o uczelni_2010:o uczelni_2010.qxd - Wyższa Szkoła Ekologii i ...

wseiz.pl
  • No tags were found...

o uczelni_2010:o uczelni_2010.qxd - Wyższa Szkoła Ekologii i ...

WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE


SPIS TREŚCI

List Rektora WSEiZ 1

Władze Uczelni 2

Oferta edukacyjna – studia I stopnia 3

Oferta edukacyjna – studia II stopnia 4

Warunki rekrutacji na studia 5

Projekty realizowane

w ramach PO Kapitał Ludzki 9

Wydział Architektury 10

Wydział Ekologii 16

Wydział Zarządzania 21

Międzywydziałowe specjalności

w zakresie Turystyki 25

Studia Podyplomowe 26

Nasze atuty 27

Infrastruktura; adresy i kontakty 28


WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE

UCZELNIA DOBRYCH PERSPEKTYW

Sza now ni Pań stwo,

W 2010 ro ku Wy ższa Szko ła Eko lo -

gii i Za rzą dza nia w War sza wie ob -

cho dzi 15-le cie swo jej dzia łal no ści.

Obec nie jest uwa ża na za jed ną z naj -

lep szych nie pu blicz nych uczel ni tech -

nicz nych w Pol sce, któ rej dy na micz ny

roz wój, wy so ki po ziom kształ ce nia

oraz in ter dy scy pli nar ny cha rak ter wie -

dzy, ja ką zdo by wa ją na si stu den ci, do -

ce nia ny jest przez pra co daw ców

i eks per tów z wie lu dzie dzin. Efek tem

wy so kiej ja ko ści kształ ce nia są m.in.

pre sti żo we na gro dy i ty tu ły przy zna wa -

ne na szej Uczel ni, po zy tyw ne opi nie

Pań stwo wej Ko mi sji Akre dy ta cyj nej dla

wszyst kich spraw dzo nych do tych czas kie run ków oraz na gro dy zdo by wa ne

przez dy plo man tów.

Uczel nia speł nia kra jo we oraz eu ro pej skie stan dar dy na ucza nia, a dzię ki

do sko na le przy go to wa nej ka drze na uko wo -dy dak tycz nej, li czą cej ok. 300

pra cow ni ków, a ta kże roz bu do wa nej ba zie tech nicz nej – licz nym la bo ra to -

riom i pra cow niom, cie szy się du żym uzna niem stu den tów.

W ra mach Pro gra mu Ope ra cyj ne go „Ka pi tał Ludz ki” re ali zo wa ny jest pro -

jekt pt. Pro gram roz wo ju Wy ższej Szko ły Eko lo gii i Zarządzania w War sza -

wie, po wo łu ją cy no we spe cjal no ści na kie run ku Ar chi tek tu ra Kra jo bra zu

oraz Ar chi tek tu ra i Urba ni sty ka. Uru cha mia ne są Mię dzy wy dzia ło we spe -

cjal no ści w za kre sie tu ry sty ki, w przy go to wa niu znaj du je się no wy kie ru -

nek stu diów – Wzor nic two (De sign). Od dwóch lat na sza Uczel nia – ja ko

je dy na nie pu blicz na szko ła wy ższa – uzy sku je środ ki fi nan so we na re ali za -

cję kształ ce nia na „kie run ku za ma wia nym” Bu dow nic two.

Dzię ki du żym wy sił kom or ga ni za cyj no -fi nan so wym Uczel nia stwo rzy ła wła sną

– usy tu owa ną w cen trum War sza wy – no wo cze sną ba zę dy dak tycz no -ad mi ni -

stra cyj ną. Część za jęć prak tycz nych od by wa się w Te re no wej Sta cji Ochro ny

Przy ro dy i Kra jo bra zu WSE iZ w Klau dy nie -La skach. Za dwa la ta na Mo ko to wie

po wsta nie ko lej ny, no wy gmach Uczel ni. W tym ro ku od da my do użyt ku Pra cow -

nię Pro jek to wa nia Wir tu al ne go Obiek tu Bu dow la ne go i Kra jo bra zu.

Chciał bym Pań stwa za pew nić, że stu dia w Wy ższej Szko le Eko lo gii i Za rzą -

dza nia w War sza wie są gwa ran cją wszech stron ne go wy kształ ce nia i pro -

fe sjo nal ne go przy go to wa nia za wo do we go. Da ją do bre per spek ty wy

roz wo ju ka rie ry za wo do wej i są fun da men tem sta bil nej przy szło ści.

Za pra szam do lek tu ry ni niej sze go In for ma to ra, w którym znaj dą Pań stwo

szcze gó ło wą ofer tę edu ka cyj ną na szej dy na micz nie roz wi ja ją cej się Uczel ni.

WSE iZ sta le roz sze rza ofer tę edu ka cyj ną o no we kie run ki, spe cjal no ści, jak

rów nież wpro wa dza do dat ko we bez płat ne blo ki za jęć po nad wy ma ga nia

stan dar dów na ucza nia.

1


WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE

WŁADZE UCZELNI

Rektor

prof. dr hab. inż. Jan Mi siak

Kanclerz

dr Monika Madej

Dziekan Wydziału Architektury

doc. dr inż. Jerzy Wojtatowicz

Prodziekan Wydziału Architektury

prof. dr hab. inż. Wojciech Dornowski

Dziekan Wydziału Ekologii

doc. dr Kazimierz Dyguś

Dziekan Wydziału Zarządzania

doc. dr inż. Jan Cetner

Mi sją Wy ższej Szko ły Eko lo gii i Za rzą dza nia w War sza wie jest naj wy ższej ja ko ści, no wo cze sne i ela stycz ne kształ ce nie stu den tów:

• zdol nych spro stać po trze bom roz wo jo wym spo łe czeń stwa in for ma cyj ne go i go spo dar ki opar tej na wie dzy,

• wzbo ga ca ją cych swo im pro fe sjo na li zmem i mo bil no ścią in te lek tu al ną ka pi tał ludz ki Ma zow sza, Pol ski i Unii Eu ro pej skiej,

• two rzą cych no we war to ści eko no micz ne, spo łecz ne i kul tu ro we w du chu idei zrów no wa żo ne go roz wo ju,

zgod nie z ocze ki wa nia mi obec ne go i przy szłe go ryn ku pra cy.

2


OFERTA EDUKACYJNA WSEiZ

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Ar chi tek tu ra i Urba ni sty ka

w za kre sie spe cjal no ści:

– urba ni sty ka

– architektura

Ar chi tek tu ra Kra jo bra zu

w za kre sie spe cjal no ści:

– projektowanie krajobrazu wielofunkcyjnego

– projektowanie krajobrazu o funkcji rekreacyjnej

Ar chi tek tu ra Wnętrz

w za kre sie spe cjal no ści:

– projektowanie mebla

– projektowanie wnętrz

Bu dow nic two

w za kre sie spe cjal no ści:

– architektura w budownictwie

– energooszczędne technologie w budownictwie

– zarządzanie produkcją w budownictwie

Ochro na Śro do wi ska

w za kre sie spe cjal no ści:

– odnawialne źródła energii

– ochro na przy ro dy i kra jo bra zu

– ochro na wód i za go spo da ro wa nie od pa dów

– za rzą dza nie ochro ną śro do wi ska

INŻYNIER ARCHITEKT

INŻYNIER ARCHITEKT KRAJOBRAZU

LICENCJAT

INŻYNIER

INŻYNIER

Zdrowie Publiczne

w za kre sie spe cjal no ści:

– zarządzanie ochroną zdrowia

– zdrowie i środowisko

Edu ka cja Tech nicz no-In for ma tycz na

w za kre sie spe cjal no ści:

– edukacja artystyczna

– edukacja przedsiębiorczości

– edukacja przyrodnicza

Za rzą dza nie i Inżynieria Produkcji

w za kre sie spe cjal no ści:

– bez pie czeń stwo i hi gie na pra cy

– logistyka, transport i eksploatacja samochodów

– za rzą dza nie przed się bior stwem i inżynieria śro do wi ska

Za rzą dza nie

w za kre sie spe cjal no ści:

– grafika komputerowa i promocja internetowa

– marketing polityczny

– mię dzy na ro do we sto sun ki eko no micz ne

– usługi gastronomiczne i dietetyka*

– zarządzanie w turystyce i rekreacji*

Wzornictwo (Design) - w przygotowaniu

* MIĘDZYWYDZIAŁOWE SPECJALNOŚCI W ZAKRESIE TURYSTYKI

LICENCJAT

INŻYNIER

INŻYNIER

LICENCJAT

LICENCJAT

3


OFERTA EDUKACYJNA WSEiZ

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

Ochro na Śro do wi ska

MAGISTER INŻYNIER

w za kre sie spe cjal no ści:

– ochro na przy ro dy i kra jo bra zu

– ochro n a wód i zagospodarowanie od pa dów

– za rzą dza nie ochro ną śro do wi ska

– kształtowanie krajobrazu (dla absolwentów kierunku Architektura

Krajobrazu)

– turystyka ekologiczna* (dla absolwentów kierunków Ochrona

Środowiska oraz Turystyka i Rekreacja)

Za rzą dza nie i In ży nie ria Pro duk cji

w za kre sie spe cjal no ści:

– technika medyczna

– zarządzanie przedsiębiorstwem produkcyjnym

– infrastruktura turystyczna*

MAGISTER INŻYNIER

* MIĘDZYWYDZIAŁOWE SPECJALNOŚCI W ZAKRESIE TURYSTYKI

Wszystkie oceniane przez Państwową Komisję Akredytacyjną

kierunki studiów otrzymały pozytywną ocenę jakości kształcenia:

– Architektura i Urbanistyka

– Architektura Krajobrazu

– Budownictwo

– Ochrona Środowiska

– Zarządzanie

– Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

4


WARUNKI REKRUTACJI NA STUDIA

22% wszystkich studentów

(studiów stacjonarnych i niestacjonarnych)

otrzymywało w ro ku aka de mic kim 2009/2010

stypendia socjalne, naukowe, specjalne i sportowe.


ZAPISY NA STUDIA

DZIEŃ OTWARTY 20.06.2010 r. (niedziela), godz. 16.00, ul. Rejtana 16

Re kru ta cja na se mestr zi mo wy (od paź dzier ni ka)

roz po czy na się od 4 ma ja, na to miast na se -

mestr let ni (od lu te go) – od 4 stycznia.

W se me strze zi mo wym ofe ru je my stu dia I i II

stop nia w try bie sta cjo nar nym (dzien nym) i nie -

sta cjo nar nym (za ocz nym).

Na to miast w se me strze let nim – stu dia II stop nia

wtry bie nie sta cjo nar nym (zaocznym).

Przy ję cia na wszyst kie kie run ki stu diów od by wa ją

się bez eg za mi nów wstęp nych (liczba miejsc jest

ogra ni czo na, de cy du je ko lej ność zgło szeń).

Pro gra my na ucza nia na stu diach sta cjo nar nych

(dzien nych) i nie sta cjo nar nych (za ocz nych) są

ta kie sa me.

In for ma cje dotyczące rekrutacji udzie la ne są

te le fo nicz nie pod nu me ra mi:

22 825-80-34/35 w. 1

lub dro gą e -ma ilo wą pod ad resem:

re kru ta cja@wse iz.pl

Za pi sy na stu dia pro wa dzi Rek to rat w go dzi nach:

8-18 – w po nie dział ki i piąt ki,

8-16 – od wtor ku do czwart ku,

8-14 – so bo ty i nie dzie le (z wy jąt kiem sierp nia).

Kan dy dat oso bi ście składa w Rektoracie kom plet

do ku men tów:

• wy peł nio ny kwe stio na riusz uczel nia ny,

• ory gi nał lub od pis świa dec twa doj rza ło ści,

• kserokopię świadectwa ukończenia szkoły

średniej (dotyczy „nowej matury“),

• kse ro ko pię do wo du oso bi ste go

(do wód oso bi sty do wglą du),

• czte ry ak tu al ne zdję cia (zgod ne z wy ma ga nia -

mi sto so wa ny mi przy wy da wa niu do wo dów

oso bi stych),

• za świad cze nie le kar skie o bra ku prze ciw wska -

zań do stu dio wa nia na kie run ku Ochro na Śro do -

wi ska (skie ro wa nie na ba da nia do stęp ne jest

w Rek to ra cie),

• od pis dy plo mu ukoń cze nia stu diów wyż szych

(w przy pad ku przy ję cia na stu dia drugiego

stopnia),

• do wód wpła ty do wglą du (wpi so we i opła ta

re kru ta cyj na)*.

* W przypadku cudzoziemców dodatkowo dowód wpłaty czesnego za cały

rok akademicki

ZAPISY NA STUDIA

Kan dy dat wy peł nia kwe stio na riusz po przez re -

kru ta cję on -li ne na stro nie www.wse iz.pl i w cią -

gu 2 ty go dni skła da oso bi ście w Rek to ra cie

po zo sta łe do ku men ty (patrz obok).

De kla ra cje co do wy bo ru spe cjal no ści na le ży zło -

żyć przy skła da niu do ku men tów na stu dia, zaś

osta tecz ne przy ję cie na da ną spe cjal ność na stę -

pu je po pierw szym lub dru gim ro ku stu diów

(w za le żno ści od kie run ku), pod wa run kiem, że

zo sta nie utwo rzo na gru pa oko ło 30 stu den tów.

POMOC MATERIALNA

Wyż sza Szko ła Eko lo gii i Za rzą dza nia ma sze -

ro ko roz bu do wa ną po moc ma te rial ną dla stu -

den tów, w tym:

• sty pen dia so cjal ne, specjalne, ży wie nio we,

miesz ka nio we,

• sty pen dia za wy ni ki w na uce,

• stypendia z Programu Operacyjny Kapitał

Ludzki na kierunkach zamawianych przez

MNiSW w wysokości 1000 zł,

• sty pen dia za wy ni ki w spo rcie,

• za po mo gi.

Szcze gó ło we in for ma cje oraz for mu la rze do -

stęp ne są w Dzie ka na tach i na stronie

internetowej WSEiZ.

6


OPŁATY ZA STUDIA

Opłata rekrutacyjna i wpisowe za studia w ro ku aka de mic kim 2010/2011

Opła ta re kru ta cyj na

100 zł

Wpi so we

Stu dia

stacjonarne

Stu dia

niestacjonarne

Promocja

1 zł

Architektura Wnętrz 1300 zł 1100 zł* 1300 zł 1100 zł*

Architektura i Urbanistyka,

Architektura Krajobrazu

1100 zł 950 zł * 1100 zł 950 zł *

szczegóły na stronie

internetowej Uczelni

Budownictwo 500 zł 450 zł * 1100 zł 950 zł *

Edukacja Techniczno-

Informatyczna,

Ochrona Środowiska,

Zarządzanie,

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji,

Zdrowie Publiczne

1 zł

300 zł 250 zł **

500 zł 450 zł **

700 zł 600 zł **

1000 zł 850 zł **

przy terminie płatności do końca lipca

przy terminie płatności do końca sierpnia

przy terminie płatności do 25 września

przy terminie płatności po 25 września

Z okazji 15-lecia WSEiZ

wpisowe

na wszystkie kierunki studiów

zostaje obniżone o 15%*

(*w stosunku do ubiegłorocznej wysokości wpisowego)

* Wpi so we mo że być płat ne w dwóch ra tach:

I rata płatna przy zapisie na studia 50% opłaty

II rata płatna nie później niż do 31 sierpnia 50% opłaty

**obniżone opłaty wpisowego dotyczą osób zapisujących się na

pierwszy semestr studiów pierwszego stopnia

Ulga rodzinna – 50% wpisowego – dla kandydatów z najbliższej rodziny

studenta WSEiZ (mąż, żona, dzieci, rodzeństwo).

Ulga przysługuje przy złożeniu dokumentów do końca lipca 2010 r.

Opłat na le ży do ko ny wać na kon to WSE iZ:

WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA

UL. WAWELSKA 14, 02-061 WARSZAWA

Nr rachunku 43103015080000000800611008

Ab sol wen ci stu diów pierwszego stopnia WSE iZ są zwol nie ni z opła ty wpi so we go na stu dia drugiego stopnia.

7


OPŁATY ZA STUDIA

Cze sne za studia w ro ku aka de mic kim 2010/2011

Kierunki

Stu dia stacjonarne

(dzienne)

Studia

niestacjonarne

(zaoczne)

Ar chi tek tu ra i Urba ni sty ka 750 650

Ar chi tek tu ra Kra jo bra zu 650 550

Ar chi tek tu ra Wnętrz 970 890

Budownictwo 600 550

Edukacja Techniczno-Informatyczna 480 380

Ochro na Śro do wi ska 560 490

Za rzą dza nie 440 390

Za rzą dza nie i In ży nie ria Pro duk cji 540 490

Zdrowie Publiczne 440 390

Cze sne płat ne jest w miesięcznych ratach, przez dzie sięć mie się cy w ro ku,

od paź dzier ni ka do lip ca włącz nie, do dnia 10. każ de go mie sią ca (liczy się

data wpływu na konto Uczelni).

Ist nie je moż li wość opłacenia cze sne go za okre sy dłuż sze niż je den mie siąc.

W przy pad ku uisz cze nia cze sne go z gó ry obo wią zu je na stę pu ją ca bo ni fi ka -

ta przy wnoszeniu opłaty:

– za jeden semestr – 5% zniżki,

– za jeden rok – 7,5% zniżki.

W każ dym z po da nych wa rian tów opła tę cze sne go na le ży wnieść

do dnia 10. pierw sze go mie sią ca da ne go se me stru lub ro ku stu diów (li czy

się da ta wpły wu na kon to Uczel ni).

Uwaga kandydaci!

• Ist nie je moż li wość re zer wa cji miej sca (do 15 lip ca br.) dla osób niepo sia da ją cych jesz cze świa dec twa ma tu ral ne go. Wa run kiem re zer wa cji miej sca jest

do ko na nie wpła ty 200 zł (opła ta ta za li cza na jest na po czet cze sne go) i zło że nie wy peł nio ne go kwe stio na riu sza.

• Kandydat może STUDIOWAĆ ZA DARMO w WSEiZ na pierwszym semestrze studiów (zwolnienie z czesnego za 5 miesięcy), jeżeli jest laureatem olimpiady

przedmiotowej na szczeblu centralnym lub okręgowym.

8


WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE

Projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

• W ro ku akad. 2008/2009 oraz 2009/2010 WSE iZ – ja ko je dy na nie pu blicz na uczel nia – otrzy ma ła środ ki fi nan so we na re ali za cję kształ ce nia

na „kie run ku za ma wia nym” Bu dow nic two w ra mach Pro gra mu Ope ra cyj ne go Ka pi tał Ludz ki, fi nan so wa ne go przez Eu ro pej ski Fun dusz Spo łecz ny

(pod dzia ła nie 4.1.2).

W ofer cie edu ka cyj nej zna la zły się na stę pu ją ce dzia ła nia:

– sty pen dia w wy so ko ści 1000 zł mie sięcz nie dla naj lep szych stu den tów (połowa rocznika),

– za ję cia wy rów naw cze z ma te ma ty ki,

– do dat ko we atrak cyj ne za ję cia dy dak tycz ne,

– za ję cia (wy jaz dy) po glą do we w no wo cze snych za kła dach pro duk cyj nych zwią za nych z bra nżą bu dow la ną,

– uroz ma ico ny pro gram sta ży stu denc kich.

W ro ku akad. 2010/2011 Uczel nia bę dzie rów nież apli ko wa ła o do fi nan so wa nie stu diów w ra mach „kie run ków za ma wia nych”.

• W 2010 ro ku – w ra mach Pro gra mu Ope ra cyj ne go Ka pi tał Ludz ki, fi nan so wa ne go przez Eu ro pej ski Fun dusz Spo łecz ny (pod dzia ła nie 4.1.1) – WSE iZ

roz po czę ła re ali za cję pro jek tu pt. Pro gram roz wo ju Wy ższej Szko ły Eko lo gii i Za rzą dza nia w War sza wie, uru cha mia jąc trzy no we spe cjal no ści i mo dy -

fi ku jąc jed ną na dwóch kie run kach ar chi tek to nicz nych, któ re w zna czą cy spo sób zwięk szą war tość ab sol wen tów na ryn ku pra cy:

– na kie run ku Ar chi tek tu ra i Urba ni sty ka spe cjal no ści: Ar chi tek tu ra oraz Urba ni sty ka (za kres te ma tycz ny ist nie ją cej już spe cjal no ści zo stał po sze rzo ny

o projek to wa nie wir tu al nych miast i osie dli przy uży ciu pro gra mu ty pu CAD),

– na kie run ku Ar chi tek tu ra Kra jo bra zu spe cjal no ści: Pro jek to wa nie kra jo bra zu wie lo funk cyj ne go oraz Pro jek to wa nie kra jo bra zu o funk cji re kre acyj nej.

Więk szość za jęć od by wać się bę dzie w no wo cze snej Pra cow ni Pro jek to wa nia Wir tu al ne go Obiek tu Bu dow la ne go i Kra jo bra zu, wy po sa żo nej w sprzęt kom -

pu te ro wy i opro gra mo wa nie, m.in. kom pu te ry Ap ple iMac Co re 2 Duo, ta ble ty gra ficz ne, ma ni pu la to ry 3D, pro gram Stu dio 3DMax. Stu den ci bę dą mo gli

uczest ni czyć w spe cjal nie przy go to wa nym pro gra mie sta ży w za kła dach pra cy, jak rów nież sko rzy stać z do radz twa psy cho lo ga pra cy i praw ni ka.

Do fi nan so wa nie spe cjal no ści z fun du szy UE wpły nie na ob ni żkę cze sne go na III i IV ro ku dla stu den tów, którzy zakwalifikowali się do udziału

w projekcie (do bre wy ni ki w na uce).

9


WYDZIAŁ ARCHITEKTURY

W Pol sce tyl ko je d na uczel nia łą czy

czte ry kie run ki stu diów zwią za ne

z pro jek to wa niem i re ali za cją dzieł

ar chi tek to nicz nych w prze strze ni:

Ar chi tek tu rę i Urba ni sty kę,

Ar chi tek tu rę Kra jo bra zu,

Ar chi tek tu rę Wnętrz,

Bu dow nic two

w ra mach jed ne go wy dzia łu.

To WSE iZ.

Szcze gó ło we in for ma cje o kie run kach

stu diów znaj du ją się na stro nie

in ter ne to wej www.wse iz.pl


ARCHITEKTURA I URBANISTYKA

IN ŻY NIER ARCHITEKT – studia I stopnia

Stu den ci na tym kie run ku otrzy mu ją przy go to wa nie z za kre su kształ to wa -

nia śro do wi ska prze strzen ne go ze szcze gól nym uwzględ nie niem pro jek to -

wa nia ar chi tek to nicz ne go i urba ni stycz ne go. Stu dia in ży nier skie obej mu ją

teo re tycz ne i prak tycz ne aspek ty kształ ce nia oraz pro wa dzą do zdo by cia

przez ab sol wen tów wie lu spe cy ficz nych umie jęt no ści, m.in. ta kich jak: zdol -

ność two rze nia pro jek tów ar chi tek to nicz nych, zro zu mie nia re la cji po mię -

dzy ludź mi a bu dyn kiem oraz po mię dzy bu dyn ka mi i oto cze niem,

zro zu mie nia pro jek tu struk tu ral ne go, pro ble mów kon struk cyj nych i in ży nier -

skich zwią za nych z pro jek to wa niem bu dyn ków, a ta kże od po wied niej zna -

jo mo ści eko no mii, za rzą dza nia, prze pi sów i pro ce dur. Przy go to wu ją

do pra cy w pla no wa niu urba ni stycz nym, w pro jek to wa niu obiek tów ar chi -

tek to nicz nych wraz z ich oto cze niem, w wy ko naw stwie bu dow la nym oraz

słu żbach in we stor skich.

Na kie run ku re ali zo wa ne są dwie spe cjal no ści:

– AR CHI TEK TU RA,

– URBA NI STY KA.

Stu den ci spe cjal no ści Ar chi tek tu ra po głę bia ją wie dzę i umie jęt no ści z za -

kre su pro jek to wa nia obiek tów ar chi tek to nicz nych, zwłasz cza obiek tów

o zło żo nych funk cjach ska li ze szcze gól nym uwzględ nie niem re la cji z oto -

cze niem. Do sko na lą umie jęt no ści two rze nia ar chi tek tu ry o wy ra zi stym cha -

rak te rze zwią za nym ści śle z pro gra mem i miej scem, po sze rza jąc

jed no cześ nie wie dzę te ma tycz ną o ró żne for my ar chi tek tu ry i za gad nie nia

ar chi tek to nicz no bu dow la ne, kon struk cyj ne, in sta la cyj ne i ko mu ni ka cyj ne

oraz re wa lo ry za cji obiek tów. W ra mach spe cjal no ści do głęb niej roz wią zy -

wa ne są pro ble my ada pta cji, mo der ni za cji i re kon struk cji po je dyn czych bu -

dyn ków i bu dow li oraz ze spo łów urba ni stycz nych.

W ra mach spe cjal no ści Urba ni sty ka stu den ci po sze rza ją warsz tat urba ni -

stycz ny, po zwa la ją cy na two rze nie ła du prze strzen ne go i po głę bie nie umie -

jęt no ści kształ to wa nia kom po zy cji prze strzen nej. Ab sol went przy go to wa ny

jest do twór czej pra cy pro jek to wej, obej mu ją cej pe łen za kres kształ to wa nia

prze strze ni zur ba ni zo wa nej, od kom plek sów urba ni stycz nych, obej mu ją -

cych za go spo da ro wa nie wy bra nych prze strze ni miej skich, po ob sza ry obej -

mu ją ce te ry to ria miast i gmin. Po sia da umie jęt ność pro fe sjo nal ne go

re da go wa nia do ku men ta cji pla ni stycz nej, ko or dy no wa nia pro ce su uzgad -

nia nia pro jek tów, w tym sto so wa nia prze pi sów i pro ce dur zwią za nych

z opra co wa niem pro jek tów i pla nów.

11


ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU

IN ŻY NIER ARCHITEKT KRAJOBRAZU – studia I stopnia

Stu den ci na kie run ku Ar chi tek tu ra Kra jo bra zu otrzy mu ją przy go to wa nie

z za kre su kształ to wa nia kra jo bra zu, ze szcze gól nym uwzględ nie niem:

pro jek to wa nia, urzą dza nia i pie lę gno wa nia obiek tów ar chi tek tu ry kra jo -

bra zu. Stu dia in ży nier skie na kie run ku Ar chi tek tu ra Kra jo bra zu da ją pod -

sta wę do wy ko ny wa nia opra co wań pro jek to wych oraz ba daw czych.

Ab sol wen ci te go kie run ku mo gą być za trud nie ni za rów no w fir mach pro -

jek to wych i pro jek to wo-wy ko naw czych w ra mach tzw. wol ne go za wo du,

jak i w jed nost kach zwią za nych bez po śred nio z bu do wą i pie lę gno wa -

niem obiek tów ar chi tek tu ry kra jo bra zu, gdzie wy ko rzy stu ją w prak ty ce

zdo by tą wie dzę.

Na kie run ku re ali zo wa ne są dwie spe cjal no ści:

– PRO JEK TO WA NIE KRA JO BRA ZU O FUNK CJI RE KRE ACYJ NEJ,

– PRO JEK TO WA NIE KRA JO BRA ZU WIE LO FUNK CYJ NE GO.

Spe cjal ność Pro jek to wa nie kra jo bra zu o funk cji re kre acyj nej uwzględ nia

współ cze sne for my wy po czyn ku i re kre acji, ści śle zin te gro wa ne z ty pem

kra jo bra zu. Ar chi tekt kra jo bra zu, po sze rza jąc wie dzę z za kre su pro jek to -

wa nia na tej spe cjal no ści, bę dzie w peł ni przy go to wa ny do ara nża cji prze -

strzen nej i pro gra mo wej obiek tów wy po czyn ko wych, a ta kże do wska za nia

tech nik i tech no lo gii oraz pie lę gna cji tych te re nów.

Stu den ci spe cjal no ści Pro jek to wa nie kra jo bra zu wie lo funk cyj ne go otrzy -

mu ją wie dzę na te mat kra jo bra zu i obiek tów ar chi tek tu ry kra jo bra zu o funk -

cji głów nej in nej niż wy po czyn ko wa. Wy po czy nek mo że tu sta no wić funk cję

uzu peł nia ją cą, nie ko li du ją cą z funk cją głów ną (usłu go wą, pro duk cyj ną czy

ochron ną). Zdo by ta wie dza po zwo li na głęb sze ro zu mie nie za sad go spo -

da ro wa nia prze strze nią, wspo ma ga ją cych funk cję głów ną oraz dobór sto -

so wnych tech ni k, tech no lo gi bu do wy i pie lę gna cji kra jo bra zu, a także

zlo ka li zo wa nych tu obiek tów i urzą dzeń.

12


ARCHITEKTURA WNĘTRZ

LICENCJAT – studia I stopnia

Ab sol wen ci na kie run ku Ar chi tek tu ra wnętrz przy go to wy wa ni są do sa mo -

dziel nej i ze spo ło wej pra cy w dzie dzi nie pro jek to wa nia, wy po sa ża nia wnętrz

oraz nada wa nia im wy ra zu pla stycz ne go. Stu dia na tym kie run ku obej mu ją

sze ro ki za kres przed mio tów zwią za nych z bu dow nic twem i ar chi tek tu rą, ze

szcze gól nym uwzględ nie niem związ ków tych dzie dzin z kształ ce niem w za -

kre sie sztuk pięk nych. Ob sza ry wie dzy i umie jęt no ści ab sol wen ta obej mu ją

two rze nie pro jek tów wnętrz o wy so kiej ja ko ści. W ra mach pro ce su na ucza -

nia stu den ci wdro że ni zo sta ją do spro sta nia dy na micz nie roz wi ja ją ce mu się

ryn ko wi z uwzględ nie niem wszyst kich eu ro pej skich stan dar dów i norm.

Na kie run ku re ali zo wa ne są dwie spe cjal no ści:

– PRO JEK TO WA NIE WNĘTRZ,

– PRO JEK TO WA NIE ME BLA.

Stu diu ją cy na spe cjal no ści Pro jek to wa nie wnętrz po głę bia ją wie dzę z za -

kre su pro jek to wa nia ca ło ścio we go, któ re go isto tą jest pod po rząd ko wa nie

bra nż jed no li te mu ce lo wi ja ko ści dzie ła. Studiujący ugruntowują wie dzę

z za kre su środ ków okre śla ją cych i sta no wią cych o ja ko ści wnętrz wraz z ich

kon kret nym wy po sa że niem. Uwzględ nia jąc ka no ny do bre go pro jek to wa -

nia na by wa ją dal szych umie jęt no ści ro zu mie nia isto ty po trzeb ini cju ją cych

dzie ło, wła ści we go za sto so wa nia uży tych ma te ria łów i tech nik oraz wią -

za nia po trzeb użyt ko wych i tre ści wi zu al nych obiek tu w do sko na łą jed ność.

Stu den ci spe cjal no ści Pro jek to wa nie me bla na by wa ją dal szych zdol no ści

roz wią zy wa nia pro ble mów funk cjo nal nych, er go no micz nych i for mal nych,

zwią za nych z or ga ni zo wa niem prze strze ni miesz ka nio wej przy jed no cze -

snym na by wa niu umie jęt no ści pro jek to wa nia wy po sa że nia w sprzę ty i me -

ble speł nia ją ce wy mo gi użyt ko we, es te tycz ne, tech no lo gicz ne i eko lo gicz ne.

Ab sol wen ci tej spe cjal no ści po sia da ją peł ną świa do mość łą cze nia funk cji,

ma te ria łu i kon struk cji pro jek to wa ne go me bla w jed ną for mę o za mie rzo -

nym in te re su ją cym wy ra zie pla stycz nym.

13


BUDOWNICTWO

INŻYNIER – studia I stopnia

Stu den ci na kie run ku Bu dow nic two otrzy mu ją przy go to wa nie z za kre su pro -

jek to wa nia, wzno sze nia i utrzy ma nia bu dyn ków oraz bu dow li in ży nier skich.

Stu dia in ży nier skie na kie run ku Bu dow nic two obej mu ją teo re tycz ne oraz

prak tycz ne aspek ty kształ ce nia w za kre sie in ży nie rii lą do wej. Stu den ci zdo -

by wa ją mię dzy in ny mi wie dzę z za kre su pro jek to wa nia obiek tów bu dow -

la nych i kon struk cji in ży nier skich, za sad fi zy ki bu dow li i sto so wa nych

tech no lo gii, prze pi sów bu dow la nych, pro ce dur re ali za cji bu dyn ków, jak

i za sad or ga ni za cji prze my słu bu dow la ne go.

Na kie run ku Bu dow nic two pro po nu je my stu dia w za kre sie trzech spe cjal no ści:

– AR CHI TEK TU RA W BU DOW NIC TWIE,

– ENER GO OSZ CZĘD NE TECH NO LO GIE W BU DOW NIC TWIE,

– ZA RZĄ DZA NIE PRO DUK CJĄ W BU DOW NIC TWIE.

Ab sol went spe cjal no ści Ar chi tek tu ra w bu dow nic twie po sia da ele men tar ną

wie dzę z za kre su: hi sto rii i teo rii ar chi tek tu ry oraz urba ni sty ki, jak rów nież

pro jek to wa nia ar chi tek to nicz ne go i urba ni stycz ne go. Po sia da umie jęt no ści

gro ma dze nia in for ma cji, kształ to wa nia śro do wi ska czło wie ka zgod nie z je go

po trze ba mi użyt ko wy mi – z uwzględ nie niem osób nie peł no spraw nych. Po tra -

fi two rzyć pro jek ty speł nia ją ce wy ma ga nia es te tycz ne, użyt ko we i tech nicz ne.

Ab sol went spe cjal no ści Ener go osz częd ne tech no lo gie w bu dow nic twie jest

przy go to wa ny do pro jek to wa nia i wzno sze nia bu dyn ków ener go osz częd nych.

Po tra fi wy ko rzy sty wać mo żli wo ści ener ge ty ki od na wial nej w bu dyn kach oraz

zna tech nicz ne mo żli wo ści wy ko rzy sta nia ener gii od na wial nych, głów nie

w kon tek ście za sto so wa nia tych źró deł w bu dow nic twie.

Ab sol went spe cjal no ści Za rzą dza nie pro duk cją w bu dow nic twie po sia da

pod sta wo wą wie dzę z za kre su na uk o za rzą dza niu i na uk po krew nych do -

ty czą cych isto ty, pra wi dło wo ści i pro ble mów funk cjo no wa nia przed się -

biorstw bu dow la nych. Po sia da umie jęt no ści roz po zna wa nia,

dia gno zo wa nia i roz wią zy wa nia pro ble mów go spo da ro wa nia za so ba mi

ludz ki mi, rze czo wy mi, fi nan so wy mi i in for ma cja mi w pro ce sie bu dow la -

nym. Ab sol went po sia da umie jęt no ści sku tecz ne go ko mu ni ko wa nia się, ne -

go cjo wa nia i pra cy w ze spo le.

14


WZORNICTWO (DESIGN) w przygotowaniu

LICENCJAT – studia I stopnia

W ra mach te go kie run ku Uczel nia pro wa dzić bę dzie dwa pro fi le kształ ce nia:

– PRO JEK TO WA NIE PRO DUK TU,

– PRO JEK TO WA NIE KO MU NI KA CJI WI ZU AL NEJ.

Zdo by ta wie dza ogól na i za wo do wa, roz wój in dy wi du al ne go po ten cja łu twór cze go, utrwa le nie sys te mu war to ści hu ma ni stycz nych po zwo lą ab sol wen to wi

wy ko ny wać pra cę w za kre sie pro jek to wa nia wzor nic twa i ko mu ni ka cji wi zu al nej.

Pro fil kształ ce nia: Pro jek to wa nie pro duk tu umo żli wia ab sol wen tom za rów no zaj mo wa nie się ma so wy mi wy ro ba mi ryn ko wy mi i współ pra cę z przed się bior -

stwa mi pro duk cyj ny mi i fir ma mi de si gner ski mi, po dej mo wa nie pro ble mów wa żkich spo łecz nie z ob sza rów pro jek to wa nia po zo sta ją cych po za ryn kiem, jak

i two rze nie obiek tów uni ka to wych.

Dru gi pro fil kształ ce nia: Pro jek to wa nie ko mu ni ka cji wi zu al nej obej mo wać bę dzie iden ty fi ka cję firm i in sty tu cji, za gad nie nia prze ka zu spo łecz ne go oraz

pro jek to wa nie opa ko wań. Ukoń cze nie te go pro fi lu po zwo li ab sol wen tom na pra cę w ze spo łach pro jek to wych, agen cjach re kla mo wych, re dak cjach i wy -

daw nic twach, a ta kże sa mo dziel ne upra wia nie za wo du.

15


WYDZIAŁ EKOLOGII

Szcze gó ło we in for macje o kierunkach

studiów prowadzonych na Wydziale Ekologii znajdują

się na stronie internetowej

www.wseiz.pl


OCHRONA ŚRODOWISKA

IN ŻY NIER – studia I stopnia, MAGISTER INŻYNIER – studia II stopnia

Stu dia na kie run ku Ochro na Śro do wi ska ma ją cha rak ter in ter dy scy pli nar -

ny i łą czą zdo by wa nie ogól nej wie dzy z za kre su na uk eko no micz nych z na -

uka mi przy rod ni czy mi, eko lo gicz ny mi i le śny mi. Na kie run ku re ali zo wa nych

jest sześć spe cjal no ści:

• OCHRO NA PRZY RO DY I KRA JO BRA ZU,

• ZA RZĄ DZA NIE OCHRO NĄ ŚRO DO WI SKA,

• OCHRO NA WÓD I ZA GO SPO DA RO WA NIE OD PA DÓW ,

• OD NA WIAL NE ŹRÓ DŁA ENER GII,

• KSZTAŁ TO WA NIE KRA JO BRA ZU (tyl ko dla ab sol wen tów stu diów pierw -

sze go stop nia kie run ku Ar chi tek tu ra Kra jo bra zu),

• TU RY STY KA EKO LO GICZ NA*.

Na si ab sol wen ci uzna wa ni są za jed nych z naj lep szych w kra ju

„ochro nia rzy śro do wi ska”.

*MIĘ DZY WY DZIA ŁO WE SPECJALNOŚCI W ZA KRE SIE TU RY STY KI (patrz str. 25)

Spe cjal ność Ochro na przy ro dy i kra jo bra zu (stu diaIiIIstop nia)

Pro gram stu diów na tej spe cjal no ści przy go to wu je stu den tów do czyn nej ochro ny

śro do wi ska przy rod ni cze go i kształ to wa nia kra jo bra zu, a ta kże pro jek to wa -

nia i za go spo da ro wy wa nia ob sza rów o wy so kich wa lo rach przy rod ni czych.

W ra mach spe cjal no ści pro wa dzo ne są po nad to za ję cia z ar chi tek tu ry kra jo -

bra zu, ochro ny obiek tów kul tu ro wo -przy rod ni czych, ob sza rów le śnych i rol ni -

czych oraz in nych sfer zwią za nych z go spo dar ką prze strzen ną. Du żo miej sca

zaj mu je pro ble ma ty ka ubo że nia ró żno rod no ści bio lo gicz nej na świe cie i w Pol -

sce, łącz nie ze skut ka mi eko no micz ny mi i spo łecz ny mi te go zja wi ska.

Spe cjal ność Za rzą dza nie ochro ną śro do wi ska (stu diaIiIIstop nia)

Pro gram stu diów na tej spe cjal no ści zo stał tak opra co wa ny, aby za pew nić

ab sol wen tom kwa li fi ka cje od po wia da ją ce wy ma ga niom ryn ku Unii Eu ro -

pej skiej i mo żli wo ści pod ję cia atrak cyj nej pra cy. Stu dia na tej spe cjal no ści

da ją wie dzę i prak tycz ne umie jęt no ści w za kre sie opra co wy wa nia pro gra -

mów zrów no wa żo ne go roz wo ju re gio nów, po wia tów i gmin. W ra mach

tej spe cjal no ści stu den ci zdo by wa ją umie jęt no ści do ko ny wa nia ocen eko -

no micz nej efek tyw no ści przed się wzięć w ochro nie śro do wi ska oraz wie -

dzę umo żli wia ją cą po dej mo wa nie dzia łal no ści go spo dar czej w sek to rze

pro duk cji i usług o cha rak te rze mar ke tin go we go sza co wa nia ryn ku dóbr

i usług eko lo gicz nych.

17


OCHRONA ŚRODOWISKA

IN ŻY NIER – studia I stopnia, MAGISTER INŻYNIER – studia II stopnia

Spe cjal ność Ochro na wód i za go spo da ro wa nie od pa dów (stu diaIiIIstop nia)

Za kres za jęć au dy to ryj nych, pro jek to wych i la bo ra to ryj nych z go spo dar ki od -

pa do wej obej mu je pod sta wy i re gu ły funk cjo no wa nia tej go spo dar ki, ró żne

me to dy uty li za cji i uniesz ko dli wia nia przy rod ni cze go i tech nicz ne go użyt ko -

wa nia od pa dów oraz od dzia ły wa nie obiek tów go spo dar ki od pa do wej

na śro do wi sko. Uczel nia du żą wa gę przy wią zu je do bez po śred nie go za po -

zna nia się stu den tów z urzą dze nia mi i tech no lo gią obiek tów go spo dar ki od -

pa do wej, stąd za ję cia te re no we pro wa dzo ne są w kom po stow niach,

spa lar niach, oczysz czal niach ście ków, se gre ga to row niach i skła do wi skach

od pa dów. Z za kre su ochro ny wód stu den ci po zna ją pro ble ma ty kę za nie czysz -

czeń wód po wierzch nio wych i pod ziem nych, sys te my ochro ny wód przed za -

nie czysz cze nia mi, go spo dar kę wod ną, a ta kże me to dy oczysz cza nia ście ków.

Spe cjal ność Od na wial ne źró dła ener gii (stu dia I stop nia)

Ce lem spe cjal no ści jest prze ka za nie stu den tom, przy szłym pra cow ni kom

prze my słu, ad mi ni stra cji sa mo rzą do wej i cen tral nej, in sty tu cji fi nan so wych

i in nych, kom plek so wej wie dzy nt. sek to ra ener ge ty ki od na wial nej

i po ka za nie w spo sób prak tycz ny i zo biek ty wi zo wa ny tech nicz nych mo żli -

wo ści i kie run ków biz ne so wych roz wo ju ryn ku ener gii elek trycz nej, cie pła

i bio pa liw pro du ko wa nych z od na wial nych za so bów ener gii. Pro gram stu -

diów obej mu je za gad nie nia tech nicz ne i lo ka li za cyj ne zwią za ne z wdra ża -

niem in we sty cji, do ty czą cych ka żde go z naj wa żniej szych ro dza jów

od na wial nych źró deł ener gii w Pol sce wraz z to wa rzy szą cy mi za gad nie nia mi

ho ry zon tal ny mi zwią za ny mi z pla no wa niem ener ge tycz nym i prze strzen nym,

fi nan so wa niem, eko no mi ką, pra wem i ryn kiem.

Spe cjal ność Kształ to wa nie kra jo bra zu (stu dia II stop nia)

Stu dia II stop nia na tej spe cjal no ści obej mu ją teo re tycz ne i prak tycz ne aspek -

ty kształ to wa nia i ochro ny obiek tów ar chi tek tu ry kra jo bra zu. Naj wa żniej -

szym ce lem tej spe cjal no ści jest wy kształ ce nie spe cja li stów w za kre sie

ar chi tek tu ry kra jo bra zu ob sza rów chro nio nych, kul tu ro wych oraz zde gra do -

wa nych. Po nad to ab sol wen ci zdo bywają wie dzę i umie jęt no ści pla no wa nia,

urzą dza nia i pie lę gna cji te re nów zie lo nych. Spe cjal ność prze zna czo na jest

dla ab sol wen tów kie run ku Ar chi tek tu ra Kra jo bra zu.

18


ZDROWIE PUBLICZNE

LICENCJAT – studia I stopnia

Naj wa żniej szą przy czy ną za gro że nia ludz kie go zdro wia są ró żne za nie -

czysz cze nia śro do wi ska wy wo ła ne dzia łal no ścią czło wie ka.

Na kie run ku re ali zo wa ne są dwie spe cjal no ści:

• ZA RZĄ DZA NIE OCHRO NĄ ZDRO WIA,

• ZDRO WIE I ŚRO DO WI SKO.

Ab sol went kie run ku Zdro wie Pu blicz ne bę dzie po sia dał wie dzę z za kre su

na uk spo łecz nych, na uk eko no micz nych, na uk do ty czą cych za rzą dza nia,

a ta kże ochro ny śro do wi ska i rów no cze śnie – bar dzo du żą wie dzę me -

dycz ną. W cza sie stu diów po zna pro ble my zdro wia pu blicz ne go i opie ki

zdro wot nej w Pol sce, a ta kże w po zo sta łej czę ści Unii Eu ro pej skiej. Po zy -

ska umie jęt no ści roz po zna wa nia i mo ni to ro wa nia za gro żeń bio lo gicz nych,

śro do wi sko wych, de mo gra ficz nych, psy cho lo gicz nych, wy stę pu ją cych

w zbio ro wo ści ludz kiej, a przede wszyst kim tam, gdzie ry zy ko pojawienia

się ta kich za gro żeń jest pod wy ższo ne z uwa gi na ró żne pa to lo gie. Ce lem

stu diów jest ta kże na by cie umie jęt no ści oce nia nia sta nu sa ni tar no -epi de -

mio lo gicz ne go spo łe czeń stwa i śro do wi ska, a ta kże re ali zo wa nia pro gra -

mów pro fi lak ty ki i pro mo cji zdro wia w za kła dach pra cy, gmi nach,

szko łach i szpi ta lach.

W efek cie ab sol went po wi nien umieć w pro fe sjo nal ny spo sób za pew nić

opie kę prze wle kle cho rym, do tknię tym nie peł no spraw no ścią i pa to lo gia -

mi, wdra żać pro jek ty mię dzy na ro do we i kra jo we do ty czą ce po li ty ki zdro -

wot nej, a ta kże za rzą dzać ochro ną zdro wia w śro do wi skach lo kal nych

inawy ższych szcze blach ad mi ni stra cji zdro wia pu blicz ne go.

Ab sol went kie run ku Zdro wie Pu blicz ne to kom pe tent na oso ba do zaj mo wa -

nia kie row ni czych sta no wisk w za kre sie za rzą dza nia w za kła dach opie ki

zdro wot nej i in sty tu cjach pań stwo wych, sa mo rzą do wych, pu blicz nych i nie -

pu blicz nych, zaj mu ją cych się re ali za cją świad czeń zdro wot nych oraz pro -

mo cją i ochro ną zdro wia.

19


Na kie run ku re ali zo wa ne są trzy spe cjal no ści:

• EDUKACJA ARTYSTYCZNA,

• EDUKACJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI,

• EDUKACJA PRZYRODNICZA.

EDUKACJA TECHNICZNO-INFORMATYCZNA

IN ŻY NIER – studia I stopnia

Ab sol went stu diów pierwszego stopnia na kie run ku Edu ka cja Tech nicz no -In for ma tycz na otrzy mu je ty tuł

za wo do wy in ży nie ra. Kształ ce nie w ra mach in ter dy scy pli nar ne go tech nicz no -hu ma ni stycz ne go kie run -

ku stu diów po zwa la na po łą cze nie wie dzy z dzie dzi ny tech ni ki oraz in for ma ty ki (zwłasz cza kom pu te ro -

we go wspo ma ga nia prac in ży nier skich, na uko wo -ba daw czych i pro ce su dy dak tycz ne go)

z pod sta wo wym przy go to wa niem w za kre sie pe da go gi ki, psy cho lo gii, so cjo lo gii i za rzą dza nia za so ba -

mi ludz ki mi w róż nych ga łę ziach prze my słu, ad mi ni stra cji go spo dar czej oraz na uce.

Ab sol wen ci mo gą zna leźć za trud nie nie głów nie ja ko: na uczy cie le przedmiotów z zakresu plastyki,

przed mio tów tech nicz nych i in for ma tycz nych w szko łach pod sta wo wych, gim na zjach, szko łach po -

nad gim na zjal nych oraz ad mi ni stra to rzy i oso by ob słu gu ją ce szkol ne sys te my in for ma tycz ne, a tak że

pro gra mi ści two rzą cy szkol ne po mo ce dy dak tycz ne wspo ma ga ne kom pu te ro wo.

20


WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA

Stawiamy na praktykę.

Dajemy wykształcenie łączące wiedzę

ekonomiczną i menedżerską z techniką

Szczegółowe informacje o kierunkach

studiów prowadzonych na wydziale

Zarządzania znajdują się na stronie

internetowej www.wseiz.pl


ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

IN ŻY NIER – studia I stopnia

Na kie run ku Za rzą dza nie i In ży nie ria Pro duk cji pro wa dzo ne są sied mio -

se me stral ne stu dia I stop nia (in ży nier skie).

Na tym kie run ku ofe ru je my trzy spe cjal no ści:

• BEZ PIE CZEŃ STWO I HI GIE NA PRA CY,

• LO GI STY KA, TRANS PORT I EKS PLO ATA CJA SA MO CHO DÓW,

• ZA RZĄ DZA NIE PRZED SIĘ BIOR STWEM I IN ŻY NIE RIA ŚRO DO WI SKA.

W no wo cze snym przed się bior stwie co raz więk szą wa gę przy kła da się

do wa run ków pra cy i jej or ga ni za cji. Cho dzi nie tyl ko o prze strze ga nie

prze pi sów z zakresu bhp, ale i o two rze nie ta kich wa run ków pra cy, któ re

pod no szą jej wy daj ność i sta no wią sil ny czyn nik mo ty wa cyj ny. Ko niecz na

jest zna jo mość za rów no or ga ni za cyj no -praw nej, jak i tech nicz nej stro ny

te go za gad nie nia. Wie dzę i umie jęt no ści w tych dziedzinach uzy skasz stu -

diu jąc spe cjal ność Bez pie czeń stwo i hi gie na pra cy.

Spe cjal ność Za rzą dza nie przed się bior stwem i in ży nie ria śro do wi ska

da je du ży za sób wie dzy i umie jęt no ści z za kre su na uk eko no micz nych, ze

szcze gól nym uwzględ nie niem za gad nień do ty czą cych ska li po je dyn czej fir my.

Wie dza ta po łą czo na jest z wia do mo ścia mi z za kre su me tod i tech no lo gii

ochro ny śro do wi ska. Wciąż po więk sza ją ce się zna cze nie pro ble ma ty ki eko -

lo gicz nej w go spo dar ce bę dzie po wo do wać po pyt na spe cja li stów z tej dzie -

dzi ny, ta kże w ma łych i śred nich przed się bior stwach, gdzie nie ma mo żli wo ści

stwo rze nia od ręb nej ko mór ki ochro ny śro do wi ska.

Lo gi sty ka, trans port i eks plo ata cja sa mo cho dów to spe cjal ność dla tych,

któ rzy pra gną po znać za sa dy lo gi sty ki za opa trze nia i dys try bu cji oraz or ga -

ni za cji trans por tu, nie tyl ko sa mo cho do we go, ale ta kże lot ni cze go, szy no -

we go i wod ne go. Efek tyw ne za rzą dza nie trans por tem na bie ra szcze gól nej

wa gi w związ ku z pro ce sem glo ba li za cji go spo dar ki, zaś po ło że nie na sze -

go kra ju w eu ro pej skiej sie ci trans por to wej sprzy ja roz wo jo wi usług lo gi -

stycz nych i trans por tu tran zy to we go, co zapewnia atrak cyj ne miej sca pra cy

dla ab sol wen tów tej spe cjal no ści. Szcze gól ną uwa gę przy wią za no do or ga -

ni za cyj nych i tech nicz nych aspek tów użyt ko wa nia ta bo ru sa mo cho do we go.

Za po trze bo wa nie na ab sol wen tów tej spe cjal no ści wy ka zu ją za rów no fir my

lo gi stycz ne, trans por to we, przed się bior stwa pro duk cyj ne i usłu go we, jak

i przed się bior stwa pro wa dzą ce na pra wy i re mon ty sa mo cho dów.

22


ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

MAGISTER INŻYNIER – studia II stopnia

O przyjęcie na stu dia II stop nia na kie run ku Za rzą dza nie i In ży nie ria Pro duk -

cji mo gą ubiegać się oso by, któ re po sia da ją już dy plom wy ższej uczel ni i ty -

tuł za wo do wy – li cen cja ta, in ży nie ra, a na wet ma gi stra in ne go kie run ku.

Ab sol wen ci stu diów in ży nier skich sied mio se me stral nych mo gą uzy skać ma gi -

ste rium po 3 se me strach stu diów dru gie go stop nia, po zo sta łych obo wią zu je

do dat ko wy se mestr uzu peł nia ją cy. Stu dia trzy se me stral ne roz po czy na ją się

w mar cu 2010 i 2011 ro ku, a se mestr uzu peł nia ją cy we wrze śniu 2010 ro ku.

Spe cjal no ści:

• TECH NI KA ME DYCZ NA,

• ZA RZĄ DZA NIE PRZED SIĘ BIOR STWEM PRO DUK CYJ NYM,

• IN FRA STRUK TU RA TU RY STYCZ NA*.

*MIĘ DZY WY DZIA ŁO WE SPECJALNOŚCI W ZA KRE SIE TU RY STY KI (patrz str. 25)

Współ cze sna Tech ni ka me dycz na to zbiór me tod, na rzę dzi i apa ra tu ry

o du żej zło żo no ści i nie zwy kle wy so kich kosz tach pro duk cji i eks plo ata cji.

W wa run kach po stę pu ją ce go uryn ko wie nia opie ki zdro wot nej, ra cjo nal ne

za rzą dza nie ty mi za so ba mi sta je się klu czo wym czyn ni kiem suk ce su pla -

có wek ochro ny zdro wia, a ta kże ta kich przed się biorstw, jak ho te le „spa” czy

ga bi ne ty od no wy bio lo gicz nej. Pro gram tej spe cjal no ści jest do sto so wa ny

przede wszyst kim do po trzeb ab sol wen tów ta kich kie run ków jak: zdro wie

pu blicz ne, fi zjo te ra pia, pie lę gniar stwo i ko sme to lo gia.

Oso by, któ re pra gną po głę bić wie dzę me ne dżer ską i mar ke tin go wą, nie

za wę ża jąc jej do kon kret ne go sek to ra go spo dar ki, bę dą za pew ne naj bar -

dziej za in te re so wa ne spe cjal no ścią, na któ rej po zna ją, jak pro wa dzić Za -

rzą dza nie przed się bior stwem pro duk cyj nym lub świad czą cym usłu gi

tech nicz ne. Dzię ki niej po głę bią swe umie jęt no ści z za kre su za gad nień eko -

no micz nych, or ga ni za cyj nych i praw nych.

23


ZARZĄDZANIE

LICENCJAT – studia I stopnia

Na kierunku Zarządzanie oferujemy cztery specjalności:

• GRAFIKA KOMPUTEROWA I PROMOCJA INTERNETOWA,

• MARKETING POLITYCZNY,

• MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI EKONOMICZNE,

• USŁUGI GASTRONOMICZNE I DIETETYKA*,

• ZARZĄDZANIE W TURYSTYCE I REKREACJI*.

*MIĘ DZY WY DZIA ŁO WE SPECJALNOŚCI W ZA KRE SIE TU RY STY KI (patrz str. 25)

Grafika komputerowa i promocja internetowa to specjalność, której

absolwenci będą potrafili wykorzystać Internet do działalności

gospodarczej, poprzez tworzenie atrakcyjnych serwisów, witryn i portali.

Celem studiów jest nauczenie stosowania technik komputerowych we

wszystkich działaniach marketingowych i menedżerskich, ze szczególnym

naciskiem na narzędzia promocyjne.

Mar ke ting po li tycz ny to spe cjal ność skie ro wa na do osób za in te re so wa -

nych te ma ty ką spo łecz ną i zja wi ska mi po li tycz ny mi, któ re pra gną uzy skać

wie dzę na te mat pro fe sjo nal ne go za rzą dza nia po li ty ką i struk tu ra mi pod -

mio tów po li tycz nych. Spe cjal ność ta po zwa la stu den tom zgro ma dzić

wszech stron ną wie dzę z za kre su so cjo tech ni ki, psy cho lo gii po li tycz nej

i spo łecz nej, ko mu ni ka cji po li tycz nej oraz kie ro wa nia ze spo ła mi ludz ki mi.

Spe cjal ność Mię dzy na ro do we sto sun ki eko no micz ne jest prze zna czo na

dla tych, któ rzy pra gną ak tyw nie dzia łać na ryn kach mię dzy na ro do wych,

przede wszyst kim eu ro pej skim, ale ta kże glo bal nym. Eu ro pe iza cja i glo ba -

li za cja na szej go spo dar ki są zja wi ska mi nie uchron ny mi, do któ rych przed -

się bior stwa po win ny się przy go to wać, mię dzy in ny mi po przez

po zy ski wa nie od po wied nio przy go to wa nych me ne dże rów.

Ab sol wen ci kie run ku Za rzą dza nie mo gą na na szej Uczel ni uzy skać ty tuł

ma gi stra in ży nie ra na kie run ku Za rzą dza nie i In ży nie ria Pro duk cji po ukoń -

cze niu czte ro se me stral nych stu diów II stop nia.

24


MIĘDZYWYDZIAŁOWE SPECJALNOŚCI W ZAKRESIE TURYSTYKI

LICENCJAT

MAGISTER INŻYNIER

Stu dia na spe cjal no ści Za rzą dza nie w tu ry sty ce i re kre acji są ukie run ko -

wa ne na po trze by tych osób, któ re pra gną od nieść suk ces w sfe rze dzia -

łal no ści go spo dar czej, zwią za nej z ak tyw nym wy ko rzy sty wa niem cza su

wol ne go. Ce lem stu diów jest przy go to wa nie osób, któ re znaj dą za trud -

nie nie w biu rach pod ró ży, pen sjo na tach, ho te lach, ośrod kach re kre acyj -

nych, w or ga ni za cjach i sto wa rzy sze niach tu ry stycz nych, or ga nach

sa mo rzą do wych, zaj mu ją cych się kształ to wa niem ofer ty tu ry stycz nej i re -

kre acyj nej w gmi nach, po wia tach i wo je wódz twach. Przy go tu ją również

do pro wa dze nia wła snej dzia łal no ści go spo dar czej, ta kże w za kre sie eko -

i agro tu ry sty ki.

Usłu gi ga stro no micz ne i die te ty ka. Sil ny roz wój usług ga stro no micz nych

zwią za ny jest z jed nej stro ny z roz wo jem bra nży tu ry stycz nej, z dru giej stro -

ny ze zmia ną przy zwy cza jeń ży wie nio wych. Co raz czę ściej spo ży wa my po -

sił ki „na mie ście”, czy to w trak cie prze rwy w pra cy, czy pod czas za ku pów

lub ko rzy sta nia z dóbr kul tu ry i re kre acji. Czy mu si być to kla sycz ny „fast

fo od”, tak czę sto uwa ża ny za nie ko rzyst ny dla zdro wia Mo że mo żna dać

da nie „fast”, któ re za ra zem za spo koi wy ma ga nia die te tycz ne A mo że „slow

fo od” mo żna po dać szyb ko Jak pro wa dzić bar szyb kiej ob słu gi i ja kich

środ ków mar ke tin go wych użyć, by na sza no wa re stau ra cja zo sta ła za li czo -

na do „exc lu si ve” Od po wie dzi na te py ta nia szu kaj cie, stu diu jąc spe cjal -

ność Usłu gi ga stro no micz ne i die te ty ka na kie run ku Za rzą dza nie.

Tu ry sty ka eko lo gicz na to nie tyl ko mod ne ha sło, to od po wiedź na po trze -

bę har mo nij ne go roz wo ju bra nży tu ry stycz nej, zgod ne go z wy ma ga nia mi

ochro ny śro do wi ska. Bez osią gnię cia tej har mo nii tu ry sty kę cze ka głę bo ki

kry zys, bo wiem przy ja zne śro do wi sko to pod sta wo wy wa lor dla nie mal

wszyst kich współ cze snych tu ry stów. W ra mach tej spe cjal no ści na kie run -

ku Ochro na Śro do wi ska stu den ci za po zna ją się nie tyl ko z pod sta wo wy mi

za sa da mi ob słu gi ru chu tu ry stycz ne go, ta kże z or ga ni za cyj ny mi i tech no -

lo gicz ny mi me to da mi zmniej sza nia pre sji tu ry stycz nej na śro do wi sko i na -

rzę dzia mi mar ke tin go wy mi, dzię ki któ rym tu ry sty ka sprzy ja ją ca śro do wi sku

bę dzie atrak cyj na na ryn ku. Za pra sza my przede wszyst kim ab sol wen tów

kie run ku Tu ry sty ka i Re kre acja oraz Ochro na Śro do wi ska.

Spe cjal ność In fra struk tu ra tu ry stycz na, re ali zo wa na na kie run ku Za rzą -

dza nie i In ży nie ria Pro duk cji, jest szcze gól nie atrak cyj na dla osób, któ re

ukoń czy ły stu dia I stop nia na kie run ku Tu ry sty ka i Re kre acja, a ta kże Trans -

port, Bu dow nic two, Ar chi tek tu ra i Urba ni sty ka, Ar chi tek tu ra Kra jo bra zu

i po krew nych. Dzię ki stu diom na tej spe cjal no ści po zna my spe cy fi kę ta kich

obiek tów, jak: ho te le i pen sjo na ty, par ki, kor ty, bo iska, po la gol fo we, ba -

se ny, ką pie li ska, przy sta nie, szla ki tu ry stycz ne i wie le in nych, a ta kże or ga -

ni za cję ho te lar stwa, trans por tu tu ry stycz ne go, ga stro no mii, usług

roz ryw ko wych i re kre acyj nych.

25


STUDIA PODYPLOMOWE

Kierunki kształcenia

• BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

• GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI

• GOSPODARKA ZIELENIĄ MIEJSKĄ

• ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

Szczegółowe informacje o studiach podyplomowych można

uzyskać w Rektoracie WSEiZ lub pod numerem tel. 22 825 80 34/35.

Zapraszamy również na stronę internetową www.wseiz.pl

• POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI

• MANAGER KOSZTÓW BUDOWY

• WYCENA NIERUCHOMOŚCI

• ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI

• CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKÓW

– AUDYT ENERGETYCZNY

Stu dia podyplomowe prowadzone przy współpracy z Instytutem

Doradztwa Majątkowego.

Szczegółowe informacje:

tel. 22 499 61 22, 22 353 61 22, www.ryneknier.pl

26


• Najlepsza kadra naukowo-dydaktyczna

• Programy studiów dostosowane do rynku pracy i profesjonalnie

przygotowujące do wykonywania przyszłego zawodu

• Europejski System Transferu Punktów – ECTS

NASZE ATUTY

WSEiZ w liczbach:

3 wydziały • 10 kierunków • 31 specjalności • 300 osób kadry dydaktycznej • 700 przedmiotów • 4000 studentów • 9900 absolwentów

• Specjalistyczne laboratoria, klimatyzowane sale dydaktyczne i pracownie

z siecią wi-fi

• Biuro Karier pomagające studentom i absolwentom w znalezieniu pracy

• Biuro Współpracy Międzynarodowej koordynujące wymianę studentów

w ramach programu Erasmus

• Doskonale wyposażona Biblioteka wraz z

ponad 42 tys. woluminów

czytelnią, posiadająca

• Własna Oficyna Wydawnicza publikująca m.in. monografie, podręczniki

oraz czasopismo – „Wiadomości Uczelniane”

Urozmaicone życie studenckie:

• liczne koła naukowe

• aktywnie działający Samorząd Studencki

• galeria sztuki z pracami studentów i absolwentów

27


WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE

INFRASTRUKTURA

Uczel nia dys po nu je wła sny mi, no wo cze sny mi bu dyn ka mi dy dak tycz ny mi, przy -

sto so wa ny mi do wy ma gań osób nie peł no spraw nych:

Bu dy nek przy ul. Wa wel skiej 14 (sie dzi ba ad mi ni stra cji Uczel ni) – znaj du ją się

tu taj m.in.:

Rek to rat ▪ Dzie ka na ty Wy dzia łów: Ar chi tek tu ry, Eko lo gii, Za rzą dza nia ▪ Sa -

la Se na tu ▪ Kwe stu ra ▪ Dział Na ucza nia ▪ Biu ro Współ pra cy Mię dzy na ro do -

wej ▪ Biu ro Ka rier ▪ La bo ra to ria: Me cha ni ki Pły nów, Hy drau li ki i Hy dro lo gii,

Wy trzy ma ło ści Ma te ria łów i Na uki o Ma te ria łach, Me tro lo gii oraz Elek tro -

ni ki i Elek tro tech ni ki.

Bu dy nek przy ul. Gró jec kiej 128 – znaj du ją się tu taj m. in.:

2 au dy to ria po 160 miejsc ▪ 2 sa le wy kła do we po 70 miejsc ka żda ▪ 4 sa -

le do ćwi czeń au dy to ryj nych po ok. 35 miejsc ka żda ▪ Pra cow nie: Ry sun ku

i Ma lar stwa, Pro jek to wa nia Ar chi tek to nicz ne go, Gra fi ki Kom pu te ro wej,

Rzeź by, Pro jek to wa nia Me bla ▪ Ga le ria Sztu ki.

Kom pleks bu dyn ków przy ul. Rej ta na 16 – znaj du ją się tu taj m. in.:

5 au li wy kła do wych ▪ 12 sal do ćwi czeń au dy to ryj nych ▪ 3 pra cow nie kom -

pu te ro we ▪ Pra cow nie: Fi zycz na, Che micz na, Gle bo znaw cza, Bio lo gicz na,

Zo olo gicz na, Bo ta nicz na, Geo lo gicz na ▪ Bi blio te ka i Czy tel nia.

ADRESY I KONTAKTY

Rek tor prof. dr hab. inż. Jan Mi siak

ul. Wa wel ska 14, par ter, po kój 4, rektorat@wseiz.pl

Kanclerz dr Mo ni ka Ma dej

ul. Wa wel ska 14, par ter, po kój 2, rektorat@wseiz.pl

Rek to rat i Re kru ta cja

ul. Wa wel ska 14, par ter, po kój 3, tel. 22 825-80-34/35 w. 1,

fax 22 825-80-31, rektorat@wseiz.pl, rekrutacja@wseiz.pl

Dzie ka nat Wy dzia łu Ar chi tek tu ry

ul. Wa wel ska 14, I pię tro, po ko je 14-15, tel. 22 825-47-89,

dziekanata@wseiz.pl

Dzie ka nat Wy dzia łu Eko lo gii

ul. Wa wel ska 14, II pię tro, po kój 22, tel. 22 825-63-21, dziekanate@wseiz.pl

Dzie ka nat Wy dzia łu Za rzą dza nia

ul. Wa wel ska 14, I pię tro, po kój 11, tel. 22 825-17-31, 22 825-62-13,

dziekanatz@wseiz.pl

Kwe stu ra

ul. Wa wel ska 14, II pię tro, po kój 21, tel. 22 825-65-06, kwestura@wseiz.pl

Bi blio te ka Uczel nia na

ul. Rej ta na 16, I pię tro, po kój 17, tel. 22 849-60-03, biblioteka@wseiz.pl

Nie ru cho mo ści w miej sco wo ści Klau dyn -La ski k. War sza wy przy ul. Klau dyń skiej 33,

sta no wią dział kę o pow. ok. 3,5 ha z bu dyn ka mi: pię tro wym o pow. 380 m 2 , par te -

ro wym pa wi lo nem ogro do wym o pow. 110 m 2 , pa wi lo nem na uko wo -dy dak tycz nym

o pow. 230 m 2 , któ re ma ją wła sną oczysz czal nię ście ków.

Znaj du ją się tu taj m.in.: 5 sal se mi na ryj nych ▪ La bo ra to ria: Oczysz cza nia Ście ków,

Uty li za cji Od pa dów, Urzą dza nia i Pie lę gno wa nia Ogro dów. Na te re nie nie ru cho -

mo ści funk cjo nu je Te re no wa Sta cja Ochro ny Przy ro dy i Kra jo bra zu WSE iZ, gdzie

pro wa dzo ne są m.in. za ję cia te re no we na kie run kach: Ar chi tek tu ra Kra jo bra zu

i Ochro na Śro do wi ska.

ul. Rejtana 16

A 118, 130, 167,

168, 301.

T 4, 10, 14, 18, 36.

ul. Wawelska 14

A 118, 130, 167,

174, 182, 187,

188, 523, 700.

T 16, 17, 33.

Klaudyn-Laski,

ul. Klaudyńska 33

A 708.

ul. Grójecka 128

A 154, 208.

T 7, 9, 35.

28


NAGRODY

I CERTYFIKATY

Znak ja ko ści

Wia ry god na Szko ła

Cer ty fi kat zo stał przy zna ny

przez Aka de mic kie Cen trum

In for ma cyj ne w Po zna niu

Uczel nia Ro ku 2008

za zna czą cy wkład na rzecz

rozwoju edukacji w zakresie

proekologicznych technologii

w budownictwie i bioenergetyce

Uczel nia Ro ku 2006

Me dal Eu ro pej ski 2008

za stu dia in ży nier skie na kierunku

Budownictwo

za no wo cze sny me ne dżer ski

pro fil kształ ce nia ar chi tek tów

i in ży nie rów bu dow nic twa,

od po wia da ją cy wy ma ga niom

współ cze sne go ryn ku pra cy

Me dal Eu ro pej ski 2006

za stu dia podyplomowe

Odnawialne Źródła Energii

Naj lep sza Pry wat na

Szko ła Wyż sza 2005

w kon kur sie

„Naj lep szy Part ner w Biz ne sie”


www.wseiz.pl

Wyższa Szkoła Ekologii I Zarządzania

02-061 Warszawa, ul. Wawelska 14,

fax 22 825-80-31, tel. 22 825-80-34/35

e-mail: rektorat@wseiz.pl,

ISSN 1730-4083

More magazines by this user
Similar magazines