Συγκέντρωση Κειμένων στρατηγικής και σχετικών Μελετών

observatory.gr
  • No tags were found...

Συγκέντρωση Κειμένων στρατηγικής και σχετικών Μελετών

Τίτλος Έργου:

«Η χρήση Τεχνολογιών

Πληροφορικής και

Επικοινωνιών στο Δημόσιο

(egovernment)»

Παραδοτέο:

«Αναφορά για την

Υφιστάμενη κατάσταση στην

Ελλάδα – Συγκέντρωση

Κειμένων στρατηγικής και

σχετικών Μελετών»


Τίτλος Μελέτης: «Η χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και

Επικοινωνιών στο Δημόσιο (eGovernment)»

Παραδοτέο: «Π1: Αναφορά για την υφιστάμενη κατάσταση στην

Ελλάδα – Συγκέντρωση Κειμένων στρατηγικής και σχετικών

μελετών»

Φορέας

Υλοποίησης:

TREK Consulting Ανώνυμη Εταιρεία Σύμβουλοι

Επιχειρήσεων

Έκδοση:

Τελική

Ημερομηνία: 28 Σεπτεμβρίου 2006

Το «Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας» εντάσσεται στο Ε.Π

«Κοινωνία της Πληροφορίας» και συγχρηματοδοτείται σε ποσοστό 75% από

το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και 25% από εθνικούς

πόρους.


Αναφορά για την υφιστάμενη κατάσταση στην Ελλάδα –

Συγκέντρωση κειμένων στρατηγικής και σχετικών μελετών

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

1 Εισαγωγή...............................................................................................................4

2 Αντικείμενο του Παραδοτέου................................................................................4

3 Μεθοδολογία Καταγραφής....................................................................................5

3.1 Πηγές και φορείς άντλησης..................................................................................... 7

3.1.1 Κείμενα Στρατηγικής................................................................................7

3.1.2 Μελέτες ....................................................................................................7

3.2 Προβλήματα Καταγραφής Υφιστάμενης Κατάστασης......................................... 8

4 Κείμενα Στρατηγικής.............................................................................................9

4.1 Κείμενα Στρατηγικής αναφορικά με την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση............ 9

4.2 Σύνθεση και Παρουσίαση Στοιχείων Αναφορικά με τις προτεραιότητες της

Ελλάδας στον τομέα της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ........................................... 24

5 Συλλογή Μελετών Σχετικά με το eGovernment που εκπονήθηκαν την

τελευταία πενταετία στην Ελλάδα.............................................................................25

6 Μεθοδολογία Επικαιροποίησης της Υφιστάμενης Κατάστασης...........................48

7 Συνολικά Στοιχεία - Συμπεράσματα ...................................................................50

8 Παράρτημα 1 – Επιστολή....................................................................................52

9 Παράρτημα 2 – Δείγμα Ερωτηματολογίου .........................................................53

10 Παράρτημα 3 – Πίνακας Μελετών .................................................................56

Τελική Έκδοση

Σεπτέμβριος 2006 3


Αναφορά για την υφιστάμενη κατάσταση στην Ελλάδα –

Συγκέντρωση κειμένων στρατηγικής και σχετικών μελετών

1 Εισαγωγή

Το παρόν παραδοτέο αποτελεί παραδοτέο για το έργο «Η χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής

και Επικοινωνιών στο Δημόσιο (egovernment)» που έχει προκηρύξει το Παρατηρητήριο για

την Κοινωνία της Πληροφορίας. Στο εν λόγω παραδοτέο παρουσιάζεται η Υφιστάμενη

κατάσταση στην Ελλάδα, αναφορικά με την πρόοδο που έχει επιτελεστεί στον τομέα της

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και στον εκσυγχρονισμό της Δημόσιας Διοίκησης.

Συνοπτικά το παραδοτέο Π1 ακολουθεί την παρακάτω δομή ενοτήτων:

• Μεθοδολογία Καταγραφής της Υφιστάμενης Κατάστασης στην οποία

περιγράφεται ο τρόπος που έγινε η καταγραφή της Υφιστάμενης Κατάστασης, οι

πηγές και οι φορείς από τις οποίες αντλήθηκαν κείμενα στρατηγικής και μελέτες.

• Κείμενα Στρατηγικής, στην οποία περιγράφονται τα κείμενα στρατηγικής που είναι

διαθέσιμα και απεικονίζουν τις στρατηγικές προτεραιότητες της Ελλάδας για την

Ηλεκτρονική διακυβέρνηση.

• Μελέτες σχετικά με την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση που έχουν εκπονηθεί την

τελευταία πενταετία στην Ελλάδα.

• Συνολικά Στοιχεία – Συμπεράσματα, στην οποία συνοψίζονται τα ευρήματα για

την υφιστάμενη κατάσταση

2 Αντικείμενο του Παραδοτέου

Το παραδοτέο αυτό ολοκληρώνει την αποτύπωση της Υφιστάμενης Κατάστασης στην Ελλάδα

μέσα από τη συγκέντρωση κειμένων στρατηγικής και σχετικών μελετών που έχουν εκπονηθεί.

Αντικείμενο του εν λόγω παραδοτέου δεν είναι απλά η καταγραφή μερικών κειμένων

στρατηγικής καθώς και σχετικών μελετών αλλά η ολοκληρωμένη παρουσίαση της

υφιστάμενης κατάστασης στην Ελλάδα, αναφορικά με την πρόοδο που έχει επιτελεστεί στον

τομέα της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και στον εκσυγχρονισμό της Δημόσιας Διοίκησης.

Τελική Έκδοση

Σεπτέμβριος 2006 4


Αναφορά για την υφιστάμενη κατάσταση στην Ελλάδα –

Συγκέντρωση κειμένων στρατηγικής και σχετικών μελετών

3 Μεθοδολογία Καταγραφής

Η γενική μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για την καταγραφή των Κειμένων Στρατηγικής και

των Σχετικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί αναφορικά με το eGovernment στην Ελλάδα

περιλάμβανε δύο ενέργειες:

• Ενέργεια Α - Εντοπισμό και ανάλυση των στρατηγικών προτεραιοτήτων της

Ελλάδας για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και συγκέντρωση κειμένων στρατηγικής

που έχουν καταρτιστεί και αναφέρονται αποκλειστικά ή μερικώς στον εν λόγω τομέα.

• Ενέργεια B. Συγκέντρωση μελετών που διεξήχθησαν την τελευταία 5ετία στην

Ελλάδα και σχετίζονται με θέματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Δεδομένου ότι η συγκεκριμένη καταγραφή απαίτησε τη συγκέντρωση υλικού και προκειμένου

να γίνει εξαντλητική ανεύρεση στοιχείων, ο Ανάδοχος κινήθηκε σε τρεις διαστάσεις, οι

οποίες διαφοροποιήθηκαν ανάλογα με το είδος του υλικού που είχε να καταγράψει

(στρατηγικό κείμενο ή μελέτη). Για τη συγκέντρωση του υλικό στάλθηκαν επιστολές προς

τους εκπροσώπους των κυριότερων Φορέων οι οποίοι αναφέρονται στην ενότητα 3.1 (Η

επιστολή επισυνάπτεται στο Παράρτημα 1 «Επιστολή» )

Οι τρεις διαστάσεις παρουσιάζονται στο σχήμα που ακολουθεί:

Σχήμα: Διαστάσεις Καταγραφής Υφιστάμενης Κατάστασης

Έρευνα Στο Διαδίκτυο

Ο ανάδοχος προκειμένου να συλλέξει υλικό διεξήγαγε εκτεταμένη Έρευνα στο Διαδίκτυο. Η

έρευνα – αναζήτηση στοιχείων από το Διαδίκτυο πραγματοποιήθηκε σε διαδικτυακούς

τόπους:

Τελική Έκδοση

Σεπτέμβριος 2006 5


Αναφορά για την υφιστάμενη κατάσταση στην Ελλάδα –

Συγκέντρωση κειμένων στρατηγικής και σχετικών μελετών

- Κυβερνητικών Φορέων (Υπουργεία, Ειδικές Υπηρεσίες κ.α)

- Εποπτευόμενων Φορέων για τη έκδοση και ανάπτυξη στρατηγικών κειμένων και

Συγκέντρωση Μελετών (Επιτροπή Πληροφορικής,)

- Διαχειριστικών Αρχών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων που σχετίζονται με την

Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση (π.χ. ΕΥΔ Ε.Π. Κοινωνία της Πληροφορίας )

Μέσω του διαδικτύου έγινε δυνατόν να εντοπιστεί το μεγαλύτερο ποσοστό από το υλικό που

συλλέχθηκε και αποτελεί τον κύριο όγκο του εν λόγω παραδοτέου.

Τηλεφωνική Επικοινωνία

Η τηλεφωνική επικοινωνία με τους αρμόδιους εκπροσώπους των κυριότερων φορέων

αποτέλεσε άλλον έναν τρόπο συλλογής κειμένων στρατηγικής και μελετών. Μέσω της

τηλεφωνικής συνέντευξης ο Ανάδοχος προσπάθησε να ενημερωθεί για υλικό το οποίο είτε

ακόμη δεν έχει διαμορφωθεί στην τελική του μορφή είτε δεν έχει καταχωρηθεί στους

επίσημους διαδικτυακούς τόπους των φορέων. Με την συγκεκριμένη επικοινωνία ο ανάδοχος

προσπάθησε να καταγράψει το περισσότερο επίκαιρο υλικό. Παράλληλα με την τηλεφωνική

επικοινωνία έγινε αποστολή επιστολής (Η επιστολή επισυνάπτεται στο Παράρτημα 1

«Επιστολή») προς τέσσερις φορείς: την ΚτΠ Α.Ε, την ΕΥΔ ΚτΠ, Γενική Γραμματεία

Πληροφοριακών Συστημάτων και τη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής

Διακυβέρνησης.

Προσωπική Συνέντευξη

Ο ανάδοχος προκειμένου να αντλήσει στοιχεία για την Υφιστάμενη Κατάσταση στην Ελλάδα

αναφορικά με το eGovernment πραγματοποίησε σειρά συνεντεύξεων με εκπροσώπους των

κυριότερων φορέων. Στο Παράρτημα 2 «Δείγμα Ερωτηματολογίου» του παρόντος

επισυνάπτεται το ερωτηματολόγιο που συντάχθηκε προκειμένου να συλλεγούν τα κείμενα

στρατηγικής καθώς και οι μελέτες.

Τελική Έκδοση

Σεπτέμβριος 2006 6


Αναφορά για την υφιστάμενη κατάσταση στην Ελλάδα –

Συγκέντρωση κειμένων στρατηγικής και σχετικών μελετών

3.1 Πηγές και φορείς άντλησης

Οι πηγές από τις οποίες αντλήθηκαν στοιχεία για τις στρατηγικές προτεραιότητες της Ελλάδας

για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και για τις μελέτες αναφορικά με το eGovernment

παρουσιάζονται στη συνέχεια.

3.1.1 Κείμενα Στρατηγικής

Αναφορικά με τα κείμενα στρατηγικής, η ανάδοχος εταιρία έκανε εκτεταμένη έρευνα σε ένα

πλήθος φορέων. Τελικά οι φορείς από τους οποίους αντλήθηκαν στοιχεία για το εν λόγω

παραδοτέο παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:

Φορέας

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. ΚτΠ

Επιτροπή Πληροφορικής

Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και

Αποκέντρωσης, Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης και

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης

Κοινωνίας της Πληροφορίας - Ομάδα Εργασίας Ευρυζωνική

Πρόσβαση

Web Site

www.infosoc.gr

www.infosoc.gr/infosoc/el-

GR/sthnellada/committee/

www.gspa.gr

http://www.broad-band.gr/

Τα στρατηγικά κείμενα που συγκεντρώθηκαν περιγράφονται στην ενότητα 4 «Κείμενα

Στρατηγικής»

3.1.2 Μελέτες

Αναφορικά με τη συλλογή των μελετών, η ανάδοχος εταιρία, συμπληρωματικά προς τα

ευρήματα της μελέτης του Παρατηρητηρίου για την Κοινωνία της Πληροφορίας με τίτλο

«Αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης αναφορικά με την πρόοδο της Κοινωνίας της

Πληροφορίας στην Ελλάδα: Διαθεσιμότητα, κάλυψη, Μεθοδολογία, Έρευνα Ανάπτυξης

Ηλεκτρονικής Βιβλιοθήκης» έκανε εκτεταμένη έρευνα σε ένα πλήθος φορέων. Οι φορείς από

τους οποίους αντλήθηκαν στοιχεία για το εν λόγω παραδοτέο παρουσιάζονται στον παρακάτω

πίνακα:

Φορέας

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. ΚτΠ

Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε

Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και

Αποκέντρωσης, Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης και

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας Α.Ε.

Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και

Αποκέντρωσης, Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης και

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Υπηρεσία Ανάπτυξης

Πληροφορικής

eBusiness forum

Web Site

www.infosoc.gr

www.ktapae.gr

www.gspa.gr

www.edet.gr

http://www.yap.gov.gr/

www.ebusinessforum.gr/

Οι μελέτες που συγκεντρώθηκαν περιγράφονται στην ενότητα 5 «Συλλογή Μελετών

Σχετικά με το eGovernment που εκπονήθηκαν την τελευταία πενταετία στην

Ελλάδα».

Τελική Έκδοση

Σεπτέμβριος 2006 7


Αναφορά για την υφιστάμενη κατάσταση στην Ελλάδα –

Συγκέντρωση κειμένων στρατηγικής και σχετικών μελετών

3.2 Προβλήματα Καταγραφής Υφιστάμενης Κατάστασης

Ο Ανάδοχος στην προσπάθεια του να συγκεντρώσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το

σύνολο των κειμένων στρατηγικής και μελετών αντιμετώπισε κάποια προβλήματα τα οποία

παρατίθενται στην παρούσα ενότητα. Τα κυριότερα προβλήματα στην καταγραφή της

υφιστάμενης κατάστασης στην Ελλάδα αναφορικά με κείμενα στρατηγικής και μελέτες για την

ηλεκτρονική διακυβέρνηση είναι:

• Αδυναμία εύρεσης υλικού κειμένων στρατηγικών και μελετών το οποίο να είναι

συγκεντρωμένο είτε σε κάποιο φορέα είτε σε κάποιο διαδικτυακό τόπο. Η

πληροφορία είναι διάσπαρτη και για αυτό το λόγο δεν μπορεί να γίνει εύκολα γνωστή

από το ευρύ κοινό

• Δυσκολία εύρεσης αρμοδίων ανθρώπων που μπορούσαν να δώσουν απαντήσεις για

την ύπαρξη στρατηγικών κειμένων και μελετών

• Καθυστερημένη ανταπόκριση των αρμοδίων με τους οποίους ο Ανάδοχος ήρθε σε

επαφή για να λάβει τα απαιτούμενα κείμενα – μελέτες

• Δυσκολία καθορισμού ενός καλά δομημένου τρόπου συλλογής κειμένων και μελετών

Τελική Έκδοση

Σεπτέμβριος 2006 8


Αναφορά για την υφιστάμενη κατάσταση στην Ελλάδα –

Συγκέντρωση κειμένων στρατηγικής και σχετικών μελετών

4 Κείμενα Στρατηγικής

Σκοπός της ενέργειας αυτής είναι:

Ο εντοπισμός του συνόλου των στρατηγικών προτεραιοτήτων της Ελλάδας για την

Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί μέχρι σήμερα

Η ανάλυση των στρατηγικών που εντοπίστηκαν

Η συγκέντρωση όσο γίνεται μεγαλύτερου όγκου κειμένων στρατηγικής τα οποία έχουν

καταρτιστεί στον εν λόγω τομέα

4.1 Κείμενα Στρατηγικής αναφορικά με την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Στη συνέχεια παρατίθενται, σε συνοπτική μορφή, τα κείμενα στρατηγικής αναφορικά με την

Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση που συγκεντρώθηκαν από την ανάδοχο εταιρία στα πλαίσια του

έργου.

Για κάθε κείμενο στρατηγικής παρατίθεται ο Φορέας για τον οποίο εκπονήθηκε, ο τίτλος του

κειμένου, το όνομα του αρχείου όπως θα παραδοθεί στην Αναθέτουσα Αρχή ενώ

περιγράφονται και τα σημαντικότερα σημεία του κάθε κειμένου.

Φορέας: Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης

Τίτλος Κειμένου

Διεύθυνση Ηλεκτρονικού

Κειμένου

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΠΟΛΙΤΕΙΑ»

Η επανίδρυση της Δημόσιας Διοίκησης (2005-2007)

ΓΓΔΔ_ΕΠ_ΠΟΛΙΤΕΙΑ.pdf

Προτεραιότητες του Ε.Π. «ΠΟΛΙΤΕΙΑ» για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Το πρόγραμμα «ΠΟΛΙΤΕΙΑ» αποτελεί μία ενδεικτική περίπτωση προγράμματος που λειτουργεί

ως δράση συντονισμού και υποστήριξης, πλαισιώνοντας τα επιμέρους Επιχειρησιακά

Προγράμματα του Γ΄ΚΠΣ, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγεται και το ΕΠΚτΠ. Το

συγκεκριμένο Πρόγραμμα κατοχυρώθηκε με το Ν.2880/2001(ΦΕΚ 9Α) ως ένα Εθνικό Σχέδιο

Δράσεων που εκπονείται κάθε τρία χρόνια από το ΥΠΕΣΔΔΑ με σκοπό τη διοικητική

μεταρρύθμιση τόσο σε κεντρικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο.

Βασικές προτεραιότητες είναι η βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών προς τον πολίτη μέσα

από την επίτευξη τριών βασικών στόχων:

• Βελτίωση των σχέσεων κράτους-πολίτη

• Σταδιακή μετάβαση από το γραφειοκρατικό μοντέλο της διοίκησης σε διοίκηση

στόχων και αποτελεσμάτων μέσω δεικτών αξιολόγησης.

• Ενίσχυση του επιτελικού ρόλου του κράτους με ταυτόχρονη ενδυνάμωση των

θεσμών της αποκέντρωσης.

Οι στρατηγικές προτεραιότητες του Ε.Π «ΠΟΛΙΤΕΙΑ» αναφορικά με το eGovernment,

καθορίζονται στο Υποπρόγραμμα 3 «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση». Το Υποπρόγραμμα

αυτό επιδιώκει, μέσα από συμπληρωματικές δράσεις προς τα χρηματοδοτούμενα έργα του

ΥΠΕΣΔΔΑ από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας», να αναπτύξει το

κατάλληλο τεχνολογικό και οργανωτικό περιβάλλον, καθώς και το αναγκαίο θεσμικό πλαίσιο,

Τελική Έκδοση

Σεπτέμβριος 2006 9


Αναφορά για την υφιστάμενη κατάσταση στην Ελλάδα –

Συγκέντρωση κειμένων στρατηγικής και σχετικών μελετών

που θα επιτρέψουν στη δημόσια διοίκηση να μετεξελιχθεί σε ένα σύγχρονο, αποτελεσματικό

και αποδοτικό σύστημα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

Οι βασικοί στόχοι του υποπρογράμματος 3 κατηγοριοποιούνται ως εξής:

• Δημιουργία πρότυπων δικτυακών τόπων οι οποίοι σε συνεργασία με την Κεντρική

Διαδικτυακή πύλη του ΥΠΕΣΔΔΑ θα υποστηρίζουν τις ηλεκτρονικές συναλλαγές των

Πολιτών και των Επιχειρήσεων με τις δημόσιες υπηρεσίες.

• Ανάπτυξη συστημάτων ασφάλειας και αυθεντικοποίησης των συναλλαγών.

• Τυποποίηση ψηφιακών επικοινωνιών μεταξύ των Δημόσιων Υπηρεσιών και ανάπτυξη

συστημάτων διαχείρισης γνώσης με τη χρήση καινοτομικών μεθόδων.

• Δημιουργία ON LINE ολοκληρωμένων ηλεκτρονικών συναλλαγών.

• Ανάπτυξη θεσμικής και τεχνικής διαλειτουργικότητας των υπηρεσιών της Δημόσιας

Διοίκησης.

• Βελτίωση της εξυπηρέτησης των πολιτών με την ελαχιστοποίηση των απαραίτητων

επαφών τους με τη Δημόσια Διοίκηση, τη λειτουργική ανασυγκρότηση των σχετικών

διαδικασιών με αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών.

• Επίτευξη αποτελεσματικότητας, ποιότητας, διαφάνειας στη λειτουργία της Δημόσιας

Διοίκησης

• Χρήση νέων τεχνολογιών στη Δημόσια Διοίκηση στο πλαίσιο δημιουργίας της

σύγχρονης συμμετοχικής δημοκρατίας

• Βελτίωση των ψηφιακών υποδομών για τη βέλτιστη λειτουργία των υπηρεσιών της

Δημόσιας Διοίκησης.

• Δημιουργία σταθερού πλαισίου αρχών για τη δημιουργία, διακίνηση και διαχείριση της

δημόσιας πληροφορίας.

Τους βασικούς στόχους του Υποπρογραμμάματος 3 «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση»

εξυπηρετούν τα μέτρα τα οποία περιγράφονται συνοπτικά στον πίνακα που ακολουθεί:

Μέτρο Τίτλος Τελικοί

Δικαιούχοι

Μέτρο 3.1 Ανάπτυξη Πιστοποιημένων Υπουργεία,

Διαδικτυακών τόπων και Περιφέρειες,

διαδικτυακών πυλών Ν.Α., ΟΤΑ

Σκοπός

Με το Μέτρο επιδιώκεται να ανασχεδιασθούν

οι παλιοί δικτυακοί τόποι, να δημιουργηθούν

νέοι τόποι που θα καλύπτουν ανάγκες

συγκεκριμένων χρηστών και να σχεδιαστούν οι

αντίστοιχες διαδικασίες με τις οποίες θα

πιστοποιείται ότι όλοι οι τόποι πληρούν τις

αναγκαίες προϋποθέσεις που απαιτούνται για

την εναρμονισμένη διασύνδεση τους με την

Κεντρική Διαδικτυακή Πύλη.

Τελική Έκδοση

Σεπτέμβριος 2006 10


Αναφορά για την υφιστάμενη κατάσταση στην Ελλάδα –

Συγκέντρωση κειμένων στρατηγικής και σχετικών μελετών

Μέτρο 3.2 Ασφάλεια Ψηφιακών

Συναλλαγών Ηλεκτρονικής

Αυθεντικοποίησης πολιτών

και

διαχείρισης

υπογραφών

Υπουργεία,

Περιφέρειες,

Ν.Α., ΟΤΑ

Σκοπός του Μέτρου είναι να δημιουργηθούν οι

απαραίτητες τεχνολογικές υποδομές και οι

θεσμικές παρεμβάσεις για τη συμμετοχή των

δημόσιων Φορέων στις διαδικασίες διαχείρισης

του δημόσιου κλειδιού και τη διασύνδεση τους

με το σύστημα αυθεντικοποίησης που θα

αναπτύξει το ΥΠΕΣΔΔΑ. Το Πρόγραμμα

«ΠΟΛΙΤΕΙΑ» θα υποστηρίξει πρωτοβουλίες και

έργα για την προώθηση της χρήσης ψηφιακών

υπογραφών και πιστοποιητικών προς όφελος

των πολιτών και των επιχειρήσεων που

συναλλάσσονται με τη Δημόσια Διοίκηση, αλλά

και προς όφελος των ίδιων των φορέων της

Δημόσιας Διοίκησης που προσφέρουν τις

υπηρεσίες αυτές.

Μέτρο 3.3

Τυποποίηση Ηλεκτρονικής

συνεργασίας μεταξύ

Δημόσιων Υπηρεσιών

(G2G Διαλειτουργικότητα)

Υπουργεία,

Περιφέρειες,

Ν.Α., ΟΤΑ

Σκοπός του μέτρου είναι η διασφάλιση της

διαλειτουργικότητας μεταξύ των φορέων της

Δημόσιας Διοίκησης. Αυτή αποτελεί

απαραίτητη προϋπόθεση για τη βελτίωση της

αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας

της Δημόσιας Διοίκησης. Τα έργα που θα

χρηματοδοτηθούν από το παρόν μέτρο θα

πρέπει να λειτουργήσουν συμπληρωματικά με

δράσεις του ΥΠΕΣΔΔΑ που αφορούν στη

διαλειτουργικότητα και στη γενικότερη

στρατηγική της εισαγωγής και λειτουργίας

πληροφοριακών συστημάτων και συστημάτων

επικοινωνίας που προωθούνται μέσω των

έργων υλοποιούνται στα πλαίσια του Ε.Π.

«Κοινωνία της Πληροφορίας» καθώς των

έργων των Περιφερειακών Επιχειρησιακών

Προγραμμάτων.

Μέτρο 3.4 Δημιουργία Δικτυακών

τόπων με προστιθέμενη

αξία για πολίτες &

επιχειρήσεις (ποιότητα

περιεχομένου)

Υπουργεία,

Περιφέρειες,

Ν.Α., ΟΤΑ

Σκοπός του μέτρου αυτού είναι οι τόποι της

Δημόσιας Διοίκησης να επανασχεδιαστούν,

ώστε πέρα από την πληροφόρηση, να

παρέχουν και εξυπηρέτηση προς τον πολίτη

σύμφωνα με τις ανάγκες των Πολιτών και των

Επιχειρήσεων.

Μέτρο 3.5

Καινοτομίες στη Δημόσια

Διοίκηση

Υπουργεία,

Περιφέρειες,

Ν.Α., ΟΤΑ

Οι τεχνολογίες της πληροφορικής και των

τηλεπικοινωνιών αναπτύσσουν προϊόντα και

πρακτικές που μπορούν να βελτιώσουν τη

λειτουργία και τις επιδόσεις της δημόσιας

διοίκησης και ο σκοπός του μέτρου αυτού είναι

η εισαγωγή και η δοκιμή αυτών των

τεχνολογικών προϊόντων στη δημόσια

διοίκηση.

Τελική Έκδοση

Σεπτέμβριος 2006 11


Αναφορά για την υφιστάμενη κατάσταση στην Ελλάδα –

Συγκέντρωση κειμένων στρατηγικής και σχετικών μελετών

Φορέας: Ειδική Γραμματεία για την Κοινωνία της Πληροφορίας

Τίτλος Κειμένου

Διεύθυνση Ηλεκτρονικού

Κειμένου

«Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»»

ΕΥΔ ΚτΠ Αναθεωρ_έκδοσηΕΠ ΚτΠ.doc

Προτεραιότητες του Ε.Π. «Κοινωνίας της Πληροφορίας»

Οι γενικοί στρατηγικοί στόχοι του ΕΠ ΚτΠ για την περίοδο 2000-2006 ήταν οι εξής:

1. «Εξυπηρέτηση του Πολίτη και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής»

Αφορά τη βελτίωση της ποιότητας της καθημερινής ζωής του πολίτη μέσα από

παρεμβάσεις σε μία σειρά από κρίσιμους τομείς, όπως η Δημόσια Διοίκηση, η υγεία, οι

μεταφορές και το περιβάλλον. Οι παρεμβάσεις αφορούν, κυρίως, στην ένταξη σε

παραγωγική λειτουργία στους παραπάνω τομείς ολοκληρωμένων συστημάτων

πληροφορικής και επικοινωνιών, που συμβάλλουν στη βελτίωση των προσφερομένων

υπηρεσιών και την παροχή υπηρεσιών σε πραγματικό χρόνο στη Δημόσια Διοίκηση.

2. «Ανάπτυξη και Ανθρώπινο Δυναμικό»

Αφορά στη δημιουργία συνθηκών κατάλληλων για την ενίσχυση μιας διαδικασίας

οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης όπου η τεχνολογία και η γνώση αποτελούν τον

κύριο μοχλό αύξησης της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας, των

εισοδημάτων, της απασχόλησης και της ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού. Ενέχει

δράσεις για την ανάπτυξη των υποδομών τηλεπικοινωνιών, την ενίσχυση της οικονομικής

μηχανής και της απασχόλησης με την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών, τη δημιουργία ενός

συστήματος εκπαίδευσης και κατάρτισης προσαρμοσμένου στις ανάγκες του 21ου αιώνα,

καθώς και την προβολή του ελληνικού πολιτισμού.

Για την επίτευξη των δύο γενικών στόχων του ΕΠ ΚτΠ είχαν τεθεί μία σειρά από ειδικούς

στόχους:

1. Παιδεία και πολιτισμός: Εξοπλισμός, δικτύωση, κατάρτιση εκπαιδευτικών και ψηφιακό

περιεχόμενο για τη δημιουργία ενός εκπαιδευτικού συστήματος για τον 21 ο αιώνα, χρήση

νέων τεχνολογιών για τεκμηρίωση και προβολή του Ελληνικού πολιτισμού.

2. Εξυπηρέτηση του πολίτη και βελτίωση της ποιότητας ζωής: χρήση ΤΠΕ για

καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη σε κρίσιμους τομείς της Δημόσιας Διοίκησης, βελτίωση

της ποιότητας ζωής με την εισαγωγή νέων τεχνολογιών στην υγεία και την πρόνοια, στο

περιβάλλον και στις μεταφορές. Καθώς και η ανάπτυξη εφαρμογών και υποδομών του

Κτηματολογίου

3. Ανάπτυξη και απασχόληση στην ψηφιακή οικονομία: δημιουργία συνθηκών για τη

μετάβαση στη «νέα οικονομία», με την προώθηση του ηλεκτρονικού επιχειρείν, της έρευνας

και της διασύνδεσής της με την παραγωγή, της κατάρτισης στις νέες τεχνολογίες, της

απασχόλησης και της τηλε-εργασίας, την αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και

Επικοινωνιών (ΤΠΕ) από τις ΜΜΕ.

4. Επικοινωνίες: στήριξη της διαδικασίας απελευθέρωσης της αγοράς, δράσεις ανάπτυξης

της τηλεπικοινωνιακής υποδομής σε απομακρυσμένες περιοχές για παροχή προηγμένων

υπηρεσιών σε χαμηλό κόστος και σημείων πρόσβασης για τους πολίτες.

Τελική Έκδοση

Σεπτέμβριος 2006 12


Αναφορά για την υφιστάμενη κατάσταση στην Ελλάδα –

Συγκέντρωση κειμένων στρατηγικής και σχετικών μελετών

Ο κάθε ειδικός στόχος ορίζει έναν Άξονα Προτεραιότητας. Συνάφεια με τα θέματα

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης παρουσιάζει ο δεύτερος Άξονας Προτεραιότητας «Εξυπηρέτηση

του πολίτη και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής». Τα Μέτρα που περιλαμβάνει ο Άξονας

Προτεραιότητας 2 παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα.

Μέτρο Τίτλος Τελικοί Δικαιούχοι Σκοπός

2.1 «Ηλεκτρονική

κυβέρνηση» για την

εξυπηρέτηση του

πολίτη: Επιχειρησιακά

σχέδια, μελέτες και

πιλοτικά έργα

Υπουργεία και

εποπτευόμενοι Φορείς

τους

Ανεξάρτητες Διοικητικές

Αρχές,

Φορείς Κοινωνικής

Ασφάλισης

Φορείς Αυτοδιοίκησης

Το μέτρο αυτό στοχεύει στην προετοιμασία

και στο συντονισμό των φορέων της Δ.Δ.

καθώς και στην ανάπτυξη πιλοτικών

εφαρμογών σχετικά με την αξιοποίηση των

ΤΠΕ, ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα των

παρεχομένων σε πολίτες και επιχειρήσεις

υπηρεσιών από τη Δ.Δ. σε κεντρικό,

περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

Ο τρόπος υλοποίησης του μέτρου είχε

καθοριστεί να γίνει με εκπόνηση

επιχειρησιακών σχεδίων και σχεδίων δράσης

από τους εμπλεκόμενους φορείς.

Παράλληλα η χρηματοδότηση πιλοτικών

έργων συνεισφέρει τόσο στην ωριμότητα

των εμπλεκομένων φορέων και των

προτεινόμενων παρεμβάσεων όσο και στην

αποτελεσματικότητα και στη βιωσιμότητα

των έργων που προτείνονται.

2.2 «Ηλεκτρονική

κυβέρνηση» για την

εξυπηρέτηση του

πολίτη

Υπουργεία και

εποπτευόμενοι Φορείς

τους

Ανεξάρτητες Διοικητικές

Αρχές,

Φορείς Κοινωνικής

Ασφάλισης

Φορείς Αυτοδιοίκησης

Το μέτρο αυτό σκοπό είχε την αξιοποίηση

των ΤΠΕ για να βελτιωθεί η ποιότητα των

παρεχομένων σε πολίτες και επιχειρήσεις

υπηρεσιών από τη Δ.Δ. σε κεντρικό,

περιφερειακό και τοπικό επίπεδο

(ηλεκτρονικά παρεχόμενες υπηρεσίες μέσω

του Διαδικτύου σε πραγματικό χρόνο )

αξιοποιώντας συναφή αποτελέσματα του

Μέτρου 2.1.

Οι απαιτούμενες, για την υποστήριξη αυτού

του σκοπού, εφαρμογές ΤΠΕ θα

χρηματοδοτούνταν ως τμήματα έργων που

θα οδηγούσαν σε βελτίωση των

παρεχομένων προς τους πολίτες και

επιχειρήσεις υπηρεσιών με καθορισμένο και

επαληθεύσιμο τρόπο.

Στο πλαίσιο αυτό, περιλαμβάνεται η

ανάπτυξη εφαρμογών που προάγουν την

εξυπηρέτηση μέσω του Διαδικτύου σε

πραγματικό χρόνο, η χρήση ΤΠΕ για

απλοποίηση και επανακαθορισμό

διαδικασιών και επικοινωνίας εντός και

μεταξύ δημοσίων υπηρεσιών σε όλη τη

δημόσια διοίκηση, η ηλεκτρονική δικτύωση

των φορέων της Δ.Δ. σε κεντρικό,

περιφερειακό, νομαρχιακό και τοπικό

επίπεδο, οι απαιτούμενες για τη σωστή

λειτουργία των συστημάτων εγκαταστάσεις,

καθώς και η διευκόλυνση της διεπαφής της

Δ.Δ. με τον πολίτη και τις επιχειρήσεις, σε

διάφορους τομείς.

Τελική Έκδοση

Σεπτέμβριος 2006 13


Αναφορά για την υφιστάμενη κατάσταση στην Ελλάδα –

Συγκέντρωση κειμένων στρατηγικής και σχετικών μελετών

Φορέας: Ειδική Γραμματεία για την Κοινωνία της Πληροφορίας

Τίτλος Κειμένου

Διεύθυνση Ηλεκτρονικού

Κειμένου

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση»

Προγραμματική Περίοδος 2007 - 2013

ΕΥΔ ΚτΠ - Σχέδιο ΕΠ ΨηφιακήΣύγκλιση.doc

Προτεραιότητες του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση»

Το όραμα της Ψηφιακής Σύγκλισης για την Ελλάδα αναφορικά με τις ΤΠΕ εξειδικεύεται σε δύο

Άξονες Προτεραιότητας:

• Άξονας Προτεραιότητας 1: Βελτίωση της παραγωγικότητας με αξιοποίηση των

ΤΠΕ,

• Άξονας Προτεραιότητας 2: Βελτίωση της ποιότητας ζωής.

Συνθέτοντας αυτές τις δύο προτεραιότητες, ο Στρατηγικός Στόχος της Ψηφιακής Σύγκλισης

για τη νέα προγραμματική περίοδο είναι:

Ψηφιακό άλμα στην παραγωγικότητα, ψηφιακό άλμα στην ποιότητα ζωής

Με βάση το παραπάνω όραμα και τους προαναφερθέντες Άξονες Προτεραιότητας, έχουν

εντοπισθεί 6 Ειδικοί Στόχοι, η επίτευξη των οποίων θα εξασφαλίσει αφενός τη διάχυση των

ΤΠΕ τόσο στις επιχειρήσεις όσο και στους πολίτες και αφετέρου θα μεγιστοποιήσει τις

ωφέλειες από τη χρήση των ΤΠΕ, προσαρμόζοντας τις αντίστοιχες εφαρμογές στις εκάστοτε

ανάγκες των χρηστών.

1. Ειδικός Στόχος 1.1: Προώθηση χρήσης ΤΠΕ σε επιχειρήσεις,

2. Ειδικός Στόχος 1.2: Παροχή ψηφιακών υπηρεσιών προς επιχειρήσεις &

ανασχεδιασμός διαδικασιών του Δημόσιου τομέα,

3. Ειδικός Στόχος 1. 3: Ενίσχυση της συμβολής του κλάδου των ΤΠΕ στην Ελληνική

Οικονομία,

4. Ειδικός Στόχος 1.4: Προώθηση της επιχειρηματικότητας σε τομείς που αξιοποιούν

ΤΠE,

5. Ειδικός Στόχος 2.1: Βελτίωση της καθημερινής ζωής μέσω ΤΠΕ – Ισότιμη

συμμετοχή των πολιτών στην Ψηφιακή Ελλάδα,

6. Ειδικός Στόχος 2.2: Ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών Δημόσιας Διοίκησης για τον

πολίτη.

Στον πίνακα που ακολουθεί περιγράφονται συνοπτικά οι Ειδικοί Στόχοι

Τελική Έκδοση

Σεπτέμβριος 2006 14


Αναφορά για την υφιστάμενη κατάσταση στην Ελλάδα –

Συγκέντρωση κειμένων στρατηγικής και σχετικών μελετών

Ειδικός Τίτλος Ωφελούμενοι Σκοπός - Δράσεις

Στόχος

Άξονας Προτεραιότητας 1: Βελτίωση της παραγωγικότητας με αξιοποίηση των ΤΠΕ,

Ειδικός

Στόχος

1.1

Προώθηση

χρήσης ΤΠΕ σε

επιχειρήσεις

ΜME των περιφερειών

σύγκλισης, ελεύθεροι

επαγγελματίες,

επαγγελματικές

ενώσεις, καθώς και

επαγγελματικά

επιμελητήρια

Σκοπός του ειδικού αυτού στόχου είναι η

υιοθέτηση νέων τεχνολογιών στην παραγωγική

διαδικασία σε συνδυασμό με την ανάπτυξη

επιχειρηματικών καινοτομιών. Δράσεις που

εντάσσονται στον ειδικό αυτό στόχο είναι:

• Ενίσχυση της επιχειρηματικής

κουλτούρας για νέες τεχνολογίες,

• Στοχευμένη ανάδειξη των ωφελειών των

ΤΠΕ ανά κλάδο της οικονομίας,

• Υποστήριξη των επιχειρήσεων για τη

βελτίωση της αποδοτικότητάς τους μέσω

ΤΠΕ, με μετρήσιμους στόχους,

• Διάχυση της Ευρωπαϊκών καλών

επιχειρηματικών πρακτικών σε ΤΠΕ,

• Διάχυση των εθνικών καλών πρακτικών

μέσω των επιμελητηρίων,

• Συγχρηματοδοτούμενη ανάπτυξη

ευρυζωνικών δικτύων στην περιφέρεια.

Ειδικός

Στόχος

1.2

Ειδικός

Στόχος

1.3

Ειδικός

Στόχος

1.4

Παροχή

ψηφιακών

υπηρεσιών

προς

επιχειρήσεις &

ανασχεδιασμός

διαδικασιών

του Δημόσιου

τομέα

Ενίσχυση της

συμβολής του

κλάδου των

ΤΠΕ στην

Ελληνική

Οικονομία,

Προώθηση της

επιχειρηματικότητας

σε τομείς

που αξιοποιούν

ΤΠE

ΜME των περιφερειών

σύγκλισης, ελεύθεροι

επαγγελματίες,

επαγγελματικές

ενώσεις, καθώς και

επαγγελματικά

επιμελητήρια

ΜME των περιφερειών

σύγκλισης,

επαγγελματικά

επιμελητήρια και

συνεταιρισμοί

Yπό-σύσταση

επιχειρήσεις των

περιφερειών αμιγούς

στόχου σύγκλισης που

δραστηριοποιούνται

στον κλάδο ή που

αξιοποιούν ΤΠΕ (startups).

Σκοπός του ειδικού στόχου 1.2 είναι η

αποδοτικότερη λειτουργία του Δημόσιου

τομέα, μέσω της εισαγωγής

αποτελεσματικότερων διαδικασιών

εξυπηρέτησης των επιχειρήσεων και των

πολιτών.

Σκοπός του εν λόγω ειδικού στόχου είναι η

δημιουργία και ενημέρωση ψηφιακού

περιεχομένου για προγράμματα ανάπτυξης

δεξιοτήτων σε ΤΠΕ

Σκοπός του ειδικού αυτού στόχου είναι η

αντιμετώπιση της αποστροφής προς το

επιχειρηματικό ρίσκο, η προώθηση ενεργειών

που θα βοηθήσουν στη δημιουργία

καινοτόμων επιχειρηματικών μοντέλων, η

ανάληψη δράσεων για την αντιμετώπιση της

γραφειοκρατίας

Άξονας Προτεραιότητας 2: Βελτίωση της ποιότητας ζωής.

Ειδικός

Στόχος

2.1

Βελτίωση της

καθημερινής

ζωής μέσω ΤΠΕ

– Ισότιμη

συμμετοχή των

πολιτών στην

Ψηφιακή

Ελλάδα

Πολίτες των

περιφερειών αμιγούς

στόχου σύγκλισης,

καθώς και Μη –

Κυβερνητικοί

Οργανισμοί (ΜΚΟ)

Βασικές προτεραιότητες για τον ειδικό αυτό

στόχο είναι η ισότιμη πρόσβαση όλων των

πολιτών στις δυνατότητες των νέων

τεχνολογιών και στη γνώση, η διαθεσιμότητα

ψηφιακών υπηρεσιών προς τους πολίτες καθώς

και η καταπολέμηση του ψηφιακού χάσματος

σε όλες του τις εκφάνσεις (γεωγραφικές,

ηλικιακές, άτομα με αναπηρία κλπ.).

Τελική Έκδοση

Σεπτέμβριος 2006 15


Αναφορά για την υφιστάμενη κατάσταση στην Ελλάδα –

Συγκέντρωση κειμένων στρατηγικής και σχετικών μελετών

Ειδικός

Στόχος

2.2

Ανάπτυξη

ψηφιακών

υπηρεσιών

Δημόσιας

Διοίκησης για

τον πολίτη.

Γενικός πληθυσμός των

περιφερειών αμιγούς

στόχου σύγκλισης όσο

και οι ειδικές

πληθυσμιακές ομάδες

που αντιστοιχούν σε

περιφέρειες με ιδιαίτερα

δημογραφικά

χαρακτηριστικά.

Ωφελημένοι από τον εν

λόγω ειδικό στόχο θα

είναι και άτομα με

αναπηρία.

Η βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων

υπηρεσιών της Δημόσιας Διοίκησης προς τον

πολίτη είναι ένας από τους στόχους του

ειδικού αυτού στόχου. Ο ειδικός στόχος αυτός

έχει σκοπό να αυξήσει τις συναλλαγές μεταξύ

Δημοσίου τομέα και πολιτών το οποίο με τη

σειρά του θα επιφέρει την αύξηση της

αποτελεσματικότητας και της διαφάνειας, και

θα ενισχύσει την εξοικείωση χρήσης των

ψηφιακών υπηρεσιών από τους πολίτες.

Από τους ειδικούς στόχους του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» για την

Προγραμματική Περίοδος 2007 – 2013 αυτοί που θα επιτρέψουν τη βελτίωση της

καθημερινότητας του πολίτη αλλά και την αποδοτική χρήση των πόρων που διαθέτει η Δημόσια

Διοίκηση, απεικονίζονται στο σχήμα που ακολουθεί.

Σχήμα: Ειδικοί στόχοι που σχετίζονται με το eGovernment

Τελική Έκδοση

Σεπτέμβριος 2006 16


Αναφορά για την υφιστάμενη κατάσταση στην Ελλάδα –

Συγκέντρωση κειμένων στρατηγικής και σχετικών μελετών

Φορέας: Υπουργείο Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης – Γενική

Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Βελτίωση της Διοικητικής

Τίτλος Κειμένου

Ικανότητας της Δημόσιας Διοίκησης 2007 - 2013»

Διεύθυνση Ηλεκτρονικού

Κειμένου

ΥΠΕΣΔΑ Ε.Π. _Βελτίωση..._ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ-ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ- &

ΔΡΑΣΕΙΣ.doc

Προτεραιότητες του Ε.Π. «Βελτίωση της Διοικητικής Ικανότητας της Δημόσιας

Διοίκησης 2007 - 2013»

Το όραμα του Ε.Π. «Βελτίωση της Διοικητικής Ικανότητας της Δημόσιας Διοίκησης 2007 -

2013» είναι η «δημιουργία μιας πολιτοκεντρικής αποτελεσματικής, ανοιχτής και ευέλικτης

διακυβέρνησης» με κύριο στόχο τη μετάβαση από τη διοίκηση αρμοδιοτήτων / διαδικασιών

στην διοίκηση αποτελεσμάτων και υπηρεσιών.

Κεντρική επιδίωξη της στρατηγικής του Ε.Π. είναι η διαρθρωτική αντιμετώπιση χρόνιων

δυσλειτουργιών της δημόσιας διοίκησης με επιλεγμένες παρεμβάσεις οργανωτικής και

διοικητικής αλλαγής, θεσμικού και παραδειγματικού χαρακτήρα, με πολλαπλασιαστική αξία.

Η στρατηγική εξειδικεύεται σε δύο στρατηγικές προτεραιότητες :

Στρατηγική Προτεραιότητα 1: Ενδυνάμωση των δομών και των διαδικασιών διαμόρφωσης

δημόσιων πολιτικών και προγραμματισμού δημόσιας δράσης, με έμφαση στο επίπεδο της

κεντρικής διοίκησης.

Στρατηγική Προτεραιότητα 2: Ενδυνάμωση της ικανότητας εφαρμογής των δημόσιων

πολιτικών και προγραμμάτων και της αποτελεσματικής παραγωγής δημόσιων αγαθών και

υπηρεσιών υψηλού ποιοτικού επιπέδου σε όλα τα επίπεδα της διοίκησης.

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ Ι. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Στόχοι

• Εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου διοίκησης του ανθρώπινου δυναμικού.

• Ενδυνάμωση των δεξιοτήτων και της τεχνογνωσίας του ανθρώπινου δυναμικού.

• Βελτίωση της ποιότητας της εργασιακής ζωής του ανθρώπινου δυναμικού

• Καλλιέργεια στάσεων και συμπεριφορών προσανατολισμένων προς τις αξίες της

αποδοτικής, αποτελεσματικής, ανοιχτής, και δίκαιης Δημόσιας Διοίκησης.

Ενδεικτικές δράσεις

Ι.α. Διεύρυνση και αναβάθμιση της εκπαίδευσης του ανθρώπινου δυναμικού

• Ενίσχυση των μηχανισμών και διαδικασιών σχεδιασμού της εκπαίδευσης έτσι ώστε να

ανταποκρίνεται προς τις πραγματικές ανάγκες και τον επιχειρησιακό σχεδιασμό των

δημόσιων οργανισμών:

Καθιέρωση μεθοδολογίας και εργαλείων συστηματικής ανίχνευσης των αναγκών

εκπαίδευσης

Εισαγωγή πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων, με πρώτη προτεραιότητα τις

δεξιότητες σε ΤΠΕ

Τελική Έκδοση

Σεπτέμβριος 2006 17


Αναφορά για την υφιστάμενη κατάσταση στην Ελλάδα –

Συγκέντρωση κειμένων στρατηγικής και σχετικών μελετών

Ενδυνάμωση των εσωτερικών δομών εκπαίδευσης των οργανισμών της Δημόσιας

Διοίκησης, καθιέρωση των σχεδίων εκπαίδευσης και εισαγωγή της ενδο-υπηρεσιακής

εκπαίδευσης.

• Προσανατολισμός της εκπαίδευσης προς τις ανάγκες και τις ευκαιρίες που προσφέρει το

νέο ψηφιακό περιβάλλον της Δημόσιας Διοίκησης:

Στοχευμένη εκπαίδευση χρηστών και διαχειριστών των νέων εφαρμογών Ηλεκτρονικής

Διακυβέρνησης που αναπτύσσονται στα πλαίσια του Ε.Π. ΚτΠ.

Μαζική εκπαίδευση σε βασικές και εξειδικευμένες δεξιότητες ΤΠΕ

Εισαγωγή του e-learning στην επιμόρφωση των δημοσίων υπαλλήλων

• Σταδιακή αύξηση της παρεχόμενης εκπαίδευσης με τελικό μέχρι το 2013 κάθε υπάλληλος

να συμμετέχει κατά μέσο όρο σε εκπαίδευση μια φορά κάθε 2,5-3 χρόνια.

• Καθιέρωση υποχρεωτικής εκπαίδευσης management όλων των στελεχών που

αναλαμβάνουν θέσεις ευθύνης αμέσως μετά την ανάληψη των καθηκόντων τους

(προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Τμημάτων, Αυτοτελών Γραφείων).

• Υιοθέτηση της προαγωγικής εκπαίδευσης ως βασικού συντελεστή επιλογής σε θέσεις

ευθύνης (σε πρώτο στάδιο για τους προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων και

Διευθύνσεων)

• Ενίσχυση του στελεχιακού δυναμικού, της τεχνογνωσίας και των υποδομών των δημόσιων

οργανισμών εκπαίδευσης, (Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, Σχολή

Επιμόρφωσης Υπαλλήλων Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, Διπλωματική Ακαδημία,

Σχολή Δικαστών) και εισαγωγή της εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης.

• Συνολική αξιολόγηση της εμπειρίας και των αποτελεσμάτων και επιπτώσεων των δράσεων

εκπαίδευσης της περιόδου 2000-2006 και επεξεργασία συνολικής πολιτικής και σχεδίου

δράσης για κάθε δημόσιο οργανισμό εκπαίδευσης για την περίοδο 2007-2013.

• Καθιέρωση πάγιων διαδικασιών αξιολόγησης των αποτελεσμάτων και της αξιοποίησης στην

πράξη της επιμόρφωσης.

Ι.β. Εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου διοίκησης του ανθρώπινου δυναμικού

• Αξιολόγηση της λειτουργικότητας του όλου συστήματος των ρυθμίσεων που διέπουν τα

θέματα ανθρώπινου δυναμικού (προσόντα, πρόσληψη, κλάδοι, τοποθέτηση-ανάθεση

καθηκόντων, αξιολόγηση, εξέλιξη-προαγωγή, επιλογή σε θέσεις ευθύνης, κλπ.) και των

επιπτώσεών του στην ποιότητα της εργασιακής ζωής, σε συνδυασμό με τις ρυθμίσεις που

διέπουν την διοικητική οργάνωση της πυραμίδας των υπηρεσιών (Γενική Διεύθυνση,

Διεύθυνση, Τμήμα).

• Επεξεργασία θεσμικών μέτρων εκσυγχρονισμού του συστήματος διοίκησης του

ανθρώπινου δυναμικού και δημιουργίας των οργανωτικών προϋποθέσεων αντιμετώπισης

των λειτουργικών αδυναμιών που χαρακτηρίζουν τον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού

και βελτίωσης της ποιότητας της εργασιακής ζωής.

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΙΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΡΑΣΗΣ

• Στόχοι

• Βελτίωση της ποιότητας των νομοθετικών και κανονιστικών ρυθμίσεων.

• Προσαρμογή των διοικητικών διαδικασιών προς τις λειτουργικές ανάγκες της Διοίκησης και

τις ανάγκες των συναλλασσόμενων με τις δημόσιες υπηρεσίες, πολιτών και επιχειρήσεων.

• Βελτίωση της ποιότητας εξυπηρέτησης των συναλλασσομένων με την Δημόσια Διοίκηση.

• Ελαχιστοποίηση του εσωτερικού διοικητικού κόστους και του διοικητικού κόστους που

επιβαρύνει τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.

Ενδεικτικές δράσεις

Τελική Έκδοση

Σεπτέμβριος 2006 18


Αναφορά για την υφιστάμενη κατάσταση στην Ελλάδα –

Συγκέντρωση κειμένων στρατηγικής και σχετικών μελετών

ΙΙ.α. Βελτίωση της ποιότητας του θεσμικού πλαισίου ρύθμισης της δημόσιας

δράσης

• Ενεργοποίηση της Κεντρικής Επιτροπής Απλούστευσης Διαδικασιών ως βασικού

μηχανισμού για την εφαρμογή της Κανονιστικής Μεταρρύθμισης (Ν. 3242/2004).

Ενίσχυση της Επιτροπής με την απαραίτητης τεχνικής υποστήριξης και τεχνογνωσίας για

την αξιόπιστη αποτίμηση του βαθμού αναγκαιότητας, οικονομικότητας και φιλικότητας

νέων νομοθετικών ρυθμίσεων με τις οποίες δημιουργούνται διοικητικά βάρη για τους

πολίτες και τις επιχειρήσεις. Καθιέρωση συμβουλευτικής γνωμοδότησης εκ μέρους των

εκπροσώπων των συναλλασσομένων με τη Δημόσια Διοίκηση (π.χ. Οικονομική και

Κοινωνική Επιτροπή, Συνήγορος του Πολίτη, κλπ.)

• Δημιουργία μηχανισμού παρακολούθησης και συντονισμού της επίσπευσης της

λειτουργικής ολοκλήρωσης των νομοθετικών ρυθμίσεων σε ότι αφορά την έκδοση

κανονιστικών ρυθμίσεων (Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις κλπ.) και της

προσαρμογής του εσωτερικού δικαίου στις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

• Προώθηση της διοικητικής κωδικοποίησης του θεσμικού πλαισίου (Νόμοι, Προεδρικά

Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Εγκύκλιοι, Νομολογία) σε επιλεγμένους τομείς

δημόσιας δράσης σε μορφή τραπεζών δεδομένων προσβάσιμων μέσω του Διαδικτύου για

υπηρεσιακή και δημόσια χρήση. Εγκατάσταση πάγιων μηχανισμών συνεχούς

επικαιροποίησης της διοικητικής κωδικοποίησης. Αξιοποίηση της διοικητικής κωδικοποίησης

για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου.

• Ενδυνάμωση της νομοτεχνικής ικανότητας των υπηρεσιών της Κεντρικής Διοίκησης

ΙΙ.β. Κατάργηση, απλούστευση και ανασχεδιασμός των διοικητικών διαδικασιών

• Επιτάχυνση της παρέμβασης της Κεντρικής Επιτροπής Απλούστευσης Διαδικασιών στην

απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών με έμφαση στις διαδικασίες που αφορούν

επιχειρήσεις.

• Μείωση της γραφειοκρατίας των διαδικασιών ίδρυσης και του χρόνου ίδρυσης νέων

επιχειρήσεων τουλάχιστον στο επίπεδο του μέσου Ευρωπαϊκού όρου.

• Επιτάχυνση της εφαρμογής των ρυθμίσεων που αφορούν την αυτεπάγγελτη αναζήτηση

πιστοποιητικών, την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής δικαιολογητικών, την

κατάργηση περιττών δικαιολογητικών, τον περιορισμό συναρμοδιοτήτων υπουργών κλπ.

(Ν. 3242/2004, Ν. 3345/2005, Ν. 3448/2006).

ΙΙ.γ. Βελτίωση της ποιότητας εξυπηρέτησης των συναλλασσομένων με την

Δημόσια Διοίκηση και της ενδουπηρεσιακής συνεργασίας

• Διεύρυνση της εμβέλειας των υπηρεσιών που προσφέρουν τα ΚΕΠ, σε ότι αφορά τις

διαδικασίες που διεκπεραιώνουν, ιδιαίτερα προς την κατεύθυνση εξυπηρέτησης των

επιχειρήσεων, προώθηση των ολοκληρωμένων συναλλαγών (περιλαμβανομένων και των

χρηματικών συναλλαγών), διεύρυνση της on-line συνεργασίας τους με τις δημόσιες

υπηρεσίες.

• Εισαγωγή της εφαρμογής του θεσμού της ηλεκτρονικής υπογραφής για την επίσημη

επικοινωνία μεταξύ δημόσιων υπηρεσιών και πολίτη ή επιχείρησης.

• Ευρεία εφαρμογή του θεσμού ηλεκτρονικής υπογραφής για την επίσημη επικοινωνία

(ενδοϋπηρεσιακή και διϋπηρεσιακή) των δημόσιων υπηρεσιών.

• Δημιουργία Κέντρων Διϋπηρεσιακής Επικοινωνίας – Δικτύου Υπηρεσιών μιας Στάσης – στο

επίπεδο Γενικής Γραμματείας Υπουργείου για την εξυπηρέτηση της διυπουργικής

συνεργασίας και τον συντονισμό της εφαρμογής του θεσμικού πλαισίου.

Τελική Έκδοση

Σεπτέμβριος 2006 19


Αναφορά για την υφιστάμενη κατάσταση στην Ελλάδα –

Συγκέντρωση κειμένων στρατηγικής και σχετικών μελετών

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΙΙΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Στόχοι

• Ενίσχυση της επιχειρησιακής αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας της

λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης.

• Προσανατολισμός της οργάνωσης της εργασίας και των διαδικασιών λειτουργίας του

δημοσίου προς τις ανάγκες των χρηστών των δημόσιων αγαθών και υπηρεσιών και των

συναλλασσόμενων με τις δημόσιες υπηρεσίες.

• Ανάπτυξη λιτών, ευέλικτων δομών δημόσιας δράσης, και ενοποίηση αρμοδιοτήτων και

λειτουργιών που κατανέμονται σε πολλούς φορείς με κριτήριο το τελικό ποιόν και τον

χρήστη των υπηρεσιών.

• Αποκέντρωση αρμοδιοτήτων και λειτουργιών της Κεντρικής Διοίκησης προς φορείς

δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, σε συνδυασμό με την ενίσχυση του επιτελικού και

ρυθμιστικού ρόλου της Κεντρικής Διοίκησης.

• Διασφάλιση των οργανωτικών, λειτουργικών και θεσμικών προϋποθέσεων για την

αποτελεσματική εφαρμογή της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Ενδεικτικές δράσεις

ΙΙΙ.α Οργανωτικός και λειτουργικός ανασχεδιασμός

• Συστηματική εισαγωγή διαδικασιών αξιολόγησης της διοικητικής ικανότητας και

οργανωτικού και λειτουργικού ανασχεδιασμού με εφαρμογή της μεθοδολογίας Business

Process Re-engineering (BPR) σε όλο το εύρος της δημόσιας δράσης. Η μεθοδολογία BPR

θα προσαρμοσθεί στο περιβάλλον της Δημόσιας Διοίκησης έτσι ώστε η αξιολόγηση και ο

ανασχεδιασμός να καλύψει το σύνολο των συντελεστών της παραγωγικής διαδικασίας και

των αγαθών και υπηρεσιών που παράγονται, στο εσωτερικό και το περιβάλλον του

οργανισμού:

Στοχοθεσία, επιχειρησιακός σχεδιασμός, επεξεργασία πολιτικής.

Εξαρτήσεις, επικαλύψεις, συναρμοδιότητες με το περιβάλλον.

Δομές, οργάνωση εργασίας.

Συστήματα και εφαρμογές ΤΠΕ.

Ανθρώπινο δυναμικό.

Διαδικασίες και πρακτικές λειτουργίας.

Θεσμικές ρυθμίσεις

Εσωτερικός έλεγχος.

Αποδοτικότητα, αποτελεσματικότητα, ποιότητα υπηρεσιών κλπ.

• Εφαρμογή της αξιολόγησης της διοικητικής ικανότητας και του οργανωτικού και

λειτουργικού ανασχεδιασμού σε πέντε διακριτές αλλά αλληλένδετες κατηγορίες

περιπτώσεων:

Την περίπτωση του δημόσιου οργανισμού, με προοπτική κάλυψης του συνόλου των

οργανισμών της Κεντρικής Διοίκησης (Υπουργεία, Γενικές Γραμματείες), οργανισμών

Δημοσίου Δικαίου (ΙΚΑ, Ασφαλιστικά Ταμεία), των Γενικών Γραμματειών

Περιφέρειας και επιλεκτικά ορισμένων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και

μεγάλων/μεσαίων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Την περίπτωση της τυπικής εσωτερικής λειτουργίας οριζόντιου χαρακτήρα που

διατρέχει το σύνολο της Δημόσιας Διοίκησης, και είναι κρίσιμη για την λειτουργία και

την αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Δράσης (Επιτελικός Σχεδιασμός, Οικονομική

Διαχείριση, Διοίκηση Προσωπικού, Εκπαίδευση Προσωπικού, Οργάνωση Υπηρεσιών,

ΤΠΕ-Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, Παραγωγή Τεχνικών Έργων, κλπ.).

Την περίπτωση της διαδικασίας διϋπηρεσιακού χαρακτήρα, στην οποία εμπλέκονται

πολλοί οργανισμοί της Δημόσιας Διοίκησης, που αφορά συναλλαγές των

επιχειρήσεων και του πολίτη με τις δημόσιες υπηρεσίες, και είναι καθοριστικής

σημασίας για την επιχειρηματικότητα και την ποιότητα ζωής αντίστοιχα (Δημόσιες

Τελική Έκδοση

Σεπτέμβριος 2006 20


Αναφορά για την υφιστάμενη κατάσταση στην Ελλάδα –

Συγκέντρωση κειμένων στρατηγικής και σχετικών μελετών

Προμήθειες, Ίδρυση Επιχειρήσεων, Ιδιωτικές Επενδύσεις, Κοινωνική ασφάλιση,

Πολεοδομία, κλπ.).

Την περίπτωση παράλληλης άσκησης λειτουργικά συνδεόμενων αρμοδιοτήτων ή

συναρμοδιοτήτων χωρικής εμβέλειας από τα διάφορα επίπεδα Διοίκησης (Κεντρική,

Περιφερειακή, Νομαρχιακή, Τοπική).

Την περίπτωση του συστήματος διοίκησης των πόρων και των διαδικασιών

εφαρμογής του προϋπολογισμού.

• Παραγωγή προτύπων και καλών πρακτικών διοικητικής ικανότητας και προώθηση της

εφαρμογής τους σε όλο το εύρος των υπηρεσιών της Δημόσιας Διοίκησης

ΙΙΙ.β. Ενίσχυση των μηχανισμών ελέγχου της διοικητικής δράσης

• Ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και του συντονισμού των οργάνων επιθεώρησης.

• Διεύρυνση του θεσμού της επιθεώρησης προς τα πρότυπα υπηρεσιών εσωτερικού

ελέγχου και αποτίμησης της απόδοσης των υπηρεσιών (performance appraisal).

ΙΙΙ.γ. Υποστήριξη της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

• Υποστήριξη του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ψηφιακής Σύγκλισης σε ότι αφορά τις

οργανωτικές, λειτουργικές και θεσμικές προϋποθέσεις επιτυχούς εισαγωγής εφαρμογών

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης :

Αξιολόγηση προϋποθέσεων.

Οργανωτικός και λειτουργικός ανασχεδιασμός για την υλοποίηση των

προϋποθέσεων.

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ IV ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

Στόχοι

• Βελτίωση της εφαρμογής των δημόσιων πολιτικών.

• Ενίσχυση της συνεκτικότητας και της αποτελεσματικής εφαρμογής πολιτικών οριζόντιου

χαρακτήρα.

Ενδεικτικές δράσεις

• Ενίσχυση της διϋπηρεσιακής-διϋπουργικής συνεργασίας για τις πολιτικές οριζόντιου

χαρακτήρα στον σχεδιασμό και τη εφαρμογή των οποίων συμμετέχουν πολλά

υπουργεία και φορείς, με προτεραιότητα στις πολιτικές πολιτικής προστασίας,

μετανάστευσης, ισότητας, κοινωνικής προστασίας και υποστήριξης των ευάλωτων

ομάδων πληθυσμού.

• Τακτική αξιολόγηση δημόσιων πολιτικών .

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ V ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Στόχοι

• Ενίσχυση της διαφάνειας και της λογοδοσίας στη δράση των δημόσιων αρχών.

• Προώθηση της ενεργού συμμετοχής του πολίτη και της συναίνεσης στις αποφάσεις

των δημόσιων αρχών.

• Διασφάλιση της ισότιμης μεταχείρισης των χρηστών των υπηρεσιών της Δημόσιας

Διοίκησης.

Ενδεικτικές δράσεις

• Εισαγωγή του θεσμού της χάρτας υποχρεώσεων για όλους τους φορείς της Κεντρικής

Διοίκησης, τους δημόσιους οργανισμούς και τους φορείς της Περιφερειακής Διοίκησης

και της Αυτοδιοίκησης .

Τελική Έκδοση

Σεπτέμβριος 2006 21


Αναφορά για την υφιστάμενη κατάσταση στην Ελλάδα –

Συγκέντρωση κειμένων στρατηγικής και σχετικών μελετών

• Εισαγωγή ετήσιου δημόσιου απολογισμού χρήσης οικονομικών πόρων, απολογισμού

δράσης και τήρησης υποχρεώσεων, για όλους τους φορείς της Κεντρικής Διοίκησης,

τους δημόσιους οργανισμούς και τους φορείς της Περιφερειακής Διοίκησης και της

Αυτοδιοίκησης .

• Καθιέρωση δημοσιοποίησης των αποφάσεων των οργανισμών της τοπικής

αυτοδιοίκησης, σε συνδυασμό με την εισαγωγή διαδικασιών διαβούλευσης για τοπικές

αποφάσεις, με έμφαση στις αποφάσεις που αφορούν την χρήση των οικονομικών

πόρων και τα θέματα χρήσεων γης και περιβάλλοντος.

• Καθιέρωση διαδικασίας "Ανοιχτής Γραμμής" για την επισήμανση διοικητικών

δυσλειτουργιών και την κατάθεση διορθωτικών προτάσεων για θέματα κοινού

ενδιαφέροντος, με υποχρέωση ανταπόκρισης της Διοίκησης.

• Ενίσχυση του θεσμού του Συνηγόρου του Πολίτη.

• Καθιέρωση τακτικής εξωτερικής αξιολόγησης της ποιότητας των υπηρεσιών και της

ποιότητας της εργασιακής ζωής, στο επίπεδο του δημόσιου οργανισμού, με μεθόδους

έρευνας πεδίου μεταξύ των χρηστών των υπηρεσιών και του προσωπικού των

υπηρεσιών.

Τελική Έκδοση

Σεπτέμβριος 2006 22


Αναφορά για την υφιστάμενη κατάσταση στην Ελλάδα –

Συγκέντρωση κειμένων στρατηγικής και σχετικών μελετών

Φορέας: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της

Πληροφορίας» - Ομάδα Εργασίας για την Ευρυζωνική Πρόσβαση

«Ευρυζωνική Πρόσβαση στην Κοινωνία της Πληροφορίας»

Τίτλος Κειμένου

Έκδοση Πρώτη Σεπτέμβριος 2002

Διεύθυνση Ηλεκτρονικού

Κειμένου

Strategy euryzwnika.pdf

Προτεραιότητες του Κειμένου Στρατηγικής για την Ευρυζωνική Πρόσβαση

Το κείμενο στρατηγικής για την «Ευρυζωνική Πρόσβαση» καθόρισε παρεμβάσεις για:

• Θέματα πολιτικής, θέτοντας τα κατάλληλα ρυθμιστικά και νομοθετικά πλαίσια

• Χρήση δικτυακών προϊόντων και υπηρεσιών

• Υποκίνηση και διαχείριση άμεσων και έμμεσων παρεμβάσεων, μέσω προγραμμάτων

στόχος των οποίων είναι να αντιμετωπιστούν οι αποτυχίες της αγοράς.

Από το στρατηγικό αυτό κείμενο τέθηκαν βασικοί στόχοι για την ανάπτυξη ευζωνικών

υποδομών και υπηρεσιών. Συγκεκριμένα στόχοι ήταν:

• Η ευρυζωνική πρόσβαση για όλη την Δημόσια Διοίκηση μέχρι το 2005.

• Η ενίσχυση της ευρυζωνικής πρόσβασης με έμφαση στις λιγότερο προνομιούχες

περιοχές.

• Η εισαγωγή μέχρι το 2005 πληροφοριακών δικτύων μεταξύ σημείων υγείας με

ευρυζωνική πρόσβαση.

Με βάση το κείμενο στρατηγικής προβλέφτηκαν δράσεις για δίκτυα και ευρυζωνική πρόσβαση

στο Δημόσιο καθώς και στον Ιδιωτικό τομέα. Οι δράσεις αυτές ήταν:

• Δίκτυα Οπτικών ινών σε Περιφερειακό Επίπεδο

• Wireless Hotspots

• Επιδότηση ζήτησης xDSL και LMDS

Το κείμενο στρατηγικής για την «Ευρυζωνική Πρόσβαση» αποτελεί σημαντικό κείμενο αφού

αποτελεί καθοριστικό σημείο στην υλοποίηση δράσεων που σκοπό έχουν την τόνωση της

ζήτησης για ευρυζωνικές υπηρεσίες και κατ’ επέκταση τη ζήτηση για υπηρεσίες Ηλεκτρονικής

Διακυβέρνησης. Επιπλέον το εν λόγω κείμενο αποτελεί σημαντικό κείμενο αφού καθορίζει τη

στρατηγική για τη δημιουργία των υποδομών εκείνων που θα επιτρέψουν την μετάδοση των

υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης που θα αναπτυχθούν. Επιπλέον η εξάπλωση της

ευρυζωνικής πρόσβασης σε συνδυασμό με τη χρήση προηγμένων ΤΠΕ αποτελούν ουσιαστικό

εργαλείο για ανοιχτή και αποτελεσματική διακυβέρνηση καθώς και για τη βελτίωση της

ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων.

Τελική Έκδοση

Σεπτέμβριος 2006 23


Αναφορά για την υφιστάμενη κατάσταση στην Ελλάδα –

Συγκέντρωση κειμένων στρατηγικής και σχετικών μελετών

4.2 Σύνθεση και Παρουσίαση Στοιχείων Αναφορικά με τις προτεραιότητες της

Ελλάδας στον τομέα της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Συνοψίζοντας τα κείμενα στρατηγικής αναφορικά με τις προτεραιότητες της Ελλάδας στον

τομέα της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, θα μπορούσε κανείς να πει ότι τα στρατηγικά

κείμενα στη διάρκεια του χρόνου απεικονίζουν τη μεταστροφή που υπάρχει από την στείρα

και μονοδιάστατη προσήλωση στην χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

στη σφαιρικότητα με την οποία σήμερα αντιμετωπίζεται το θέμα της Ηλεκτρονικής

Διακυβέρνησης λαμβάνοντας υπόψη όχι μόνο την τεχνολογική διάσταση του θέματος αλλά

και τον εκσυγχρονισμό - αναδιάρθρωση των διαδικασιών λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης.

Έτσι, αρχικά, το αναθεωρημένο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα για την Κοινωνία της Πληροφορίας

είχε αφιερώσει έναν Άξονα Προτεραιότητας και σε αυτόν δύο Μέτρα που αφορούσαν την

«Ηλεκτρονική κυβέρνηση» για την εξυπηρέτηση του πολίτη. Σε αυτόν είχε δοθεί έμφαση στο

σχεδιασμό και την υλοποίηση μεγάλων και ιδιαίτερα φιλόδοξων έργων πληροφορικής (υλικό

και λογισμικό) από το κάθε Υπουργείο ξεχωριστά.

Στη συνέχεια, το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πολιτεία» αφιερώνει ένα ολόκληρο

Υποπρόγραμμα στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση με μια σειρά από μέτρα τα οποία σκοπό

έχουν την Ανάπτυξη Πιστοποιημένων Διαδικτυακών τόπων και διαδικτυακών πυλών,

την Ασφάλεια Ψηφιακών Συναλλαγών Ηλεκτρονικής Αυθεντικοποίησης πολιτών και

διαχείρισης υπογραφών, την Τυποποίηση Ηλεκτρονικής συνεργασίας μεταξύ

Δημόσιων Υπηρεσιών, τη Δημιουργία Δικτυακών τόπων με προστιθέμενη αξία για

πολίτες & επιχειρήσεις, τις Καινοτομίες στη Δημόσια Διοίκηση. Τα μέτρα αυτά

εστιάζουν σε θέματα περιεχομένου και υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.

Παράλληλα τίθενται ως προτεραιότητα η συνεργασία και η διαλειτουργικότητα μεταξύ

Δημόσιων Υπηρεσιών. Μέσα από τα μέτρα του Ε.Π. έγινε μια προσπάθεια να αντιμετωπιστούν

συνολικότερα ζητήματα που άπτονται της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Με δεδομένο ότι η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση δεν είναι ένα μονοσήμαντα τεχνολογικό

ζήτημα, το Υπουργείο Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης στο ΕΠ «Βελτίωσης

της Διοικητικής Ικανότητας της Δημόσιας Διοίκησης 2007 - 2013», αντιμετωπίζει το ζήτημα

της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης συνολικά θέτοντας το ως δράση στην προτεραιότητα για

τον Εκσυγχρονισμό των δομών και των διαδικασιών λειτουργίας των Δημόσιων

Υπηρεσιών. Για πρώτη φορά εκφράζεται τόσο έντονα η ανάγκη για αναδιάρθρωση των

Δημόσιων Υπηρεσιών παράλληλα με τον εκσυγχρονισμό των Τεχνολογιών Πληροφοριακής και

Επικοινωνιών. Επιπλέον τίθεται για πρώτη φορά, η διάσταση της υποστήριξης του

Επιχειρησιακού Προγράμματος Ψηφιακής Σύγκλισης σε ότι αφορά τις οργανωτικές,

λειτουργικές και θεσμικές προϋποθέσεις επιτυχούς εισαγωγής εφαρμογών Ηλεκτρονικής

Διακυβέρνησης.

Έχοντας ως αναφορά τα δύο τελευταία κείμενα στρατηγικής φαίνεται ότι πλέον ο πολίτης και

οι ανάγκες τους τίθενται στο επίκεντρο των Ε.Π., τίθενται στόχοι που μπορούν να

ποσοτικοποιηθούν πλήρως, ενώ γίνεται προσπάθεια μεγαλύτερης κάλυψης των νέων

κατευθύνσεων με αυτές που ορίζονται από το Σχέδιο δράσης για τις ηλεκτρονικές διοικητικές

υπηρεσίες στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας i2010 : «Επιτάχυνση της ηλεκτρονικής δημόσιας

διοίκησης στην Ευρώπη προς όφελος όλων»

Τελική Έκδοση

Σεπτέμβριος 2006 24


Αναφορά για την υφιστάμενη κατάσταση στην Ελλάδα –

Συγκέντρωση κειμένων στρατηγικής και σχετικών μελετών

5 Συλλογή Μελετών Σχετικά με το eGovernment που εκπονήθηκαν

την τελευταία πενταετία στην Ελλάδα

Τίτλος Μελέτης: Οι επιπτώσεις των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην

ελληνική οικονομία

Έτος Εκπόνησης Μελέτης: 2004

Φορέας Ανάθεσης Μελέτης: ΕΥΔ Ε.Π. ΚτΠ

Κατηγοριοποίηση (Κατηγορία): Μελέτες -

Έρευνες

Φορέας Διεξαγωγής Μελέτης: ΟΠΑ - ΕΜΟΠ

Κατηγοριοποίηση (Υποκατηγορία): Εξέλιξη

κλάδου ΤΠΕ

Όνομα Αρχείου

Meleti_epiptosis_tpe_greek_economy.zip

Διεύθυνση Ηλεκτρονικού

Κειμένου

Περίληψη Μελέτης – Κύρια Σημεία

Περιγράφονται οι στατιστικές ανάγκες και τα μεθοδολογικά εργαλεία που απαιτούνται για την επιτυχή

παρακολούθηση όσων διαδραματίζονται στην Ελληνική Οικονομία μέσω της συλλογής κατάλληλων

στατιστικών στοιχείων, καθώς και την εφαρμογή κατάλληλων πολιτικών που θα οδηγήσουν στη

μέγιστη δυνατή ανάπτυξη και ευημερία. Γίνεται αναφορά στα διαρθρωτικά χαρακτηριστικά της νέας

οικονομίας (ρυθμός αύξησης παραγωγικότητας, επενδύσεις σε νέο εξοπλισμό και λογισμικό,

ανταλλακτική σχέση ανεργίας – πληθωρισμού), στις ποιοτικές και ποσοτικές μετρικές των Τεχνολογιών

Πληροφορικής και Επικοινωνιών και σε γνωστά μοντέλα και μεθοδολογίες που χρησιμοποιούνται για την

μέτρηση των ΤΠΕ. Παράλληλα, αποτυπώνονται οι οικονομικές επιπτώσεις των τεχνολογιών αυτών

καθώς και οι επιπτώσεις τους στην απασχόληση και τις δεξιότητες των εργαζομένων. Παρουσιάζονται οι

οργανωσιακές αλλαγές που επιφέρουν οι ΤΠΕ στις επιχειρήσεις, μελέτες για τις επιδράσεις τους στην

ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας καθώς και στατιστικά στοιχεία για την εφαρμογή τους στην Ελλάδα.

Προτείνονται τέσσερις ομάδες οικονομικών και στατιστικών μελετών που θα συνέβαλαν σημαντικά στην

κατανόηση των επιπτώσεων των ΤΠΕ στην Ελληνική οικονομία.

1. Ο ρόλος των επενδύσεων σε ΤΠΕ στην ανάπτυξη της παραγωγικότητας της Ελληνικής Οικονομίας.

2. Εξελίξεις στην παραγωγικότητα και απασχόληση κατά κλάδο.

3. Τεχνολογική ανάπτυξη ενσωματωμένη σε νέο εξοπλισμό και λανθασμένη μέτρηση των τιμών

εξοπλισμού.

4. Επενδύσεις σε ΤΠΕ και δομή επιχειρήσεων

Τελική Έκδοση

Σεπτέμβριος 2006 25


Αναφορά για την υφιστάμενη κατάσταση στην Ελλάδα –

Συγκέντρωση κειμένων στρατηγικής και σχετικών μελετών

Τίτλος Μελέτης: Καθολική πρόσβαση και ισότιμη συμμετοχή ατόμων με αναπηρίες (ΑμΕΑ)

στην ΚτΠ.

Έτος Εκπόνησης Μελέτης: 2004

Φορέας Ανάθεσης Μελέτης: ΕΥΔ Ε.Π. ΚτΠ

Κατηγοριοποίηση (Κατηγορία): Μελέτες -

Έρευνες

Φορέας Διεξαγωγής Μελέτης: Πανεπιστήμιο

Κρήτης

Κατηγοριοποίηση (Υποκατηγορία): Κοινωνία

της Πληροφορίας

Όνομα Αρχείου

katholiki_prosbasi_AMEA.pdf

Διεύθυνση Ηλεκτρονικού

Κειμένου

Περίληψη Μελέτης – Κύρια Σημεία

Οριοθετούνται πολιτικές για εξίσωση των δικαιωμάτων και ισότιμη συμμετοχή των Ατόμων με Αναπηρία

(ΑμεΑ) και των άλλων ευπαθών ομάδων του πληθυσμού στην Κοινωνία της Πληροφορίας. Αναλύονται οι

απαιτήσεις διαφόρων κατηγοριών Ατόμων µε Αναπηρία (ΑµεΑ) και άλλων ευπαθών ομάδων του

πληθυσμού, όσον αφορά την πρόσβαση και χρήση προϊόντων και υπηρεσιών στην Κοινωνία της

Πληροφορίας (άτομα µε προβλήματα όρασης, άτομα µε προβλήματα ακοής, άτομα µε κινητικά

προβλήματα). Παρουσιάζονται οι βασικές προσεγγίσεις που μπορούν να χρησιμοποιηθούν, ώστε να

εξυπηρετήσουν την προώθηση της έννοιας της καθολικής πρόσβασης και ευχρηστίας (εφαρμογή

συγκεκριμένων πολιτικών µέσω της νομοθεσίας, καθορισμός και υιοθέτηση προτύπων, προώθηση της

έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης και την υιοθέτηση των αποτελεσμάτων τους). Αναπτύσσονται οι

δυνατότητες που προσφέρουν οι προσεγγίσεις αυτές, οι προϋποθέσεις και οι ενδεχόμενοι περιορισμοί

για την εφαρμογή παρεμβάσεων. Η ανάλυση βασίζεται σε αποτελέσματα από τη διεθνή εμπειρία και την

εξειδίκευσή τους στην ελληνική πραγματικότητα, µέσω αναφορών στην υφισταμένη νομοθεσία. Επίσης,

γίνεται σύγκριση διαφορετικών νομοθετικών παρεμβάσεων και ανάλυση της αποτελεσματικότητας και

των περιορισμών των παρεμβάσεων αυτών, καθώς και των απαιτούμενων κατευθύνσεων δράσεων στον

τοµέα αυτό. Παρουσιάζεται η παρούσα κατάσταση διεθνώς, στην Ευρώπη (π.χ., eEurope, πρωτοβουλίες

κρατών µελών) και στην Ελλάδα, όσον αφορά την καθιέρωση και υιοθέτηση στρατηγικών, τεχνικών

οδηγιών (π.χ. W3C–WAI guidelines), προτύπων (π.χ., ISO, EΛΟΤ), και μηχανισμών χρηματοδότησης,

εκπαίδευσης, κατάρτισης, και ενημέρωσης, καθώς και κατανόησης της αγοράς. Εξετάζεται η συνεισφορά

της τεχνολογικής έρευνας και ανάπτυξης, ως εναλλακτικού μοντέλου προώθησης και καθιέρωσης των

αρχών της καθολικής πρόσβασης και ευχρηστίας και γίνεται ανάλυση και σύγκριση ερευνητικών και

αναπτυξιακών προσεγγίσεων που περιλαμβάνουν Υποστηρικτικές Τεχνολογίες και ανοικτές

αρχιτεκτονικές, τεχνικές οδηγίες, Σχεδίαση για Όλους και Καθολική Πρόσβαση. Παρουσιάζονται οι νέες

ευκαιρίες και προκλήσεις που προκύπτουν από την προοδευτική υιοθέτηση των τεχνολογιών της ΚτΠ.

Εξετάζονται οι επιπτώσεις των τεχνολογιών της ΚτΠ σε επιλεγμένους τομείς, όπως η υγεία, η

εκπαίδευση, η δημόσια διοίκηση και αναλύονται θέματα σχετικά µε την κοινωνικό-οικονομική ένταξη

ομάδων ΑµεΑ, (ικανές και αναγκαίες συνθήκες ισότιμης συµµετοχής τους στην ΚτΠ) με παραδείγματα

από την Ελληνική και τη διεθνή εμπειρία. Τέλος, παρουσιάζονται τα πορίσματα της Μελέτης στα πλαίσια

της ελληνικής πραγματικότητας και γίνονται συγκεκριμένες συστάσεις για απαιτούμενες και επιθυμητές

παρεμβάσεις, είτε στα πλαίσια Επιχειρησιακών Σχεδίων της ΚτΠ, είτε στα πλαίσια της λειτουργίας του

Εθνικού Δικτύου GR-DeAN (Greek Design for All e-Accessibility Network).

Τελική Έκδοση

Σεπτέμβριος 2006 26


Αναφορά για την υφιστάμενη κατάσταση στην Ελλάδα –

Συγκέντρωση κειμένων στρατηγικής και σχετικών μελετών

Τίτλος Μελέτης: Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και ΜΚΟ (Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις),

Συστήματα πολιτικής διαφάνειας σε παγκόσμιο, ευρωπαϊκό και τοπικό επίπεδο με τη

συμμετοχή της Κοινωνίας των Πολιτών.

Έτος Εκπόνησης Μελέτης: 2004

Φορέας Ανάθεσης Μελέτης: ΕΥΔ Ε.Π. ΚτΠ

Κατηγοριοποίηση (Κατηγορία): Μελέτες -

Έρευνες

Φορέας Διεξαγωγής Μελέτης: ΕΥΔ ΚτΠ

Κατηγοριοποίηση (Υποκατηγορία):

Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Όνομα Αρχείου

Meleti_egov_MKO.doc

Διεύθυνση Ηλεκτρονικού

Κειμένου

Περίληψη Μελέτης – Κύρια Σημεία

Σύμφωνα με όλες τις πρόσφατες διεθνείς εκθέσεις απολογισμού της εφαρμογής των πρακτικών της

ηλεκτρονικής κυβέρνησης (e-Government) κατά την τελευταία δεκαετία σε περισσότερες από 80 χώρες

παγκοσμίως (WSIS / OHE, ΟΟΣΑ, ΕΕ – eEurope 2005) κρίσιμες προϋποθέσεις για την ομαλή μετάβαση

στην δεύτερη φάση εδραίωσής τους αποτελούν η συμμετοχή των πολιτών διαμέσου των Τεχνολογιών

Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) (e-participation / ΟΗΕ) και η εμπλοκή τους σε όλες τις φάσεις της

κυβερνητικής διαδικασίας (engaging citizens / ΟΟΣΑ).

Η ραγδαία αναβάθμιση του ρόλου των πολιτών / χρηστών των δημόσιων υπηρεσιών που τονίζουν όλοι

οι Διεθνείς Οργανισμοί ανταποκρίνεται στην αυξημένη ανάγκη εύρεσης λύσεων στα προβλήματα και τα

εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι περισσότερες κυβερνήσεις τόσο στην εισαγωγή των ΤΠΕ στον δημόσιο

τομέα όσο και στην αποδοτική χρήση τους από τον ιδιωτικό τομέα και την ευρύτερη κοινωνία. Η

διαπίστωση αυτή έχει κρίσιμη σημασία και για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της

Πληροφορίας» παρότι αποτελεί ένα γενικότερο πρόγραμμα προώθησης των ΤΠΕ στην ελληνική κοινωνία

και δεν περιορίζεται στην «ηλεκτρονική» μεταρρύθμιση της Δημόσιας Διοίκησης.

Η παρούσα μελέτη υποστηρίζει ότι το διατομεακό πρόγραμμα του ΕΠ ΚτΠ του Γ΄ΚΠΣ που στην

σύλληψη του αποτελεί μια καινοτομία σχετικά με τις κατακερματισμένες ανάλογες πρωτοβουλίες του

Β΄ΚΠΣ έχει ήδη αρχίσει να παράγει ορατά αποτελέσματα με την υποστήριξη ψηφιακών δράσεων κυρίως

στον δημόσιο τομέα αλλά και στον χώρο της ιδιωτικής οικονομίας. Παρουσιάζει όμως λίγες

δραστηριότητες στον τομέα της οργανωμένης υποστήριξης της συμμετοχής των πολιτών και της

προώθησης πρωτοβουλιών των ΜΚΟ και της οργανωμένης κοινωνίας πολιτών. Αυτό που προτείνεται

από την παρούσα μελέτη είναι η προγραμματική αναβάθμιση του στόχου της ηλεκτρονικής συμμετοχής

των πολιτών (e-participation) και η ανάδειξη πολλαπλών διατομεακών δράσεων προς αυτή την

κατεύθυνση. Στα πλαίσια αυτά είναι δυνατή η υπερπήδηση τεχνικών και οργανωτικών περιορισμών που

εξ αντικειμένου παρουσιάζει η ανάληψη νέων δραστηριοτήτων που δεν είχαν προγραμματικά

προβλεφθεί από την εκκίνηση του ΕΠ ΚτΠ. Οι προτάσεις που περιλαμβάνονται στη μελέτη είναι η

δημιουργία «Διαδικτυακή Πύλη Διαφάνειας Δημοσίων Πολιτικών» που σκοπό θα έχει την ανάπτυξη,

εγκατάσταση και λειτουργία ενός on-line συστήματος παρακολούθησης από την κοινωνία των πολιτών

επιλεγμένων δεικτών, δεδομένων και πληροφοριών για τις δημόσιες πολιτικές.

Τελική Έκδοση

Σεπτέμβριος 2006 27


Αναφορά για την υφιστάμενη κατάσταση στην Ελλάδα –

Συγκέντρωση κειμένων στρατηγικής και σχετικών μελετών

Τίτλος Μελέτης: Έρευνα αγοράς για το Ηλεκτρονικό Επιχειρείν.

Έτος Εκπόνησης Μελέτης: 2005

Φορέας Ανάθεσης Μελέτης: ΕΔΕΤ Α.Ε./ e-

business forum

Κατηγοριοποίηση (Κατηγορία): Μελέτες -

Έρευνες

Φορέας Διεξαγωγής Μελέτης: ΕΔΕΤ Α.Ε.

OPINION A.E.

Κατηγοριοποίηση (Υποκατηγορία):

Ηλεκτρονικό Επιχειρείν

Όνομα Αρχείου

2005 Survay Ηλεκτρονικό Επιχειρείν.zip

Διεύθυνση Ηλεκτρονικού

Κειμένου

Περίληψη Μελέτης – Κύρια Σημεία

Μέσα από Πανελλαδική έρευνα με τη μέθοδο των συνεντεύξεων διερευνώνται και καταγράφονται οι

ανάγκες κατάρτισης, ενημέρωσης και επιμόρφωσης των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων για να μπορέσουν

να αξιοποιήσουν το διαδίκτυο, το ηλεκτρονικό επιχειρείν και γενικότερα τις νέες τεχνολογίες με στόχο τη

διευκόλυνση και βελτίωση της λειτουργίας τους, αλλά και των οικονομικών τους δραστηριοτήτων.

Παρουσιάζονται πίνακες (επιμέρους και συγκεντρωτικοί) με τα στοιχεία του δείγματος που

χρησιμοποιήθηκε για την έρευνα και διαγράμματα που περιγράφουν τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις της

Ελληνικής Επικράτειας (έτος ίδρυσης, είδος επιχείρησης, χώρος δραστηριοποίησης, αριθμός, κατηγορία

και μορφωτικό επίπεδο εργαζομένων, υποδομή επιχείρησης, είδη μηχανογραφικού εξοπλισμού και λόγοι

για τους οποίους χρησιμοποιείται, πρόθεση για αγορά ηλεκτρονικών υπολογιστών ανά κατηγορία

επιχείρησης, ποσοστό χρήσης του διαδικτύου, βαθμός χρησιμοποίησης ηλεκτρονικών προμηθειών και

ηλεκτρονικών πωλήσεων, εισαγωγή και χρήση νέων τεχνολογιών στη λειτουργία των επιχειρήσεων).

Τελική Έκδοση

Σεπτέμβριος 2006 28


Αναφορά για την υφιστάμενη κατάσταση στην Ελλάδα –

Συγκέντρωση κειμένων στρατηγικής και σχετικών μελετών

Τίτλος Μελέτης: Εθνική έρευνα για τις νέες τεχνολογίες και την Κοινωνία της

Πληροφορίας.

Έτος Εκπόνησης Μελέτης: 2005

Φορέας Ανάθεσης Μελέτης: ΕΔΕΤ Α.Ε.

Κατηγοριοποίηση (Κατηγορία): Μελέτες -

Έρευνες

Φορέας Διεξαγωγής Μελέτης: VPRC

Κατηγοριοποίηση (Υποκατηγορία): Κοινωνία

της Πληροφορίας

Όνομα Αρχείου

diagramatikh_parousiash_ereunas2005.zip

Διεύθυνση Ηλεκτρονικού

Κειμένου

Περίληψη Μελέτης – Κύρια Σημεία

Πανελλαδική έρευνα με τη χρήση προσωπικών συνεντεύξεων [face-to-face] και με τη χρήση δομημένων

ερωτηματολογίων, στο χώρο εργασίας των ερωτώμενων σε άτομα ηλικίας άνω των 15 ετών.

Διερευνώνται η χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή στην Ελλάδα (ανά κατηγορία πληθυσμού, φύλλο,

ηλικία, εκπαίδευση, περιοχή κατοικίας, το είδος του υπολογιστή που χρησιμοποιείται φορητός ή

σταθερός, οι λόγοι, η συχνότητα και η διάρκεια χρήσης Η/Υ, ο τρόπος εκμάθησης, η χρήση

προγραμμάτων και εφαρμογών), η χρήση του διαδικτύου στην Ελλάδα (ανά φύλο, ηλικία, εκπαίδευση,

περιοχή κατοικίας, συχνότητα και διάρκεια χρήσης, κυριότεροι λόγοι χρήσης, ποσοστό πληθυσμού που

πραγματοποιεί ηλεκτρονικές αγορές, συναλλαγές με το Δημόσιο), η κατοχή προσωπικού e-mail, η

κατοχή προσωπικής συνδρομής στο internet.

Επίσης διερευνάται η κατοχή και χρήση κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα (ικανοποίηση από τις εταιρίες

κινητής τηλεφωνίας, ενδιαφέρον πληθυσμού για τις υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας). Περιγράφονται ο

βαθμός εισαγωγής και χρήσης των νέων ΤΠΕ καθώς και οι επιδράσεις τους, η χρήση Η/Υ, ίντερνετ και

κινητού τηλεφώνου σε όλο το νοικοκυριό, ενώ τέλος γίνεται σύγκριση των αποτελεσμάτων της έρευνας

για τον ημεδαπό και αλλοδαπό πληθυσμό σε ότι αφορά τις προαναφερόμενες κατηγορίες.

Τελική Έκδοση

Σεπτέμβριος 2006 29


Αναφορά για την υφιστάμενη κατάσταση στην Ελλάδα –

Συγκέντρωση κειμένων στρατηγικής και σχετικών μελετών

Τίτλος Μελέτης: Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του Κράτους

προς τις Επιχειρήσεις. Διεθνείς Προσεγγίσεις στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση.

Έτος Εκπόνησης Μελέτης: 2004

Φορέας Ανάθεσης Μελέτης: ΕΔΕΤ Α.Ε./ e-

business forum

Κατηγοριοποίηση (Κατηγορία): Μελέτες -

Έρευνες

Φορέας Διεξαγωγής Μελέτης:

ebusinessforum

Κατηγοριοποίηση (Υποκατηγορία):

Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Όνομα Αρχείου

GlobalViewandbibliography.rtf

Διεύθυνση Ηλεκτρονικού

Κειμένου

Περίληψη Μελέτης – Κύρια Σημεία

Στην παρούσα μελέτη παρουσιάζονται τρία χρησιμοποιούμενα μοντέλα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης:

• το μοντέλο των Τριών Δακτύλων που παρέχει ένα πλαίσιο οργάνωσης των χαρακτηριστικών

λειτουργιών του διαδικτύου και τις διαχωρίζει σε τρεις κύριες κατηγορίες χρήσης (πληροφοριακή

χρήση, συναλλαγές, διαδικασίες),

• το μοντέλο της Εστίασης και της Κεντρικότητας που περιγράφει τις διαφορετικές διαστάσεις της

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και

• το μοντέλο της Ηλεκτρονικής Κυβερνητικής Ετοιμότητας που περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο οι

κυβερνήσεις χρησιμοποιούν τις τεχνολογίες των πληροφοριών γενικότερα και το διαδίκτυο

ειδικότερα.

Παράλληλα, δίνονται παραδείγματα εφαρμογής της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στο Ηνωμένο Βασίλειο

(εκσυγχρονισμός και ανασχηματισμός των δημοσίων υπηρεσιών, οφέλη, εμπόδια για την εφαρμογή της,

στάδια εφαρμογής), τις ΗΠΑ (εισαγωγή της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης στην εποχή της πληροφορίας,

αύξηση της συνεργασίας μεταξύ δημοσίων υπηρεσιών, ενδυνάμωση της προστασίας της ιδιωτικότητας,

βελτίωση της ασφάλειας πληροφοριών), την Σιγκαπούρη (ένταξη πληροφοριακών συστημάτων στην

κυβέρνηση, ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου μεταξύ κυβέρνησης και βιομηχανίας, στάδια

εφαρμογής της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και συμπεράσματα από την εφαρμογή της) και την

Αυστραλία (τοποθέτηση πληροφοριών και υπηρεσιών online, σε μια πιο περιεκτική και ολοκληρωμένη

εφαρμογή νέων τεχνολογιών στην κυβερνητική πληροφόρηση, την παροχή υπηρεσιών και τη διοίκηση).

Τέλος, αναφέρονται τα βασικά χαρακτηριστικά Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης , τα οφέλη της καθώς και

ένα πλήθος συμπερασμάτων και προτάσεων σχετικών με την εφαρμογή της. Συγκεκριμένα

καταγράφεται:

• η ανάγκη χάραξης μια στρατηγικής και ενός οράματος που θα εμπεριέχει τη γενική εικόνα όλων των

υποέργων που απαιτούνται για την ανάπτυξη της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,

• η συσχέτιση της επίτευξης του εν λόγω εγχειρήματος κυρίως με τους ανθρώπινους πόρους, την

οργανωσιακή κουλτούρα και τη διαχείριση των απαιτήσεων όλων των συμμετεχόντων και όχι με τα

είδη των τεχνολογιών που χρησιμοποιούνται,

• η ανάγκη ένταξης ενεργειών στρατηγικής επικοινωνίας, εκπαίδευσης και ανάπτυξης στον

προϋπολογισμό των έργων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης καθώς και στη λήψη των εν λόγω

επενδυτικών αποφάσεων.

Τελική Έκδοση

Σεπτέμβριος 2006 30


Αναφορά για την υφιστάμενη κατάσταση στην Ελλάδα –

Συγκέντρωση κειμένων στρατηγικής και σχετικών μελετών

Τίτλος Μελέτης: Προτάσεις και καλές πρακτικές για την παροχή υπηρεσιών του κράτους

προς τις επιχειρήσεις.

Έτος Εκπόνησης Μελέτης: 2004

Φορέας Ανάθεσης Μελέτης: ΕΔΕΤ Α.Ε./ e-

business forum

Κατηγοριοποίηση (Κατηγορία): Μελέτες -

Έρευνες

Φορέας Διεξαγωγής Μελέτης: ΕΔΕΤ Α.Ε./ e-

business forum

Κατηγοριοποίηση (Υποκατηγορία):

Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Όνομα Αρχείου

g-to-b-best-practices.rtf

Διεύθυνση Ηλεκτρονικού

Κειμένου

Περίληψη Μελέτης – Κύρια Σημεία

Στη παρούσα μελέτη:

• Περιγράφεται και να αναλύεται ένα μοντέλο με βάση το οποίο, το Κράτος θα μπορεί παρέχει

προς τις επιχειρήσεις τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες που αναπτύσσει.

• Γίνεται προσπάθεια ένταξης της ανάπτυξης & της διάθεσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του

Κράτους προς τις επιχειρήσεις σε ένα ευρύτερο, γενικά αποδεκτό, σύστημα «Ηλεκτρονικής

Διακυβέρνησης».

• Τεκμηριώνεται η πρωτεύουσα σημασία των «Κυβερνητικών Δικτυακών Πυλών» σε κάθε

σύστημα «Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης».

• Αναλύονται οι ουσιώδεις διαφορές μεταξύ μίας «Κυβερνητικής Δικτυακής Πύλης» και των

σημερινών «Δικτυακών Τόπων» & «Διαδικτυακών Εφαρμογών» που παρέχονται σήμερα προς

τις επιχειρήσεις.

• Προτείνονται βέλτιστες πρακτικές για την ανάπτυξη «Κυβερνητικών Δικτυακών Πυλών» μέσω

των οποίων θα διατίθενται οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Κράτους προς τις επιχειρήσεις, με

βάση τις ιδιαιτερότητες της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης και την ωριμότητά της σε τεχνολογίες

ΤΠΕ.

Τελική Έκδοση

Σεπτέμβριος 2006 31


Αναφορά για την υφιστάμενη κατάσταση στην Ελλάδα –

Συγκέντρωση κειμένων στρατηγικής και σχετικών μελετών

Τίτλος Μελέτης: Συστήματα Ηλεκτρονικής Ψηφοφορίας.

Έτος Εκπόνησης Μελέτης: 2004

Φορέας Ανάθεσης Μελέτης: ΕΔΕΤ Α.Ε./ e-

business forum

Κατηγοριοποίηση (Κατηγορία): Μελέτες -

Έρευνες

Φορέας Διεξαγωγής Μελέτης: ΕΔΕΤ Α.Ε.

Ομάδα Εργασίας ΣΤ-4

Κατηγοριοποίηση (Υποκατηγορία): Ασφάλεια

Συστημάτων

Όνομα Αρχείου

St4evote_final_report.doc

Διεύθυνση Ηλεκτρονικού

Κειμένου

Περίληψη Μελέτης – Κύρια Σημεία

Περιγράφεται το θεωρητικό υπόβαθρο των συστημάτων ηλεκτρονικής ψηφοφορίας (ορισμός της

ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, διακρίσεις της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας ανάλογα με το χώρο άσκησης του

εκλογικού δικαιώματος, εξέλιξη των εκλογικών συστημάτων, θετικές και αρνητικές συνέπειες από την

εισαγωγή της, πεδίο εφαρμογής της, απαιτήσεις σε υλικό, λογισμικό και διασύνδεση υπολογιστικών

συστημάτων). Παρουσιάζεται η υφιστάμενη κατάσταση για τα συστήματα αυτά στον Ελληνικό χώρο

(παραδείγματα εγκατεστημένων συστημάτων ηλεκτρονικής ψηφοφορίας), η διεθνής εμπειρία μέσα από

την παρουσίαση έργων που σχετίζονται με τον τομέα αυτό, τα γενικά συμπεράσματα (σχετικά με τα

νομικά και θεσμικά ζητήματα που αφορούν την διαδικασία της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας). Τέλος γίνεται

αναφορά στις τεχνικές απαιτήσεις των συστημάτων αυτών (ορθότητα-ακρίβεια, προστασία

ιδιωτικότητας, ανθεκτικότητα, επαληθευσιμότητα, ευκολία συμμετοχής ψηφοφόρων, ευελιξία,

αποδοτικότητα κ.α.) και παρέχονται προτάσεις και συστάσεις για την ανάπτυξη της σχετικής αγοράς.

Τελική Έκδοση

Σεπτέμβριος 2006 32


Αναφορά για την υφιστάμενη κατάσταση στην Ελλάδα –

Συγκέντρωση κειμένων στρατηγικής και σχετικών μελετών

Τίτλος Μελέτης: Μελέτη - Έρευνα καταγραφής της διείσδυσης του Ηλεκτρονικού

Επιχειρείν στις μεγάλες Ελληνικές Επιχειρήσεις μέσω επαναληπτικών συνεντεύξεων σε

ανώτατα στελέχη Πληροφορικής.

Έτος Εκπόνησης Μελέτης: 2004

Φορέας Ανάθεσης Μελέτης: ΕΔΕΤ Α.Ε.

Κατηγοριοποίηση (Κατηγορία): Μελέτες -

Έρευνες

Φορέας Διεξαγωγής Μελέτης: Οικονομικό

Πανεπιστήμιο Αθηνών (A.LA.R.M.-Athens

LAboratory of Research in Marketing)

Hitech (υπεργ. Datapower), HellasNet

Κατηγοριοποίηση (Υποκατηγορία):

Ηλεκτρονικό Επιχειρείν

Όνομα Αρχείου

sugkrish_1hs_kai_2hsmelets_mme2003_2004.pdf

Διεύθυνση Ηλεκτρονικού

Κειμένου

Περίληψη Μελέτης – Κύρια Σημεία

Παρουσιάζονται στατιστικά στοιχεία (με τη χρήση διαγραμμάτων) για την χρήση των νέων Τεχνολογιών

Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στις 500 μεγαλύτερες ελληνικές επιχειρήσεις, με έμφαση στον

βαθμό αξιοποίησης του διαδικτύου και του ηλεκτρονικού επιχειρείν στις εμπορικές και οικονομικές τους

δραστηριότητες. Γίνεται παρουσίαση της χρήσης ΤΠΕ, της διαδικασίας υιοθέτησής τους από τις

επιχειρήσεις, παράγοντες και εμπόδια για την υιοθέτηση αυτή καθώς και γενικά συμπεράσματα από τα

στοιχεία της έρευνας.

Τελική Έκδοση

Σεπτέμβριος 2006 33


Αναφορά για την υφιστάμενη κατάσταση στην Ελλάδα –

Συγκέντρωση κειμένων στρατηγικής και σχετικών μελετών

Τίτλος Μελέτης: Πως και πόσο χρησιμοποιούν τις τεχνολογίες Πληροφορικής και

Επικοινωνιών (ΤΠΕ) οι Έλληνες.

Έτος Εκπόνησης Μελέτης: 2003

Φορέας Ανάθεσης Μελέτης: ΕΔΕΤ Α.Ε.

Κατηγοριοποίηση (Κατηγορία): Μελέτες -

Έρευνες

Φορέας Διεξαγωγής Μελέτης: Ελλάς on-Line

Κατηγοριοποίηση (Υποκατηγορία): Κοινωνία

της Πληροφορίας

Όνομα Αρχείου

tpe_2003.pdf

Διεύθυνση Ηλεκτρονικού

Κειμένου

Περίληψη Μελέτης – Κύρια Σημεία

Στην παρούσα μελέτη παρουσιάζονται στατιστικά στοιχεία για το πώς και το πόσο χρησιμοποιούνται οι

τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών από τους Έλληνες (Πολίτες και Επιχειρήσεις).

Παρουσιάζονται και αναλύονται τα στοιχεία για τη χρήση ΤΠΕ για μεν τους πολίτες κατά ηλικιακή

κατηγορία ενώ για τις επιχειρήσεις κατά μέγεθος επιχείρησης. Επίσης αναλύονται οι βασικότεροι λόγοι

χρήσης του ίντερνετ καθώς και εκτιμήσεις για την μελλοντική χρήση των ΤΠΕ τόσο από τους πολίτες

όσο και από τις επιχειρήσεις.

Τελική Έκδοση

Σεπτέμβριος 2006 34


Αναφορά για την υφιστάμενη κατάσταση στην Ελλάδα –

Συγκέντρωση κειμένων στρατηγικής και σχετικών μελετών

Τίτλος Μελέτης: Συνηθέστερες δοσοληψίες επιχειρήσεων με δημόσιους φορείς.

Έτος Εκπόνησης Μελέτης: 2004

Φορέας Ανάθεσης Μελέτης: ΕΔΕΤ Α.Ε./ e-

business forum

Κατηγοριοποίηση (Κατηγορία): Μελέτες -

Έρευνες

Φορέας Διεξαγωγής Μελέτης: ΕΔΕΤ Α.Ε

Ομάδα Εργασίας ΣΤ-5

Κατηγοριοποίηση (Υποκατηγορία):

Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Όνομα Αρχείου

transactions-G-to-B-nov-2004.rtf

Διεύθυνση Ηλεκτρονικού

Κειμένου

Περίληψη Μελέτης – Κύρια Σημεία

Αναφέρονται οι συνηθέστερες δοσοληψίες με Δημόσιους Φορείς, οι διαθέσιμες ηλεκτρονικές υπηρεσίες,

οι δοσοληψίες στις οποίες εμπλέκονται περισσότεροι του ενός Φορέα, καθώς και η μεθοδολογία

καταγραφής των παραπάνω στοιχείων.

Τελική Έκδοση

Σεπτέμβριος 2006 35


Αναφορά για την υφιστάμενη κατάσταση στην Ελλάδα –

Συγκέντρωση κειμένων στρατηγικής και σχετικών μελετών

Τίτλος Μελέτης: Συλλογή διατάξεων Νομικής Πληροφορικής.

Έτος Εκπόνησης Μελέτης: 2004

Φορέας Ανάθεσης Μελέτης:

Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης

και Αποκέντρωσης,

Υπηρεσία Ανάπτυξης Πληροφορικής

Κατηγοριοποίηση (Κατηγορία): Μελέτες -

Έρευνες

Φορέας Διεξαγωγής Μελέτης:

Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης

και Αποκέντρωσης,

Υπηρεσία Ανάπτυξης Πληροφορικής

Κατηγοριοποίηση (Υποκατηγορία):

Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Όνομα Αρχείου

Sylogi_diataksewn_nom_plir.pdf

Διεύθυνση Ηλεκτρονικού

Κειμένου

Περίληψη Μελέτης – Κύρια Σημεία

Παρουσιάζονται πίνακες με τα νομοθετήματα και τα ΦΕΚ που αφορούν το Ε.Π. "Κοινωνία της

Πληροφορίας", το Συμβούλιο Πληροφορικής, την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, την

επεξεργασία και διακίνηση εγγράφων με ηλεκτρονικά μέσα, την προστασία δικαιωμάτων πνευματικής

ιδιοκτησίας (σχετικά με την επιστήμη Η/Υ), το δίκαιο των δημοσίων συμβάσεων για έργα - προμήθειες

και υπηρεσίες πληροφορικής.

Τελική Έκδοση

Σεπτέμβριος 2006 36


Αναφορά για την υφιστάμενη κατάσταση στην Ελλάδα –

Συγκέντρωση κειμένων στρατηγικής και σχετικών μελετών

Τίτλος Μελέτης: Οργάνωση και Λειτουργία των Μονάδων Πληροφορικής (ΜΟ.ΠΛΗ) του

Δημόσιου Τομέα

Έτος Εκπόνησης Μελέτης: 2000

Φορέας Ανάθεσης Μελέτης: Υπουργείο

Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και

Αποκέντρωσης, Υπηρεσία Ανάπτυξης

Πληροφορικής

Κατηγοριοποίηση (Κατηγορία): Μελέτες -

Έρευνες

Φορέας Διεξαγωγής Μελέτης: PLANET,

01 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, EXPERTNET

Κατηγοριοποίηση (Υποκατηγορία):

Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Όνομα Αρχείου

Ανασχεδιασμός ΜΟΠΛΗ.zip

Διεύθυνση Ηλεκτρονικού

Κειμένου

Περίληψη Μελέτης – Κύρια Σημεία

Παρουσιάζονται η συνολική μεθοδολογία υλοποίησης, οι στόχοι και τα στάδια της μελέτης λειτουργικού

και οργανωτικού ανασχεδιασμού των ΜΟ.ΠΛΗ, η κύρια οργανωτική πρόταση μονάδων πληροφορικής

(διεθνείς πρακτικές, βασικές αρχές ανασχεδιασμού, προτεινόμενο λειτουργικό μοντέλο και το μοντέλο

ανάπτυξης της οργανωτικής δομής τους), οι εναλλακτικές οργανωτικές προτάσεις – συγκριτικά

πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα (οικονομικά, στρατηγικά και τεχνολογικά πλεονεκτήματα και

μειονεκτήματα από την εφαρμογή των κριτηρίων ανασχεδιασμού, εναλλακτικά οργανωτικά μοντέλα και

αξιολόγησή τους), το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, το μοντέλο ανάπτυξης της οργανωτικής δομής των

ΜΟ.ΠΛΗ. (ποικιλία και πολυπλοκότητα των ΠΣ και αριθμός των χρηστών που εξυπηρετούν), και τέλος

περιγράφονται οι θέσεις εργασίας που σχετίζονται με τις ΜΟ.ΠΛΗ.

Παρέχονται εγχειρίδια οδηγιών για τις Μονάδες Πληροφορικής (οδηγίες και συστηματικές πληροφορίες

για την αποτελεσματική ανάπτυξη και εκτέλεση επιλεγμένων διαδικασιών τους) ενώ επίσης

παρουσιάζονται οι κυριότερες απαιτήσεις και κριτήρια για την επιλογή των εργαλείων υποστήριξης των

επιλεγμένων διαδικασιών των ΜΟ.ΠΛΗ. καθώς και πληροφορίες για τη διαθεσιμότητά τους.

Αποτυπώνονται οι δραστηριότητες των φορέων και των Μονάδων Πληροφορικής στην Ελληνική

Δημόσια Διοίκηση και εξετάζεται η εξέλιξη της εκτέλεσης των λειτουργιών τους καθώς και το ιστορικό

των μορφών οργάνωσης τους. Αξιολογείται ο βαθμός ενσωμάτωσης των Τεχνολογιών Πληροφορικής και

Επικοινωνιών στη Δημόσια Διοίκηση, οι περιοχές και οι τάσεις εφαρμογής της, τα προβλήματα και οι

αδυναμίες στην υλοποίηση μεγάλων έργων Πληροφορικής.

Αποτυπώνονται οι δραστηριότητες των φορέων και των Μονάδων Πληροφορικής στη Δημόσια Διοίκηση

επιλεγμένων κρατών της Ε.Ε. και γίνεται συγκριτική αξιολόγηση μεταξύ της υπάρχουσας κατάστασης

στις ΜΟ.ΠΛΗ. της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης και στις ΜΟ.ΠΛΗ. της Δημόσιας Διοίκησης σε

επιλεγμένες χώρες της Ε.Ε. Παρουσιάζεται η Μελέτη Ασφαλείας των ΜΟ.ΠΛΗ., ορίζονται τα θέματα της

ασφάλειας και αναδεικνύεται η σημασία τους για τα σύγχρονα πληροφοριακά συστήματα, αναλύεται η

υφιστάμενη κατάσταση από άποψη ασφαλείας πληροφοριακών συστημάτων και περιγράφονται οι

διαδικασίες που πρέπει να εφαρμόσουν οι ΜΟ.ΠΛΗ.

Παράλληλα παρουσιάζονται ολοκληρωμένα πρότυπα και οδηγίες για εκπαίδευση και επιμόρφωση των

εργαζομένων στις ΜΟ.ΠΛΗ., την υγιεινή και ασφάλεια τους, την αξιολόγηση προσωπικού, τη δημιουργία

κινήτρων και την αξιολόγηση της απόδοσης των μονάδων αυτών.

Τελική Έκδοση

Σεπτέμβριος 2006 37


Αναφορά για την υφιστάμενη κατάσταση στην Ελλάδα –

Συγκέντρωση κειμένων στρατηγικής και σχετικών μελετών

Παρουσιάζεται η συνολική μεθοδολογία υλοποίησης, οι στόχοι και τα στάδια της Μελέτης Λειτουργικού

και Οργανωτικού Ανασχεδιασμού των ΜΟ.ΠΛΗ., η μεθοδολογία αποτύπωσης της υπάρχουσας

κατάστασης και οι στόχοι της αποτύπωσης, το Νομικό και Διοικητικό Πλαίσιο Λειτουργίας των ΜΟ.ΠΛΗ.

Εξετάζεται η οργανωτική δομή των ΜΟ.ΠΛΗ. ανά κατηγορία Φορέα, οι αρμοδιότητες και η

στελέχωση/προσόντα προσωπικού στις ΜΟ.ΠΛΗ και περιγράφονται οι διαδικασίες πρόσληψης και

ένταξης προσωπικού, οι διαδικασίες προαγωγών, η αξιολόγηση προσωπικού και τα κίνητρα

παραγωγικότητας, η μισθολογική πολιτική και οι διαδικασίες εκπαίδευσης του προσωπικού των ΜΟ.ΠΛΗ.

Παρουσιάζονται τα ευρήματα της ποσοτικής έρευνας, περιγράφεται η οργάνωση της έρευνας (επιλογή

δείγματος, κατάρτιση ερωτηματολογίου, συμπλήρωση και επεξεργασία των ερωτηματολογίων κλπ) και

δίνονται τα βασικά κριτήρια επεξεργασίας των αποτελεσμάτων. Τέλος, γίνεται αξιολόγηση της

υφιστάμενης κατάστασης και προσδιορίζονται θετικά και αρνητικά κρίσιμα στοιχεία για την

αποτελεσματική λειτουργία των ΜΟ.ΠΛΗ.

Τελική Έκδοση

Σεπτέμβριος 2006 38


Αναφορά για την υφιστάμενη κατάσταση στην Ελλάδα –

Συγκέντρωση κειμένων στρατηγικής και σχετικών μελετών

Τίτλος Μελέτης: Μελέτη βέλτιστων πρακτικών ανάπτυξης και παραγωγικής λειτουργίας

υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Έτος Εκπόνησης Μελέτης: 2004

Φορέας Ανάθεσης Μελέτης:

Κατηγοριοποίηση (Κατηγορία): Μελέτες -

Έρευνες

Φορέας Διεξαγωγής Μελέτης: Εργαστήριο

Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης Πανεπιστηµίου

Αθηνών

Κατηγοριοποίηση (Υποκατηγορία):

Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Όνομα Αρχείου

meleti eGov Best Practice 2004-02.pdf

Διεύθυνση Ηλεκτρονικού

Κειμένου

Περίληψη Μελέτης – Κύρια Σημεία

Η μελέτη περιλαμβάνει τα αποτελέσματα της διερεύνησης βέλτιστων πρακτικών ηλεκτρονικής

διακυβέρνησης σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, παρουσιάζει το μεθοδολογικό πλαίσιο του

μελετητικού έργου, οριοθετώντας το επιχειρησιακό πεδίο των υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης

και τα θεωρητικά μοντέλα προσέγγισής του, καθώς και την μεθοδολογική προσέγγιση µε την οποία

εντοπίστηκαν και επελέγησαν υπηρεσίες και βέλτιστες πρακτικές ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Επίσης

παρουσιάζει τα αποτελέσματα της αποτύπωσης βέλτιστων πρακτικών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης ενώ

παράλληλα σε αυτή γίνεται αναφορά σε µια σειρά εθνικών ιστοχώρων υπηρεσιών ηλεκτρονικής

διακυβέρνησης (national e-Government portals) οι οποίοι εμφανίζουν συγκριτικά βέλτιστο βαθμό

προόδου και ισχυρό ενδιαφέρον για μεταφορά τεχνογνωσίας. Επιπρόσθετα, παρουσιάζονται οι κρίσιμοι

παράγοντες επιτυχίας για την ανάπτυξη και παραγωγική λειτουργία έργων και υπηρεσιών ηλεκτρονικής

διακυβέρνησης και καταλογογραφείται ένα σύνολο επιτελικών κειμένων κατευθύνσεων για την ανάπτυξη

υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης µε συνεκτίμηση διαφόρων κρίσιμων παραγόντων επιτυχίας, τα

οποία προέρχονται από διεθνείς οργανισμούς, ακαδημαϊκά ιδρύματα διεθνούς κύρους και ανεξάρτητους

διεθνείς μελετητικούς οίκους, καθώς και ένα σύνολο εθνικών στρατηγικών σχεδίων ηλεκτρονικής

διακυβέρνησης από χώρες εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τέλος, γίνεται παρουσίαση ενός

προτεινόμενου σε ευρωπαϊκό επίπεδο πλαισίου για την ανταλλαγή μεθοδολογικής τεχνογνωσίας και

καλών πρακτικών σε σχέση µε τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την παραγωγική λειτουργία έργων

ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

Τελική Έκδοση

Σεπτέμβριος 2006 39


Αναφορά για την υφιστάμενη κατάσταση στην Ελλάδα –

Συγκέντρωση κειμένων στρατηγικής και σχετικών μελετών

Τίτλος Μελέτης: Ελληνικό πλαίσιο διαλειτουργικότητας Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης -

ΠΔΗΔ (e-Government Interoperability Framework).

Έτος Εκπόνησης Μελέτης: 2003

Φορέας Ανάθεσης Μελέτης: ΕΥΔ ΚτΠ

Κατηγοριοποίηση (Κατηγορία): Μελέτες -

Έρευνες

Φορέας Διεξαγωγής Μελέτης: Electronic

Business Systems

Κατηγοριοποίηση (Υποκατηγορία): Κοινωνία

της Πληροφορίας

Όνομα Αρχείου

Prodigrafes Dialitourgikotitas.zip

Διεύθυνση Ηλεκτρονικού

Κειμένου

Περίληψη Μελέτης – Κύρια Σημεία

Στην παρούσα μελέτη γίνεται αξιολόγηση των διεθνών Πλαισίων διαλειτουργικότητας (Interoperability

Frameworks), µε έμφαση στον τοµέα των Τεχνικών Προδιαγραφών, µε σκοπό την υλοποίηση ενός

ανάλογου πλαισίου για χρησιμοποίηση στον Ελληνικό Δηµόσιο Τοµέα.

Προσδιορίζεται ένα σύνολο Τεχνικών Προδιαγραφών και Πολιτικών που θα πρέπει να συµπεριλαµβάνεται

σε σχετικές προκηρύξεις διαγωνισµών έργων (RFPs) του δηµοσίου, έτσι ώστε οι διαγωνιζόµενοι να

γνωρίζουν τι ακριβώς απαιτείται για την ανάπτυξη ενός συστήµατος πληροφορικής, το οποίο θα

ικανοποιεί τις απαιτήσεις Διαλειτουργικότητας του Ελληνικού Δηµοσίου. Παρουσιάζονται δείγματα από

Metadata και XML Schemas βάσει των οποίων θα αναπτυχθούν σταδιακά τα λειτουργικά Metadata και

XML Schemas για τους διάφορους τοµείς του Ελληνικού Δηµοσίου και δίνεται παράδειγµα υλοποίησης,

όπου σκιαγραφείται η αρχιτεκτονική και παρουσιάζονται τα XML schemas, τα SOAP Envelops και τα

WSDL των e-services που απαιτούνται.

Τελική Έκδοση

Σεπτέμβριος 2006 40


Αναφορά για την υφιστάμενη κατάσταση στην Ελλάδα –

Συγκέντρωση κειμένων στρατηγικής και σχετικών μελετών

Τίτλος Μελέτης: «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΜΕΝΟΥ, ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΟΥ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΕ ΕΡΓΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ»

Έτος Εκπόνησης Μελέτης: Ιούνιος 2004

Φορέας Ανάθεσης Μελέτης: Κοινωνία της

Πληροφορίας Α.Ε.

Κατηγοριοποίηση (Κατηγορία): Μελέτες -

Έρευνες

Φορέας Διεξαγωγής Μελέτης: Σύνδεσμος

Εταιριών Συμβούλων Μανατζμεντ Ελλάδος

Κατηγοριοποίηση (Υποκατηγορία): Κοινωνία

της Πληροφορίας

Όνομα Αρχείου

BUDGETING-IT_CONSULTING.zip

Διεύθυνση Ηλεκτρονικού

Κειμένου

Περίληψη Μελέτης – Κύρια Σημεία

Πρόκειται για εμπειρογνωμοσύνη, η οποία επιχειρεί να προσεγγίσει βέλτιστα την κοστολόγηση των

συμβουλευτικών υπηρεσιών οι οποίες συνοδεύουν τα έργα πληροφορικής για το Επιχειρησιακό

Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας». Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες πληροφορικής που εξετάζονται

στην παρούσα μελέτη εμπίπτουν σε τρεις γενικές κατηγορίες:

1. Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Προετοιμασίας και Ωρίμανσης

2. Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης και Διαχείρισης

3. Υπηρεσίες Υλοποίησης

Οι κατηγορίες αυτές, όπως αναλύεται και στο κύριο μέρος της μελέτης, προέκυψαν τόσο για τα διακριτά

τους χαρακτηριστικά, όσο και για την λογική τους αλληλουχία κατά την διάρκεια ωρίμανσης και

υλοποίησης των έργων πληροφορικής, απαρτίζουν δε τη μεγάλη πλειονότητα των συμβουλευτικών

έργων πληροφορικής που εκτελούνται ή επιβλέπονται από την ΚτΠ.

Η παρούσα εμπειρογνωμοσύνη, χρησιμοποιώντας τις βέλτιστες και ταυτόχρονα πρακτικές και

εφαρμόσιμες προσεγγίσεις κοστολόγησης, αποσκοπεί στο να αποτελέσει έναν οδηγό προτυποποίησης

των λειτουργικών και διαδικαστικών ενοτήτων που συνθέτουν το κόστος των υπηρεσιών, οδηγώντας σε

συνεπή αποτελέσματα, συμβατά με τις επικρατούσες συνθήκες της αγοράς. Ο συνδυασμός της

ταξινομικής ανάλυσης των υπηρεσιών, με τον κατά το δυνατόν αντικειμενικό προσδιορισμό του

κόστους, καθώς και η εφαρμογή παραμετρικών μεθόδων για τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που τυχόν

επηρεάζουν ένα έργο, επιτυγχάνει την αποφυγή δημιουργίας συνθηκών εσφαλμένης κοστολόγησης, κάτι

που θα δημιουργούσε προφανείς αρνητικές επιπτώσεις στην ποιότητα και λειτουργικότητα των έργων.

Επιπλέον η προσέγγιση που υιοθετείται επιχειρεί να μειώσει, στο μέτρο που μπορεί να τους επηρεάσει,

τους προκύπτοντες κινδύνους υλοποίησης των έργων.

Τελική Έκδοση

Σεπτέμβριος 2006 41


Αναφορά για την υφιστάμενη κατάσταση στην Ελλάδα –

Συγκέντρωση κειμένων στρατηγικής και σχετικών μελετών

Τίτλος Μελέτης: Μελέτη για την Κατάρτιση Οδηγού Προϋπολογισμού του Κόστους

Υπηρεσιών Υλοποίησης Έργων Πληροφορικής

Έτος Εκπόνησης Μελέτης: 2004

Φορέας Ανάθεσης Μελέτης: Κοινωνία της

Πληροφορίας Α.Ε.

Κατηγοριοποίηση (Κατηγορία): Μελέτες -

Έρευνες

Φορέας Διεξαγωγής Μελέτης: Σύνδεσμος

Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών

Ελλάδας

Κατηγοριοποίηση (Υποκατηγορία): Κοινωνία

της Πληροφορίας

Όνομα Αρχείου

SEPE-meleth.zip

Διεύθυνση Ηλεκτρονικού

Κειμένου

Περίληψη Μελέτης – Κύρια Σημεία

Σκοπός της εν λόγω μελέτης ήταν να δημιουργηθεί ένας οδηγός χρήσης των κοστολογικών

πληροφοριών για τα έργα πληροφορικής στην Ελλάδα που να μπορεί να αξιοποιηθεί από Φορείς που

προκηρύσσουν σχετικά έργα. Προκειμένου λοιπόν να καταρτιστούν ρεαλιστικοί προϋπολογισμοί έργων,

προτείνονται δύο βασικοί στόχοι:

• Η Εκτίμηση του κόστους του ανθρωπομήνα για διάφορες ειδικότητες που απαιτούνται στα έργα

πληροφορικής

• Η δημιουργία ενός οδηγού κατάρτισης προϋπολογισμού του κόστους των υπηρεσιών των έργων

πληροφορικής

Στο τέλος της μελέτης και με βάση τα στοιχεία που προέκυψαν έγινε εφαρμογή του οδηγού χρήσης

κοστολογικών πληροφοριών σε πραγματικά έργα.

Τελική Έκδοση

Σεπτέμβριος 2006 42


Αναφορά για την υφιστάμενη κατάσταση στην Ελλάδα –

Συγκέντρωση κειμένων στρατηγικής και σχετικών μελετών

Τίτλος Μελέτης: «Χαρτογράφηση Επιχειρησιακών Λειτουργιών και Στρατηγικός

Σχεδιασμός των Πληροφοριακών Συστημάτων του χώρου της Κοινωνικής Ασφάλισης»

Έτος Εκπόνησης Μελέτης: 2005

Φορέας Ανάθεσης Μελέτης: Κοινωνία της

Πληροφορίας Α.Ε.

Κατηγοριοποίηση (Κατηγορία): Μελέτες -

Έρευνες

Φορέας Διεξαγωγής Μελέτης:

PriceWaterHouseCoopers και MDM

Κατηγοριοποίηση (Υποκατηγορία):

Ηλεκτρονική Υγεία

Όνομα Αρχείου

Xartografhsh-action_plan.pdf

Διεύθυνση Ηλεκτρονικού

Κειμένου

Περίληψη Μελέτης – Κύρια Σημεία

Σκοπός της μελέτης είναι ο προσδιορισμός του «οδικού χάρτη» υλοποίησης των επί µέρους

χαρακτηριστικών της επιχειρησιακής στρατηγικής για την αποτελεσματική εισαγωγή και αξιοποίηση των

νέων ΤΠΕ στην Κοινωνική Ασφάλιση (ΚΑ).

Στο πλαίσιο αυτό, η παρούσα μελέτη παρουσιάζει τα εξής στοιχεία:

• Απαιτούμενες κάθετες ενέργειες που πρέπει να ολοκληρωθούν σε κάθε ένα από τα δομικά στοιχεία της

κοινωνικής ασφάλισης. Ως δοµικά στοιχεία (στα πλαίσια της μελέτης) χαρακτηρίζονται η Γενική

Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων, το ΚΗΥΚΥ, οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης - κόμβοι και οι ΦΚΑ -

δορυφόροι.

• Γενικά χαρακτηριστικά των κάθετων αυτών ενεργειών ώστε να προσδιοριστεί το ύφος και είδος των

επί μέρους παρεμβάσεων. Ο αναλυτικός προσδιορισμός (πχ τεχνικές προδιαγραφές, φάσεις και

μεθοδολογία υλοποίησης, κτλ) των κάθετων ενεργειών δεν εντάσσεται στα πλαίσια της παρούσας

μελέτης. Για λόγους κατανόησης, οι ενέργειες αυτές οµαδοποιούνται ως εξής:

• Ενέργειες επιχειρησιακής προσαρμογής (πχ νομοθετικές ρυθμίσεις, στρατηγικός σχεδιασμός,

τυποποιήσεις, κτλ)

• Ενέργειες οργανωτικής και λειτουργικής προσαρμογής (πχ αναδιοργάνωση δομών,

στελέχωση, κτλ)

• Ενέργειες τεχνολογικής προσαρμογής (πχ εισαγωγή νέων ΤΠΕ). Οι ενέργειες τεχνολογικής

προσαρμογής για το Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης παρουσιάζονται σε ξεχωριστή

ενότητα ώστε να αποτυπωθούν αποτελεσματικότερα οι εξαρτήσεις και οι λογικές συνδέσεις.

• Ενέργειες υποστήριξης της αλλαγής και της μετάβασης.

• Χρονικά χαρακτηριστικά υλοποίησης των κάθετων ενεργειών, τόσο µε την παρουσίαση ενδεικτικών

χρονοδιαγραµµάτων, όσο και µε την παρουσίαση των χρονικών, φυσικών και λογικών εξαρτήσεων των

επί μέρους ενεργειών.

Τελική Έκδοση

Σεπτέμβριος 2006 43


Αναφορά για την υφιστάμενη κατάσταση στην Ελλάδα –

Συγκέντρωση κειμένων στρατηγικής και σχετικών μελετών

Τίτλος Μελέτης: Οδηγός Παραγωγής Τεχνικών Προδιαγραφών Πληροφοριακών

Συστημάτων βασισμένων σε Τεχνολογίες Διαδικτύου

Έτος Εκπόνησης Μελέτης: 2003

Φορέας Ανάθεσης Μελέτης: Κοινωνία της

Πληροφορίας Α.Ε.

Κατηγοριοποίηση (Κατηγορία): Μελέτες -

Έρευνες

Φορέας Διεξαγωγής Μελέτης: Εθνικό

Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Κατηγοριοποίηση (Υποκατηγορία): Κοινωνία

της Πληροφορίας

Όνομα Αρχείου

ΜΕΛΕΤΗ-ΚΤΠ-v1.0_31_01_2003.zip

Διεύθυνση Ηλεκτρονικού

Κειμένου

Περίληψη Μελέτης – Κύρια Σημεία

Η παρούσα μελέτη σκοπό έχει να δημιουργήσει έναν οδηγό Παραγωγής Τεχνικών Προδιαγραφών

Πληροφοριακών Συστημάτων βασισμένων σε Τεχνολογίες Διαδικτύου. Η μελέτη περιγράφει τις

αρχιτεκτονικές πληροφοριακών συστημάτων Διαδικτύου και παρουσιάζει τις τεχνικές προδιαγραφές. Με

βάση σύνολο παραμέτρων ‘εισόδου’ δίνεται ενδεικτικός τρόπος υπολογισμού των ‘ποσοτικών’ κυρίως

προδιαγραφών ενώ περιγράφεται η διαδικασία επιλογής / καταγραφής προδιαγραφών. Στο τέλος της

μελέτης προτείνονται ενδεικτικά πρότυπα για τους πίνακες συμμόρφωσης των έργων.

Τελική Έκδοση

Σεπτέμβριος 2006 44


Αναφορά για την υφιστάμενη κατάσταση στην Ελλάδα –

Συγκέντρωση κειμένων στρατηγικής και σχετικών μελετών

Τίτλος Μελέτης: Μελέτη και σχεδίαση ενός συνολικού Πλαισίου Τεχνολογικής Υποστήριξης

των κρατικών φορέων (one-stop technical portal-eGovIT.gr)

Έτος Εκπόνησης Μελέτης: 2005

Φορέας Ανάθεσης Μελέτης: Κοινωνία της

Πληροφορίας Α.Ε.

Κατηγοριοποίηση (Κατηγορία): Μελέτες -

Έρευνες

Φορέας Διεξαγωγής Μελέτης: ΟΤΕ plus

Κατηγοριοποίηση (Υποκατηγορία): Κοινωνία

της Πληροφορίας

Όνομα Αρχείου

eGovIT.zip

Διεύθυνση Ηλεκτρονικού

Κειμένου

Περίληψη Μελέτης – Κύρια Σημεία

Σκοπός της μελέτης είναι η μελέτη και σχεδίαση ενός συνολικού Πλαισίου Τεχνολογικής Υποστήριξης

των κρατικών φορέων για το σχεδιασμό, ανάπτυξη, λειτουργία και βιωσιμότητα των έργων

Πληροφορικής & Επικοινωνιών στο Δημόσιο. Το πλαίσιο της μελέτης περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων,

τεχνολογικό πληροφοριακό υλικό (αναλυτικές σχεδιαστικές αρχές, υιοθέτηση σύγχρονων, ανοικτών

τεχνολογικών προτύπων ανά τεχνολογική περιοχή), τεχνικές οδηγίες και διαδικασίες, συνοδευτικό υλικό

βασικών προδιαγραφών, καλές πρακτικές ήδη υλοποιημένων έργων και δείκτες παρακολούθησης και

αξιολόγησης έργων, που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την σχεδίαση, ανάπτυξη, λειτουργία και

επέκταση πληροφοριακών συστημάτων.

Τελική Έκδοση

Σεπτέμβριος 2006 45


Αναφορά για την υφιστάμενη κατάσταση στην Ελλάδα –

Συγκέντρωση κειμένων στρατηγικής και σχετικών μελετών

Τίτλος Μελέτης: Μελέτη για την καθιέρωση και εφαρμογή ηλεκτρονικών υπηρεσιών μέσω

ICIS

Έτος Εκπόνησης Μελέτης: 2004

Φορέας Ανάθεσης Μελέτης: Κοινωνία της

Πληροφορίας Α.Ε.

Κατηγοριοποίηση (Κατηγορία): Μελέτες -

Έρευνες

Φορέας Διεξαγωγής Μελέτης: KPMG &

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Α.Ε.

Κατηγοριοποίηση (Υποκατηγορία): Κοινωνία

της Πληροφορίας

Όνομα Αρχείου

FINAL DELIVERABLES ICIS.zip

Διεύθυνση Ηλεκτρονικού

Κειμένου

Περίληψη Μελέτης – Κύρια Σημεία

Στην παρούσα μελέτη, παρουσιάζεται το πλαίσιο λειτουργίας και των υφιστάμενων διεπαφών/

συναλλαγών της Τελωνειακής Υπηρεσίας και συγκεκριμένα γίνεται αποτύπωση του οργανωτικού και

λειτουργικού μοντέλου αυτής καθώς και κατηγοριοποίηση και ιεράρχηση των υπηρεσιών της.

Καταγράφονται και αξιολογούνται το είδος και η ροή πληροφοριών της Υπηρεσίας, οι ανάγκες

ανασχεδιασμού και προσαρμογής αυτής στις νέες τεχνολογίες, οι υποστηρικτικές πληροφοριακές

υποδομές που διαθέτει, η δυναμική και οι τεχνολογικές τάσεις που επικρατούν διεθνώς και μπορούν να

ενισχύσουν τη λειτουργία της.

Παράλληλα, καταγράφεται και η διαδικασία συλλογής δεδομένων διεθνούς εμπειρίας στον τομέα

εφαρμογής ηλεκτρονικών υπηρεσιών μέσω ICIS καθώς και τα συμπεράσματα που προκύπτουν από την

ανάλυση των δεδομένων αυτών και παρουσιάζονται οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες που χρησιμοποιούνται

στις αντίστοιχες Υπηρεσίες της Αυστραλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου. Διερευνάται το εξωτερικό

περιβάλλον της Τελωνειακής Υπηρεσίας και περιγράφονται οι δράσεις επικοινωνίας, συλλογής και

αποδελτίωσης στοιχείων που σχετίζονται με το εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον αυτής.

Επιπρόσθετα, γίνεται συνθετική εκτίμηση της ανάπτυξης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της Τελωνειακής

Υπηρεσίας με τη χρήση του μοντέλου SWOT και παρουσιάζονται συγκεκριμένες προτάσεις και σχέδια

δράσεων για την προώθηση και την ανάπτυξη των υπηρεσιών αυτών (περιγραφή λειτουργικού

μοντέλου, περιγραφή προτεινόμενων διαδικασιών).

Τέλος, καταγράφονται οι προτεινόμενες παρεμβάσεις και οι λειτουργικές και τεχνικές προδιαγραφές

συστημάτων και εφαρμογών της Υπηρεσίας, η στρατηγική και το πλάνο υλοποίησης αυτών, καθώς και οι

διοικητικές, οργανωτικές και επιχειρησιακές προϋποθέσεις για την καθιέρωση και τη εφαρμογή των νέων

ηλεκτρονικών υπηρεσιών.

Τελική Έκδοση

Σεπτέμβριος 2006 46


Αναφορά για την υφιστάμενη κατάσταση στην Ελλάδα –

Συγκέντρωση κειμένων στρατηγικής και σχετικών μελετών

Τίτλος Μελέτης: Υπηρεσίες Υποδομής Δημόσιου Κλειδιού στο Δημόσιο Τομέα των κρατώνμελών

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Έτος Εκπόνησης Μελέτης: 2003

Φορέας Ανάθεσης Μελέτης:

Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.

Κατηγοριοποίηση (Κατηγορία): Μελέτες -

Έρευνες

Φορέας Διεξαγωγής Μελέτης: Πανεπιστήμιο

Αιγαίου, Εργαστήριο Ασφάλειας

Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών

Συστημάτων, Τμήμα Μηχανικών

Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών

Συστημάτων

Κατηγοριοποίηση (Υποκατηγορία):

Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Όνομα Αρχείου

Paradosi_praktikou-PKI.zip

Διεύθυνση Ηλεκτρονικού

Κειμένου

Περίληψη Μελέτης – Κύρια Σημεία

Η παρούσα μελέτη αναλύει νομικά και τεχνικά ζητήματα που σχετίζονται με την Υποδομή Δημόσιου

Κλειδιού, με σκοπό την παροχή ενός οδηγού προτεινόμενων πρακτικών για την αξιοποίηση των

υπηρεσιών πιστοποίησης στην υποστήριξη ασφαλούς και αποτελεσματικής επικοινωνίας στο Δημόσιο

Τομέα. Γίνεται καταγραφή του πλαισίου για την αξιοποίηση των ηλεκτρονικών υπογραφών στις

ασφαλείς υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, σε κάθε κράτος-μέλος της ΕΕ, προσδιορίζονται οι

τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται ή σχεδιάζεται να χρησιμοποιηθούν για τη χρήση των ηλεκτρονικών

υπογραφών στο Δημόσιο Τομέα, εξετάζονται τα νομικά θέματα που ανακύπτουν από τη χρήση των

ηλεκτρονικών υπογραφών καθώς και οι διαδικασίες διαχείρισης ψηφιακών πιστοποιητικών στο Δημόσιο

Τομέα και τέλος προσδιορίζονται και περιγράφονται οι προτεινόμενες πρακτικές, οι οποίες λαμβάνουν

υπόψη την τρέχουσα κατάσταση στις χώρες της ΕΕ.

Τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης εστιάζουν στις υπηρεσίες G2G (Government-to-Government,

ασφαλής επικοινωνία των δημοσίων υπαλλήλων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ηλεκτρονική

υπογραφή επίσημων εγγράφων, υπογραφή κειμένων που ανταλλάσσονται μεταξύ υπουργείων,

προστασία της ακεραιότητας των εγγράφων κλπ.) και στις υπηρεσίες G2C (Government-to-Citizen,

απόκριση της δημόσιας διοίκησης σε αιτήματα πολιτών, ασφαλή παροχή πληροφοριών στον πολίτη

μέσω ιστοτόπων κλπ.).

Η παρούσα μελέτη και οι προτεινόμενες πρακτικές αναφέρονται στο σχεδιασμό, στην υλοποίηση και στη

λειτουργία Υποδομών Δημόσιου Κλειδιού σε όλους τους κυβερνητικούς τομείς, εκτός από τους τομείς

της Άμυνας, Δικαιοσύνης και Εξωτερικών. Το πλαίσιο της μελέτης σε ότι αφορά τις απαιτήσεις

ασφάλειας, περιορίζεται στα σημεία της Αυθεντικοποίησης (δυνατότητα παροχής αδιαμφισβήτητων

στοιχείων για την ταυτότητα μίας οντότητας), Μη-αποποίησης (παροχή στοιχείων τέτοιων ώστε να μην

είναι δυνατό για μια οντότητα να αρνηθεί τη συμμετοχή της σε μια συναλλαγή), ακεραιότητας (μη

τροποποίηση των περιεχομένων ενός ηλεκτρονικού κειμένου από μη εξουσιοδοτημένη οντότητα).

Η μεθοδολογία που ακολουθείται για την επίτευξη των στόχων της μελέτης βασίζεται στην ανασκόπηση

της τρέχουσας κατάστασης σε ότι αφορά τις συνήθεις πρακτικές για την ΥΔΚ, στην ανασκόπηση της

διεθνούς προτυποποίησης στη χρήση των ηλεκτρονικών υπογραφών, στην ανασκόπηση του νομικού και

κανονιστικού πλαισίου που σχετίζεται με τις υπηρεσίες πιστοποίησης, όπως αυτό αναδύεται από την

εφαρμογή της Ευρωπαϊκής οδηγίας 99/93, στην επισκόπηση της κατάστασης και της σχετικής εμπειρίας

στα κράτη της ΕΕ και σε κράτη εκτός ΕΕ και τέλος στην προετοιμασία των προτεινόμενων πρακτικών για

την υλοποίηση και αξιοποίηση των υπηρεσιών ΥΔΚ στο δημόσιο τομέα των κρατών-μελών της ΕΕ.

Τελική Έκδοση

Σεπτέμβριος 2006 47


Αναφορά για την υφιστάμενη κατάσταση στην Ελλάδα –

Συγκέντρωση κειμένων στρατηγικής και σχετικών μελετών

6 Μεθοδολογία Επικαιροποίησης της Υφιστάμενης Κατάστασης

Ο Ανάδοχος στο παρόν παραδοτέο σκοπό έχει να αποτυπώσει την Υφιστάμενη κατάσταση

στην Ελλάδα αναφορικά με την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Η αποτύπωση της Υφιστάμενης

κατάστασης έχει μεγαλύτερη αξία αν υπάρχει η δυνατότητα ανανέωσης της πληροφορίας

αυτής καθώς και επικαιροποίησης της. Για αυτό το λόγω ο Ανάδοχος, στην παρούσα ενότητα,

προτείνει μια σύντομη μεθοδολογία επικαιροποίησης (αναζήτησης, εύρεσης και καταγραφής)

των στρατηγικών κειμένων και μελετών που αφορούν στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση.

Ο Ανάδοχος παρέδωσε στο Παρατηρητήριο μια λίστα ηλεκτρονικών κειμένων τα οποία έχουν

κατηγοριοποιηθεί σε ένα excel και το οποίο θα μεταπέσει στη βάση δεδομένων του

διαδικτυακού του τόπου.

Για την επικαιροποίηση των στοιχείων αυτών προτείνεται:

• Για τα Κείμενα Στρατηγικής: Να αποστέλλεται μια φορά το χρόνο μια επιστολή στην

o Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. ΚτΠ

o Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης - ΥΠΕΣΔΔΑ

ώστε να υπάρχει επίσημη ενημέρωση για τα κείμενα στρατηγικής που πιθανόν να

εκπονούνται και πιθανόν να είναι διαθέσιμα.

• Για τις Μελέτες: Προτείνεται να γίνεται περιοδική (δύο φορές το χρόνο) αναζήτηση

τουλάχιστον στους παρακάτω διαδικτυακούς τόπους:

o www.infosoc.gr

o www.ktpae.gr

o www.gspa.gr

o www.yap.gov.gr

o www.edet.gr

o www.ebusinessforum.gr

o www.broad-band.gr

Να αποστέλλεται μια φορά το χρόνο μια επιστολή, τουλάχιστον, στην

o Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. ΚτΠ

o Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης – ΥΠΕΣΔΔΑ

o Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.

ώστε να υπάρχει επίσημη ενημέρωση για τις μελέτες που πιθανόν να εκπονούνται και

πιθανόν να είναι διαθέσιμες από τους παραπάνω φορείς.

Τέλος, μετά από τις ενέργειες που έχουν προηγηθεί, θα πρέπει να ενημερώνεται το excel

αρχείο που παρέδωσε ο Ανάδοχος στο Παρατηρητήριο προκειμένου τα κείμενα των

μελετών να μπορούν να δημοσιευτούν στο διαδικτυακό τόπο του Παρατηρητηρίου.

Το σχήμα που ακολουθεί περιγράφει διαγραμματικά τις ενέργειες που περιγράφονται

συνοπτικά παραπάνω:

Τελική Έκδοση

Σεπτέμβριος 2006 48


Αναφορά για την υφιστάμενη κατάσταση στην Ελλάδα –

Συγκέντρωση κειμένων στρατηγικής και σχετικών μελετών

Σχήμα: Μεθοδολογία Επικαιροποίησης της Υφιστάμενης Κατάστασης

Τελική Έκδοση

Σεπτέμβριος 2006 49


Αναφορά για την υφιστάμενη κατάσταση στην Ελλάδα –

Συγκέντρωση κειμένων στρατηγικής και σχετικών μελετών

7 Συνολικά Στοιχεία - Συμπεράσματα

Ο Ανάδοχος στην προσπάθεια του να συγκεντρώσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το

σύνολο των κειμένων στρατηγικής και μελετών εκπόνησε μια γενική μεθοδολογία.

Στηριζόμενος στη διερεύνηση του Internet, στην αποστολή επιστολών, ερωτηματολογίων

καθώς επίσης και στην προσωπική συνέντευξη με αρμόδιους σε φορείς-κλειδιά συγκέντρωσε

το σύνολο του υλικού που αποτυπώνει την υφιστάμενη κατάσταση στην Ελλάδα.

Συγκεκριμένα, συγκεντρώθηκαν 5 στρατηγικά κείμενα τα οποία φαίνονται στον πίνακα που

ακολουθεί:

Φορέας

Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και

Αποκέντρωσης

Ειδική Γραμματεία για την «Κοινωνία της

Πληροφορίας»

Ειδική Γραμματεία για την «Κοινωνία της

Πληροφορίας»

Υπουργείο Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και

Αποκέντρωσης, Γενική Γραμματεία Δημόσιας

Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού

Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας»,

Ομάδα Εργασίας για την Ευρυζωνική Πρόσβαση

Τίτλος Κειμένου

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΠΟΛΙΤΕΙΑ»

Η επανίδρυση της Δημόσιας Διοίκησης (2005-2007)

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της

Πληροφορίας»

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση»

Προγραμματική Περίοδος 2007 - 2013

«Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Βελτίωση της

Διοικητικής Ικανότητας της Δημόσιας Διοίκησης

2007 - 2013»»

«Ευρυζωνική Πρόσβαση στην Κοινωνία της

Πληροφορίας»

Έκδοση Πρώτη Σεπτέμβριος 2002

Συνοψίζοντας τα κείμενα στρατηγικής αναφορικά με τις προτεραιότητες της Ελλάδας στον

τομέα της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, θα μπορούσε κανείς να πει ότι τα στρατηγικά

κείμενα στη διάρκεια του χρόνου απεικονίζουν τη μεταστροφή που υπάρχει από την στείρα

και μονοδιάστατη προσήλωση στην χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

στη σφαιρικότητα με την οποία σήμερα αντιμετωπίζεται το θέμα της Ηλεκτρονικής

Διακυβέρνησης λαμβάνοντας υπόψη όχι μόνο την τεχνολογική διάσταση του θέματος αλλά

και τον εκσυγχρονισμό - αναδιάρθρωση των διαδικασιών λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης.

Γίνεται προσπάθεια πλέον ο πολίτης και οι ανάγκες του να είναι στο επίκεντρο των Ε.Π.,

τίθενται στόχοι που μπορούν να ποσοτικοποιηθούν πλήρως, ενώ γίνεται προσπάθεια

μεγαλύτερης κάλυψης των νέων κατευθύνσεων με αυτές που ορίζονται από το Σχέδιο δράσης

για τις ηλεκτρονικές διοικητικές υπηρεσίες στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας i2010.

Αναφορικά με τις μελέτες που αφορούν στο eGovernment ο ανάδοχος συγκέντρωσε 22

μελέτες. Από αυτές, ο κύριος όγκος των μελετών αφορά στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και

στον τρόπο με τον οποίο το κράτος θα παρέχει ηλεκτρονικές υπηρεσίες προς αυτές. Από τις

υπόλοιπες μελέτες που συγκεντρώθηκαν αναγνωρίζονται μελέτες που αφορούν:

Τελική Έκδοση

Σεπτέμβριος 2006 50


Αναφορά για την υφιστάμενη κατάσταση στην Ελλάδα –

Συγκέντρωση κειμένων στρατηγικής και σχετικών μελετών

o

o

o

o

o

o

o

σε άτομα με Αναπηρίες,

σε Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις,

στη συγκέντρωση νομικών διατάξεων που σχετίζονται με την Ηλεκτρονική

Διακυβέρνηση

στο Ελληνικό Πλαίσιο διαλειτουργικότητας των Δημοσίων Υπηρεσιών

σε νομικά και τεχνικά ζητήματα για την υποδομή Δημόσιου Κλειδιού

στο πλαίσιο Τεχνολογικής Υποστήριξης των κρατικών φορέων

στην παραγωγή Τεχνικών προδιαγραφών των Πληροφοριακών Συστημάτων

Αξίζει να σημειωθεί ότι αναμένεται να υπάρξουν κάποιες επιπλέον μελέτες απόρροια των

ενεργειών που έχουν γίνει μέχρι σήμερα από τον Ανάδοχο σε συνεργασία με την Αναθέτουσα

Αρχή.

Η συλλογή των στρατηγικών κειμένων και των μελετών πραγματοποιήθηκε παρά:

• την αδυναμία εύρεσης υλικού κειμένων στρατηγικών και μελετών το οποίο να είναι

συγκεντρωμένο είτε σε κάποιο φορέα είτε σε κάποιο διαδικτυακό τόπο

• τη δυσκολία εύρεσης αρμοδίων ανθρώπων που μπορούσαν να δώσουν απαντήσεις για

την ύπαρξη στρατηγικών κειμένων και μελετών

• την καθυστερημένη ανταπόκριση των αρμοδίων με τους οποίους ο Ανάδοχος ήρθε σε

επαφή για να λάβει τα απαιτούμενα κείμενα – μελέτες

• τη δυσκολία καθορισμού ενός καλά δομημένου τρόπου συλλογής κειμένων και μελετών

Τελική Έκδοση

Σεπτέμβριος 2006 51


Αναφορά για την υφιστάμενη κατάσταση στην Ελλάδα –

Συγκέντρωση κειμένων στρατηγικής και σχετικών μελετών

8 Παράρτημα 1 – Επιστολή

Προς:

XX-9-2006

ΘΕΜΑ: Καταγραφή Υφιστάμενης Κατάστασης στην Ελλάδα αναφορικά με το eGovernment

Αξιότιμε Κύριε …,

Στο πλαίσιο του έργου «Η χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στο

Δημόσιο (eGovernment)», που υλοποιείται για λογαριασμό του Παρατηρητηρίου για

την Κοινωνία της Πληροφορίας, στελέχη της εταιρίας TREK Consulting A.E. (Ανάδοχος)

θα έρθουν άμεσα σε επαφή μαζί σας για να συγκεντρώσουν τα απαιτούμενα στοιχεία που θα

επιτρέψουν να αποτυπωθεί η Υφιστάμενη Κατάσταση στην Ελλάδα, αναφορικά με το

eGovernment.

Ειδικότερα, η επικοινωνία αυτή αποσκοπεί στη συλλογή πληροφοριών – στοιχείων σχετικά με

τα ακόλουθα θέματα:

‣ κείμενα στρατηγικής που έχουν πιθανόν καταρτιστεί από το Φορέα σας και

αφορούν στο eGovernment

‣ μελέτες που έχουν εκπονηθεί την τελευταία πενταετία από το Φορέα σας και

αφορούν σε θέματα που άπτονται του eGovernment

‣ συστήματα και εφαρμογές υποστήριξης (back-office) που υπάρχουν στο

φορέα σας

‣ συστήματα και εφαρμογές υποστήριξης (back-office) που σχεδιάζονται /

υλοποιούνται στο φορέα σας

Παρακαλούμε πολύ όπως ανταποκριθείτε έγκαιρα στις ερωτήσεις, πληροφορίες, καθώς και σε

τυχών ραντεβού που θα σας ζητηθεί από την Ανάδοχο εταιρία, ώστε η καταγραφή της

Υφιστάμενης Κατάστασης να είναι περισσότερο ολοκληρωμένη.

Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε εκ των προτέρων για τη συμμετοχή σας στην ιδιαίτερα

σημαντική αυτή προσπάθεια την οποία κάνει το Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της

Πληροφορίας

Με εκτίμηση,

Νίκος Κάκαρης

Γενικός Διευθυντής

Παρατηρητηρίου ΚτΠ

Τελική Έκδοση

Σεπτέμβριος 2006 52


Αναφορά για την υφιστάμενη κατάσταση στην Ελλάδα –

Συγκέντρωση κειμένων στρατηγικής και σχετικών μελετών

9 Παράρτημα 2 – Δείγμα Ερωτηματολογίου

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου «Η χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και

Επικοινωνιών στο Δημόσιο (eGovernment)», που υλοποιείται για λογαριασμό του

Παρατηρητηρίου για την Κοινωνία της Πληροφορίας, θα πρέπει να γίνει αποτύπωση

της υφιστάμενης κατάστασης στην Ελλάδα.

Ειδικότερα, το παρόν ερωτηματολόγιο θα υποβοηθήσει στη συλλογή πληροφοριών –

στοιχείων σχετικά με:

‣ κείμενα στρατηγικής αναφορικά με το eGovernment στην Ελλάδα

‣ μελέτες που έχουν εκπονηθεί την τελευταία 5ετία στην Ελλάδα και σχετίζονται με

την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

1. Έχει εκπονήσει ο Φορέας στον οποίο εργάζεστε, κείμενα που αφορούν στην εξέλιξη

της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στην Ελλάδα, σε επίπεδο στρατηγικού σχεδιασμού;

□ Ναι □ Όχι □ ΔΞ/ΔΑ

2. Έχετε στη διάθεσή σας κείμενα που αφορούν στην εξέλιξη της Ηλεκτρονικής

Διακυβέρνησης στην Ελλάδα, σε επίπεδο στρατηγικού σχεδιασμού;

□ Ναι □ Όχι □ ΔΞ/ΔΑ

3. Έχετε συμμετάσχει στη σύνταξη κειμένων που αφορούν στην εξέλιξη της

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στην Ελλάδα, σε επίπεδο στρατηγικού σχεδιασμού;

□ Ναι □ Όχι □ ΔΞ/ΔΑ

ΕΑΝ Ο ΕΡΩΤΩΜΕΝΟΣ ΕΔΩΣΕ ΚΑΤΑΦΑΤΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΙΑ ΑΠΟ

ΤΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΗΓΑΙΝΕ ΣΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ 4.

4. Θα μπορούσατε να αναφέρετε τα στρατηγικά κείμενα τα οποία γνωρίζεται ή έχετε στη

διάθεσή σας;

Α/Α

1

ΤΙΤΛΟΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

2

3

4

5

6

5. Το περιεχόμενο των κειμένων στρατηγικής είναι διαθέσιμο σε τρίτους; (Σημειώστε

περισσότερες από μια απαντήσεις)

Τελική Έκδοση

Σεπτέμβριος 2006 53


Αναφορά για την υφιστάμενη κατάσταση στην Ελλάδα –

Συγκέντρωση κειμένων στρατηγικής και σχετικών μελετών

□ Είναι διαθέσιμο στο Internet

□ Είναι διαθέσιμο στη βιβλιοθήκη του Φορέα

□ Είναι διαθέσιμο από το Φορέα υλοποίησης

□ Είναι διαθέσιμο σε εγγεγραμμένα μέλη

□ Είναι διαθέσιμο μόνο επί πληρωμή

□ Δεν είναι διαθέσιμο

□ Άλλο (διευκρυνήστε)…………………….

□ ΔΞ/ΔΑ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΕΣ

6. Έχει διεξάγει ο Φορέας στον οποίο εργάζεστε, μελέτη σχετικά με την ηλεκτρονική

διακυβέρνηση;

□ Ναι □ Όχι □ ΔΞ/ΔΑ

7. Έχετε στη διάθεσή σας μελέτες που αφορούν στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και

έχουν διεξαχθεί την τελευταία 5ετία;

□ Ναι □ Όχι □ ΔΞ/ΔΑ

8. Έχετε συμμετάσχει στη σύνταξη μελετών που αφορούν στην Ηλεκτρονική

Διακυβέρνηση την τελευταία 5ετία;

□ Ναι □ Όχι □ ΔΞ/ΔΑ

ΕΑΝ Ο ΕΡΩΤΩΜΕΝΟΣ ΕΔΩΣΕ ΚΑΤΑΦΑΤΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ (6,7,8) ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΗΓΑΙΝΕ ΣΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ 9.

9. Θα μπορούσατε να αναφέρετε τις μελέτες τις οποίες γνωρίζεται ή έχετε στη διάθεσή

σας;

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

1

2

3

4

5

10. Το περιεχόμενο των μελετών είναι διαθέσιμο σε τρίτους; (Σημειώστε περισσότερες

από μια απαντήσεις)

□ Είναι διαθέσιμο στο Internet

□ Είναι διαθέσιμο στη βιβλιοθήκη του Φορέα

□ Είναι διαθέσιμο από το Φορέα υλοποίησης

□ Είναι διαθέσιμο σε εγγεγραμμένα μέλη

□ Είναι διαθέσιμο μόνο επί πληρωμή

□ Δεν είναι διαθέσιμο

□ Άλλο (διευκρυνήστε)…………………….

Τελική Έκδοση

Σεπτέμβριος 2006 54


Αναφορά για την υφιστάμενη κατάσταση στην Ελλάδα –

Συγκέντρωση κειμένων στρατηγικής και σχετικών μελετών

□ ΔΞ/ΔΑ

11. Μπορείτε να υποδείξετε κάποιο πρόσωπο το οποίο πιθανόν να διαθέτει μελέτες που

έχουν διεξαχθεί την τελευταία 5ετία και αφορούν στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση;

□ Επώνυμο…………………………………………......................, Όνομα………………,

Στοιχεία Επαφής………………………………………………………………………………………

□ Επώνυμο…………………………………………......................, Όνομα………………,

Στοιχεία Επαφής………………………………………………………………………………………

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

12. Σε περίπτωση που τα στρατηγικά κείμενα / οι μελέτες είναι διαθέσιμα(ες), επιτρέπετε

στο Παρατηρητήριο για την ΚτΠ να εντάξει το υλικό στην ηλεκτρονική του

Βιβλιοθήκη;

□ Ναι □ Όχι □ ΔΞ/ΔΑ

13. Σε περίπτωση που τα στρατηγικά κείμενα / οι μελέτες δεν είναι διαθέσιμα(ες) θα

μπορούσατε να δώσετε κάποιες επιπρόσθετες πληροφορίες στο Παρατηρητήριο για

την ΚτΠ;

□ Ναι □ Όχι □ ΔΞ/ΔΑ

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ

Όνομα Φορέα: ……………………………………………………………………………………………………………

Διεύθυνση (οδός/αριθμός/τκ):………………………………………………………………………………….

Τηλέφωνο/φαξ:………………….………………………………………………………………………………………

Αρμόδιος Ερωτηματολογίου: .…………………………………………………………………………………….

Θέση Εργασίας: ………………….……………………………………………..……………………………………….

Στοιχεία Επαφής (τηλέφωνο/e-mail):.……………………………………………………………………….

Σας ευχαριστούμε πολύ για το χρόνο που διαθέσατε. Η βοήθεια σας είναι πολύτιμη!

Τελική Έκδοση

Σεπτέμβριος 2006 55


Αναφορά για την υφιστάμενη κατάσταση στην Ελλάδα –

Συγκέντρωση κειμένων στρατηγικής και σχετικών μελετών

10 Παράρτημα 3 – Πίνακας Μελετών

Τίτλος Μελέτης

Οι επιπτώσεις των

Τεχνολογιών

Πληροφορίας και

Επικοινωνίας (ΤΠΕ)

στην ελληνική

οικονομία

Φορέας

Ανάθεσης

Φορέας

Διεξαγωγής

ΕΥΔ ΕΠ ΚτΠ ΟΠΑ - ΕΜΟΠ 2004

Έτος Κατηγορία Υποκατηγορία

Μελέτες -

Έρευνες

Εξέλιξη κλάδου

ΤΠΕ

Σύνδεσμος

Αρχείου

Υλικό

Μελετών\ΕΥ

Δ

ΚτΠ\Meleti_

epiptosis_tp

e_greek_eco

nomy.zip

Μήνυμα

Διαβάστε

ολόκληρη

τη

μελέτη

Περίληψη Μελέτης

Περιγράφονται οι στατιστικές ανάγκες και τα μεθοδολογικά εργαλεία που

απαιτούνται για την επιτυχή παρακολούθηση όσων διαδραματίζονται

στην Ελληνική Οικονομία μέσω της συλλογής κατάλληλων στατιστικών

στοιχείων, καθώς και την εφαρμογή κατάλληλων πολιτικών που θα

οδηγήσουν στη μέγιστη δυνατή ανάπτυξη και ευημερία.

Προτείνονται τέσσερις ομάδες οικονομικών και στατιστικών μελετών που

θα συνέβαλαν σημαντικά στην κατανόηση των επιπτώσεων των ΤΠΕ

στην Ελληνική οικονομία.

1. Ο ρόλος των επενδύσεων σε ΤΠΕ στην ανάπτυξη της

παραγωγικότητας της Ελληνικής Οικονομίας.

2. Εξελίξεις στην παραγωγικότητα και απασχόληση κατά κλάδο.

3. Τεχνολογική ανάπτυξη ενσωματωμένη σε νέο εξοπλισμό και

λανθασμένη μέτρηση των τιμών εξοπλισμού.

4. Επενδύσεις σε ΤΠΕ και δομή επιχειρήσεων

Καθολική

πρόσβαση και

ισότιμη συμμετοχή

ατόμων με

αναπηρίες (ΑμΕΑ)

στην ΚτΠ

ΕΥΔ ΕΠ ΚτΠ

Πανεπιστήμιο

Κρήτης

2004

Μελέτες -

Έρευνες

Κοινωνία της

Πληροφορίας

Υλικό

Μελετών\ΕΥΔ

ΚτΠ\katholiki_

prosbasi_AME

A.pdf

Διαβάστε

ολόκληρη

τη

μελέτη

Οριοθετούνται πολιτικές για εξίσωση των δικαιωμάτων και ισότιμη

συμμετοχή των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ) και των άλλων ευπαθών

ομάδων του πληθυσμού στην Κοινωνία της Πληροφορίας

Τελική Έκδοση

Σεπτέμβριος 2006 56


Αναφορά για την υφιστάμενη κατάσταση στην Ελλάδα –

Συγκέντρωση κειμένων στρατηγικής και σχετικών μελετών

Τίτλος Μελέτης

Φορέας

Ανάθεσης

Φορέας

Διεξαγωγής

Έτος Κατηγορία Υποκατηγορία

Σύνδεσμος

Αρχείου

Μήνυμα

Περίληψη Μελέτης

Ηλεκτρονική

Διακυβέρνηση και

ΜΚΟ (Μη

Κυβερνητικές

Οργανώσεις),

Συστήματα

πολιτικής

διαφάνειας σε

παγκόσμιο,

ευρωπαϊκό και

τοπικό επίπεδο με

τη συμμετοχή της

Κοινωνίας των

Πολιτών

ΕΥΔ ΕΠ ΚτΠ ΕΥΔ ΚτΠ 2004

Μελέτες -

Έρευνες

Ηλεκτρονική

Διακυβέρνηση

Meleti_egov_

MKO.doc

Διαβάστε

ολόκληρη

τη

μελέτη

Η παρούσα μελέτη προτείνει την προγραμματική αναβάθμιση του στόχου

της ηλεκτρονικής συμμετοχής των πολιτών (e-participation) και την

ανάδειξη πολλαπλών διατομεακών δράσεων προς αυτή την κατεύθυνση.

Σύμφωνα με όλες τις πρόσφατες διεθνείς εκθέσεις απολογισμού της

εφαρμογής των πρακτικών της ηλεκτρονικής κυβέρνησης (e-

Government) κρίσιμες προϋποθέσεις για την ομαλή μετάβαση στην

δεύτερη φάση εδραίωσής τους αποτελούν η συμμετοχή των πολιτών

διαμέσου των Τεχνολογιών Πληροφορίκής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) (eparticipation

/ ΟΗΕ) και η εμπλοκή τους σε όλες τις φάσεις της

κυβερνητικής διαδικασίας (engaging citizens / ΟΟΣΑ).

Η μελέτη προτείνει τη δημιουργία «Διαδικτυακής Πύλης Διαφάνειας

Δημοσίων Πολιτικών» που σκοπό θα έχει την ανάπτυξη, εγκατάσταση και

λειτουργία ενός on-line συστήματος παρακολούθησης από την κοινωνία

των πολιτών επιλεγμένων δεικτών, δεδομένων και πληροφοριών για τις

δημόσιες πολιτικές.

Έρευνα αγοράς για

το Ηλεκτρονικό

Επιχειρείν

ΕΔΕΤ Α.Ε./ e-

business

forum

ΕΔΕΤ Α.Ε.

OPINION A.E.

2005

Μελέτες -

Έρευνες

Ηλεκτρονικό

Επιχειρείν

2005 Survay

Ηλεκτρονικό

Επιχειρείν.zip

Διαβάστε

ολόκληρη

τη

μελέτη

Μέσα από Πανελλαδική έρευνα με τη μέθοδο των συνεντεύξεων [faceto-face]

και με τη χρήση δομημένων ερωτηματολογίων, διερευνώνται και

καταγράφονται οι ανάγκες κατάρτισης, ενημέρωσης και επιμόρφωσης

των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων για να μπορέσουν να αξιοποιήσουν το

διαδίκτυο, το ηλεκτρονικό επιχειρείν και γενικότερα τις νέες τεχνολογίες

με στόχο τη διευκόλυνση και βελτίωση της λειτουργίας τους, αλλά και

των οικονομικών τους δραστηριοτήτων. Παρουσιάζονται πίνακες και

διαγράμματα που περιγράφουν τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις της

Ελληνικής Επικράτειας (είδος επιχείρησης, χώρος δραστηριοποίησης,

τύπος και μορφωτικό επίπεδο εργαζομένων, υποδομή επιχείρησης,

ποσοστό χρήσης του διαδικτύου, βαθμός χρησιμοποίησης ηλεκτρονικών

προμηθειών και ηλεκτρονικών πωλήσεων, εισαγωγή και χρήση νέων

τεχνολογιών στη λειτουργία των επιχειρήσεων).

Τελική Έκδοση

Σεπτέμβριος 2006 57


Αναφορά για την υφιστάμενη κατάσταση στην Ελλάδα –

Συγκέντρωση κειμένων στρατηγικής και σχετικών μελετών

Τίτλος Μελέτης

Εθνική έρευνα για

τις νέες τεχνολογίες

και την Κοινωνία

της Πληροφορίας.

Φορέας

Ανάθεσης

Φορέας

Διεξαγωγής

ΕΔΕΤ Α.Ε. VPRC 2005

Έτος Κατηγορία Υποκατηγορία

Μελέτες -

Έρευνες

Κοινωνία της

Πληροφορίας

Σύνδεσμος

Αρχείου

diagramatikh_

parousiash_er

eunas2005.zip

Μήνυμα

Διαβάστε

ολόκληρη

τη

μελέτη

Περίληψη Μελέτης

Πανελλαδική έρευνα με τη χρήση προσωπικών συνεντεύξεων σε άτομα

ηλικίας άνω των 15 ετών. Διερευνώνται η χρήση του ηλεκτρονικού

υπολογιστή στην Ελλάδα (ανά κατηγορία πληθυσμού, οι λόγοι και η

συχνότητα χρήσης Η/Υ), η χρήση του διαδικτύου στην Ελλάδα (ανά

φύλο, ηλικία, συχνότητα χρήσης, κυριότεροι λόγοι χρήσης, ποσοστό

πληθυσμού που πραγματοποίεί ηλεκτρονικές αγορές, συναλλαγές με το

Δημόσιο), η κατοχή προσωπικού e-mail, η κατοχή προσωπικής

συνδρομής στο internet. Επίσης διερευνάται η κατοχή και χρήση κινητής

τηλεφωνίας στην Ελλάδα (ικανοποίηση από τις εταιρίες κινητής

τηλεφωνίας, ενδιαφέρον πληθυσμού για τις υπηρεσίες κινητής

τηλεφωνίας). Περιγράφονται ο βαθμός εισαγωγής και χρήσης των νέων

ΤΠΕ καθώς και οι επιδράσεις τους, η χρήση Η/Υ, ίντερντετ και κινητού

τηλεφώνου σε όλο το νοικοκυριό, ενώ τέλος γίνεται σύγκριση των

αποτελεσμάτων της έρευνας για τον ημεδαπό και αλλοδαπό πληθυσμό σε

ότι αφορά τις προαναφερόμενες κατηγορίες.

Ηλεκτρονική

Διακυβέρνηση και

Ηλεκτρονικές

Υπηρεσίες του

Κράτους προς τις

Επιχειρήσεις.

Διεθνείς

Προσεγγίσεις στην

Ηλεκτρονική

Διακυβέρνηση.

ΕΔΕΤ Α.Ε./ e-

business

forum

ebusinessforu

m

2004

Μελέτες -

Έρευνες

Ηλεκτρονική

Διακυβέρνηση

GlobalViewand

bibliography.rt

f

Διαβάστε

ολόκληρη

τη

μελέτη

Στην παρούσα μελέτη παρουσιάζονται τρία χρησιμοποιούμενα μοντέλα

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (το μοντέλο των Τριών Δακτύλων, το

μοντέλο της Εστίασης και της Κεντρικότητας και το μοντέλο της

Ηλεκτρονικής Κυβερνητικής Ετοιμότητας), ενώ παράλληλα δίνονται

παραδείγματα εφαρμογής της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στο Ηνωμένο

Βασίλειο, τις ΗΠΑ, την Σιγκαπούρη και την Αυστραλία.

Επίσης, αναφέρονται τα βασικά χαρακτηριστικά Ηλεκτρονικής

Διακυβέρνησης , τα οφέλη της καθώς και ένα πλήθος συμπερασμάτων

και προτάσεων σχετικών με την εφαρμογή της.

Τελική Έκδοση

Σεπτέμβριος 2006 58


Αναφορά για την υφιστάμενη κατάσταση στην Ελλάδα –

Συγκέντρωση κειμένων στρατηγικής και σχετικών μελετών

Τίτλος Μελέτης

Φορέας

Ανάθεσης

Φορέας

Διεξαγωγής

Έτος Κατηγορία Υποκατηγορία

Σύνδεσμος

Αρχείου

Μήνυμα

Περίληψη Μελέτης

Προτάσεις και

καλές πρακτικές για

την παροχή

υπηρεσιών του

κράτους προς τις

επιχειρήσεις.

ΕΔΕΤ Α.Ε./ e-

business

forum

ΕΔΕΤ Α.Ε./ e-

business

forum

2004

Μελέτες -

Έρευνες

Ηλεκτρονική

Διακυβέρνηση

g-to-b-bestpractices.rtf

Διαβάστε

ολόκληρη

τη

μελέτη

Στη παρούσα μελέτη:

§ Περιγράφεται και να αναλύεται ένα μοντέλο με βάση το οποίο, το

Κράτος θα μπορεί παρέχει προς τις επιχειρήσεις τις ηλεκτρονικές

υπηρεσίες που αναπτύσσει.

§ Γίνεται προσπάθεια ένταξης της ανάπτυξης & της διάθεσης των

ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Κράτους προς τις επιχειρήσεις σε ένα

ευρύτερο, γενικά αποδεκτό, σύστημα «Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης».

§ Τεκμηριώνεται η πρωτεύουσα σημασία των «Κυβερνητικών Δικτυακών

Πυλών» σε κάθε σύστημα «Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης».

§ Αναλύονται οι ουσιώδεις διαφορές μεταξύ μίας «Κυβερνητικής

Δικτυακής Πύλης» και των σημερινών «Δικτυακών Τόπων» &

«Διαδικτυακών Εφαρμογών» που παρέχονται σήμερα προς τις

επιχειρήσεις.

§ Προτείνονται βέλτιστες πρακτικές για την ανάπτυξη «Κυβερνητικών

Δικτυακών Πυλών» μέσω των οποίων θα διατίθενται οι ηλεκτρονικές

υπηρεσίες του Κράτους προς τις επιχειρήσεις, με βάση τις ιδιαιτερότητες

της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης και την ωριμότητά της σε τεχνολογίες

ΤΠΕ.

Συστήματα

Ηλεκτρονικής

Ψηφοφορίας.

ΕΔΕΤ Α.Ε./ e-

business

forum

ΕΔΕΤ Α.Ε.

Ομάδα

Εργασίας ΣΤ-4

2004

Μελέτες -

Έρευνες

Ασφάλεια

Συστημάτων

St4evote_final

_report.doc

Διαβάστε

ολόκληρη

τη

μελέτη

Περιγράφεται το θεωρητικό υπόβαθρο των συστημάτων ηλεκτρονικής

ψηφοφορίας, η υφιστάμενη κατάσταση για τα συστήματα αυτά στον

Ελληνικό χώρο,η διεθνής εμπειρία, τα γενικά συμπεράσματα (σχετικά με

τα νομικά και θεσμικά ζητήματα που αφορούν την διαδικασία της

ηλεκτρονικής πληροφορίας) ενώ τέλος παρέχονται προτάσεις και

συστάσεις για την ανάπτυξη της αγοράς των συστημάτων αυτών.

Τελική Έκδοση

Σεπτέμβριος 2006 59


Αναφορά για την υφιστάμενη κατάσταση στην Ελλάδα –

Συγκέντρωση κειμένων στρατηγικής και σχετικών μελετών

Τίτλος Μελέτης

Φορέας

Ανάθεσης

Φορέας

Διεξαγωγής

Έτος Κατηγορία Υποκατηγορία

Σύνδεσμος

Αρχείου

Μήνυμα

Περίληψη Μελέτης

Μελέτη - Έρευνα

καταγραφής της

διείσδυσης του

Ηλεκτρονικού

Επιχειρείν στις

μεγάλες Ελληνικές

Επιχειρήσεις μέσω

επαναληπτικών

συνεντέυξεων σε

ανώτατα στελέχη

Πληροφορικής.

ΕΔΕΤ Α.Ε.

Οικονομικό

Πανεπιστήμιο

Αθηνών

(A.LA.R.M.-

Athens

LAboratory of

Research in

Marketing)

Hitech (υπεργ.

Datapower),

HellasNet

2004

Μελέτες -

Έρευνες

Ηλεκτρονικό

Επιχειρε

sugkrish_1hs_

kai_2hsmelets

_mme2003_2

004.pdf

Διαβάστε

ολόκληρη

τη

μελέτη

Παρουσιάζονται στατιστικά στοιχεία (με τη χρήση διαγραμμάτων) για την

χρήση των νέων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στις

500 μεγαλύτερες ελληνικές επιχειρήσεις, με έμφαση στον βαθμό

αξιοποίησης του διαδικτύου και του ηλεκτρονικού επιχειρείν στις

εμπορικές και οικονομικές τους δραστηριότητες. Γίνεται παρουσίαση της

χρήσης ΤΠΕ, της διαδικασίας υιοθέτησής τους από τις επιχειρήσεις,

παράγοντες και εμπόδια για την υιοθέτηση αυτή καθώς και γενικά

συμπεράσματα από τα στοιχεία της έρευνας

Πως και πόσο

χρησιμοποιούν τις

τεχνολογίες

Πληροφορικής και

Επικοινωνιών (ΤΠΕ)

οι Έλληνες.

ΕΔΕΤ Α.Ε. Ελλάς on-Line 2003

Μελέτες -

Έρευνες

Κοινωνία της

Πληροφορίας

tpe_2003.pdf

Διαβάστε

ολόκληρη

τη

μελέτη

Στην παρούσα μελέτη παρουσιάζονται στατιστικά στοιχεία για το πώς και

το πόσο χρησιμοποιούνται οι τεχνολογίες Πληροφορικής και

Επικοινωνιών από τους Έλληνες (Πολίτες και Επιχειρήσεις).

Παρουσιάζονται και αναλύονται τα στοιχεία για τη χρήση ΤΠΕ για μεν

τους πολίτες κατά ηλικιακή κατηγορία ενώ για τις επιχειρήσεις κατά

μέγεθος επιχείρησης. Επίσης αναλύονται οι βασικότεροι λόγοι χρήσης του

ίντερνετ καθώς και εκτιμήσεις για την μελλοντική χρήση των ΤΠΕ τόσο

από τους πολίτες όσο και από τις επιχειρήσεις.

Συνηθέστερες

δοσοληψίες

επιχειρήσεων με

δημόσιους φορείς.

ΕΔΕΤ Α.Ε./ e-

business

forum

ΕΔΕΤ Α.Ε

Ομάδα

Εργασίας ΣΤ-5

2004

Μελέτες -

Έρευνες

Ηλεκτρονική

Διακυβέρνηση

transactions-

G-to-B-nov-

2004.rtf

Διαβάστε

ολόκληρη

τη

μελέτη

Αναφέρονται οι συνηθέστερες δοσοληψίες με Δημόσιους Φορείς, οι

διαθέσιμες ηλεκτρονικές υπηρεσίες, οι δοσοληψίες στις οποίες

εμπλέκονται περισσότεροι του ενός Φορέα, καθώς και η μεθοδολογία

καταγραφής των παραπάνω στοιχείων.

Συλλογή διατάξεων

Νομικής

Πληροφορικής

Υπουργείο

Εσωτερικών,

Δημόσιας

Διοίκησης και

Αποκέντρωσης

, Υπηρεσία

Ανάπτυξης

Πληροφορικής

ΥΑΠ-

ΥΠΕΣΔΔΑ

2004

Μελέτες -

Έρευνες

Ηλεκτρονική

Διακυβέρνηση

Sylogi_diataks

ewn_nom_plir

.pdf

Διαβάστε

ολόκληρη

τη

μελέτη

Παρουσιάζονται πίνακες με τα νομοθετήματα και τα ΦΕΚ που αφορούν

το Ε.Π. "Κοινωνία της Πληροφορίας", το Συμβούλιο Πληροφορικής, την

προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, την επεξεργασία και

διακίνηση εγγράφων με ηλεκτρονικά μέσα, την προστασία δικαιωμάτων

πνευματικής ιδιοκτησίας (σχετικά με την επιστήμη Η/Υ), το δίκαιο των

δημοσίων συμβάσεων για έργα - προμήθειες και υπηρεσίες

πληροφορικής.

Τελική Έκδοση

Σεπτέμβριος 2006 60


Αναφορά για την υφιστάμενη κατάσταση στην Ελλάδα –

Συγκέντρωση κειμένων στρατηγικής και σχετικών μελετών

Τίτλος Μελέτης

Φορέας

Ανάθεσης

Φορέας

Διεξαγωγής

Έτος Κατηγορία Υποκατηγορία

Σύνδεσμος

Αρχείου

Μήνυμα

Περίληψη Μελέτης

Τα κύρια σημεία της μελέτης συνοψίζονται στα εξής:

‣ Παρουσιάζονται η συνολική μεθοδολογία υλοποίησης, οι στόχοι και

τα στάδια της μελέτης λειτουργικού και οργανωτικού

ανασχεδιασμού των Μονάδων Πληροφορικής (ΜΟ.ΠΛΗ)

Ανασχεδιασμός των

ΜΟ.ΠΛΗ

Υπουργείο

Εσωτερικών,

Δημόσιας

Διοίκησης και

Αποκέντρωσης

, Υπηρεσία

Ανάπτυξης

Πληροφορικής

PLANET

01

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚ

Η EXPERTNET

2000

Μελέτες -

Έρευνες

Ηλεκτρονική

Διακυβέρνηση

Ανασχεδιασμό

ς ΜΟΠΛΗ.zip

Διαβάστε

ολόκληρη

τη

μελέτη

‣ Παρέχονται εγχειρίδια οδηγιών για τις Μονάδες Πληροφορικής και

παρουσιάζονται οι κυριότερες απαιτήσεις και τα κριτήρια για την

επιλογή των εργαλείων υποστήριξης των επιλεγμένων διαδικασιών

των ΜΟ.ΠΛΗ.

‣ Αποτυπώνονται οι δραστηριότητες των φορέων και των Μονάδων

Πληροφορικής στην Ελληνική Δημόσια Διοίκηση και αξιολογείται ο

βαθμός ενσωμάτωσης των Τεχνολογιών Πληροφορικής και

Επικοινωνιών.

‣ Αποτυπώνονται οι δραστηριότητες των φορέων και των Μονάδων

Πληροφορικής στη Δημόσια Διοίκηση επιλεγμένων κρατών της Ε.Ε.

και γίνεται συγκριτική αξιολόγηση αναφορικά με την υπάρχουσα

κατάστασης των ΜΟ.ΠΛΗ. σε Ελλάδα και Ευρώπη.

‣ Παρουσιάζονται ολοκληρωμένα πρότυπα και οδηγίες για

εκπαίδευση και επιμόρφωση των εργαζομένων στις ΜΟ.ΠΛΗ., την

υγιεινή και ασφάλεια τους, την αξιολόγηση προσωπικού, τη

δημιουργία κινήτρων και την αξιολόγηση της απόδοσης των

μονάδων αυτών.

Τελική Έκδοση

Σεπτέμβριος 2006 61


Αναφορά για την υφιστάμενη κατάσταση στην Ελλάδα –

Συγκέντρωση κειμένων στρατηγικής και σχετικών μελετών

Τίτλος Μελέτης

Μελέτη βέλτιστων

πρακτικών

ανάπτυξης και

παραγωγικής

λειτουργίας

υπηρεσιών

Ηλεκτρονικής

Διακυβέρνησης

Φορέας

Ανάθεσης

Φορέας

Διεξαγωγής

Εργαστήριο

Ηλεκτρονικής

∆ιακυβέρνηση

ς

Πανεπιστηµίου

Αθηνών

Έτος Κατηγορία Υποκατηγορία

2004

Μελέτες -

Έρευνες

Ηλεκτρονική

Διακυβέρνηση

Σύνδεσμος

Αρχείου

meleti eGov

Best Practice

2004-02.pdf

Μήνυμα

Διαβάστε

ολόκληρη

τη

μελέτη

Περίληψη Μελέτης

Η μελέτη περιλαµβάνει τα αποτελέσµατα της διερεύνησης βέλτιστων

πρακτικών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης σε ευρωπαϊκό και διεθνές

επίπεδο, παρουσιάζει το µεθοδολογικό πλαίσιο του µελετητικού έργου,

οριοθετώντας το επιχειρησιακό πεδίο των υπηρεσιών ηλεκτρονικής

διακυβέρνησης και τα θεωρητικά µοντέλα προσέγγισής του, καθώς και

την µεθοδολογική προσέγγιση µε την οποία εντοπίστηκαν και επελέγησαν

υπηρεσίες και βέλτιστες πρακτικές ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Επίσης

παρουσιάζει τα αποτελέσµατα της αποτύπωσης βέλτιστων πρακτικών

ηλεκτρονικής διακυβέρνησης ενώ παράλληλα γίνεται αναφορά σε µια

σειρά εθνικών ιστοχώρων υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης

(national e-Government portals) οι οποίοι εµφανίζουν συγκριτικά

βέλτιστο βαθµό προόδου και ισχυρό ενδιαφέρον για µεταφορά

τεχνογνωσίας.

Επιπρόσθετα, παρουσιάζονται οι κρίσιµοι παραγόντες επιτυχίας για την

ανάπτυξη και παραγωγική λειτουργία έργων και υπηρεσιών ηλεκτρονικής

διακυβέρνησης και καταλογογραφείται ένα σύνολο επιτελικών κειµένων

κατευθύνσεων για την ανάπτυξη υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης

µε συνεκτίµηση διαφόρων κρίσιµων παραγόντων επιτυχίας, τα οποία

προέρχονται από διεθνείς οργανισµούς, ακαδηµαϊκά ιδρύµατα διεθνούς

κύρους και ανεξάρτητους διεθνείς µελετητικούς οίκους, καθώς και ένα

σύνολο εθνικών στρατηγικών σχεδίων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης από

χώρες εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τέλος, γίνεται

παρουσίαση ενός προτεινόµενου σε ευρωπαϊκό επίπεδο πλαισίου για την

ανταλλαγή µεθοδολογικής τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών σε σχέση

µε τον σχεδιασµό, την ανάπτυξη και την παραγωγική λειτουργία έργων

ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

Τελική Έκδοση

Σεπτέμβριος 2006 62


Αναφορά για την υφιστάμενη κατάσταση στην Ελλάδα –

Συγκέντρωση κειμένων στρατηγικής και σχετικών μελετών

Τίτλος Μελέτης

Ελληνικό πλαίσιο

διαλειτουργικότητα

ς Ηλεκτρονικής

Διακυβέρνησης -

ΠΔΗΔ (e-

Government

Interoperability

Framework)

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΜΕΝΟΥ

, ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΟΥ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΕ

ΕΡΓΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Φορέας

Ανάθεσης

ΕΥΔ ΕΠ ΚτΠ

Κοινωνία της

Πληροφορίας

Α.Ε.

Φορέας

Διεξαγωγής

Electronic

Business

Systems

Σύνδεσμος

Εταιριών

Συμβούλων

Μανατζμεντ

Ελλάδος

Έτος Κατηγορία Υποκατηγορία

2003

2004

Μελέτες -

Έρευνες

Μελέτες -

Έρευνες

Κοινωνία της

Πληροφορίας

Κοινωνία της

Πληροφορίας

Σύνδεσμος

Αρχείου

Prodigrafes

Dialitourgikotit

as.zip

BUDGETING-

IT_CONSULTI

NG.zip

Μήνυμα

Διαβάστε

ολόκληρη

τη

μελέτη

Διαβάστε

ολόκληρη

τη

μελέτη

Περίληψη Μελέτης

Στην παρούσα μελέτη γίνεται αξιολόγηση των διεθνών Πλαισίων

διαλειτουργικότητας (Interoperability Frameworks), µε έμφαση στον

τοµέα των Τεχνικών Προδιαγραφών, µε σκοπό την υλοποίηση ενός

ανάλογου πλαισίου για χρησιμοποίηση στον Ελληνικό Δηµόσιο Τοµέα.

Προσδιορίζεται ένα σύνολο Τεχνικών Προδιαγραφών και Πολιτικών που

θα πρέπει να συµπεριλαµβάνεται σε σχετικές προκηρύξεις διαγωνισµών

έργων (RFPs) του δηµοσίου, έτσι ώστε οι διαγωνιζόµενοι να γνωρίζουν τι

ακριβώς απαιτείται για την ανάπτυξη ενός συστήµατος πληροφορικής, το

οποίο θα ικανοποιεί τις απαιτήσεις Διαλειτουργικότητας του Ελληνικού

Δηµοσίου. Παρουσιάζονται δείγματα από Metadata και XML Schemas

βάσει των οποίων θα αναπτυχθούν σταδιακά τα λειτουργικά Metadata και

XML Schemas για τους διάφορους τοµείς του Ελληνικού Δηµοσίου και

δίνεται παράδειγµα υλοποίησης, όπου σκιαγραφείται η αρχιτεκτονική και

παρουσιάζονται τα XML schemas, τα SOAP Envelops και τα WSDL των e-

services που απαιτούνται.

Πρόκειται για εμπειρογνωμοσύνη, η οποία επιχειρεί να προσεγγίσει

βέλτιστα την κοστολόγηση των συμβουλευτικών υπηρεσιών οι οποίες

συνοδεύουν τα έργα πληροφορικής για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

«Κοινωνία της Πληροφορίας». Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες

πληροφορικής που εξετάζονται στην παρούσα μελέτη εμπίπτουν σε τρεις

γενικές κατηγορίες:

1. Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Προετοιμασίας και Ωρίμανσης

2. Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης και Διαχείρισης

3. Υπηρεσίες Υλοποίησης

Η παρούσα εμπειρογνωμοσύνη, χρησιμοποιώντας τις βέλτιστες και

ταυτόχρονα πρακτικές και εφαρμόσιμες προσεγγίσεις κοστολόγησης,

αποσκοπεί στο να αποτελέσει έναν οδηγό προτυποποίησης των

λειτουργικών και διαδικαστικών ενοτήτων που συνθέτουν το κόστος των

υπηρεσιών, οδηγώντας σε συνεπή αποτελέσματα, συμβατά με τις

επικρατούσες συνθήκες της αγοράς. Επιπλέον η προσέγγιση που

υιοθετείται επιχειρεί να μειώσει, στο μέτρο που μπορεί να τους

επηρεάσει, τους προκύπτοντες κινδύνους υλοποίησης των έργων.

Τελική Έκδοση

Σεπτέμβριος 2006 63


Αναφορά για την υφιστάμενη κατάσταση στην Ελλάδα –

Συγκέντρωση κειμένων στρατηγικής και σχετικών μελετών

Τίτλος Μελέτης

Μελέτη για την

Κατάρτιση Οδηγού

Προϋπολογισμού

του Κόστους

Υπηρεσιών

Υλοποίησης Έργων

Πληροφορικής

Χαρτογράφηση

Επιχειρησιακών

Λειτουργιών και

Στρατηγικός

Σχεδιασμός των

Πληροφοριακών

Συστημάτων του

χώρου της

Κοινωνικής

Ασφάλισης

Φορέας

Ανάθεσης

Κοινωνία της

Πληροφορίας

Α.Ε.

Κοινωνία της

Πληροφορίας

Α.Ε.

Φορέας

Διεξαγωγής

Σύνδεσμος

Επιχειρήσεων

Πληροφορικής

&

Επικοινωνιών

Ελλάδας

PriceWaterHo

useCoopers

και MDM

Έτος Κατηγορία Υποκατηγορία

2004

2005

Μελέτες -

Έρευνες

Μελέτες -

Έρευνες

Κοινωνία της

Πληροφορίας

Ηλεκτρονική

Υγεία

Σύνδεσμος

Αρχείου

SEPEmeleth.zip

Xartografhshaction_plan.pd

f

Μήνυμα

Διαβάστε

ολόκληρη

τη

μελέτη

Διαβάστε

ολόκληρη

τη

μελέτη

Περίληψη Μελέτης

Σκοπός της εν λόγω μελέτης ήταν να δημιουργηθεί ένας οδηγός χρήσης

των κοστολογικών πληροφοριών για τα έργα πληροφορικής στην Ελλάδα

που να μπορεί να αξιοποιηθεί από Φορείς που προκηρύσσουν σχετικά

έργα. Προκειμένου λοιπόν να καταρτιστούν ρεαλιστικοί προϋπολογισμοί

έργων, προτείνονται δύο βασικοί στόχοι:

• Η Εκτίμηση του κόστους του ανθρωπομήνα για διάφορες ειδικότητες

που απαιτούνται στα έργα πληροφορικής

• Η δημιουργία ενός οδηγού κατάρτισης προϋπολογισμού του κόστους

των υπηρεσιών των έργων πληροφορικής

Στο τέλος της μελέτης και με βάση τα στοιχεία που προέκυψαν έγινε

εφαρμογή του οδηγού χρήσης κοστολογικών πληροφοριών σε

πραγματικά έργα.

Σκοπός της μελέτης είναι ο προσδιορισμός του «οδικού χάρτη»

υλοποίησης των επί µέρους χαρακτηριστικών της επιχειρησιακής

στρατηγικής για την αποτελεσµατική εισαγωγή και αξιοποίηση των νέων

ΤΠΕ στην Κοινωνική Ασφάλιση (ΚΑ).

Στο πλαίσιο αυτό, η παρούσα μελέτη παρουσιάζει τα εξής στοιχεία:

• Απαιτούμενες κάθετες ενέργειες που πρέπει να ολοκληρωθούν σε κάθε

ένα από τα δομικά στοιχεία της κοινωνικής ασφάλισης. Ως δοµικά

στοιχεία (στα πλαίσια της μελέτης) χαρακτηρίζονται η Γενική Γραμματεία

Κοινωνικών Ασφαλίσεων, το ΚΗΥΚΥ, οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης -

κόμβοι και οι ΦΚΑ - δορυφόροι.

• Γενικά χαρακτηριστικά των κάθετων αυτών ενεργειών ώστε να

προσδιοριστεί το ύφος και είδος των επί μέρους παρεμβάσεων.

• Χρονικά χαρακτηριστικά υλοποίησης των κάθετων ενεργειών, τόσο με

την παρουσίαση ενδεικτικών χρονοδιαγραµµάτων, όσο και µε την

παρουσίαση των χρονικών, φυσικών και λογικών εξαρτήσεων των επί

μέρους ενεργειών.

Οδηγός Παραγωγής

Τεχνικών

Προδιαγραφών

Πληροφοριακών

Συστημάτων

βασισμένων σε

Τεχνολογίες

Διαδικτύου

Κοινωνία της

Πληροφορίας

Α.Ε.

Εθνικό

Μετσόβιο

Πολυτεχνείο

2003

Μελέτες -

Έρευνες

Κοινωνία της

Πληροφορίας

ΜΕΛΕΤΗ-ΚΤΠv1.0_31_01_2

003.zip

Διαβάστε

ολόκληρη

τη

μελέτη

Η παρούσα μελέτη σκοπό έχει να δημιουργήσει έναν οδηγό Παραγωγής

Τεχνικών Προδιαγραφών Πληροφοριακών Συστημάτων βασισμένων σε

Τεχνολογίες Διαδικτύου. Η μελέτη περιγράφει τις αρχιτεκτονικές

πληροφοριακών συστημάτων Διαδικτύου και παρουσιάζει τις τεχνικές

προδιαγραφές. Με βάση σύνολο παραμέτρων ‘εισόδου’ δίνεται

ενδεικτικός τρόπος υπολογισμού των ‘ποσοτικών’ κυρίως προδιαγραφών

ενώ περιγράφεται η διαδικασία επιλογής / καταγραφής προδιαγραφών.

Στο τέλος της μελέτης προτείνονται ενδεικτικά πρότυπα για τους πίνακες

συμμόρφωσης των έργων.

Τελική Έκδοση

Σεπτέμβριος 2006 64


Αναφορά για την υφιστάμενη κατάσταση στην Ελλάδα –

Συγκέντρωση κειμένων στρατηγικής και σχετικών μελετών

Τίτλος Μελέτης

Μελέτη και

σχεδίαση ενός

συνολικού Πλαισίου

Τεχνολογικής

Υποστήριξης των

κρατικών φορέων

(one-stop technical

portal-eGovIT.gr)

Φορέας

Ανάθεσης

Κοινωνία της

Πληροφορίας

Α.Ε.

Φορέας

Διεξαγωγής

OTE plus 2005

Έτος Κατηγορία Υποκατηγορία

Μελέτες -

Έρευνες

Κοινωνία της

Πληροφορίας

Σύνδεσμος

Αρχείου

egovIT.zip

Μήνυμα

Διαβάστε

ολόκληρη

τη

μελέτη

Περίληψη Μελέτης

Σκοπός της μελέτης είναι η μελέτη και σχεδίαση ενός συνολικού Πλαισίου

Τεχνολογικής Υποστήριξης των κρατικών φορέων για το σχεδιασμό,

ανάπτυξη, λειτουργία και βιωσιμότητα των έργων Πληροφορικής &

Επικοινωνιών στο Δημόσιο. Το πλαίσιο της μελέτης περιλαμβάνει, μεταξύ

άλλων, τεχνολογικό πληροφοριακό υλικό (αναλυτικές σχεδιαστικές αρχές,

υιοθέτηση σύγχρονων, ανοικτών τεχνολογικών προτύπων ανά

τεχνολογική περιοχή), τεχνικές οδηγίες και διαδικασίες, συνοδευτικό

υλικό βασικών προδιαγραφών, καλές πρακτικές ήδη υλοποιημένων έργων

και δείκτες παρακολούθησης και αξιολόγησης έργων, που πρέπει να

λαμβάνονται υπόψη κατά την σχεδίαση, ανάπτυξη, λειτουργία και

επέκταση πληροφοριακών συστημάτων.

Στην παρούσα μελέτη, παρουσιάζεται το πλαίσιο λειτουργίας και των

υφιστάμενων διεπαφών / συναλλαγών της Τελωνειακής Υπηρεσίας

Μελέτη για την

καθιέρωση και

εφαρμογή

ηλεκτρονικών

υπηρεσιών μέσω

ICIS

Κοινωνία της

Πληροφορίας

KPMG &

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Α.Ε.

2004

Μελέτες -

Έρευνες

Κοινωνία της

Πληροφορίας

FINAL

DELIVERABLE

S ICIS.zip

Διαβάστε

ολόκληρη

τη

μελέτη

Συγκεκριμένα γίνεται αποτύπωση του οργανωτικού και λειτουργικού

μοντέλου αυτής, καταγράφονται και αξιολογούνται το είδος και η ροή

πληροφοριών της Υπηρεσίας, οι ανάγκες ανασχεδιασμού και

προσαρμογής αυτής στις νέες τεχνολογίες, οι υποστηρικτικές

πληροφοριακές υποδομές που διαθέτει, η δυναμική και οι τεχνολογικές

τάσεις που επικρατούν διεθνώς και μπορούν να ενισχύσουν τη λειτουργία

της.

Παράλληλα, καταγράφεται και η διαδικασία συλλογής δεδομένων

διεθνούς εμπειρίας στον τομέα εφαρμογής ηλεκτρονικών υπηρεσιών

μέσω ICIS καθώς και τα συμπεράσματα που προκύπτουν από την

ανάλυση των δεδομένων αυτών, ενώ παρουσιάζονται αντίστοιχες

ηλεκτρονικές υπηρεσίες που χρησιμοποιούνται στην Αυστραλία και το

Ηνωμένο Βασίλειο.

Τελική Έκδοση

Σεπτέμβριος 2006 65


Αναφορά για την υφιστάμενη κατάσταση στην Ελλάδα –

Συγκέντρωση κειμένων στρατηγικής και σχετικών μελετών

Τίτλος Μελέτης

Φορέας

Ανάθεσης

Φορέας

Διεξαγωγής

Έτος Κατηγορία Υποκατηγορία

Σύνδεσμος

Αρχείου

Μήνυμα

Περίληψη Μελέτης

Υπηρεσίες

Υποδομής

Δημόσιου Κλειδιού

στο Δημόσιο Τομέα

των κρατών-μελών

της Ευρωπαϊκής

Ένωσης

Κοινωνία της

Πληροφορίας

Πανεπιστήμιο

Αιγαίου

Εργαστήριο

Ασφάλειας

Πληροφοριακών

και

Επικοινωνιακών

Συστημάτων

Τμήμα

Μηχανικών

Πληροφοριακών

και

Επικοινωνιακών

Συστημάτων

2003

Μελέτες -

Έρευνες

Ηλεκτρονική

Διακυβέρνηση

Paradosi_prak

tikou-PKI.zip

Διαβάστε

ολόκληρη

τη

μελέτη

Η παρούσα μελέτη αναλύει νομικά και τεχνικά ζητήματα που σχετίζονται

με την Υποδομή Δημόσιου Κλειδιού, με σκοπό την παροχή ενός οδηγού

προτεινόμενων πρακτικών για την αξιοποίηση των υπηρεσιών

πιστοποίησης στην υποστήριξη ασφαλούς και αποτελεσματικής

επικοινωνίας στο Δημόσιο Τομέα.

Γίνεται καταγραφή του πλαισίου για την αξιοποίηση των ηλεκτρονικών

υπογραφών στις ασφαλείς υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, σε

κάθε κράτος-μέλος της ΕΕ, προσδιορίζονται οι τεχνολογίες που

χρησιμοποιούνται, εξετάζονται τα νομικά θέματα που ανακύπτουν από τη

χρήση των ηλεκτρονικών υπογραφών και τέλος προσδιορίζονται και

περιγράφονται οι προτεινόμενες πρακτικές, οι οποίες λαμβάνουν υπόψη

την τρέχουσα κατάσταση στις χώρες της ΕΕ.

Τελική Έκδοση

Σεπτέμβριος 2006 66

More magazines by this user
Similar magazines