Wybierz Ŝycie - pierwszy krok - Dolnośląski Wojewódzki Ośrodek ...

wroclaw.pl
  • No tags were found...

Wybierz Ŝycie - pierwszy krok - Dolnośląski Wojewódzki Ośrodek ...

Program edukacyjny

profilaktyki raka szyjki macicy

Wybierz Ŝycie - pierwszy krok

PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA

inicjuje, organizuje, prowadzi, koordynuje i nadzoruje

działalność oświatowo – zdrowotną

w celu ukształtowania

odpowiednich postaw i zachowań zdrowotnych

(ustawa z dn. 14.03.1985 r. o PIS, DZ.U. 1985 Nr 12 poz. 49)


Wybierz Ŝycie - pierwszy krok

POWSTANIE PROGRAMU

2007

Kampania edukacyjna

Wybierz śycie – Pierwszy Krok”

Wojewódzka Stacja

Sanitarno - Epidemiologiczna

w Warszawie

Centrum Onkologii

- Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie

w Warszawie

POROZUMIENIE (29.03.2007)

Państwowy Wojewódzki

Inspektor Sanitarny

w Warszawie

Wojewódzki Ośrodek Koordynujący

Populacyjny Program Profilaktyki

i Wczesnego Wykrywania

Raka Szyjki Macicy

Wybierz Ŝycie - pierwszy krok

Zespół programowy:

POWSTANIE PROGRAMU

2007 - 2008

Opracowanie programu edukacyjnego

Wybierz śycie – Pierwszy Krok”

(wg załoŜeń kampanii)

• Przedstawiciele Oddziału Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia WSSE

w Warszawie;

• Przedstawiciel Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego Populacyjny Program

Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy;

• Przedstawiciele Fundacji Edukacji Społecznej ;

• Przedstawiciele MSD Polska Sp. z o.o.;

• Przedstawiciele Fabryki Komunikacji Społecznej.


Wybierz Ŝycie - pierwszy krok

POWSTANIE PROGRAMU

2007 – 2008

Opracowanie programu edukacyjnego

Wybierz śycie – Pierwszy Krok”

(wg załoŜeń kampanii)

Rada Programowa:

• mgr ElŜbieta Łata – Główny Inspektorat Sanitarny;

• lek. Małgorzata Czerniawska - Ankiersztejn – WSSE w Warszawie;

• prof. dr hab. Sławomir Majewski – Polskie Towarzystwo Profilaktyki ZakaŜeń

HPV;

• doc. dr hab. Tomasz Niemiec – Polskie Towarzystwo Ginekologiczne;

• dr Paweł Trzciński – Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego;

• lek. Jerzy Serafin – Mazowiecki Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia;

• mgr inŜ. Karol Semik – Kuratorium Oświaty w Warszawie;

• mgr Zofia Cichalewska – Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia

Nauczycieli;

• lek. Ewa Łagońska – Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.

Wybierz Ŝycie - pierwszy krok

ZAŁOśENIA PROGRAMU

Cel główny

• Zmniejszenie występowania raka szyjki macicy i umieralności na tę chorobę.

Cele szczegółowe

• Podniesienie poziomu wiedzy na temat profilaktyki raka szyjki macicy i roli

wirusa HPV w jego powstawaniu.

• Zwiększenie świadomości na temat czynników ryzyka raka szyjki macicy

(profilaktyka pierwotna i wtórna).

• Motywowanie kobiet do regularnego

profilaktycznym przez całe Ŝycie.

poddawania się badaniom

• Przygotowanie młodzieŜy do roli liderów edukacji zdrowotnej w środowisku

lokalnym.

• Dostarczenie informacji o świadczeniodawcach wykonujących badania

cytologiczne.


Wybierz Ŝycie - pierwszy krok

ZAŁOśENIA PROGRAMU

Adresaci

• Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych (dziewczęta i chłopcy z klas I);

• Rodzice i opiekunowie uczniów;

• Kadra pedagogiczna szkół.

Ramy czasowe

• wrzesień 2008 – czerwiec 2009 – I edycja;

• od września 2009 – kolejna edycja programu w województwie mazowieckim

z moŜliwością kontynuacji w latach następnych.

Pomoce dydaktyczne

• Poradnik dla szkolnych koordynatorów i realizatorów programu;

• Prezentacja multimedialna dla młodzieŜy;

• Ulotki – zakładki dla młodzieŜy;

• Składanki dla rodziców;

• Strona internetowa www.pierwszykrok.edu.pl

Wybierz Ŝycie - pierwszy krok

MATERIAŁY I POMOCE


Wybierz Ŝycie - pierwszy krok

MATERIAŁY I POMOCE

Wybierz Ŝycie - pierwszy krok

REALIZACJA DZIAŁAŃ

• Konferencja inaugurująca program – 25.IX.2008r., Biblioteka Narodowa

w Warszawie. Uczestniczyło w niej 220 osób: przedstawiciele Inspekcji Sanitarnej

na Mazowszu, przedstawiciele szkół ponadgimnazjalnych, media, przedstawiciele

urzędów centralnych i urzędów woj. mazowieckiego oraz przedstawiciele instytucji

działających na rzecz zdrowia kobiet.

Konferencja prasowa „Wybierz śycie – Pierwszy Krok”


Wybierz Ŝycie - pierwszy krok

REALIZACJA DZIAŁAŃ

• Przedstawienie oferty programowej dyrektorom szkół w województwie

mazowieckim oraz uzyskanie ich zgody na realizację programu.

• Dystrybucja materiałów edukacyjnych.

• Szkolenia warsztatowe dla szkolnych koordynatorów i realizatorów programu –

13 szkoleń w terminie od 6.X do 26.XI zorganizowanych przez WSSE Warszawa

(2 szkolenia), PSSE: Ciechanów, Garwolin, Ostrołęka, Płock, Radom

(2 szkolenia), Siedlce, Warszawa (3 szkolenia), Wyszków – ogółem przeszkolono 399

osób;

Warsztaty – WSSE Warszawa

Warsztaty – WSSE Warszawa

Wybierz Ŝycie - pierwszy krok

REALIZACJA DZIAŁAŃ

• Edukacja młodzieŜy, rodziców i nauczycieli w szkołach prowadzona przez

szkolnych realizatorów programy (pielęgniarki, pedagogów, nauczycieli,

psychologów, itp.) z wykorzystaniem materiałów edukacyjnych – X.2008 -

VI.2009.

• Działania wzmacniające:

nawiązanie współpracy w środowisku lokalnym na rzecz realizacji

programu,

nagłaśnianie programu w środkach masowego przekazu,

popularyzacja działań

lokalnym,

podczas imprez szkolnych i w środowisku

monitorowanie programu poprzez wizytacje oraz wspieranie szkół

w realizacji działań,

bieŜące rozwiązywanie trudności i pomoc w rozwijaniu zadań szkoły.

• Ewaluacja programu i doskonalenie kolejnych edycji.


Wybierz Ŝycie - pierwszy krok

PODSUMOWANIE DZIAŁAŃ

• Program w roku szkolnym 2008/2009 realizowało:

38 powiatów woj. mazowieckiego,

318 szkół ponadgimnazjalnych,

22 zakłady opieki zdrowotnej,

20 poradni K

• Działania edukacyjne objęły zasięgiem:

44 918 uczniów (dziewcząt i chłopców),

3 141 dyrektorów, nauczycieli i pedagogów,

17 461 rodziców uczniów,

31 747 pacjentek zakładów opieki zdrowotnej,

10 412 uczestników imprez masowych.

• Realizacja działań programowych oceniana była w 158 szkołach.

Wybierz Ŝycie - pierwszy krok

PODSUMOWANIE DZIAŁAŃ

• W związku z pozytywnym przyjęciem programu „Wybierz śycie – Pierwszy

Krok” na terenie woj. mazowieckiego, jego wdroŜeniem zainteresowane są

kolejne województwa. W pierwszej kolejności jego realizacja rozpocznie się

w woj. dolnośląskim, warmińsko – mazurskim i łódzkim.

• Efekty realizacji programu, ze szczególnym podkreśleniem roli współpracy

wielu instytucji przy jego wdraŜaniu, zaprezentowane zostały na

II Międzynarodowym Kongresie Zdrowia Publicznego, który odbył się w dniach

24 – 26 czerwca 2009 r. w Warszawie


Wybierz Ŝycie - pierwszy krok

WYNIKI BADAŃ

WaŜne informacje z przeprowadzonych badań:

• 75 % matek (biorących udział w badaniu), których dzieci uczestniczyły w programie

wykonało badanie cytologiczne.

• Około 80 % badanych rodziców rozmawiało ze swoim dzieckiem na temat wirusa

HPV, badań cytologicznych, profilaktyki w zakresie raka szyjki macicy.

• 48 % badanych nauczycieli oceniło wysoko przydatność poradnika edukacyjnego,

natomiast 39 % ocenia bardzo wysoko.

• Ponad połowa badanych nauczycieli stwierdziła Ŝe lekcja poświęcona realizacji

programu cieszyła się duŜym zainteresowaniem uczniów.

• Według nauczycieli najbardziej atrakcyjna dla uczniów była prezentacja

multimedialna - taką opinię wyraziło 57 % z badanych.

• 100 % badanych nauczycieli uznało program za potrzebny.

Wybierz Ŝycie - pierwszy krok

EFEKT REALIZACJI PROGRAMU

• W wyniku prowadzonego programu edukacyjnego wzrosła o 77 %

zgłaszalność na badania cytologiczne w woj. mazowieckim.

• 1 styczeń 2008 – 04 czerwiec 2008 r.- liczba badań: 25253

• 1 styczeń 2009 – 04 czerwiec 2009 r.- liczba badań: 44861

Dane uzyskane 17 czerwca 2009 r. z Wojewódzkiego Ośrodka

Koordynującego Populacyjny Program Profilaktyki i Wczesnego

Wykrywania Raka Szyjki Macicy


Działania

Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej

w Warszawie

podejmowane w ramach

profilaktyki nowotworów piersi i szyjki macicy

to takŜe

dbałość o własnych pracowników

Profilaktyka nowotworów –

działania podejmowane dla pracowników WSSE w Warszawie

• Oddział OZ i PZ WSSE zorganizował 2 szkolenia w zakresie profilaktyki nowotworów

(rak piersi i rak szyjki macicy) dla pracowników WSSE w Warszawie. Szkolenia odbyły

się 19 lutego i 19 marca 2008 r. w siedzibie WSSE na ul. śelaznej 79. W obu

spotkaniach uczestniczyło 113 kobiet. Wykładowcami byli specjaliści z Centrum

Onkologii: dr Piotr Bobkiewicz, dr Małgorzata Rokosz, mgr Barbara Jobda.

Szkolenie dla pracowników WSSE


Profilaktyka nowotworów –

działania podejmowane dla pracowników WSSE w Warszawie

• Uczestnicy zadeklarowali chęć poddania się badaniom mammograficznym

i cytologicznym.

W konsekwencji PWIS w Warszawie stworzył moŜliwość skorzystania z takich badań

przez pracowników WSSE.

Do badań mammograficznych zakwalifikowało się i skorzystało z nich 50 kobiet,

natomiast do badań cytologicznych zakwalifikowało się i skorzystało z nich

100 kobiet.

Dziękuj

kuję

za uwagę

More magazines by this user
Similar magazines