zbiór zaleceń - B.2.3.1

Wymogi w związku z przenośnymi drabinami - zbiór zaleceń - B.3.1.1

Użycie urządzeń dźwigowych, podnośnikowych i transportowych - obwieszczenie - 2.02.11

Mocowanie - wskazówki - 2.3.0.4

Użycie jedno- i wielowspornikowych podnośników osobowych z platformą - obwieszczenie - 2.04.4

Niebezpieczeństwo upadku z wysokości na placach budowy itp. - zbiór zaleceń - A.2.1

Wymiary i oświetlenie dróg dostępu, transportowych oraz komunikacyjnych - zbiór zaleceń - A.2.2

Prace wykopowe - zbiór zaleceń - D.2.13

Udogodnienia w przypadku zmiennych miejsc pracy - obwieszczenie - 1.03.1

Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg (Rada ds. Środowiska Pracy w Sektorze Budowlanym) wydała

szereg branżowych zaleceń umieszczonych do pobrania na stronie internetowej www.bar-ba.dk.

ISBN 978-87-7952-095-2 - kod produktu 13 20 74 - marzec 2008 r.

Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg (Rada ds. Środowiska Pracy w Sektorze Budowlanym), Bygmestervej 5, 2400 Kopenhaga NV,

Dania • Tel. +45 3614 1400 • sekr@bar-ba.dk • www.bar-ba.dk

More magazines by this user
Similar magazines