Apteegi juhataja

just.ee

Apteegi juhataja

A M E T I J U H E N D

KINNITATUD

Harku ja Murru Vangla direktori

30.12.2013. a

käskkirjaga nr 232-p

Struktuuriüksuse nimetus:

Ametikoht:

Tegevusvaldkond:

Ametisse nimetamine:

Vahetu juht:

Alluvad:

Teenistuja asendab:

Teenistujat asendab:

Ametikoha eesmärk:

Meditsiiniosakond

Apteegi juhataja

Varustamine ravimitega

Vangla direktor

Meditsiiniosakonna juhataja

Ei ole

Spetsialist-farmatseut

Ei asendata

Tagab kõigi vanglate varustamise ravimite, sidumismaterjali,

desinfektsiooni ning kaitsevahenditega.

Kvalifikatsioon:

Muud nõuded:

Meditsiiniline kõrgharidus vastavalt eriala

Kompetentsus erialal, töökohustustega seonduvate õigusaktide ja

Harku ja Murru Vangla dokumentatsiooni tundmine.

Eriala valdamine, võõrkeele (vene keele) oskus vähemalt

kesktasemel, suhtlemisoskus, töökohustuste täitmisel vajaliku

tarkvara kasutamise oskus.

Analüüsivõime, initsiatiivlikus, koostöö-ja otsustus-, vastutus- ja

muudatustega kohanemise võime, loovus, pingetaluvus, täpsus,

korrektsus.

Teenistusülesanded:

Korraldab Tartu, Tallinna, Viru ja Harku ja Murru vanglatele

ravimite tellimist vastavalt riigihanke konkursile ning osaleb

ravimite hankekonkursi korraldustöös.

Tagab ravimite õigeaegse väljastamise

Tagab ravimite käitlemise, hoidmise ja säilitamise

Tulemus:

Ravimite olemasolu

Täidetud tellimused

Tingimused täidetud nõuetekohaselt

Peab ravimitealast arvestust ja aruandlust Nõuetekohane arvestus ja

dokumenteeritud ravimid

Tagab oma töövaldkonda hõlmavate dokumentide säilimise ja

korrasoleku.

Osaleb ravimite inventuuril apteegis

Dokumendid on säilitatud

korrastatult.

Täpne arvestus

Koordineerib farmatseudi tööd ja kontrollib apteegi

asjaajamist

Tagab spetsialist-farmatseudi juhendamise, töötervishoiu,

tööohutuse ja tuleohutuse küsimustes

Asjaajamine on nõuetekohaselt

korraldatud

Ohutu töökeskkond

Vastutab apteegile eraldatud raha otstarbeka kasutamise eest Apteegile eraldatud eelarve täpne

arvestus

1


Täidab teisi vangla direktorilt või meditsiiniosakonna juhatajalt

saadud ülesandeid

Kannab viivitamatult peaspetsialist-korrapidajale, Harku ja

Murru vangla direktorile ja meditsiiniosakonna juhatajale

erakorralistest juhtumitest ja proovib kasutusele võtta abinõud

nende kõrvaldamisest oma kompetentsi piirides.

Vastutab talle teenistuse tõttu teatavaks saanud riigi- ja

ärisaladuse, teiste inimeste perekonna ja eraellu puutuvate

andmete ning muu konfidentsiaalselt saadud info sh info

patsiendi tervisliku seisundi kohta hoidmise eest;

Ülesanded on täidetud õigeaegselt

ja korrektselt

Välditud komplikatsioonid

Välistatakse konfidentsiaalse info

sattumine võõrastele.

Kooskõlastatud

tegevus ja koostöö:

1. Ametniku tegevus peab olema kooskõlastatud vahetu juhiga.

2. Ametnik teeb koostööd vangla teiste struktuuriüksuste teenistujatega,

teiste vanglate, riigiasutuste ja Justiitsministeeriumi vanglate osakonnaga.

Õigused:

Saada vangla struktuuriüksustelt andmeid, dokumente ja muud teavet, mis

on vajalik ametikohale pandud ülesannete täitmiseks. Saada oma

ülesannete täitmiseks vajalikke töövahendeid. Saada oma ülesannete

täitmiseks vajalikke täiendkoolitusi. Teha ettepanekuid oma pädevusse

kuuluvas valdkonnas töö paremaks korraldamiseks ja probleemide

lahendamiseks

Vastutus:

1. Töö nõuetekohase, õigeaegse ja korrektse täitmise eest.

2. Töö käigus esitatud ja koostatud andmete õigsuse ning seadustele

vastavuse eest.

3. Tööülesannete täitmiseks tema kasutusse usaldatud vara säästliku

planeerimise, otstarbeka ja heaperemeheliku kasutamise eest.

4. Töö- ja tuleohutuse nõuete järgimise eest.

5. Suhtleb kinni peetava isikuga vaid vangla sisekorraeeskirjadest, Harku ja

Murru Vangla kodukorrast, muudest vangistust reguleerivatest õigusaktidest

lähtuvalt ja käesolevast ametijuhendist tulenevate konkreetsete

teenistusülesannete täitmiseks nendes ettenähtud korras ja viisil.

Ametijuhendi

muutmine:

Ametijuhendit võib ilma ametniku nõusolekuta muuta, kui ei muutu

ametikoha põhieesmärk, põhiülesanded ja nõutav erialane ettevalmistus

ning kui ametijuhendi muutmine ei too kaasa teenistuja palga muutmist.

Olen tutvunud käesoleva ametijuhendiga:

Allkiri: …………………………………………………………………….

Nimi: ……………………………………………………………………..

Kuupäev:

…………………………………………………………………

2

More magazines by this user
Similar magazines