zpravodaj 2-08.pdf

seberov.cz

zpravodaj 2-08.pdf

OBSAH

Obsah

⁄VODNÕK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Komunikovat nejen o komunikacÌch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

RADNICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Ze zased·nÌ Zastupitelstva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

RozpoËet mÏstskÈ Ë·sti na rok 2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

ZastupitelÈ informujÌ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

ObËanÈ se ptajÌ, zastupitelÈ odpovÌdajÌ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

⁄¯ad mÏstskÈ Ë·sti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Z NAäÕ »TVRTI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

V˝luka autobus˘ v HrnË̯Ìch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Aktu·lnÌ studie k VesteckÈ spojce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Nov· ulice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

DopravnÌ policistÈ v äeberovÏ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Velkoobjemov˝ odpad v roce 2008 (2. Ë·st) . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Jak˝ bude Zpravodaj (2. Ë·st) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

N¡ZORY, KOMENT¡ÿE, DOPISY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

Vesteck· spojka: pro a proti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

PodÏkov·nÌ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

ABYCHOM SI S ⁄ÿADY ROZUMÃLIÖ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

Nepo¯·dek se m˘ûe prodraûit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

DaÚ z nemovitostÌ a daÚovÈ sloûenky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

äKOLSTVÕ A DÃTI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

Zpr·viËky ze ökolky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

Z·kladnÌ ökola V Ladech . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

KULTURA, CÕRKVE, SPOLKY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

Pozv·nka na koncert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

P¯ijedou sem Kr·lovny nocÌ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

Obec bar·ËnÌk˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

Sbor CÌrkve bratrskÈ v äeberovÏ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

SPORT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

Fotbal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

ZDRAVÕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

ZubnÌ kaz je infekËnÌ onemocnÏnÌ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

Pohotovost jeötÏ jednou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

ROZHOVOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

Ide·lnÌ by byl svÏt, kde by si ËlovÏk nen·rokoval vÌc,

neû p¯Ìroda staËÌ nahraditÖ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

INZERCE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE

2/2008 1


⁄VODNÕK, RADNICE

Komunikovat nejen o komunikacÌch

StÏûejnÌm n·mÏtem Zpravodaje, kter˝ pr·vÏ

drûÌte v ruce, je komunikace. Pod tÌmto slovem

si m˘ûeme snadno p¯edstavit jak silnice,

ulice Ëi cesty, tak i dorozumÌv·nÌ mezi lidmi.

Vesteck· spojka se stala tÈmatem, o nÏû se

logicky zajÌm· mnoho obyvatel jihov˝chodnÌho

okraje Prahy. Vöak se jich takÈ bezprost¯ednÏ

dot˝k·. V aktu·lnÌm ËÌsle si m˘ûete

p¯eËÌst jak Ël·nky, kterÈ Vesteckou spojku podporujÌ,

tak i ty, kterÈ proti nÌ brojÌ. DoplÚuje je

redakËnÌ v˝tah ze studie o p¯edpokl·danÈ intenzitÏ

automobilovÈ dopravy v naöÌ Ëtvrti a

jejÌm blÌzkÈm okolÌ. S tÌmto dokumentem se

m˘ûete osobnÏ sezn·mit na ⁄¯adu mÏstskÈ

Ë·sti Praha-äeberov nebo v·m jej mohu na

û·dost zaslat elektronickou poötou. Pak uû

z·leûÌ jen na v·s, jak˝ n·zor na z·kladÏ tÏchto

i dalöÌch dostupn˝ch informacÌ p¯ijmete za

sv˘j. M˘ûete se o nÏj podÏlit s ostatnÌmi

v†dalöÌm vyd·nÌ Zpravodaje.

V äeberovÏ p¯ibyla nov· komunikace: TuûebnÌkov·

ulice. »l·nek nejen o nÌ, ale i o tom,

jak se pojmenov·vajÌ ve¯ejn· prostranstvÌ

v†Praze, obsahuje dubnov˝ Zpravodaj.

Jako jednoËlenn· redakce Zpravodaje m·m

z·jem na kvalitnÌm a srozumitelnÈm informov·nÌ

Ëten·¯˘. VϯÌm, ûe mi k tomu budou n·-

pomocni nejen zdejöÌ obyvatelÈ, ale i zastupitelÈ.

Zpravodaj by tak mÏl v˝znamnÏ

napom·hat komunikaci mezi vöemi, kdo bydlÌ

v äeberovÏ a v HrnË̯Ìch.

Tom·ö Nechv·tal,

redakce

Ze zased·nÌ Zastupitelstva

⁄pln· znÏnÌ usnesenÌ Zastupitelstva mÏstskÈ Ë·sti Praha-äeberov jsou k dispozici vûdy na ˙¯ednÌ

desce, na jednotliv˝ch n·stÏnk·ch a na internetov˝ch str·nk·ch www.seberov.cz. Sezn·mit se

s nimi m˘ûete takÈ na ⁄¯adu mÏstskÈ Ë·sti.

Ve Zpravodaji uve¯ejÚujeme pouze v˝bÏr nejd˘leûitÏjöÌch Ë·stÌ z jednotliv˝ch usnesenÌ Zastupitelstva

mÏstskÈ Ë·sti Praha-äeberov. Vynech·v·me procesnÌ rozhodnutÌ. TÏmi rozumÌme nap¯Ìklad

schv·lenÌ programu, volbu ovϯovatel˘ z·pisu nebo kontrolu z·pisu z minulÈho zased·nÌ.

Naopak doplÚujeme souvislosti rozhodnutÌ, protoûe je povaûujeme za d˘leûitÈ. Rubriku

Ze zased·nÌ Zastupitelstva novÏ zpracov·v· redakce Zpravodaje. Vych·zÌ p¯itom p¯edevöÌm

z†pozv·nek na jednotliv· zased·nÌ a ze z·pis˘ z nich. P¯ÌpadnÈ nejasnosti vysvÏtlujÌ p¯Ìmo

zastupitelÈ, zatÌm p¯edevöÌm panÌ starostka.

Tom·ö Nechv·tal,

redakce, ve spolupr·ci se starostkou Petrou Venturovou

* * *

17. ZASED¡NÕ. 25. 2. 2008

Sedmn·ctÈ zased·nÌ Zastupitelstva mÏstskÈ Ë·sti se konalo v Bar·ËnickÈ rychtÏ v HrnË̯Ìch

v†pondÏlÌ 25. ˙nora.

Z¡MÃR PRONAJMOUT BAR¡»NICKOU

RYCHTU

Zastupitelstvo schv·lilo z·mÏr pronajmout

jednotlivÈ mÌstnosti v Bar·ËnickÈ rychtÏ Mate¯skÈmu

centru Poh·dka. Vych·zelo p¯itom

z Poûadavk˘ na n·jemce a KritÈriÌ rozhodov·nÌ

mezi vÌce p¯ihl·öen˝mi z·jemci, kterÈ

d¯Ìve schv·lilo na svÈm 4. zased·nÌ dne 26.

2. 2007. Tyto dokumenty jsou k dispozici na

internetov˝ch str·nk·ch www.seberov.cz.

2

2/2008 ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE


RADNICE

Na n·sledujÌcÌm 18. zased·nÌ Zastupitelstvo

jiû schv·lilo konkrÈtnÌ podmÌnky pron·jmu.

DalöÌ ˙daje k nÏmu proto najdete v n·sledujÌcÌm

textu (18. zased·nÌ. 17. 3. 2008).

Pr·vÏ o Mate¯skÈm centru Poh·dka jste si

mohli p¯eËÌst Ël·nek od Jarmily HerbrychovÈ

v p¯edchozÌm Zpravodaji ËÌslo 1/2008 na stranÏ

16. Informace o tomto obËanskÈm sdruûenÌ

najdete takÈ na www.mcpohadka.jesenice.cz.

Z¡MÃR PRONAJMOUT NEBO PRODAT KA-

BELOVOU TELEVIZI

Kvalita sign·lu kabelovÈ televize se zhoröila.

Pro zlepöenÌ p¯Ìjmu u div·k˘ by bylo nutno

rozs·hle investovat.

Zastupitelstvo proto po p¯edchozÌm podrobnÈm

jedn·nÌ souhlasilo se z·mÏrem pronajmout

nebo prodat sÌù kabelovÈ televize.

Zastupitelstvo p¯itom stanovilo stÏûejnÌ poûadavky

pro novÈho provozovatele. Mezi nÏ

pat¯Ì nap¯Ìklad:

ñ zachovat st·vajÌcÌ cenovou hladinu pro p¯Ìjemce,

ñ vysÌlat i nad·le Infokan·l (program informujÌcÌ

o dÏnÌ v mÏstskÈ Ë·sti),

ñ investovat do optickÈho kabelu,

ñ a podobnÏ.

Text z·mÏru je vyvÏöen na internetov˝ch str·nk·ch

www.seberov.cz v sekci Archiv ˙¯ednÌ

desky.

O tÈto vÏci se d·le jednalo na 18. zased·nÌ

konanÈm 17. b¯ezna 2008. V n·sledujÌcÌm

p¯ÌspÏvku si tak m˘ûete p¯eËÌst dalöÌ informace

k tÈto vÏci.

FINAN»NÕ DAR OD AIG/LINCOLN

Zastupitelstvo se rozhodlo tento bod odloûit

kv˘li neshod·m ve formulacÌch, kterÈ obsahovala

darovacÌ smlouva. Na n·sledujÌcÌm 18.

zased·nÌ o tÈto vÏci Zastupitelstvo rozhodlo.

D·rcem je spoleËnost A/L Park Building 3

s.r.o., kter· hodl· v äeberovÏ v ulici Na Jelen·ch

postavit ËerpacÌ stanici Shell. O tÈto stavbÏ

se vedla rozs·hl· diskuse, kterÈ se z˙Ëastnilo

obËanskÈ sdruûenÌ Za zdrav˝ äeberov.

To se takÈ se velmi aktivnÏ spolupodÌlelo na

zÌsk·nÌ finanËnÌho daru a na definitivnÌ podobÏ

darovacÌ smlouvy. Dar se vyuûije podle

n·vrhu obËanskÈho sdruûenÌ. Starostka p¯edpokl·d·,

ûe penÌze p˘jdou zejmÈna na ozelenÏnÌ

ulice K TrnÌËku. D·le se za nÏ vybudu-

je zpevnÏn· stezka k travnatÈmu h¯iöti v hornÌ

Ë·sti äeberova a po¯ÌdÌ se sem laviËky.

Na stavbu benzinovÈ pumpy stavebnÌ ˙¯ad jiû

vydal rozhodnutÌ o umÌstÏnÌ stavby. Najdete

je na str·nk·ch www.seberov.cz/data/deska/

119.pdf v sekci Archiv ˙¯ednÌ desky (9.1.2008).

ODVOD

Zastupitelstvo vyslovilo souhlas se zaplacenÌm

odvodu za trvalÈ odnÏtÌ zemÏdÏlskÈ p˘dy ze

zemÏdÏlskÈho p˘dnÌho fondu pro akci äeberov

ñ cyklostezka do Rozkoöe ve v˝öi 96 452 KË.

N¡VRHY NA POJMENOV¡NÕ NOV… ULICE

Zastupitelstvo schv·lilo dva n·vrhy na pojmenov·nÌ

novÈ ulice v äeberovÏ: K HrnË̯sk˝m

louk·m a Za äpejcharem. ZmÌnÏn· ulice

vznikla u t¯Ì nov˝ch ûlut˝ch dom˘, kterÈ majÌ

ËÌsla popisn· 359, 360 a 361, a stojÌ za budovou

⁄¯adu mÏstskÈ Ë·sti.

Za p¯ipomenutÌ stojÌ, ûe v tÈto oblasti jiû od

zaË·tku b¯ezna existuje jin· nov· ulice: TuûebnÌkov·.

Pr·vÏ jÌ i form·lnÌmu postupu p¯i

pojmenov·v·nÌ ve¯ejn˝ch prostranstvÌ vÏnujeme

zvl·ötnÌ Ël·nek na stranÏ 16 tohoto Zpravodaje.

PÿEZKOUM¡NÕ HOSPODAÿENÕ ZA ROK

2008

Zastupitelstvo souhlasilo s odesl·nÌm û·dosti

na Magistr·t hlavnÌho mÏsta Prahy, aby hospoda¯enÌ

mÏstskÈ Ë·sti Praha-äeberov za rok

2008 bylo p¯ezkoum·no.

REZIGNACE ÿEDITELKY Z¡KLADNÕ äKOLY

Zastupitelstvo vzalo na vÏdomÌ rezignaci Mgr.

Evy HrubÈ na funkci ¯editelky Z·kladnÌ ökoly

V Ladech. Z·roveÚ schv·lilo mimo¯·dnou

odmÏnu pro panÌ Hrubou ve v˝öi jejÌho jednoho

hrubÈho platu. OdmÏna bude vyplacena

z fondu odmÏn Z·kladnÌ ökoly.

Eva Hrub· z osobnÌch d˘vod˘ k 25. ˙noru

rezignovala na svou funkci. Statut·rnÌ z·stupkynÏ

Hana Tich· povede ökolu do doby, neû

bude na z·kladÏ konkurznÌho ¯ÌzenÌ jmenov·n

nov˝ ¯editel nebo nov· ¯editelka. Pro rodiËe

se nic nemÏnÌ. Pedagogick˝ sbor z˘st·-

v· ve stejnÈm person·lnÌm obsazenÌ.

Tom·ö Nechv·tal,

redakce

ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE

2/2008 3


RADNICE

18. ZASED¡NÕ. 17. 3. 2008

Osmn·ctÈ zased·nÌ Zastupitelstva mÏstskÈ Ë·sti se konalo v budovÏ ⁄¯adu mÏstskÈ Ë·sti v äeberovÏ.

SCHVALOV¡NÕ VÕTÃZN… STUDIE Z¡MÃRU

CENTRA HRN»ÕÿE

Zastupitelstvo schv·lilo vÌtÏznou studii centra

HrnË̯e, kterou se stal n·vrh studia Anarchitekt.

P¯ÌspÏvky k centru HrnË̯ najdete d·le

ve Zpravodaji (strany 8 a 10ñ12).

PRON¡JEM JEDNOTLIV›CH MÕSTNOSTÕ

BAR¡»NICK… RYCHTY MATEÿSK…MU CEN-

TRU POH¡DKA

Zastupitelstvo odsouhlasilo pron·jem jednotliv˝ch

mÌstnostÌ, kter˝mi jsou uËebna, zasedacÌ

mÌstnost a v˝tvarn˝ atelier, a d·le i technickÈho

z·zemÌ Bar·ËnickÈ rychty Mate¯skÈmu

centru Poh·dka.

Dobu n·jmu stanovili na dobu urËitou, a to

do 31. 12. 2008 s moûnostÌ opce. N·jemnÈ

ËinÌ 7 000 KË za mÏsÌc. V dobÏ letnÌch pr·zdnin

se n·jemnÈ sniûuje na 3 000 KË, vybÌr· se

pouze v†p¯ÌpadÏ, ûe se v obou mÏsÌcÌch bude

po¯·dat p¯ÌmÏstsk˝ t·bor. Mate¯skÈ centrum

Poh·dka smÌ pronajatÈ prostory d·vat do podn·jmu,

nejdÈle vöak do 31. 12. 2008.

Mate¯skÈ centrum Poh·dka na svÈ n·klady

zajistÌ spr·vu a ˙klid pronajat˝ch i spoleËn˝ch

prostor, zachov· st·vajÌcÌ aktivity, vËetnÏ Bar·ËnÌk˘,

a umoûnÌ po¯·d·nÌ akcÌ mÏstskÈ Ë·sti

Praha-äeberov.

PRON¡JEM NEBO PRODEJ SÕTÃ KABELOV…

TELEVIZE

Zastupitelstvo schv·lilo pron·jem Ëi prodej sÌtÏ

kabelovÈ televize v navrûenÈm znÏnÌ. UchazeËi

budou vyzv·ni k pod·nÌ nabÌdek nejdÈle

do 4. dubna do 12 hodin na ⁄¯ad mÏstskÈ

Ë·sti. Mezi vÌce p¯ihl·öen˝mi z·jemci se rozhodne

podle kritÈriÌ v n·slednÈm po¯adÌ:

1. Zachov·nÌ poûadovan˝ch sluûeb.

2. Realizace poûadovan˝ch sluûeb.

3. Cena.

4. TermÌn p¯evzetÌ provozov·nÌ sÌtÏ.

5. Reference.

Na zased·nÌ dne 21. dubna 2008 Zastupitelstvo

schv·lÌ vÌtÏznÈho z·jemce o pron·jem,

respektive prodej sÌtÏ kabelovÈ televize.

FINAN»NÕ DAR OD SPOLE»NOSTI AIG/

LINCOLN

Zastupitelstvo vyslovilo sv˘j souhlas s navrûenou

darovacÌ smlouvou se spoleËnostÌ A/L

Park Building 3, s. r. o. a povϯilo starostku

podeps·nÌm smlouvy.

N¡VRH NA ZMÃNU ⁄ZEMNÕHO PL¡NU ñ

CENTRAL GROUP

Zastupitelstvo nesouhlasÌ s navrûenou zmÏnou

˙zemnÌho pl·nu z n·sledujÌcÌch d˘vod˘:

ñ P¯ev·ûn· Ë·st navrhovanÈho ˙zemÌ leûÌ

v†ochrannÈm p·smu pam·tky HrnË̯sk˝ch luk.

ñ Navrhovan· zmÏna nenÌ v souladu s podnÏty,

kterÈ zastupitelÈ vzali na vÏdomÌ na listopadovÈm

zased·nÌ Zastupitelstva v souvislosti

s n·vrhy na nov˝ ˙zemnÌ pl·n hlavnÌho

mÏsta Prahy.

ZmÏna ˙zemnÌho pl·nu ËÌslo Z 1620/07 se

m· t˝kat pozemk˘ v HrnË̯Ìch, a to od ulice

V Zat·Ëce aû k HrnË̯skÈmu rybnÌku. GrafickÈ

zn·zornÏnÌ navrûenÈ zmÏny je v z·pisu

z†tohoto zased·nÌ Zastupitelstva.

Zdroj: http://magistrat.praha-mesto.cz/.

Z¡VÃRE»N› ⁄»ET ZA ROK 2007

FinanËnÌ v˝bor se 11. 3. 2008 zab˝val z·vÏreËn˝m

˙Ëtem mÏstskÈ Ë·sti Praha-äeberov za

rok 2007 a navrhl ho schv·lit bez v˝hrad.

Zastupitelstvo bez v˝hrad schv·lilo p¯edloûen˝

z·vÏreËn˝ ˙Ëet hospoda¯enÌ mÏstskÈ Ë·sti

Praha-äeberov za rok 2007.

4

2/2008 ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE


RADNICE

FINANCOV¡NÕ HÿIäTÃ U MATEÿSK… äKO-

LY V äEBEROVÃ

Zastupitelstvo jednalo o tom, jak zajistit finanËnÌ

prost¯edky na spolufinancov·nÌ projektu

Sport (h¯iötÏ u mate¯skÈ ökoly v äeberovÏ)

z†rozpoËtu mÏstskÈ Ë·sti Praha-äeberov. D·le

rokovalo o pod·nÌ û·dosti o poskytnutÌ finanËnÌch

prost¯edk˘ operaËnÌho programu Praha

ñ konkurenceschopnost.

PodrobnÏjöÌ informace o financov·nÌ najdete

v usnesenÌ Zastupitelstva uve¯ejnÏnÈm i na

www.seberov.cz.

ODMÃNY NEUVOLNÃN›M »LENŸM ZA-

STUPITELSTVA

Zastupitelstvo schv·lilo neuvolnÏn˝m Ëlen˘m

zastupitelstva mÏsÌËnÌ odmÏnu ve v˝öi 510 KË,

p¯edsed˘m v˝bor˘ mÏsÌËnÌ odmÏnu ve v˝öi

1 240 KË. OdmÏna neuvolnÏnÈmu mÌstostarostovi

se nemÏnÌ, z˘st·v· ve v˝öi schv·lenÈ

na 3. zased·nÌ zastupitelstva dne 22. 1. 2007.

OdmÏna je uzn·na od 1. 3. 2008.

Na zmÌnÏnÈm 3. zased·nÌ Zastupitelstvo souhlasilo

s p¯izn·nÌm odmÏny neuvolnÏnÈmu

mÌstostarostovi, jÌmû je Petr Kolek, ve v˝öi

21 140 KË. »·stka se stanovÌ podle na¯ÌzenÌ

vl·dy Ë. 37/2003 Sb., o odmÏn·ch za v˝kon

funkce Ëlen˘m zastupitelstev, ve znÏnÌ pozdÏjöÌch

p¯edpis˘. NeuvolnÏn˝ mÌstostarosta

m· na starosti ûivotnÌ prost¯edÌ, po¯·dek, investiËnÌ

v˝stavbu, moûnosti zÌsk·v·nÌ financÌ,

granty EvropskÈ unie, dopravu a bezpeËnost.

Jeho p˘sobnost najdete v z·pisu ze

zmÌnÏnÈho 3. zased·nÌ, kterÈ je uve¯ejnÏno

na www.seberov.cz.

DAROVACÕ SMLOUVA NA POZEMKY

Zastupitelstvo schv·lilo darovacÌ smlouvu na

pozemky parcelnÌ ËÌsla 571/105, 571/112,

571/274, 571/108 a 571/272, kterÈ se nach·-

zejÌ v katastr·lnÌm ˙zemÌ äeberov. Hodnota

uveden˝ch pozemk˘ je podle znaleckÈho

posudku 1 184 900 KË. Zastupitelstvo povϯilo

starostku, aby smlouvu podepsala.

D·rcem pozemk˘ je Praûsk· realitnÌ s.r.o. Jde

o pozemky pod komunikacemi v HrnË̯Ìch

u†takzvan˝ch anglick˝ch domk˘ blÌzko Drazd˘.

Tom·ö Nechv·tal,

redakce

* * *

NEJBLIéäÕ DALäÕ ZASED¡NÕ ZASTUPITELSTVA

Zastupitelstvo se sch·zÌ pravidelnÏ jednou mÏsÌËnÏ vûdy v pondÏlÌ. KaûdÈ zased·nÌ zaËÌn·

v†17 hodin. NejbliûöÌ se budou konat podle nÌûe uvedenÈho rozpisu.

Po¯adÌ Datum MÌsto kon·nÌ

19. 21. duben HrnË̯e: Bar·Ënick· rychta

20. 19. kvÏten äeberov: ⁄¯ad mÏstskÈ Ë·sti

Program zased·nÌ najdete vûdy v dostateËnÈm p¯edstihu na ve¯ejnÈ desce i na jednotliv˝ch

n·stÏnk·ch rozmÌstÏn˝ch v äeberovÏ i v HrnË̯Ìch.

Petra Venturov·, starostka

RozpoËet mÏstskÈ Ë·sti na rok 2008

ROZPO»TOV¡ POLITIKA MÃSTSK… »¡STI

Zastupitelstvo na svÈm zased·nÌ dne 17. 12.

2007 schv·lilo rozpoËet mÏstskÈ Ë·sti pro rok

2008. Letos tedy nebylo nutnÈ zaËÌnat hospod·¯sk˝

rok rozpoËtov˝m provizoriem. To je

samoz¯ejmÏ velmi pozitivnÌ pro fungov·nÌ

⁄¯adu mÏstskÈ Ë·sti.

Za patrnÏ nejv˝znamnÏjöÌ skuteËnost mohu

oznaËit fakt, ûe neinvestiËnÌ Ë·st rozpoËtu je

p¯ebytkov·. V minul˝ch letech mÏstsk· Ë·st

v†tÈto Ë·sti rozpoËtu hospoda¯ila vûdy s deficitem.

Ten se pak hradil z p¯ebytk˘ hospoda-

¯enÌ minul˝ch let, p¯esnÏji z penÏz, kterÈ se

poda¯ilo zÌskat prodejem majetku mÏstskÈ

ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE

2/2008 5


RADNICE

Ë·sti. Jiû p¯i sestavov·nÌ rozpoËtu roku 2007

jsme se snaûili tento schodek co nejvÌce snÌûit.

V letoönÌm rozpoËtu se n·m to poda¯ilo

˙plnÏ, dokonce jsme se dostali do mÌrnÈho

p¯ebytku. Tyto penÌze se pouûijÌ na investiËnÌ

v˝daje.

O jednotliv˝ch investiËnÌch akcÌch ve Zpravodaji

pravidelnÏ pÌöe mÌstostarosta Ji¯Ì Ritt.

V r·mci rozpoËtu jsme investice schv·lili

jako celek ve v˝öi 15 milion˘ korun. Na lednovÈm

zased·nÌ jsme investice rozËlenili po

jednotliv˝ch poloûk·ch, kterÈ v samostatnÈ

Ë·sti rozepsal pr·vÏ mÌstostarosta Ji¯Ì Ritt.

V›DAJE HLAVNÕ »INNOSTI DLE KAPITOL

RozpoËet se dÏlÌ na hlavnÌ Ëinnost a vedlejöÌ

hospod·¯skou Ëinnost, kterÈ se vz·jemnÏ doplÚujÌ.

HlavnÌ Ëinnost se skl·d· z v˝daj˘ a p¯Ìjm˘.

V†tÈto Ë·sti nenÌ mÏstsk· Ë·st pl·tcem danÏ

z†p¯idanÈ hodnoty. NÌûe jsou uvedeny jednotlivÈ

kapitoly, kterÈ tvo¯Ì v˝daje v hlavnÌ Ëinnosti.

éIVOTNÕ PROSTÿEDÕ

V kapitole ûivotnÌ prost¯edÌ je vyËlenÏn nejvÏtöÌ

finanËnÌ obnos na ˙drûbu zelenÏ TÌm se

rozumÌ ˙pln· pÈËe o zeleÚ ve vegetaËnÌm

obdobÌ a takÈ zimnÌ ˙klid. V˝daje na zeleÚ

jsou pl·nov·ny v hodnotÏ 950 000 KË. Ve srovn·nÌ

s p¯edch·zejÌcÌmi roky je v tÈto kapitole

zaznamen·n mÌrn˝ r˘st v˝daj˘, zp˘soben˝

nejen snÌûen˝m stavem zamÏstnanc˘ v kapitole

doprava, ale takÈ rostoucÌmi cenami pohonn˝ch

hmot. V r·mci tÈto kapitoly jde

90 000 KË na velkoobjemovÈ kontejnery, nap¯Ìklad

u h¯bitova, nebo se vyuûÌv· p¯i p¯ekroËenÌ

kapacity kontejneru hrazenÈho Magistr·tem

hlavnÌho mÏsta Prahy, p¯ÌpadnÏ na

˙klid Ëern˝ch skl·dek.

Poloûka RozpoËet pro jednotlivÈ roky

2006 2007 2008

(skuteËnost) (skuteËnost) (rozpoËet)

Celkem

v kapitole 680 958 794 304 950 000

DOPRAVA

DalöÌ kapitolou je doprava. Zde jsme oproti

p¯edch·zejÌcÌm rok˘m zaznamenali znaËn˝

pokles, zejmÈna kv˘li tomu, ûe tu m·me pou-

ze jednoho cest·¯e. Dva cest·¯i dali v roce

2007 v˝povÏÔ. To mÏlo vliv na r˘st v˝daj˘

v†p¯edchozÌ kapitole ûivotnÌ prost¯edÌ. »·stka

pro tuto kapitolu ËinÌ 328 000 KË.

Poloûka RozpoËet pro jednotlivÈ roky

2006 2007 2008

(skuteËnost) (skuteËnost) (rozpoËet)

Celkem

v kapitole 623 279 421 557 328 000

äKOLSTVÕ

V kapitole ökolstvÌ jsou v˝daje urËenÈ na provoz

mate¯skÈ ökoly v HrnË̯Ìch a v äeberovÏ

a na fungov·nÌ z·kladnÌ ökoly. KaûdoroËnÏ se

tyto n·klady zvyöujÌ zhruba o 40 000 KË. äkolstvÌ

v letoönÌm roce spot¯ebuje 1 780 000 KË.

Poloûka RozpoËet pro jednotlivÈ roky

2006 2007 2008

(skuteËnost) (skuteËnost) (rozpoËet)

Celkem

v kapitole 1 781 000 1 740 000 1 780 000

KULTURA

Kapitola kultura zahrnuje v˝daje nutnÈ k zajiötÏnÌ

provozu knihovny, po¯·d·nÌ kulturnÌch

akcÌ pro dÏti i dospÏlÈ, d·rkovÈ balÌËky pro

jubilanty a p¯ÌspÏvky neziskov˝m organizacÌm.

Mezi nÏ pat¯Ì nap¯Ìklad Bar·ËnÌci, äupina,

JAKA (po¯adatel poh·dkovÈho lesa) a dalöÌ.

MÌrn˝ n·r˘st oproti p¯edch·zejÌcÌm let˘m zp˘sobila

skuteËnost, ûe se po¯·d· vÏtöÌ poËet akcÌ

pro dÏti i dospÏlÈ. NovÏ se takÈ zavedlo vÌt·nÌ

obË·nk˘. Kapitola obsahuje v˝daje 128†000†KË.

Z toho se pouûije 70 000 KË na po¯·d·nÌ kulturnÌch

akcÌ pro dÏti i dospÏlÈ, 25 000 KË p˘jde

na d·rkovÈ balÌËky pro jubilanty a na vÌt·-

nÌ obË·nk˘. P¯ÌspÏvkovÈ organizace si mezi

sebe rozdÏlÌ 10 000 KË.

Poloûka RozpoËet pro jednotlivÈ roky

2006 2007 2008

(skuteËnost) (skuteËnost) (rozpoËet)

Celkem

v kapitole 74 403 84 434 128 000

ZASTUPITELSTVO

MÌstnÌ zastupitelstvo je v dalöÌ kapitole. Ta

zahrnuje v˝daje na mzdovÈ prost¯edky pro

zastupitele, kterÈ ËinÌ 1 250 000 KË. Tato kapitola

se zvyöuje pouze podle na¯ÌzenÌ vl·dy

Ë. 79/2008 Sb., o odmÏn·ch za v˝kon funkce

Ëlen˘m zastupitelstva, ve znÏnÌ pozdÏjöÌch

p¯edpis˘.

6

2/2008 ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE


RADNICE

Poloûka RozpoËet pro jednotlivÈ roky

2006 2007 2008

(skuteËnost) (skuteËnost) (rozpoËet)

Celkem

v kapitole 1 196 100 1 224 310 1 250 000

VNITÿNÕ SPR¡VA

Vnit¯nÌ spr·va tvo¯Ì v celkovÈ v˝öi 5 411 500

KË nejvÏtöÌ v˝dajovou poloûku. V˝znamnou

Ë·st tvo¯Ì mzdovÈ prost¯edky zamÏstnanc˘

⁄¯adu mÏstskÈ Ë·sti, hrazenÌ soci·lnÌho a

zdravotnÌho pojiötÏnÌ, platby za veökerÈ energie

a poplatky spojenÈ se vöemi budovami ve

vlastnictvÌ mÏstskÈ Ë·sti (elekt¯ina, plyn, vodnÈ

a stoËnÈ, pojiötÏnÌ majetku), telefony a dalöÌ

sluûby. TÏmi jsou ˙ËetnictvÌ, spr·va poËÌtaËovÈ

sÌtÏ, ökolenÌ, pr·vnÌ sluûby. V z·sadÏ jde

o†takovÈ Ëinnosti, kterÈ si mÏstsk· Ë·st nenÌ

schopna zajistit vlastnÌ silou. Na mzdovÈ prost¯edky

pro zamÏstnance ˙¯adu je v kapitole

p¯ipravena Ë·stka 1 500 000 KË.

Poloûka RozpoËet pro jednotlivÈ roky

2006 2007 2008

(skuteËnost) (skuteËnost) (rozpoËet)

Celkem

v kapitole 4 975 514 4 878 205 5 411 500

POKLADNÕ SPR¡VA

PoslednÌ kapitolu tvo¯Ì pokladnÌ spr·va, kter·

zahrnuje v˝daje ve v˝öi 36 000 KË. Sem pat¯Ì

bankovnÌ poplatky.

Poloûka RozpoËet pro jednotlivÈ roky

2006 2007 2008

(skuteËnost) (skuteËnost) (rozpoËet)

Celkem

v kapitole 32 335 32 431 36 000

CELKEM V›DAJE HLAVNÕ »INNOSTI

CelkovÈ v˝daje v hlavnÌ Ëinnosti: 9 883 500 KË.

Poloûka RozpoËet pro jednotlivÈ roky

2006 2007 2008

(skuteËnost) (skuteËnost) (rozpoËet)

Celkem za vöechny kapitoly

9 363 589 9 175 240 9 883 500

PÿÕJMY HLAVNÕ »INNOSTI

Mezi nejd˘leûitÏjöÌ p¯Ìjmy v hlavnÌ Ëinnosti

n·leûÌ zejmÈna penÌze od hlavnÌho mÏsta Prahy,

je to 5 953 000 KË. DalöÌ v˝znamnÈ p¯Ìjmy

mÏstsk· Ë·st zÌsk·v· ze st·tnÌho rozpoËtu

(200 000 KË), z danÏ z nemovitostÌ (850†000†KË).

ÿadÌm sem takÈ vlastnÌ p¯Ìjmy, coû jsou spr·vnÌ

poplatky, nap¯Ìklad za ovϯov·nÌ, v celkovÈ

v˝öi 100 000 KË. Jsou to takÈ finance z rekreaËnÌch

poplatk˘, poplatk˘ ze ps˘, ze z·bor˘

ve¯ejn˝ch prostranstvÌ, ze vstupnÈho, z v˝hernÌch

hracÌch automat˘, z p¯ijat˝ch dar˘,

z†pokut a z ˙rok˘.

Poloûka RozpoËet pro jednotlivÈ roky

2006 2007 2008

(skuteËnost) (skuteËnost) (rozpoËet)

Magistr·t hlavnÌho mÏsta Prahy

4 744 000 5 790 209 5 953 000

St·tnÌ rozpoËet

207 000 228 000 200 000

DaÚ z nemovitostÌ

790 956 929 807 850 000

VlastnÌ p¯Ìjmy ñ spr·vnÌ poplatky

239 260 139 440 100 000

RekreaËnÌ poplatky

23 440 9 548 15 000

Poplatky z ubytovacÌ kapacity

7 016 6 000

Poplatek ze ps˘

71 285 40 800 40 000

Z·bory 26 485 71 945 50 000

Poplatky ze vstupnÈho

3 219 10 000

V˝hernÌ hracÌ p¯Ìstroje (automaty)

100 000 129 720 120 000

Odvod z v˝tÏûk˘ z loteriÌ

107 990 100 000

Dary 24 000 30 000

Pokuty 5 000 6 000 3 000

⁄roky 127 581 160 000

CELKEM PÿÕJMY HLAVNÕ »INNOSTI

CelkovÈ p¯Ìjmy v hlavnÌ Ëinnosti jsou 7 637 000 KË.

Jsou rozpoËtov·ny ve v˝öi odpovÌdajÌcÌ p¯edch·zejÌcÌmu

roku kv˘li opatrnosti.

Poloûka RozpoËet pro jednotlivÈ roky

2006 2007 2008

(skuteËnost) (skuteËnost) (rozpoËet)

Celkem za vöechny kapitoly

6 207 426 7 615 274 7 637 000

HOSPOD¡ÿSK› V›SLEDEK Z HLAVNÕ

»INNOSTI

Hospod·¯sk˝ v˝sledek hlavnÌ Ëinnosti je

ñ2 246 500 KË.

Poloûka RozpoËet pro jednotlivÈ roky

2006 2007 2008

(skuteËnost) (skuteËnost) (rozpoËet)

Celkem za vöechny kapitoly

ñ3 156 163 ñ1 559 966 ñ2 246 500

ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE

2/2008 7


RADNICE

VEDLEJäÕ HOSPOD¡ÿSK¡ »INNOST

VedlejöÌ hospod·¯skou Ëinnost tvo¯Ì n·klady

a v˝nosy. V tÈto Ë·sti je mÏstsk· Ë·st pl·tcem

danÏ z p¯idanÈ hodnoty. Z d˘vodu opatrnosti

jsou n·klady i v˝nosy vedlejöÌ hospod·¯skÈ

Ëinnosti rozpoËtov·ny ve v˝öi odpovÌdajÌcÌ

p¯edch·zejÌcÌmu roku.

N·klady vedlejöÌ hospod·¯skÈ Ëinnosti tvo¯Ì

zejmÈna n·klady spojenÈ s opravami kabelovÈ

televize, spot¯ebou materi·lu, ostatnÌmi sluûbami

a n·klady spojen˝mi s platbou danÏ z nemovitosti.

CelkovÈ n·klady ËinÌ 1 011 000 KË.

V˝nosy vedlejöÌ hospod·¯skÈ Ëinnosti zahrnujÌ

tyto nejv˝znamnÏjöÌ poloûky: v˝nosy z pron·jmu

nebytov˝ch prostor (170 000 KË),

z†pron·jmu KulturnÌho domu v HrnË̯Ìch

(306†000 KË), »esk˝ mobil (210 000 KË), billboard

(50 000 KË), pron·jem parkovacÌch mÌst

(60 000 KË), v˝nosy z kr·tkodobÈho finanËnÌho

majetku (1 000 000 KË), z kabelovÈ televize

(1 174 000 KË) a d·le z pron·jmu Bar·ËnickÈ

rychty, hrob˘, z inzer·t˘ ve Zpravodaji

a z ˙rok˘ z bÏûn˝ch ˙Ët˘. CelkovÈ v˝nosy jsou

3 388 000 KË.

Hospod·¯sk˝ v˝sledek vedlejöÌ hospod·¯skÈ

Ëinnosti ËinÌ 2 377 000 KË.

Poloûka RozpoËet pro jednotlivÈ roky

2006 2007 2008

(skuteËnost) (skuteËnost) (rozpoËet)

N·klady vedlejöÌ hospod·¯skÈ Ëinnosti

877 722 1 125 102 1 011 000

V˝nosy vedlejöÌ hospod·¯skÈ Ëinnosti

2 804 496 3 678 458 3 388 024

Celkem za vöechny kapitoly

1 926 774 2 553 356 2 377 024

CELKOV› HOSPOD¡ÿSK› V›SLEDEK

Hospod·¯sk˝ v˝sledek z hlavnÌ i vedlejöÌ

hospod·¯skÈ Ëinnosti (neinvestiËnÌ) je tedy

130†500 KË.

Poloûka RozpoËet pro jednotlivÈ roky

2006 2007 2008

(skuteËnost) (skuteËnost) (rozpoËet)

Hospod·¯sk˝ v˝sledek celkem

ñ1 229 389 993 390 130 524

⁄plnÈ znÏnÌ rozpoËtu najdete na www.seberov.cz

a lze se s nÌm sezn·mit takÈ na ⁄¯adu mÏstskÈ

Ë·sti.

VϯÌm, ûe p¯ebytek hospoda¯enÌ neinvestiËnÌho

rozpoËtu se n·m poda¯Ì udrûet i v n·sledujÌcÌch

letech. Bude-li to moûnÈ, pokusÌme se

jej jeötÏ i o nÏco zv˝öit.

Petra Venturov·, starostka

ZastupitelÈ informujÌ

CENTRUM HRN»ÕÿE

Snaha Zastupitelstva mÏstskÈ Ë·sti o vybudov·nÌ

d˘stojnÈho a funkËnÌho centra HrnË̯ se

posunula v˝znamnÏ kup¯edu v pr˘bÏhu minul˝ch

t˝dn˘.

Po prezentaci Ëty¯ vybran˝ch n·vrh˘ na zased·nÌ

Zastupitelstva, v minulÈm Zpravodaji a

na v˝stavÏ v Bar·ËnickÈ rychtÏ na p¯elomu

˙nora a b¯ezna, byl vybr·n a Zastupitelstvem

17. 3. 2008 potvrzen projektov˝ atelier, kter˝

zpracuje projektovou dokumentaci. Je to Studio

Anarchitekt se sÌdlem v Praze 8, pro z·-

jemce o jeho tvorbu www.anarchitekt.cz.

Z·jem o v˝stavu a tedy o budoucÌ formu Centra

HrnË̯ projevilo zhruba 85 obËan˘, kte¯Ì

projevili sv˘j osobnÌ n·zor ÑökolnÌì klasifikacÌ.

Z v˝sledk˘ jsou patrnÈ zcela odliönÈ n·zory

jednotliv˝ch respondent˘. Vypl˝v· to i ze

znaËnÏ obtÌûnÈho zad·nÌ, jak prostorovÈho tak

i funkËnÌho, coû potvrdili i p¯izvanÌ nez·vislÌ

odbornÌci. Zpr˘mÏrov·nÌm Ñzn·mkov·nÌì jednotliv˝ch

n·vrh˘, kdy jednotlivÈ n·vrhy obdrûely

¯adu jedniËek i pÏtek, vych·zely pr˘mÏrn·

zn·mky mezi 2,5 a 3,6. I n·zory odborn˝ch

p¯izvan˝ch architekt˘ se Ë·steËnÏ liöily.

Proto Zastupitelstvo nemÏlo p¯i rozhodov·nÌ

lehk˝ ˙kol, ale vϯÌme, ûe po drobn˝ch ˙prav·ch

v projektu pro ˙zemnÌ rozhodnutÌ bude

dosaûeno optim·lnÌho v˝sledku.

Ji¯Ì Ritt, mÌstostarosta

8

2/2008 ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE


RADNICE

INVESTICE V ROCE 2008

Na z·kladÏ diskuse v minulÈm ËÌsle Zpravodaje

se objevil n·zor, ûe informace o investiËnÌ

v˝stavbÏ jsou zbyteËnÈ a ûe informace

o†tom co se udÏlalo Ëi udÏl·, jsou suchÈ p¯ehledy

slouûÌcÌ pouze ke zviditelnÏnÌ a ÑpolitickÈì

prezentaci jednotliv˝ch zastupitel˘. ZajÌmal

by mÏ proto n·zor obËan˘ na tuto

rubriku. V p¯ÌpadÏ nez·jmu o informace tohoto

typu r·di uöet¯Ìme vaöe i naöe penÌze i Ëas.

AKCE DOKON»EN… A ROZESTAVÃN…

T˝k· se akcÌ dokonËen˝ch a rozestavÏn˝ch od

poslednÌho vyd·nÌ Zpravodaje 6/2007.

PÿISVÃTLENÕ PÿECHODŸ

Po delöÌch technick˝ch problÈmech se znovu

nasvÌtily vöechny instalovanÈ p¯echody. P¯esto

prosÌme obËany, stejnÏ jako u ostatnÌch stoû·r˘

ve¯ejnÈho osvÏtlenÌ, aby eventu·lnÌ poruchy

nahl·sili ⁄¯adu mÏstskÈ Ë·sti, nebo

p¯Ìmo poruchovÈ sluûebnÏ Eltodo, telefon

800 101 109.

REKONSTRUKCE KANALIZACE AMERICK…

DOMKY

Po zimnÌ p¯est·vce a dÌky p¯ÌznivÈmu poËasÌ

jsme p¯edpokl·dali (dodavatelsk· firma jiû

nastoupila) zah·jenÌ pracÌ zaË·tkem ˙nora.

DodateËnÈ ˙pravy projektu vyvolanÈ zmÏnou

materi·lu pouûitÈho potrubÌ vöak posunuly

zah·jenÌ pracÌ na konec ˙nora.

HÿIäTÃ U Z¡KLADNÕ äKOLY V LADECH

Po zimnÌ p¯est·vce vyvolanÈ poËasÌm p¯ed

koncem roku se pokraËuje, jak poËasÌ dovolÌ,

s v˝stavbou. Dodavatel minim·lnÏ naruöuje

venkovnÌ provoz ökoly a dokonËenÌ h¯iötÏ je

prakticky hotovo.

AKCE PÿIPRAVOVAN…

KOMUNIKACE ZADNÕ A PÿILEHL…

Projekt je zpracov·n, bude pravdÏpodobnÏ

rozdÏlen na etapy s ohledem na nutnost nÏkterÈ

komunikace v d˘sledku p¯eloûek inûen˝rsk˝ch

sÌtÌ podrobit ˙zemnÌmu rozhodnutÌ,

coû si vyû·d· delöÌ Ëas. OstatnÌ komunikace

mohou b˝t zah·jeny zhruba po pr·zdnin·ch.

CYKLOSTEZKY

Dle Studie cyklostezek v mÏstskÈ Ë·sti a n·-

slednÏ zpracovan˝ch projekt˘ probÌh· jejich

projedn·v·nÌ. Je p¯ekvapivÈ jak ¯ada spr·vnÌch

org·n˘ se k tÏmto, dle naöeho n·zoru

nutn˝m stavb·m slouûÌcÌm ve¯ejnosti, stavÌ negativnÏ.

Naöi snahou bude ihned po projedn·nÌ

jednotlivÈ stezky zaËÌt stavÏt.

CENTRUM äEBEROVA

ProbÌh· p¯Ìprava k vyd·nÌ ˙zemnÌho rozhodnutÌ

a jedn·nÌ s investorem o zp˘sobu komerËnÌho

vyuûitÌ centra. Centrum HrnË̯ a jeho v˝voj jsem

popsal jiû v p¯edchozÌm Ël·nku (na stranÏ 8).

Ji¯Ì Ritt,

mÌstostarosta

* * *

P…»E O HRN»ÕÿSK… LOUKY A JEJICH

OKOLÕ

BUDE TU LES

Ve spolupr·ci s odborem ochrany ûivotnÌho

prost¯edÌ magistr·tu hlavnÌho mÏsta Prahy se

p¯ipravuje dalöÌ zalesÚov·nÌ okolÌ p¯ÌrodnÌ

pam·tky HrnË̯skÈ louky. Hodl·me nav·zat

jednak na jiû os·zen˝ pruh vedle cyklostezky

na Rozkoö, jednak se stromky budou s·zet i

p¯Ìmo v okolÌ soustavy rybnÌk˘ mezi HrnË̯emi

a äeberovem.

Na vöechny plochy, st·vajÌcÌ i chystanÈ, se

stromky vûdy vysazujÌ v mnoûstvÌ, kterÈ nÏkolikan·sobnÏ

p¯evyöuje pl·novan˝ poËet strom˘

v budoucÌm lese. P¯edpokl·d·me, ûe zhruba

10 % sazenic se bez pr˘bÏûnÈ pÈËe (vysek·-

v·nÌ, z·livka) uchytÌ.

MyslÌm, ûe vzhledem k rostoucÌ dopravnÌ a

stavebnÌ z·tÏûi v naöem katastru, si nem˘ûeme

p¯·t nic lepöÌho, neû co nejvÌce zalesnÏn˝ch

a parkov˝ch ploch. Vöichni zastupitelÈ

se snaûÌ, aby tomuto pojetÌ odpovÌdal i ˙zemnÌ

pl·n.

DALäÕ PL¡NY ROZVOJE

I s ohledem na zalesÚov·nÌ p¯ipravujeme sÌù

stezek pro pÏöÌ a konÏ. Org·ny ochrany p¯Ìrody

se stavÌ vst¯ÌcnÏ k projektov·nÌ cyklostezek

vedoucÌch p¯es cenn· ˙zemÌ zahrnut· do

p¯ÌrodnÌ pam·tky. CyklistÈ se tak dostanou na

kr·sn·, zatÌm vöak h˘¯e dostupn· mÌsta v naöem

okolÌ.

ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE

2/2008 9


RADNICE

Na poË·tku pÏöin a chodnÌk˘ na hranicÌch

p¯ÌrodnÌ pam·tky se objevÌ informaËnÌ tabule.

DÌky nim se z·jemci budou moci pouËit

o†p¯ÌsluönÈm ˙zemÌ nebo objektu, nap¯Ìklad

rybnÌku, louce, mok¯aduÖ StejnÈ panely se

chystajÌ i ke kulturnÌm pam·tk·m a jin˝m zajÌmav˝m

mÌst˘m v zastavÏnÈ Ë·sti naöÌ obce.

Zde m·m na mysli kup¯Ìkladu kostel.

D·le se uvaûuje o tom, ûe ˙zemÌ zahrnutÈ do

p¯ÌrodnÌ pam·tky HrnË̯skÈ louky a jejÌho

ochrannÈho p·sma se rozöÌ¯Ì tam, kde to od˘vodÚuje

v˝skyt chr·nÏn˝ch rostlinn˝ch a ûivoËiön˝ch

druh˘.

M·me v ˙myslu takÈ vyznaËit plochy pro ven-

ËenÌ ps˘.

Pl·novan· obnova rybnÌk˘ v p¯ÌrodnÌ pam·tce,

o nÌû jsem v·s informoval d¯Ìve, se uskuteËnÌ

v tomto roce.

Petr Kolek,

mÌstostarosta

KAM ZA SPORTEM

Dob¯e vnÌm·me, ûe roste z·jem obyvatel p¯edevöÌm

HrnË̯ za vhodnÈho poËasÌ jiû od jara

vyuûÌvat zdejöÌ multifunkËnÌ h¯iötÏ. Sledujte

proto prosÌm n·stÏnku u hracÌ plochy. Kaûd˝

t˝den tam najdete rozpis aktu·lnÌho vyuûitÌ.

StejnÏ tak si tu m˘ûete p¯eËÌst ProvoznÌ ¯·d.

N·stÏnka vöak kv˘li vandal˘m jiû nad·le nebude

prosklen·. ProvoznÌ ¯·d je k dispozici

takÈ na internetov˝ch str·nk·ch www.seberov.cz.

Jeho zkr·cenou verzi jsme publikovali i ve

Zpravodaji ËÌslo 2/2007 na stranÏ 32. Z·jemci

si klÌËe mohou vyp˘jËit u n·sledujÌcÌch osob:

JmÈno Adresa Telefon

VladimÌr Venta ZadnÌ 516 244 913 261

V·clav Kruöka Lipensk· 616 244 913 273

Kate¯ina Kolkov· OsvÏtov· 887 244 913 995

Spr·vcem h¯iötÏ je VladimÌr Venta.

Petr Kolek,

mÌstostarosta

ObËanÈ se ptajÌ, zastupitelÈ odpovÌdajÌ

NOV… CENTRUM HRN»Õÿ ñ VIZE NEBO REALITA

V polovinÏ b¯ezna skonËila za p¯ekvapivÏ

malÈho z·jmu obËan˘ v˝stava architektonick˝ch

studiÌ na vybudov·nÌ centra HrnË̯. N·-

vötÏvnÌci mÏli moûnost zn·mkovat na z·kladÏ

svÈho osobnÌho vkusu jednotlivÈ

architektonickÈ studie, avöak û·dn· z pÏti studiÌ

ve zn·mkov·nÌ s p¯evahou u obËan˘ nezvÌtÏzila.

Podle mÈho soudu je to d·no tÌm,

ûe nejen nep¯esvÏdËily architektonick˝m ¯eöenÌm,

ale i komerËnÌm vyuûitÌm. Zastupitelstvo

bohuûel öet¯ilo informacemi jak na webov˝ch

str·nk·ch, tak ve Zpravodaji i na

v˝stavÏ samotnÈ. Nep¯edstavilo n·m cel˝ z·-

mÏr v öiröÌch souvislostech a hlavnÏ najednou

na ve¯ejnÈm setk·nÌ s obËany, kterÈ bych p¯ed

takov˝m d˘leûit˝m rozhodnutÌm oËek·vala.

Neû jsem si po skonËenÌ v˝stavy staËila tyto

informace na zastupitelÌch vyû·dat, dozvÏdÏla

jsem se z n·stÏnky, ûe vÌtÏzn· architektonick·

studie jiû byla vybr·na.

Dovoluji si vyuûÌt str·nek Zpravodaje a poû·-

dat naöe zastupitele, aby n·m na ve¯ejnÈm

shrom·ûdÏnÌ v HrnË̯Ìch osobnÏ p¯edstavili

vÌtÏznou studii.

MyslÌm, ûe nejen mne, ale vöechny obyvatele

HrnË̯ bude zajÌmat:

1. jakÈ bylo zad·nÌ zastupitelstva na vypracov·nÌ

studie,

2. jak· byla hodnotÌcÌ kritÈria p¯i v˝bÏru vÌtÏznÈ

studie,

3. reference na vÌtÏznou kancel·¯ ñ kolik komerËnÌch

objekt˘ a kde realizovali,

4. proË byly osloveny pr·vÏ tyto architektonickÈ

kancel·¯e a zdali probÏhla ve¯ejn· soutÏû,

5. jak bude novÈ centrum urbanisticky zapadat

do st·vajÌcÌ z·stavby,

6. jak˝ je podnikatelsk˝ z·mÏr na komerËnÌ

vyuûitÌ,

7. jak˝ typ byt˘ zde bude budov·n a pro koho

(startovacÌ, soci·lnÌ, komerËnÌ),

10

2/2008 ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE


RADNICE

8. kdy se zaËne centrum stavÏt a z jak˝ch

prost¯edk˘,

9. komu a k Ëemu budou komerËnÌ prostory

slouûit,

10. jak˝ finanËnÌ p¯Ìnos do rozpoËtu obce

bude novÈ centrum HrnË̯ p¯edstavovatÖ

Ö a dalöÌ dotazy obËan˘ (moûn· i k jin˝m

tÈmat˘m, kterÈ je tÌûÌ).

Jaroslava Nechv·talov·,

HrnË̯e

* * *

ODPOVÃœ PANÕ STAROSTKY

V·ûen· panÌ Nechv·talov·,

˙vodem musÌm konstatovat skuteËnost, kter·

se mi potvrdila i v tomto p¯ÌpadÏ. VÏtöina reakcÌ

spoluobËan˘, aù kritick˝ch Ëi naopak

pozitivnÌch, p¯ich·zÌ aû po schv·lenÌ urËitÈho

z·mÏru. MusÌm z·sadnÏ nesouhlasit, ûe

informacÌ k budoucÌm centr˘m bylo m·lo.

Centra obcÌ (jak äeberova tak HrnË̯) jsou

obsaûena v programovÈm prohl·öenÌ Zastupitelstva.

D·le informace byly a jsou zve¯ej-

Úov·ny pr˘bÏûnÏ ve Zpravodaji Ë. 3/2007

(kvÏten 2007), Ë. 4/2007, Ë. 6/2007 a takÈ 1/

2008. Informace ve ZpravodajÌch popisovaly

probÌhajÌcÌ kroky, kterÈ jsme provedli v r·mci

centra v HrnË̯Ìch. Vûdy jsme informovali, kdy

a jakÈ dalöÌ kroky budou probÌhat, nap¯Ìklad

kolik bylo osloveno architektonick˝ch kancel·¯Ì,

kdy bude uz·vÏrka pod·nÌ, kdy bude vyhl·öeno

1. kolo popt·vkovÈ soutÏûe apod. Po

zad·nÌ prvnÌho kola zastupitelÈ na zased·nÌ

v†prosinci 2007 vybrali postupujÌcÌ architekty

do druhÈho kola. Na druhÈ kolo, kterÈ bylo

financov·no Ë·stkou 20 tisÌc KË vËetnÏ DPH

na jednoho uchazeËe, mÏli architekti Ëas do

20. 2. 2008. Na ˙norovÈm ve¯ejnÈm zased·-

nÌ zastupitelstva vöechny z˙ËastnÏnÈ architektonickÈ

kancel·¯e prezentovaly svÈ studie

osobnÏ, zodpovÌdali dotazy obËan˘, kte¯Ì vöak

byli pouze t¯i. Tato osobnÌ prezentace byla

deklarov·na dlouho dop¯edu. TakÈ se v nezkr·cenÈ

verzi vysÌlala na Infokan·lu. VeökerÈ

materi·ly byly vystaveny na ve¯ejnÈ v˝stavÏ

v Bar·ËnickÈ rychtÏ od 25. 2. do 13. 3.

2008, vËetnÏ vÌkend˘, tedy skoro t¯i t˝dny. Po

celou dobu spoluobËanÈ nevznesli k uveden˝m

studiÌm dotazy, nezavolali, abychom jim

odpovÏdÏli na uvedenÈ ot·zky. Na ve¯ejnÈm

zased·nÌ zastupitelstva dne 17. 3. 2008, kdy

byl schvalov·n vÌtÏz popt·vkovÈ soutÏûe, se

dostavili dva obËanÈ, ovöem nikdo z nich nebyl

z HrnË̯.

Od prvnÌ zmÌnky o chystanÈm z·mÏru ve

Zpravodaji Ë. 3/2007 do schv·lenÌ vÌtÏznÈ studie

popt·vkovÈ soutÏûe (v b¯eznu 2008), tedy

celkem za necel˝ rok (kvÏten 2007 ñ b¯ezen

2008), obËanÈ neprojevili skoro û·dn˝ z·jem

o toto chystanÈ centrum, tedy aû doposud,

opÏt ex post. Tento p¯Ìstup je bohuûel asi

zn·mka ËeskÈho n·roda, stejnÏ jako un·hlenÈ

reakce bez sezn·menÌ se s dostupn˝mi fakty

a skuteËnostmi.

ChtÏla bych obËan˘m sdÏlit, ûe vöechna zased·nÌ

Zastupitelstva jsou ve¯ejn·. Jejich Ëasov˝

v˝hled je zve¯ejnÏn na www.seberov.cz.

OdpovÏdi na ot·zky:

1. Nejednalo se o v˝bÏrovÈ ¯ÌzenÌ, ale o nabÌdku

na projektovÈ pr·ce. Zad·nÌ znÏlo:

ÑÖJedn· se o akci ÇV˝stavba spoleËenskÈho,

kulturnÌho a komerËnÌho centra HrnË̯eë na

pozemcÌch 980, 981/1, 2, katastr·lnÌ ˙zemÌ

äeberov v majetku mÏstskÈ Ë·sti. SouË·stÌ VaöÌ

nabÌdky by mÏla b˝t p¯edstava o vyuûitelnosti

˙zemÌ, ideov˝ z·mÏr objemu hmot, definov·nÌ

z·kladnÌch urbanistick˝ch podmÌnek.

D·le pak orientaËnÌ n·klady na v˝stavbu akce

a cena projektov˝ch a pr˘zkumn˝ch pracÌ ËlenÏn·

na n·slednou projektovou studii, dokumentaci

k ˙zemnÌmu ¯ÌzenÌ, zajiötÏnÌ ˙zemnÌho

rozhodnutÌ a pr˘zkumnÈ pr·ce. P¯i

posuzov·nÌ nabÌdky bude p¯ihlÈdnuto i k ËasovÈmu

harmonogramu projektov˝ch pracÌ.ì

2. Kaûd˝ zastupitel po prostudov·nÌ materi·-

l˘ obodoval studie jako ve¯ejnost. Z d˘vodu,

aby nemohlo dojÌt k prosazenÌ nÏkoho konkrÈtnÌho,

kaûd˝ zastupitel poslal svÈ body

zvl·öù a teprve n·slednÏ byly d·ny do jednÈ

tabulky. Studie s nejvÌce body postoupily do

druhÈho kola.

3. SouË·st podklad˘ u studie, blÌûe www.

anarchitekt.cz.

4. Nejednalo se o ve¯ejnou soutÏû, ale o nabÌdku

na projektovÈ pr·ce. Osloveni byli

ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE

2/2008 11


RADNICE

architekti, kte¯Ì d¯Ìve spolupracovali s mÏstskou

Ë·stÌ, bydlÌ v mÏstskÈ Ë·sti a d·le se o†naöi

mÏstskou Ë·st zajÌmajÌ Ëi v minulosti zajÌmali.

Technicky nebylo moûnÈ oslovit cca 18 500

architekt˘ v celÈ »eskÈ republice.

5. To je velmi tÏûko zodpovÏditeln· ot·zka

vzhledem k subjektivnÌmu hodnocenÌ, kterÈ

m˘ûe kaûd· osoba ch·pat a cÌtit jinak.

6. Bylo pops·no u kaûdÈ studie i ve ZpravodajÌch

uveden˝ch v˝öe, vypl˝v· ze zad·nÌ

druhÈho kola (Up¯esnÏnÌ rozsahu zad·nÌ: restaurace

se spoleËensk˝m s·lem (cca do

100†m 2 ). Restaurace cca 400 m 2 , komerËnÌ

prostory (kade¯nictvÌ, cukr·rna ñ pouze prodejna,

manik˙ra apod.) ñ 4ñ6 ◊ 25ñ30 m 2 , n·-

jemnÌ byty, venkovnÌ centr·lnÌ prostor ñ park,

laviËky, font·nka, skulptura, dÏtskÈ h¯iötÏÖ,

parkovacÌ plochy v dostateËnÈ kapacitÏ (po-

ËÌtat i s vÌce parkovacÌmi mÌsty neû je v obecn˝ch

technick˝ch poûadavcÌch na v˝stavbu),

zpracov·nÌ n·stavby st·vajÌcÌ prodejny, kde

m· b˝t budoucnu umÌstÏno pÏt bytov˝ch jednotek.

JednotlivÈ budovy centra musÌ korespondovat

s obecn˝mi technick˝mi poûadavky

na v˝stavbu, v˝ökovÏ by mÏly zapadnout

do okolnÌ z·stavby. VaöÌm ˙kolem je si zjistit

obecnÈ technickÈ poûadavky na v˝stavbu, tak

aby v celkovÈm projektu byly dodrûeny. Po-

Ëet n·jemnÌch byt˘ nenÌ stanoven, z·leûÌ na

Vaöem prostorovÈm uspo¯·d·nÌ a z·roveÚ

dodrûenÌ obecn˝ch technick˝ch poûadavk˘ na

v˝stavbu.)

7. P˘vodnÌ z·mÏr byl vybudovat startovacÌ

byty pro mladÈ rodiny. V z·mÏru je poËÌt·no

s cca 3ñ4 byty. DefinitivnÌ podoba byt˘ spolu

s typy jeötÏ nenÌ definitivnÏ vy¯eöena.

8. TermÌn zah·jenÌ nenÌ zatÌm zn·m. Z·leûÌ

na zÌsk·nÌ developera, kter˝ s mÏstskou Ë·stÌ

vytvo¯Ì spoleËnost. MÏstsk· Ë·st vloûÌ do projektu

pozemek vËetnÏ studie a developer finance

na v˝stavbu centra.

9. Centrum bude slouûit p¯edevöÌm obËan˘m

naöÌ mÏstskÈ Ë·sti, n·plÚ komerËnÌch prostor

je zodpovÏzena v ot·zce ËÌslo 6.

10. Nejde ani tak mluvit o finanËnÌm p¯Ìnosu

jako spÌöe o zisku kultivovanÈho n·mÏstÌ Hrn-

Ë̯. FinanËnÌ p¯Ìnos nelze dop¯edu odhadnout,

z·leûÌ na realizaci a celkov˝ch n·kladech realizace

centra. P¯Ìpadn˝ finanËnÌ p¯Ìnos bude

poËÌt·n z pomÏru vloûen˝ch financÌ ñ kapit·-

lu do centra ñ viz odpovÏÔ na ot·zku Ë. 7.

Petra Venturov·,

starostka

⁄¯ad mÏstskÈ Ë·sti

KANALIZACE V HRN»ÕÿÕCH

V·ûenÌ obyvatelÈ HrnË̯,

û·d·me v·s o zp¯ÌstupnÏnÌ jÌmek podtlakovÈ

kanalizace, umÌstÏn˝ch na vaöem pozemku,

pro pracovnÌky provozovatele (PraûskÈ

vodovody a kanalizace a VODKA) za

˙Ëelem revize a se¯ÌzenÌ podtlakov˝ch ventil˘.

ServisnÌ pr·ce se budou prov·dÏt v pr˘bÏhu

dubna a kvÏtna. KonkrÈtnÌ data v·m vËas

ozn·mÌ pracovnÌci provozovatele.

D·le v·s û·d·me, abyste do podtlakovÈ

kanalizace neËerpali spodnÌ a deöùovÈ vody,

neboù tÌm ohroûujete provoz sÌtÏ.

DÏkujeme za pochopenÌ.

Ivo Novotn˝, tajemnÌk

KOäE POUéÕVEJTE SPR¡VNÃ

Jiû delöÌ dobu zjiöùujeme, ûe nÏkte¯Ì spoluobËanÈ

zamÏÚujÌ odpadkovÈ koöe umÌstÏnÈ

na mÌstnÌch komunikacÌch za popelnice

na domovnÌ odpad a koöe na psÌ exkrementy

za koöe na smÏsn˝ odpad.

Ve snaze o†udrûenÌ Ëistoty v naöÌ mÏstskÈ

Ë·sti v·s proto û·d·me o dodrûov·nÌ tÏchto

z·kladnÌch pravidel.

V p¯ÌpadÏ, ûe budete svÏdky jejich nedodrûov·nÌ,

pouËte spoluobËany o†nespr·vnosti

jejich poËÌn·nÌ.

DÏkuji v·m.

Ivo Novotn˝,

tajemnÌk

12

2/2008 ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE


RADNICE

OZN¡MENÕ O VYHL¡äENÕ V›BÃROV…HO ÿÕZENÕ

MÃSTSK¡ »¡ST PRAHA-äEBEROV ñ ⁄ÿAD MÃSTSK… »¡STI

zastoupen˝ tajemnÌkem ⁄¯adu mÏstskÈ Ë·sti

vyhlaöuje dne 21. 3. 2008 v˝bÏrovÈ ¯ÌzenÌ na obsazenÌ pracovnÌho mÌsta

referent/ka ñ ˙ËetnÌ/rozpoËt·¯

MÌsto v˝konu pr·ce:

Sjednan˝ druh pr·ce:

PlatovÈ za¯azenÌ:

Datum n·stupu:

⁄¯ad mÏstskÈ Ë·sti Praha-äeberov

Zajiöùov·nÌ financov·nÌ organizace (agendy finanËnÌch zdroj˘, ˙vÏrovÈ agendy

a z˙Ëtov·nÌ platebnÌho styku), anal˝zy pohled·vek a z·vazk˘, provϯov·nÌ

a zjiöùov·nÌ ˙ËetnÌ spr·vnosti vykazov·nÌ rozpoËtov˝ch prost¯edk˘, sledov·nÌ

p¯Ìjm˘ a v˝daj˘ vË. sestavov·nÌ n·vrhu rozpoËtu a kontroly jejÌho plnÏnÌ, evidence

movitÈho a nemovitÈho majetku M» styk s penÏûnÌmi ˙stavy, zajiöùov·nÌ

˙ËetnÌch operacÌ s ˙ËetnÌ firmou, administrativnÌ pr·ce.

MetodickÈ ¯ÌzenÌ, organizace a usmÏrÚov·nÌ hospoda¯enÌ s rozpoËtov˝mi prost¯edky

podle jednotliv˝ch p¯Ìjmov˝ch a v˝dajov˝ch oblastÌ kapitoly nebo vÌce

kapitol.

Dle NV Ë. 564/2006 Sb., v platnÈm znÏnÌ

ihned

Poûadavky na uchazeËe podle ß 4 z·kona Ë. 312/

2002 Sb., o ˙¯ednÌcÌch ˙zemnÌch samospr·vn˝ch

celk˘ a o zmÏnÏ nÏkter˝ch z·kon˘, v platnÈm znÏnÌ:

a) fyzick· osoba, kter· dos·hla vÏku 18 let,

b) obËan »eskÈ republiky nebo cizÌ st·tnÌ obËan

s†trval˝m pobytem v »eskÈ republice, kter˝ ovl·-

d· Ëesk˝ jazyk,

c) zp˘sobilost k pr·vnÌm ˙kon˘m,

d) bez˙honnost.

DalöÌ poûadavky:

PoûadovanÈ vzdÏl·nÌ:

PoûadovanÈ znalosti:

DalöÌ dovednosti, schopnosti:

Z·jemce pod· pÌsemnou p¯ihl·öku podle ß 7 odst. 4

z·kona Ë. 312/2002 Sb., o ˙¯ednÌcÌch ˙zemnÌch samospr·vn˝ch

celk˘ a o zmÏnÏ nÏkter˝ch z·kon˘,

v†platnÈm znÏnÌ, kter· musÌ obsahovat tyto n·leûitosti:

a) jmÈno, p¯ÌjmenÌ a titul

b) datum a mÌsto narozenÌ

c) st·tnÌ p¯Ìsluönost

d) mÌsto trvalÈho pobytu

e) ËÌslo obËanskÈho pr˘kazu nebo ËÌslo dokladu

o†povolenÌ k pobytu, jde-li o cizÌho st·tnÌho ob-

Ëana

f) datum a podpis

K p¯ihl·öce je podle ß 7 odst. 5 z·kona Ë. 312/2002

Sb., o ˙¯ednÌcÌch ˙zemnÌch samospr·vn˝ch celk˘ a

o zmÏnÏ nÏkter˝ch z·kon˘, v platnÈm znÏnÌ nutno

p¯ipojit tyto doklady:

a) ûivotopis, ve kterÈm budou uvedenÈ ˙daje o dosavadnÌch

zamÏstn·nÌch a o odborn˝ch znalostech

a dovednostech t˝kajÌcÌch se spr·vnÌch ËinnostÌ,

st¯edoökolskÈ ñ ekonomickÈ zamϯenÌ v˝hodou

dobr· znalost na PC

znalost ˙ËetnictvÌ p¯ÌspÏvkov˝ch organizacÌ v˝hodou

dobrÈ komunikaËnÌ schopnosti

spolehlivost, peËlivost

samostatnost, odpovÏdnost

b) v˝pis z evidence Rejst¯Ìku trest˘ ne staröÌ neû

3†mÏsÌce, u cizÌch st·tnÌch p¯ÌsluönÌk˘ tÈû obdobn˝

doklad osvÏdËujÌcÌ bez˙honnost vydan˝

domovsk˝m st·tem, pokud takov˝ doklad domovsk˝

st·t nevyd·, doloûÌ se bez˙honnost Ëestn˝m

prohl·öenÌm,

c) ovϯen· kopie dokladu o nejvyööÌm dosaûenÈm

vzdÏl·nÌ

P¯ihl·öku s poûadovan˝mi doklady je nutno zaslat

nebo doruËit nejpozdÏji do 21. 4. 2008 do 12.00

hod. na adresu: ⁄¯ad mÏstskÈ Ë·sti Praha-äeberov

K HrnË̯˘m 160, 149 00 Praha 4 ñ äeberov

Ob·lku oznaËit slovy: ÑV˝bÏrovÈ ¯ÌzenÌ na pozici

referent/ka ñ ˙ËetnÌ/rozpoËt·¯ì.

Vyhlaöovatel si vyhrazuje pr·vo zruöit toto v˝bÏrovÈ

¯ÌzenÌ kdykoliv v jeho pr˘bÏhu nebo nevybrat

û·dnÈho uchazeËe.

V Praze dne 21. 3. 2008

Ivo Novotn˝, tajemnÌk

ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE

2/2008 13


Z NAäÕ »TVRTI

V˝luka autobus˘ v HrnË̯Ìch

Od ˙ter˝ 8. dubna do p·tku 2. kvÏtna tohoto roku je zcela uzav¯ena silnice, kter· spojuje

HrnË̯e a Zdimϯice. D˘vodem je rekonstrukce vozovky. AutobusovÈ linky ËÌslo 326 a 327 se

slouËily do jednÈ, a to 326. Tyto autobusy jezdÌ p¯es Kunratickou spojku a zast·vku HrnË̯sk˝

h¯bitov d·l do äeberova. Do HrnË̯ ke kostelu zajÌûdÌ Ëtrn·ct vybran˝ch spoj˘. R·no ve smÏru

na Opatov to je v 6.33, 6.53, 7.08, 7.13, 7.29, 7.39, 8.19 a 9.51, odpoledne a veËer z Opatova

pak ve 12.18, 13.43, 14.43, 15.43, 16.43, 17.43.

Informace poskytli tajemnÌk ⁄¯adu mÏstskÈ Ë·sti Praha-äeberov Ivo Novotn˝ a Filip Dr·pal,

mluvËÌ ROPID (Region·lnÌ organiz·tor PraûskÈ integrovanÈ dopravy).

Tom·ö Nechv·tal, redakce

Aktu·lnÌ studie k VesteckÈ spojce

P¯in·öÌme v·m p¯ehled z dokumentu nazvanÈho

DoplnÏnÌ dopravnÏinûen˝rsk˝ch podklad˘

pro akci Vesteck· spojka, kter˝ vznikl v†b¯eznu

letoönÌho roku. Cel˝ text jsme obdrûeli od radnice

mÏstskÈ Ë·sti Praha-äeberov. Z·jemci o tento

dokument, prosÌm obraùte se na ⁄¯ad mÏstskÈ

Ë·sti. Tam se s nÌm m˘ûete sezn·mit, p¯ÌpadnÏ

v·m jej mohou zaslat e-mailem.

Studii si objednala projektov·, konzultaËnÌ

a†inûen˝rsk· firma IKP Consulting Engineers,

s.r.o. HlavnÌ n·plnÌ ˙kolu bylo vyËÌslit intenzitu

individu·lnÌ automobilovÈ dopravy pro jednotlivÈ

stavy komunikaËnÌ sÌtÏ, kterÈ zadala spoleËnost

IKP Consulting Engineers.

Dokument vypracoval ⁄sek dopravnÌho inûen˝rstvÌ

TechnickÈ spr·vy komunikacÌ hlavnÌho mÏsta

Prahy.

V›CHODISKA A PÿEDPOKLADY

Stav 0 oznaËuje souËasnou situaci a vych·zÌ

z ˙daj˘ zÌskan˝ch v letech 2005 aû 2007. Jde

o souËasn˝ stav uspo¯·d·nÌ komunikaËnÌ sÌtÏ

v tomto regionu. Stavy 1 aû 5 se t˝kajÌ roku

2015. Stav 6 p¯edstavuje aû rok 2030. Stavy 5

a 6 auto¯i studie povaûujÌ za cÌlov˝ stav mÌstnÌ

komunikaËnÌ sÌtÏ.

Stav 1 je situace, kdy v tÈto oblasti nebudou

vybudov·ny û·dnÈ nad¯azenÈ komunikace. Za

nÏ se ve studii povaûujÌ Praûsk˝ okruh (silniËnÌ

okruh kolem Prahy, JVD) a Vesteck· spojka.

Stav 2 poËÌt· pouze s Praûsk˝m okruhem.

Stav 3 p¯edpokl·d· existenci nejen PraûskÈho

okruhu, ale i d·lnice D3.

Stav 4 je situace, kdy bude existovat Praûsk˝

okruh a Vesteck· spojka.

Stav 5 zahrnuje vöechny t¯i uvaûovanÈ stavby,

tedy Praûsk˝ okruh, d·lnici D3 a Vesteckou

spojku.

Stav 6 obsahuje takÈ tyto t¯i komunikace (Praûsk˝

okruh, d·lnici D3 a Vesteckou spojku), jde

vöak jen o odhad situace pro rok 2030.

PÿEHLED JEDNOTLIV›CH STAVŸ

Stav 0 1 2 3 4 5 6

Rok 2007 2015 2015 2015 2015 2015 2030

Praûsk˝ okruh PO ne ne ano ano ano ano ano

D·lnice D3 D3 ne ne ne ano ne ano ano

Praûsk˝ okruh ñ VÌdeÚsk·

(Vesteck˝ p¯ivadÏË) VP ne ne ano ano ano ano ano

VÌdeÚsk· ñ zÛna Pr˘honice

(Vesteck· spojka) VS ne ne ne ne ano ano ano

KomerËnÌ zÛna Pr˘honice

ñ d·lnice D1 (k¯iûovatka s D1) D1 ne ano ano ano ano ano ano

14

2/2008 ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE


Z NAäÕ »TVRTI

KARTOGRAMY

Studie ve svÈm z·vÏru obsahuje takzvanÈ kartogramy. To jsou zvl·ötnÌ mapky, na nichû se vyznaËuje

intenzita individu·lnÌ automobilovÈ dopravy za jeden den na konkrÈtnÌ ulici nebo silnici. Vytvo¯il

jsem z nich tabulky pro nÏkterÈ st·vajÌcÌ i pl·novanÈ komunikace v naöÌ Ëtvrti i jejÌm bezprost¯ednÌm

okolÌ. V z·sadÏ jde o hlavnÌ (p·te¯nÌ) ulice v mÏstskÈ Ë·sti Praha-äeberov, Vesteckou spojku a ˙sek

od v˝jezdu k pr˘honickÈ komerËnÌ zÛnÏ k d·lnici D1. ÿ·dek B v n·sledujÌcÌch tabulk·ch obsahuje

pouze lehk· i tÏûk· n·kladnÌ vozidla a autobusy, avöak kromÏ autobus˘ PraûskÈ integrovanÈ dopravy.

ÿ·dek A zahrnuje vöechna vozidla, tedy osobnÌ automobily, dod·vky a veöker· vozidla uveden·

ve sloupci B. SouË·stÌ studie jsou i takzvanÈ rozdÌlovÈ kartogramy, kterÈ by mÏly naznaËovat vliv

VesteckÈ spojky na intenzitu dopravy na konkrÈtnÌ ulici nebo silnici.

KÿIéOVATKA S D1

Tabulka se t˝k· silnice mezi d·lnicÌ D1 a v˝jezdem k takzvanÈ Z·padnÌ komerËnÌ zÛnÏ Pr˘honice

(v†dokumentech obËas oznaËovan· jen jako ZKZP). Tato komunikace m· mÌt Ëty¯i pruhy. V okolÌ by

mÏly vzniknout Z·padnÌ komerËnÌ zÛna Pr˘honice, komerËnÌ zÛny »estlice ñ jih a Nupaky a obytn·

zÛna z·padnÏ od Pr˘honic. SmÏrem na jih se rozumÌ jÌzda od d·lnice D1 k pr˘honickÈ zÛnÏ, cestou

na sever obr·cenÏ od zÛny v Pr˘honicÌch k brnÏnskÈ d·lnici. Existence tÈto k¯iûovatky se p¯edpokl·-

d· ve vöech stavech 1 ñ 6.

Jestliûe se postavÌ Praûsk˝ okruh, d·lnice D3 i Vesteck· spojka, pak by pr·vÏ po tÈto komunikaci

mÏlo v roce 2015 jezdit 39 200 vozidel kaûd˝ den. Toto ËÌslo tvo¯Ì souËet automobil˘ jedoucÌch

v†obou smÏrech. Abychom mÏli moûnost srovn·nÌ, lze uvÈst, ûe podle kartogramu v souËasnÈ dobÏ

u exitu 2A (äeberov) na d·lnici D1 projede 43 100 automobil˘ jen smÏrem do Prahy za jeden den,

zatÌmco ve smÏru z Prahy je to 41 200 vozidel.

VESTECK¡ SPOJKA

S vlastnÌ Vesteckou spojkou, tedy propojenÌm VÌdeÚskÈ ulice ve Vestci a v˝jezdu k pr˘honickÈ zÛnÏ,

se poËÌt· jen ve variant·ch 4, 5 a 6. SmÏr jih je od zÛny v Pr˘honicÌch k VÌdeÚskÈ ulici ve Vestci,

smÏr sever obr·cenÏ z Vestce k pr˘honickÈ zÛnÏ a d·lnici D1. Vesteck· spojka m· v tÈto studii

uspo¯·d·nÌ, kterÈ je podle autor˘ v souËasnÈ dobÏ povaûov·no za nejpravdÏpodobnÏjöÌ moûnou

variantu: v kaûdÈm smÏru jeden jÌzdnÌ pruh.

SEVERNÕ A PROSTÿEDNÕ »¡ST VESTECK… SPOJKY

ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE

2/2008 15


Z NAäÕ »TVRTI

SevernÌ Ë·stÌ VesteckÈ spojky rozumÌm ˙sek od komerËnÌ zÛny v Pr˘honicÌch k silnici spojujÌcÌ

HrnË̯e s RozkoöÌ. Prost¯ednÌ Ë·stÌ VesteckÈ spojky je spojnice mezi silnicÌ vedoucÌ z HrnË̯ do

Rozkoöe a silnicÌ HrnË̯e ñ Zdimϯice. Tento ˙sek tedy mÌjÌ v˝chodnÌ Ë·st HrnË̯ a Drazdy.

Pokud vzniknou Praûsk˝ okruh, d·lnice D3 i Vesteck· spojka, pak by pr·vÏ po spojce v jejÌ severnÌ a

prost¯ednÌ Ë·sti mÏlo v roce 2015 projet 18 200 vozidel za den. Pro srovn·nÌ v souËasnÈ dobÏ po

KunratickÈ spojce v partii u äeberova jezdÌ podle studie 18 900 automobil˘ za den.

JIéNÕ »¡ST VESTECK… SPOJKY

JiûnÌ Ë·st VesteckÈ spojky propojuje silnici HrnË̯e ñ Zdimϯice a vesteckou VÌdeÚskou ulici. Ve

Vestci na Vesteckou spojku navazuje takzvan˝ Vesteck˝ p¯ivadÏË. Ten p¯edstavuje ˙sek mezi Praûsk˝m

okruhem (silniËnÌ okruh kolem Prahy) a vesteckou VÌdeÚskou ulicÌ (silnice II/603, star· beneöovsk·

Ëi budÏjovick·). Tento Vesteck˝ p¯ivadÏË m· mÌt Ëty¯i pruhy. JÌm se vöak v tomto Ël·nku

nezab˝v·m.

Pokud se postavÌ Praûsk˝ okruh, d·lnice D3 i Vesteck· spojka, pak by pr·vÏ po spojce v jiûnÌm ˙seku

mÏlo v roce 2015 projet 14 400 vozidel za den. Po silnici 2. t¯Ìdy ËÌslo 101, kter· spojuje Jesenici,

d·lnici D1 a ÿÌËany v souËasnÈ dobÏ jezdÌ dennÏ 13 400 automobil˘.

ULICE V äEBEROVÃ

SEVERNÕ »¡ST ULICE K HRN»ÕÿŸM V äEBEROVÃ

SmÏr jih je k HrnË̯˘m, smÏr sever naopak k JiûnÌmu MÏstu. Jako severnÌ Ë·st ulice se ch·pe ˙sek od

dvojitÈ zat·Ëky u budoucÌho centra äeberova aû ke kruhovÈ k¯iûovatce Na Jelen·ch.

Pokud se postavÌ Praûsk˝ okruh, d·lnice D3 i Vesteck· spojka, pak by v tÈto partii hlavnÌ öeberovskÈ

ulice mÏlo ub˝t 7 400 vozidel dennÏ oproti stavu, kdyby ani jedna z tÏchto komunikacÌ v˘bec

nevznikla.

16

2/2008 ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE


Z NAäÕ »TVRTI

JIéNÕ »¡ST ULICE K HRN»ÕÿŸM V äEBEROVÃ

SmÏr jih je k HrnË̯˘m, smÏr sever naopak k JiûnÌmu MÏstu. JiûnÌ Ë·st ulice K HrnË̯˘m je od dvojitÈ

zat·Ëky ke kruhovÈ k¯iûovatce u HrnË̯skÈho h¯bitova.

Pokud se postavÌ Praûsk˝ okruh, d·lnice D3 i Vesteck· spojka, pak by v tÈto partii hlavnÌ öeberovskÈ

ulice mÏlo ub˝t 7 700 automobil˘ za den ve srovn·nÌ se stavem, kdyby ani jedna z tÏchto komunikacÌ

nevznikla.

ULICE V HRN»ÕÿÕCH

ULICE K äEBEROVU V HRN»ÕÿÕCH

SmÏr jih je ke ZdimϯicÌm, p¯ÌpadnÏ k Vestci, smÏr sever naopak ke kruhovÈ k¯iûovatce u HrnË̯skÈho

h¯bitova a dejme tomu k äeberovu.

Pokud se postavÌ Praûsk˝ okruh, d·lnice D3 i Vesteck· spojka, pak by na hlavnÌ hrnË̯skÈ ulici mÏlo

ub˝t 5 400 automobil˘ za den ve srovn·nÌ se stavem, kdyby ani jedna z tÏchto komunikacÌ nevznikla.

ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE

2/2008 17


Z NAäÕ »TVRTI

V›CHODNÕ »¡ST ULICE K LABEäK¡M

SmÏr z·pad je k HrnË̯˘m (tedy konkrÈtnÏ ke kruhovÈ k¯iûovatce u h¯bitova), zatÌmco smÏr v˝chod

k Rozkoöi a VesteckÈ spojce.

Pokud vzniknou Praûsk˝ okruh, d·lnice D3 i Vesteck· spojka, pak by v ulici smϯujÌcÌ k Rozkoöi

mÏlo ub˝t 9 900 automobil˘ za den ve srovn·nÌ se stavem, kdyby ani jedna z tÏchto komunikacÌ

nevznikla.

Z¡PADNÕ »¡ST ULICE K LABEäK¡M

SmÏr z·pad vede od kruhovÈ k¯iûovatce u h¯bitova ke KunraticÌm, kdeûto smÏr v˝chod k HrnË̯˘m

a ke kruhovÈ k¯iûovatce u h¯bitova.

Pokud vyrostou Praûsk˝ okruh, d·lnice D3 i Vesteck· spojka, pak by v ulici smϯujÌcÌ z HrnË̯ do

Rozkoöe mÏlo ub˝t 6 300 automobil˘ za den ve srovn·nÌ se stavem, kdyby ani jedna z tÏchto komunikacÌ

nevznikla.

Z¡VÃR

Studie obsahuje svÈ vlastnÌ shrnutÌ. Kdyû se Vesteck· spojka postavÌ, pak podle jejÌch autor˘

Ñby se podle souËasn˝ch p¯edpoklad˘ nemÏla nav˝öit intenzita automobilovÈ dopravy v okolÌ

äeberovaì.

18

2/2008 ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE


Z NAäÕ »TVRTI

Zdroj: DoplnÏnÌ dopravnÏinûen˝rsk˝ch podklad˘ pro akci Vesteck· spojka

VlastnÌ z·vÏr by si na z·kladÏ informacÌ Ëerpan˝ch

nejen ze Zpravodaje, ale i z vlastnÌ

studie a dalöÌch dokument˘ mÏl utvo¯it kaûd˝

obyvatel HrnË̯ i äeberova s·m. TÏöÌme se na

vaöe p¯ÌspÏvky.

DALäÕ INFORMACE

IKP Consulting Engineers, s.r.o.: www.ikpce.cz

⁄sek dopravnÌho inûen˝rstvÌ: www.udipraha.cz

Tom·ö Nechv·tal,

redakce

Nov· ulice

Od 4. b¯ezna tohoto roku v äeberovÏ existuje

nov· ulice: TuûebnÌkov·. Vych·zÌ jiûnÌm

smÏrem z k¯iûovatky ulic Za Br˘dkem

a Mezi rybnÌky, lomÌ se k v˝chodu a slepÏ

konËÌ.

O n·zvech ve¯ejn˝ch prostranstvÌ v mÏstskÈ

Ë·sti Praha-äeberov rozhoduje Rada

hlavnÌho mÏsta Prahy. JejÌm odborn˝m poradnÌm

org·nem je mÌstopisn· komise,

v†jejÌmû Ëele stojÌ prvnÌ n·mÏstek prim·tora

Rudolf Blaûek. NovÈ n·zvy nejËastÏji navrhujÌ

mÏstskÈ Ë·sti, stavebnÌ firmy, jednotlivÌ

obËanÈ i samotn· mÌstopisn· komise.

Ulice, silnice, n·mÏstÌ, parky, mosty a jin·

ve¯ejn· prostranstvÌ nesmÌ mÌt n·zev, kter˝

by se shodoval s tÏmi, kterÈ v Praze jiû existujÌ.

RovnÏû je nenÌ moûnÈ pojmenovat po

ûijÌcÌ osobnosti. Jinak se vynalÈzavosti a d˘vtipu

meze nekladou.

N·zev novÈ öeberovskÈ ulice p¯ipomÌn·

nedalekou p¯ÌrodnÌ pam·tku HrnË̯skÈ louky.

Pr·vÏ tam roste tuûebnÌk jilmov˝ (Filipendula

ulmaria). TÈto jeden aû jeden a p˘l

metru vysokÈ vytrvalÈ bylinÏ vyhovujÌ p¯edevöÌm

vlhkÈ louky, b¯ehy, vrbovÈ k¯oviny,

r·kosiny a prameniötÏ, zkr·tka mÌsta u rybnÌk˘

a moË·l˘. Roste v hlinit˝ch a jÌlovit˝ch

p˘d·ch. Pozn·me ji podle drobn˝ch

bÌl˝ch kvÏt˘, kterÈ tvo¯Ì bohat· kvÏtenstvÌ.

Pat¯Ì mezi mÈnÏ zn·mÈ lÈËivÈ rostliny. M·

antibakteri·lnÌ ˙Ëinky. SuöenÈ kvÏty a naù

se pouûÌvajÌ ke snÌûenÌ horeËky p¯i nachlazenÌ.

M· moËopudnÈ ˙Ëinky. Pom·h· pr˝

takÈ proti dnÏ, revmatismu a nemocem

moËovÈho ˙strojÌ. Z tuûebnÌku jilmovÈho

se d¯Ìve zÌsk·vala kyselina acetylsalicylov·,

souË·st aspirinu, acylpyrinu a jin˝ch

podobn˝ch lÈk˘.

Tom·ö Nechv·tal,

redakce

ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE

2/2008 19


Z NAäÕ »TVRTI

DopravnÌ policistÈ v äeberovÏ

Na hlavnÌ ulici K HrnË̯˘m, kter· se nach·zÌ

v äeberovÏ, jsou jednou za Ëas vidÏt policistÈ

a mÏstötÌ str·ûnÌci, jak kontrolujÌ ˙ËastnÌky silniËnÌho

provozu. O vÌce informacÌ jsme poû·dali

Policii »eskÈ republiky. Od kapit·na

Pavla MalkovskÈho z DopravnÌho inspektor·tu

jsme obdrûeli n·sledujÌcÌ informaci.

PolicistÈ zde vykon·vajÌ bÏûnou sluûbu a p¯itom

dohlÌûejÌ na bezpeËnost silniËnÌho provozu

v ulici K HrnË̯˘m. Je to jedna z mnoha

sledovan˝ch komunikacÌ v Praze. V r·mci tohoto

bÏûnÈho v˝konu sluûby pr·vÏ zde dopravnÌ

policistÈ od dubna do listopadu 2007

zjistili celkem dvacet devÏt dopravnÌch p¯estupk˘.

DopravnÌ inspektor·t spr·vy hlavnÌho mÏsta

Prahy vede podrobnÏjöÌ statistiky dopravnÌch

p¯estupk˘ souhrnnÏ buÔ pro ˙zemÌ celÈ Prahy,

nebo policejnÌch obvod˘. V naöem p¯ÌpadÏ

jde o ObvodnÌ ¯editelstvÌ Policie »eskÈ republiky

Praha IV. DlouhodobÈ statistiky pro

jednotlivÈ sledovanÈ ulice bohuûel neexistujÌ.

Tom·ö Nechv·tal,

redakce

Velkoobjemov˝ odpad v roce 2008 (2. Ë·st)

K ukl·d·nÌ objemnÈho odpadu z dom·cnostÌ

v naöÌ mÏstskÈ Ë·sti slouûÌ v prvnÌ ¯adÏ takzvanÈ

velkoobjemovÈ kontejnery (VOK). DalöÌm

mÌstem, kde se PraûanÈ mohou zbavit

objemnÈho odpadu, jsou sbÏrnÈ dvory.

KDY BUDOU KONTEJNERY

TermÌny p¯istavenÌ velkoobjemov˝ch kontejner˘

ve druhÈm ËtvrtletÌ roku 2008

MÌsto

»as (sobota od 8 do 16 h.)

äeberov, ulice V Ladech 19. 4., 10. 5., 7. 6.

HrnË̯e, ulice OsvÏtov· 26. 4., 24. 5., 21. 6.

Pozn·mka: Kontejnery se p¯istavujÌ kolem 8. hodiny

a odv·ûejÌ po svÈm naplnÏnÌ, nejpozdÏji vöak

v†16 hodin odpoledne.

VelkoobjemovÈ kontejnery podle sdÏlenÌ panÌ

starostky bude nad·le plnÏ hradit hlavnÌ mÏsto

Praha. MÏstskÈ Ë·sti Praha-äeberov pro letoöek

p¯isoudili celkem dvacet Ëty¯i kontejnery.

S ohledem na nejasnosti v tÈto oblasti na po-

Ë·tku roku, z˘st·vajÌ zhruba Ëty¯i z nich jako

nepl·novan· rezerva. MÏstsk· Ë·st je s nejvÏtöÌ

pravdÏpodobnostÌ vËas vyËerp·. Po p¯edchozÌch

zkuöenostech se totiû p¯edpokl·d·, ûe

v†nÏkter˝ch obdobÌch bude zapot¯ebÌ p¯istavit

druh˝ kontejner. P¯estoûe se vÏtöinou nenaplnÌ,

poËÌt· se bohuûel jako cel˝. Starostka prosÌ zdejöÌ

obyvatele, aby tuto skuteËnost brali v potaz.

* * *

SBÃRN… DVORY

ObyvatelÈ s trval˝m pobytem na ˙zemÌ hlavnÌho

mÏsta Prahy mohou velkoobjemov˝ odpad

p¯edat zdarma takÈ v nÏkterÈm ze sbÏrn˝ch

dvor˘. PodnikatelÈ p¯i odevzd·nÌ odpadu

platÌ poplatek. Podle projektu hlavnÌho mÏsta

Prahy m· v Praze vzniknout zhruba dvacet

takov˝chto za¯ÌzenÌ. V souËasnÈ dobÏ jich je

v provozu dvan·ct. NejbliûöÌ sbÏrnÈ dvory ze

äeberova a HrnË̯ jsou v tÈto chvÌli mod¯ansk˝,

spo¯ilovsk˝ a dolnomÏcholupsk˝. Kontakty

na nÏ najdete na konci Ël·nku.

SBÃRN› DVŸR V äEBEROVÃ NEBUDE

MÏstsk· Ë·st Praha-äeberov od Praûsk˝ch sluûeb

obdrûela û·dost o stanovisko k z·mÏru

z¯Ìdit doËasn˝ sbÏrn˝ dv˘r u ulice Na Jelen·ch.

Podle sdÏlenÌ starostky mÏstskÈ Ë·sti

Praha-äeberov Petry VenturovÈ v souËasnÈ

dobÏ neprobÌhajÌ jedn·nÌ o moûnostech v˝stavby

sbÏrnÈho dvora v naöÌ Ëtvrti. PraûskÈ

sluûby od tohoto z·mÏru upustily.

20

2/2008 ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE


Z NAäÕ »TVRTI

CO VOZIT DO SBÃRN›CH DVORŸ

Ve sbÏrn˝ch dvorech mohou lidÈ pod kontrolou

obsluhy zdarma odkl·dat p¯edevöÌm tento

odpad:

ï objemn˝ odpad (n·bytek, za¯ÌzenÌ dom·cnosti

apod.),

ï elektroörot (praËky, televize r·dia, spor·ky,

videa apod.),

ï kovov˝ odpad,

ï d¯evÏn˝ odpad,

ï odpad z ˙drûby zelenÏ,

ï papÌr,

ï sklo,

ï plasty,

ï nebezpeËnÈ sloûky komun·lnÌho odpadu,

vËetnÏ star˝ch chladÌcÌch za¯ÌzenÌ,

ï suù ze stavebnÌch ˙prav (do 1m 3 zdarma).

Pneumatiky je tu moûnÈ zanechat za ˙hradu,

a to 25 KË za jeden kus.

NEJBLIéäÕ SBÃRN… DVORY

SBÃRN› DVŸR V MODÿANECH

Adresa: Gener·la äiöky, Praha 12

Telefon: 244 400 164

Provozovatel: Spr·va bytov˝ch objekt˘ PrahañMod¯any,

p¯ÌspÏvkov· organizace

SBÃRN› DVŸR NA SPOÿILOVÃ

Adresa: Zakryt·, Praha 4 ñ Spo¯ilov

Telefon: 272 764 058

Mobil: 731 142 348

Provozovatel: PraûskÈ sluûby, a. s.

Pozn·mka: Tento sbÏrn˝ dv˘r zajiöùuje takÈ

odvoz velkoobjemovÈho odpadu.

SBÃRN› DVŸR V DOLNÕCH MÃCHOLUPECH

Adresa: Za Zast·vkou 3, Praha 15

Mobil: 733 164 810

Provozovatel: PraûskÈ sluûby, a. s.

Pozn·mka: Tento sbÏrn˝ dv˘r zajiöùuje takÈ

odvoz velkoobjemovÈho odpadu.

OTEVÕRACÕ DOBA SBÃRN›CH DVORŸ

PondÏlÌ ñ p·tek 8.30 ñ 18.00 (v zimÏ do 17.00)

Sobota 8.30 ñ 15.00

ODVOZ VELKOOBJEMOV…HO ODPADU

ObyvatelÈ naöÌ Ëtvrti si mohou objednat odvoz

velkoobjemovÈho odpadu. TÌmto odpadem

se rozumÌ nap¯Ìklad rozmÏrnÏjöÌ n·bytek,

elektroörot, kovov˝ a d¯evÏn˝ odpad a

podobnÏ. Tak se snadno m˘ûeme zbavit veökerÈho

odpadu, kter˝ lze odevzdat v jakÈmkoliv

sbÏrnÈm dvo¯e hlavnÌho mÏsta Prahy.

Odpad se sv·ûÌ pouze do sbÏrn˝ch dvor˘, jejichû

provozovatelem jsou PraûskÈ sluûby.

V†okolÌ se to tedy t˝k· jen Spo¯ilova nebo DolnÌch

MÏcholup, nikoli uû Mod¯an.

PÌsemnou objedn·vku z·jemci mohou zaslat

e-mailem, faxem, poötou nebo se d· osobnÏ

doruËit do p¯ÌsluönÈho sbÏrnÈho dvoru. PraûskÈ

sluûby se pak s objednavatelem dohodnou

na termÌnu odvozu. Odpad je nutnÈ p¯ipravit

k†ulici, nap¯Ìklad na chodnÌk. Svoz zajiöùuje n·-

kladnÌ automobil, na kter˝ lze naloûit maxim·lnÏ

12 m 3 nebo 3 000 kilogram˘ odpadu.

Cena za odvoz do sbÏrnÈho dvora na objedn·vku

se skl·d· ze dvou poloûek. PrvnÌ je cena

za dopravu, kter· se ˙Ëtuje z nejbliûöÌho sbÏrnÈho

dvora na mÌsto nakl·dky a zpÏt. Druhou

p¯edstavuje Ë·stka za naloûenÌ odpadu. Za

jeden kilometr dopravy do spo¯ilovskÈho i do

dolnomÏcholupskÈho sbÏrnÈho dvoru se platÌ

18 KË, za naloûenÌ 1 m 3 odpadu se hradÌ

100 KË. PouûitÌ celÈ Avie tak stojÌ 1 200 KË.

K†cen·m je nutnÈ p¯ipoËÌtat jeötÏ devaten·ctiprocentnÌ

daÚ z p¯idanÈ hodnoty.

VÌce informacÌ o tÈto sluûbÏ obdrûÌte v pracovnÌ

dny od 7 do 14 hodin na telefonnÌm

ËÌsle 284 091 472 nebo 284 098 476.

OBJEDN¡VKY NA ODVOZ ODPADU DO

SBÃRN…HO DVORU

E-mail: podivinskaa@psas.cz, fax: 257 210 977

PoötovnÌ adresa: PraûskÈ sluûby, a.s., SbÏrn˝

dv˘r, Ke Kotl·¯ce 4, 150 00 Praha 5

OsobnÏ ve sbÏrn˝ch dvorech na Spo¯ilovÏ

(Zakryt· ulice) nebo v DolnÌch MÏcholupech

(ulice Za Zast·vkou 3).

ZDROJE INFORMACÕ

PraûskÈ sluûby, a. s.: www.psas.cz

Tel. ñ informace Praûsk˝ch sluûeb: 284 091 888

Koncepce odpadovÈho hospod·¯stvÌ mÏstskÈ

Ë·sti Praha-äeberov: www.seberov.cz/index.

phpclanek=81

Tom·ö Nechv·tal, redakce

ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE

2/2008 21


N¡ZORY, KOMENT¡ÿE, DOPISY

Jak˝ bude Zpravodaj (2. Ë·st)

Zpravodaj äeberova a HrnË̯ se postupnÏ promÏÚuje.

V minulÈm ËÌsle jste se dozvÏdÏli,

jak˝ bude mÌt Zpravodaj rozsah i jak Ëasto

bude vych·zet. Se souhlasem obËanskÈho

sdruûenÌ OûivenÌ jsme p¯evzali let·Ëek UplatnÏte

sv· pr·va p¯i vyd·v·nÌ radniËnÌch periodik,

kter˝ vzeöel z projektu RadniËnÌ listy bez

cenzury.

Ve Zpravodaji jsou od sebe z¯etelnÏ oddÏleny

zpr·vy a koment·¯e.

⁄kolem Zpravodaje je poskytovat pokud moûno

objektivnÌ informace o mÏstskÈ Ë·sti Praha-äeberov

a jejÌm okolÌ. SouË·stÌ kaûdÈ objektivnÌ

zpr·vy by mÏla b˝t i informace o jejÌm

kontextu.

MÏjme vöak na pamÏti, ûe û·dn˝ Ël·nek ve

Zpravodaji nem˘ûe b˝t ˙plnÏ nestrann˝, protoûe

bezv˝hradnÏ apolitick˝ popis vÏtöiny

ud·lostÌ je nemoûn˝. M·lokter· zpr·va je suöe

informativnÌ. Proto stylizace radniËnÌch novin

do r·doby apolitickÈho a suchÈho informov·-

nÌ nem· smysl. Zpravodaj nem˘ûe b˝t pouh˝

mÌstnÌ ˙¯ednÌ vÏstnÌk. Uû v˝bÏr Ël·nk˘, kter˝

prov·dÌ redakce p¯edevöÌm kv˘li omezenÈmu

rozsahu Zpravodaje, samoz¯ejmÏ nutnÏ vyjad¯uje

urËitÈ pojetÌ.

V ide·lnÌm p¯ÌpadÏ by Zpravodaj mÏl obsahovat

v co nejvÏtöÌ moûnÈ m̯e r˘znÈ n·zory,

odchyln· mÌnÏnÌ, r˘znorod· ¯eöenÌ zdejöÌch

problÈm˘, polemikyÖ MÏl by p¯ispÌvat k otev¯enÈ

ve¯ejnÈ diskuzi a kultivovanÈ v˝mÏnÏ

n·zor˘, kterÈ se mohou volnÏ z˙Ëastnit jak

ËlenovÈ zastupitelstva, tak i zdejöÌ obyvatelÈ.

VÏtöina problÈm˘ mÌv· vÌce moûn˝ch ¯eöenÌ,

je proto d˘leûitÈ zmiÚovat r˘znÈ varianty.

M·lokdy existuje jedinÈ spr·vnÈ v˝chodisko.

Zpravodaj hodl· avizovat co nejvÌce z·mÏr˘

p¯edem, tak aby zdejöÌ obyvatelÈ mohli svobodnÏ

vyj·d¯it sv˘j n·zor.

Zpravodaj pravidelnÏ zpracov·v· jednoËlenn·

redakce, kter· spolupracuje s externÌmi

p¯ispÏvateli z ¯ad zastupitel˘ i obËan˘. V p¯ÌpadÏ

Ëlen˘ zastupitelstva redakce vnÌm· moûn˝

st¯et z·jm˘. P¯i v˝konu politickÈ funkce

totiû kontrola informacÌ, kterÈ se o samotnÈm

kontrolujÌcÌm zastupiteli a jeho pr·ci za ve-

¯ejnÈ prost¯edky ö̯Ì, p¯edstavuje v˝znamn˝

konflikt z·jm˘. ZastupitelÈ by totiû mohli pouûÌvat

ve¯ejnÈ prost¯edky pro svou politickou

propagaci.

Okruh autor˘ p¯ispÌvajÌcÌch do Zpravodaje

rozhodnÏ nenÌ a nebude uzav¯en˝. VÌt·me

texty a n·mÏty na Ël·nky i od dalöÌch osob.

ZDROJ INFORMACÕ

ObËanskÈ sdruûenÌ OûivenÌ: http://www. bezkorupce.cz/projekty/radnicni-listy/

Tom·ö Nechv·tal,

redakce

Vesteck· spojka: pro a proti

POZN¡MKA K VESTECK… SPOJCE

Doned·vna jsem si nevÏdÏla rady se sv˝m

postojem, zda ¯Ìci ano Ëi ne pro vybudov·nÌ

takzvanÈ VesteckÈ spojky. V naöÌ mÏstskÈ Ë·sti

existujÌ na toto tÈma dva zcela protich˘dnÈ

n·zory.

PrvnÌ ¯Ìk·, ûe vybudov·nÌm VesteckÈ spojky

se do naöÌ mÏstskÈ Ë·sti p¯ivede Ë·st tranzitnÌ

dopravy a my budeme mÌt tak ¯ÌkajÌc za humny

dalöÌ d·lnici.

Druh˝ je z¯ejm˝ v kaûdÈ rannÌ dopravnÌ öpiËce

na hlavnÌ silnici v HrnË̯Ìch i v äeberovÏ.

V ˙zemÌ za naöÌ mÏstskou Ë·stÌ se bou¯livÏ

rozvÌjÌ v˝stavba satelitnÌch sÌdliöù rodinn˝ch

dom˘ a jejich auta je t¯eba odvÈst mimo naöÌ

z·stavbu, tedy na Vesteckou spojku.

Jak se tedy rozhodnout mezi dvÏma tak protich˘dn˝mi

n·zory Bojovnice proti VesteckÈ

spojce Eva P¯Ìhodov· mi vûdycky ¯Ìk·: Pouûij

22

2/2008 ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE


selsk˝ rozum. PouûÌt na tak z·vaûnou vÏc jako

je vybudov·nÌ VesteckÈ spojky a jejÌm prost¯ednictvÌm

ovlivnÏnÌ ûivotnÌho prost¯edÌ

v†naöÌ mÏstskÈ Ë·sti moûn· na dalöÌ desÌtky

let pouze selsk˝ rozum mi nep¯ipad· dostateËnÏ

zodpovÏdnÈ. Nejsem odbornÌkem ani

v oblasti dopravy, ani ûivotnÌho prost¯edÌ. Proto

jsem p¯ivÌtala, ûe Technick· spr·va komunikacÌ

jako odbornÌk v oblasti dopravy vypracovala

studii dopravnÌ z·tÏûe v naöÌ mÏstskÈ

Ë·sti v nÏkolika dopravnÌch variant·ch a to

pro v˝hled do roku 2015 a 2030. Ve vöech

uvaûovan˝ch stavech v˝stavby komunikacÌ

v†naöem okolÌ vych·zÌ stav bez VesteckÈ spojky

z hlediska intenzity automobilovÈ dopravy

jako nejhoröÌ.

Neust·le je obËansk˝mi iniciativami znova a

znova otevÌr·na na r˘zn˝ch fÛrech a p¯i rozmanit˝ch

p¯Ìleûitostech problematika tzv. vesteckÈho

odvadÏËe, nespr·vnÏ naz˝vanÈho

vesteckou spojkou. ObËanskÈ iniciativy nespornÏ

pat¯Ì do naöÌ spoleËnosti a jsou v mnoha

p¯Ìpadech jistÏ prospÏönÈ, je ale chybou,

kdyû odbornost je v nich nÏkdy nahrazov·na

emocemi nÏkolika laik˘, byù mÌnÏn˝mi jistÏ

v†dobrÈm. P¯Ìkladem m˘ûe b˝t nap¯. obchvat

PlznÏ, kter˝ se pr·vÏ kv˘li nim realizoval aû

po patn·cti letech zbyteËn˝ch tahanic, nebo

nynÌ pr˘tahy s d·lnicÌ do Dr·ûÔan, kde p¯itom

jedin˝m v˝sledkem tÏchto iniciativ bylo

jen mnohaletÈ zdrûenÌ v˝stavby a tÌm paradoxnÏ

naopak zhoröenÌ ûivotnÌho prost¯edÌ.

Vöem n·m jde p¯itom urËitÏ o jedinÈ ñ zlepöit

ûivotnÌ prost¯edÌ naöich obcÌ, a liöÌme se pouze

ve zp˘sobu jak toho dos·hnout. Takûe dovolte,

abychom p¯ipomenuli alespoÚ nÏkterÈ

d˘leûitÈ argumenty:

(1) DOPRAVNÕ Z¡TÃé

ProblÈm nastal aû p¯ed nÏkolika lety, takûe to

nemohlo b˝t zp˘sobeno stoupajÌcÌ vybavenostÌ

auty (ostatnÏ uû teÔ jsme na p¯ednÌm mÌstÏ

v EvropÏ a tlak dopravy z jihu zachytÌ d·lniËnÌ

okruh JVD), takûe je jasnÈ, ûe je to zp˘sobeno

satelitnÌ v˝stavbou ve ZdimϯicÌch, Je-

* * *

N¡ZORY, KOMENT¡ÿE, DOPISY

Jiû slyöÌm hlasy odp˘rc˘ VesteckÈ spojky, ûe

tato studie je zaplacen· investorem komerËnÌ

zÛny, kter˝ m· z·jem sem p¯ivÈst kamionovou

i osobnÌ dopravu a na stavu zdejöÌho ûivotnÌho

prost¯edÌ mu v˘bec nez·leûÌ. P¯esto

si myslÌm, ûe tato studie je prvnÌm skuteËn˝m

vÏdeck˝m argumentem v rozhodov·nÌ zda

ano Ëi ne pro vybudov·nÌ VesteckÈ spojky. Pro

vÏtöÌ vÏrohodnost by mÏla mÏstsk· Ë·st Praha-äeberov

na svÈ n·klady zadat zpracov·nÌ

oponentury tÈto studie, aby se vliv zadavatele

studie minimalizoval.

MyslÌm, ûe na z·kladÏ takovÈ studie bude

budoucÌ rozhodnutÌ o v˝stavbÏ VesteckÈ spojky

zodpovÏdnÈ a bez zbyteËn˝ch emocÌ.

HrnË̯e, 31. 3. 2008

Michaela Archalousov·,

zastupitelka

STANOVISKO KOMISE éIVOTNÕHO PROSTÿEDÕ K ÿEäENÕ VZRŸSTAJÕCÕ

DOPRAVNÕ Z¡TÃéE V NAäÕ MÃSTSK… »¡STI

senici, Vestci, Osnici, Ohrobci ñ ta narostla

bÏhem nÏkolika let nÏkolikan·sobnÏ a nÏkolikan·sobnÏ

jeötÏ poroste ñ a to m˘ûe zachytit

pouze dopravnÌ okruh p¯ed HrnË̯emi, tedy

tzv. vesteck˝ odvadÏË.

(2) EMISE

Tady obËanskÈ iniciativy pl·Ëou sice dob¯e,

ale na cizÌm hrobÏ a to hned nat¯ikr·t:

ñ jestliûe opravdu chceme snÌûit emise v naöich

obcÌch, tak je t¯eba se nejprve podÌvat na

jejich zdroje ñ motory aut majÌ nejmenöÌ mÏrnÈ

emise p¯i skoro plnÈm plynu a poloviËnÌch

ot·Ëk·ch, tedy p¯i ust·lenÈ rychlosti kolem

70†km/h. RozhodnÏ tedy ne stojÌcÌ v nekoneËn˝ch

kolon·ch, coû je obecn˝ problÈm vöech

dvouproud˝ch silnic. StaËÌ se p¯itom podÌvat

na sousednÌ NÏmecko Ëi Rakousko ñ kdo jezdÌ

do VÌdnÏ, tak velmi dob¯e vÌ, ûe hned za

hranicemi (a je jedno, zda jede p¯es Mikulov

nebo Znojmo) je vÏtöinou silnice jiû alespoÚ

t¯Ìproud·, kdyû ne Ëty¯proud·, a p¯Ìmo p¯es

celou VÌdeÚ vede öesti aû osmiproud· d·lnice

s omezenÌm rychlosti na 70 km/h, kter· obrovskou

tranzitnÌ dopravu p¯es VÌdeÚ v klidu

p¯evede bez nehod a z·cp, a i emise a hluk

jsou p¯itom minim·lnÌ.

ñ velk˝ vliv m· st·¯Ì automobil˘, respektive

jejich motor˘. U n·s st·le jeötÏ jezdÌ nÏkolik

ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE

2/2008 23


N¡ZORY, KOMENT¡ÿE, DOPISY

set tisÌc star˝ch ökodovek, spalujÌcÌch bez katalyz·tor˘

olovnat˝ benzÌn. V zahraniËÌ to uû

pochopili, a proto ned·vno zak·zali nap¯. ve

velk˝ch nÏmeck˝ch mÏstech (BerlÌn, Mnichov,

Hamburk) vjezd neekologick˝ch star˝ch aut

do nich a ostatnÌ auta si musÌ koupit n·lepku,

jejÌû cena se odvÌjÌ pr·vÏ od emisÌ, kterÈ produkuje

jejich motor, anebo majÌ vjezd do center

p¯Ìmo zak·z·n (Lond˝n, Stockholm).

ñ d·le je t¯eba v naöem p¯ÌpadÏ vzÌt do ˙vahy

p¯evl·dajÌcÌ smÏr vÏtru v naöÌ republice (a tedy

i v Praze) od severoz·padu ñ takûe vesteck˝

odvadÏË v tom p¯ÌpadÏ nem˘ûe mÌt na naöe

obce v˝znamn˝ negativnÌ vliv, spÌöe naopak

bychom mÏli b˝t vdÏËnÌ za kaûdÈ auto, kterÈ

pojede mÌsto po JiûnÌ spojce po nÏm.

(3) HLUK

Zde m· vliv p¯edevöÌm druh automobil˘ (n·-

kladnÌ majÌ nÏkolikan·sobn˝ hluk, motorky

tÈû) a jejich rychlost, d·le jejich st·¯Ì (nov·

auta majÌ dÌky tvrdöÌm norm·m niûöÌ hluk), ale

i zp˘sob vedenÌ silniËnÌho tÏlesa v krajinÏ a

p¯evl·dajÌcÌ smÏr vÏtr˘.

Z¡VÃR JE TEDY JASN›

Z hlediska zatÌûenÌ ûivotnÌho prost¯edÌ by byla

pro ekologickÈ dopravnÌ ¯eöenÌ naöich obcÌ

ide·lnÌ v˝stavba vesteckÈho odvadÏËe jako:

ñ Ëty¯proudovÈho,

ñ s kruhov˝mi k¯iûovatkami,

ñ s maxim·lnÌ rychlostÌ 70 km/h,

ñ se z·kazem vjezdu vöech n·kladnÌch vozidel,

ñ na odboËk·ch do naöich obcÌ se znaËkou

z·kazu pr˘jezdu naöimi obcemi,

ñ vedenÈho v z·¯ezu nebo s ochrann˝mi valy,

ñ s nadjezdy Ëi podjezdy pro cyklisty a ûivo-

Ëichy.

A tak je takÈ v podstatÏ navrûen. Toto konzistentnÌ

¯eöenÌ, na kterÈm pracovala spousta

odbornÌk˘, a kterÈ by tak s jistotou zajistilo

k˝ûen˝ minim·lnÌ hluk a emise v naöich obcÌch,

je navÌc v okolnÌch vyspÏl˝ch zemÌch

jiû odzkouöenÈ a plnÏ se osvÏdËilo, takûe je

nesmyslnÈ a zbyteËnÈ neust·le zkouöet laicky

vym˝ölet nÏco jinÈho.

Petr MÏchura a Komise ûivotnÌho prost¯edÌ

CO JE TO KOMISE éIVOTNÕHO PROSTÿEDÕ

Komise je poradnÌm org·nem starostky. JejÌmi

Ëleny jsou jejÌ p¯edseda Petr MÏchura a d·le

Ji¯Ì Francek, Jan Kastner, Zuzana Koutalov·,

Jarmila äimkov· a Josef Vitvar. Jedn·nÌ komise

jsou po p¯edchozÌ domluvÏ s p¯edsedou

ve¯ejn·. TermÌny zased·nÌ v·m sdÏlÌ na ⁄¯adu

mÏstskÈ Ë·sti Praha-äeberov.

* * *

ODPOVÃœ NA »L¡NKY UVEÿEJNÃN… VE ZPRAVODAJI »ÕSLO 6/2007

PanÌ starostko, pane Weidenthalere, pane

Mencle,

reagujeme na Vaöe p¯ÌspÏvky uve¯ejnÏnÈ ve

Zpravodaji Ë. 6/2007 (str. 6 ñ 11). I my jsme

p¯esvÏdËeni, ûe je nutnÈ, aby se äeberov a

HrnË̯e co nejd¯Ìve zbavily kolon ve svÈm

centru. Je d·le ne˙nosnÈ, aby vÏtöina dopravy

z okolnÌ z·stavby rodinn˝ch domk˘ projÌûdÏla

st¯edem naöÌ obce. Nem˘ûeme vöak

s†V·mi souhlasit v tom, ûe naöi situaci vy¯eöÌ

Vesteck· d·lniËnÌ spojka (d·le VDS). Tato komunikace

je sice vyd·v·na za obchvat äeberova

a HrnË̯, ve skuteËnosti ale o û·dn˝ obchvat

nejde! Je to d·lniËnÌ spojka, kter· m·

zajistit z·sobov·nÌ pl·novan˝m hypermarket˘m

Tesco a Eurospektrum a p¯Ìsun z·kaznÌk˘

k nim. Neodvede dopravu ze st¯edu äeberova,

ale ve skuteËnosti do naöÌ bezprost¯ednÌ

blÌzkosti p¯ivede masivnÌ osobnÌ i kamionovou

dopravu z nÏkolika evropsk˝ch d·lnic.

(P¯ÌpadnÈ protaûenÌ VDS kolem MilÌËovskÈho

lesa mÌ¯Ì p¯Ìmo do termin·lu evropskÈho

p¯ekladiötÏ kamion˘ Metrans!) NadbyteËnou

dopravu z naöÌ mÏstskÈ Ë·sti m˘ûe odvÈst prost˝

obchvat äeberova, tedy komunikace mÌstnÌho

charakteru, kter· nepropojÌ d·lnice, aby

neumoûnila pr˘jezd tranzitnÌ a kamionovÈ dopravy.

MÏla by slouûit jen mÌstnÌ dopravÏ. NabÌzÌme

nÏkterÈ varianty (viz navrûenÈ trasy na

druhÈ mapce).

JednÌm z ¯eöenÌ je vybudov·nÌ prostÈho obchvatu

äeberova, kter˝ zaËÌn· u st·vajÌcÌ k¯iûovatky

nad HrnË̯emi a po v˝chodnÌm okraji

äeberova pokraËuje smÏrem k brnÏnskÈ

d·lnici. Ne˙stÌ vöak do tÈto d·lnice, ale do

st·vajÌcÌho kruhovÈho objezdu pod JiûnÌm

24

2/2008 ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE


N¡ZORY, KOMENT¡ÿE, DOPISY

MÏstem. Urychlen· rekonstrukce tÈto k¯iûovatky

je prioritou, protoûe pr·vÏ tato k¯iûovatka

kolony zp˘sobuje. JejÌ p¯estavbu (vyuûitÌ

nadjezdu nebo podjezdu) povaûujeme za

˙Ëinnou ÑprvnÌ pomocì, kter· mÌstnÌ dopravu

rozh˝be. Jin˝m ¯eöenÌm je p¯ÌmÈ propojenÌ

VÌdeÚskÈ ulice s Kunratickou spojkou, kterÈ

umoûnÌ aut˘m z Jesenice, Zdimϯic a Vestce

vyhnout se kruhovÈ k¯iûovatce u benzÌnovÈ

pumpy za Vestcem. Pokud by mezi Kunratickou

spojkou a äeberovem vznikl protihlukov˝

val, bylo by moûnÈ Kunratickou spojku i

rozö̯it.

novanÈ komunikace, hluk a exhalace by zas·hly

obÏ naöe obce

ñ VDS by znehodnotila ûivotnÌ prost¯edÌ v celÈ

naöÌ obci a v˝raznÏ snÌûila cenu nemovitostÌ

urËen˝ch k bydlenÌ

ñ VDS by promÏnila celou oblast v komerËnÌ

zÛnu (kolem nÌ by vznikala dalöÌ obchodnÌ

centra, sklady apod.)

ñ VDS by vytvo¯ila trvalou bariÈru mezi äeberovem

a Pr˘honick˝m parkem

NÃKTER… Z MOéN›CH VARIANT PROST…-

HO OBCHVATU MÕSTNÕ KOMUNIKACÕ

VESTECK¡ D¡LNI»NÕ SPOJKA

PRO» JE VDS NEBEZPE»N¡:

ñ propojuje d·lnice (D1, D3, D5)

ñ vytv·¯Ì d·lniËnÌ zkratku v˘Ëi odd·lenÈ variantÏ

d·lniËnÌho okruhu JVD

ñ m· slouûit evropskÈ tranzitnÌ dopravÏ (argument,

ûe vjezdu kamion˘ zabr·nÌme dopravnÌmi

znaËkami, je nesmysln˝, protoûe

VDS m· z·sobovat hypermarkety)

ñ umoûÚuje pokraËov·nÌ komunikace kolem

MilÌËovskÈho lesa a vznik ob·vanÈ JVK

ñ ucpe-li se brnÏnsk· d·lnice, vzniknou kolony

na VDS a veöker· doprava ve smÏru na

Prahu zamÌ¯Ì do HrnË̯ a äeberova

ñ aby mohla VDS fungovat jako spojka d·lnic,

i ona musÌ mÌt d·lniËnÌ parametry (slib,

ûe z˘stane dvoupruhov· a s omezenou rychlostÌ,

je nesplniteln˝)

ñ nejbliûöÌ hrnË̯skÈ domy jsou od VDS vzd·-

leny pouh˝ch 165 m

ñ tÈmϯ celÈ HrnË̯e leûÌ v p·smu 600 m a

tÈmϯ cel˝ äeberov v p·smu 1000 m od pl·-

V›HODY ÿEäENÕ DOPRAVY MÕSTNÕMI KO-

MUNIKACEMI:

ñ je to ˙Ëinn˝ a rychl˝ zp˘sob, jak se zbavit

kolon uvnit¯ obce

ñ zlepöÌ naöe ûivotnÌ prost¯edÌ a zhodnotÌ nemovitosti

ñ neumoûnÌ tranzitnÌ osobnÌ a kamionovÈ

dopravÏ z d·lnic pr˘jezd naöÌ oblastÌ

ñ mimo dopravnÌ öpiËky na nich bude minim·lnÌ

provoz

ñ neumoûnÌ vznik JVK

ñ neumoûnÌ p¯emÏnu celÈ oblasti v komerËnÌ

zÛnu, zklidnÌ celÈ ˙zemÌ a zlepöÌ podmÌnky

pro bydlenÌ, umoûnÌ rozvoj zelenÏ a rekreaËnÌho

vyuûitÌ oblasti (parky, cyklostezky

apod.)

ñ ¯eöenÌ je v˝raznÏ levnÏjöÌ neû stavba VDS,

z uöet¯en˝ch penÏz lze postavit protihlukovÈ

valy podÈl d·lnice D1 a KunratickÈ spojky

V·ûen· panÌ starostko i dalöÌ zastupitelÈ zvolenÌ

za sdruûenÌ ÑPro lepöÌ obecì, ve svÈm

volebnÌm programu ujiöùujete obËany, ûe

ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE

2/2008 25


N¡ZORY, KOMENT¡ÿE, DOPISY

budete prosazovat Vesteckou spojku v takovÈ

podobÏ, aby Ñnep¯il·kala neû·doucÌ dopravu

z okolnÌch d·lnicì. Pr·vÏ proto musÌte Vesteckou

d·lniËnÌ spojku zamÌtnout, protoûe je

navrûena tak, aby d·lnice spojovala! ÑRapidnÏ

ulehËit souËasnÈ ne˙nosnÈ dopravnÌ z·tÏûiì,

jak slibujete, mohou jedinÏ mÌstnÌ komunikace!

ProË o nich nejedn·te s obcemi,

jejichû auta pr˘jezd äeberovem vyuûÌvajÌ a

zp˘sobujÌ v nÏm dopravnÌ z·cpy Vesteck·

d·lniËnÌ spojka nesmÌ vzniknout ñ je stejnÏ

nebezpeËn· jak pro HrnË̯e, tak pro äeberov.

Pokud by totiû doölo k jejÌmu ucp·nÌ (vzhledem

k Ëasto nepr˘jezdnÈ d·lnici D1), ¯idiËi

by se snaûili dostat do Prahy p¯es äeberov a

v˝raznÏ by narostla doprava ve st¯edu celÈ naöÌ

mÏstskÈ Ë·sti! Snaûit se ÑodvÈstì dopravu jejÌm

Ñp¯ivedenÌmì je absurdnÌ! é·d·me V·s

proto, abyste se proti v˝stavbÏ VesteckÈ d·lniËnÌ

spojky z·sadnÌm zp˘sobem postavili.

PodpisovÈ akce v celÈ oblasti p¯esvÏdËivÏ

ukazujÌ, ûe si ve¯ejnost Vesteckou d·lniËnÌ

ODPOVÃœ NA PÿEDCHOZÕ »L¡NEK

P˘vodnÏ jsme chtÏli reagovat opÏtovnou argumentacÌ

k jednotliv˝m bod˘m novÈho p¯ÌspÏvku

v öeberovskÈm Zpravodaji. Ale ta jiû

byla nÏkolikr·t prezentov·na a m·me pocit,

ûe o ni ani nejde.

Nejd˘leûitÏjöÌ ¯·dek totiû v nÏm je ÑmÌsty ve

vzd·lenosti 165 m od naöich obydlÌì a m·me

dojem, ûe doölo k rozdÏlenÌ obce na Ë·st

Ñv†budoucnu 165 mì a Ë·st Ñdnes pod oknyì,

kdy ta prvnÏ jmenovan· nem· z·jem o jakÈkoliv

¯eöenÌ, jen aby to z˘stalo beze zmÏny.

Jen struËnÏ zopakuji n·ö n·zor na vÏc:

PropojenÌm JVD dojde k odvedenÌ tranzitnÌ

dopravy z BarrandovskÈho mostu, JiûnÌ spojky

a zaË·tku D1 tak, aby Vesteck· spojka (VS)

mohla fungovat podle souËasnÈho uvaûovanÈho

z·mÏru, takûe aû na mimo¯·dnÈ ud·-

losti (hav·rie) nebude doch·zet k ucp·nÌ D1

jako dnes a VS tak bude moci plnit bez problÈm˘

svoji funkci. Nebude se jednat o VDS,

jak uv·dÌte, protoûe bude mÌt niûöÌ parametry

neûli d·lniËnÌ okruh JVD, a nenÌ tak rozumn˝

d˘vod, aby se ho tranzitnÌ doprava snaûila

zneuûÌvat. MÌstnÌ doprava a z·sobov·nÌ sem

pojede s VS i bez nÌ, takûe v tom nenÌ rozdÌlu.

* * *

spojku nep¯eje! Jen v äeberovÏ se dosud proti

VDS sv˝m podpisem postavilo 500 obËan˘ a

podpisov· akce nad·le pokraËuje. VDS odmÌt·

94 % osloven˝ch obËan˘. Je nejvyööÌ Ëas

zaËÌt se vöÌ zodpovÏdnostÌ prosazovat takovÈ

¯eöenÌ dopravnÌ situace, kterÈ neposlouûÌ jen

tzv. ÑvyööÌmì z·jm˘m, tedy investor˘m navrûen˝ch

hypermarket˘, ale p¯edevöÌm n·m,

mÌstnÌm obyvatel˘m.

S pozdravem

Mgr. Eva P¯Ìhodov·, PhDr. LudÏk P¯Ìhoda,

Mgr. Hana Naxerov·, RNDr. Tom·ö Naxera,

Ing. Karel Pol·neck˝, Ing. Jana Kade¯·bkov·,

Ing. Ji¯Ì MartÌnek, Mgr. ZdenÏk Paroulek,

Dana Paroulkov·, Irena Valentov·, Martin

Valenta, Ing. Ivo Hofman, obËanskÈ sdruûenÌ

Ekokoridor (ekokoridor@seznam.cz), obËanskÈ

sdruûenÌ Aliance Jihov˝chod (aliancejv@volny.cz),

obËanskÈ sdruûenÌ T·bor bez hranic, obËanskÈ

sdruûenÌ HrnË̯skÈ louky (po konzultaci s ¯adou

obËan˘ nejen ze äeberova).

Ano, po dostavbÏ obchodnÌho centra Tesco

a†Eurospektrum dojde ke zv˝öenÌ z·sobov·nÌ

a poËtu n·vötÏvnÌk˘, ale takÈ k pozitivnÌm

efekt˘m, jak je m˘ûeme vidÏt nap¯. v Pr˘honicÌch,

kterÈ se staly û·dan˝m mÌstem jak pro

podnik·nÌ, tak pro bydlenÌ a ceny nemovitostÌ

zde vzrostly vÌce neû v äeberovÏ a HrnË̯Ìch.

Proto se domnÌv·me, ûe Vaöe argumenty jsou

lichÈ, tvrzenÌ, ûe 94 % obyvatel je proti, je

˙ËelovÈ, protoûe kdyû se zept·me v naöem

okolÌ, je pomÏr pr·vÏ opaËn˝.

Proto jako jedinÈ ¯eöenÌ ne˙nosnÈ dopravnÌ

situace v obci vidÌme urychlenou realizaci VS

a nikoli jejÌ blokov·nÌ a p¯ejmenov·v·nÌ na

Ñd·lniËnÌì, abychom zv˝öili odpor k jejÌ realizaci.

Zastupitelstvo vytv·¯Ì dostateËn˝ tlak na

investora, aby splnil podmÌnky zajiöùujÌcÌ vybudov·nÌ

komunikace ned·lniËnÌho typu, tedy

takovÈ komunikace, kter· co nejvÌce prospÏje

a co nejmÈnÏ uökodÌ z·jm˘m vÏtöiny obyvatel

v HrnË̯Ìch a äeberovÏ.

VladimÌr Mencl,

Petr Veidenthaler,

äeberov

26

2/2008 ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE


ABYCHOM SI S ⁄ÿADY ROZUMÃLIÖ

PodÏkov·nÌ

R·da bych na str·nk·ch Zpravodaje podÏkovala panu MVDr. PospÌöilovi z veterin·rnÌ ordinace

v äeberovÏ za mimo¯·dnou a nevÌdanou ochotu a obÏtavost. Po mÈm telefon·tu nev·hal a

ihned p¯ijel p¯Ìmo k n·m dom˘ a oöet¯il naöeho v·ûnÏ nemocnÈho psa. TÌm mu zachr·nil ûivot.

Panu doktorovi proto dÏkuji za jeho vst¯Ìcnost. P¯eji mu mnoho spokojen˝ch pacient˘.

Jana Pavlovsk·, HrnË̯e

Nepo¯·dek se m˘ûe prodraûit

Pro vlastnÌky nebo n·jemce Ëi podn·jemce

pozemk˘ v Praze je v˝znamn· novelizace

ustanovenÌ z·kona o hlavnÌm mÏstÏ Praze,

kter· nabyla ˙Ëinnosti 29. ˙nora tohoto roku.

PodstatnÏ totiû zv˝öila pokuty za nepo¯·dek

na pozemku, pokud naruöuje vzhled mÏstskÈ

Ë·sti.

Podle hlavnÌho mÏsta Prahy, kterÈ novelizaci

z·kona navrhlo, v˝öe pokuty m˘ûe Praûany

lÈpe motivovat k udrûov·nÌ pozemk˘. DosavadnÌ

zkuöenosti vedly k tomu, ûe bylo nutnÈ

v˝raznÏ zp¯Ìsnit sankËnÌ postih. Toto opat¯enÌ

m· preventivnÌ i represivnÌ funkci.

FyzickÈ osobÏ, kter· neudrûuje Ëistotu a po-

¯·dek na pozemku, kter˝ uûÌv· nebo vlastnÌ,

a naruöÌ tÌm vzhled mÏstskÈ Ë·sti, m˘ûe mÏstsk·

Ë·st uloûit pokutu aû do v˝öe 100 000 KË.

Pr·vnickÈ osobÏ a podnikateli za totÈû hrozÌ

pokuta aû do v˝öe 500 000 KË. Pr·vnickÈ osobÏ

nebo podnikateli, kte¯Ì p¯i v˝konu svÈ podnikatelskÈ

Ëinnosti zneËistÌ ve¯ejnÈ prostranstvÌ,

odloûÌ vÏc mimo vyhrazenÈ mÌsto nebo

jinak naruöÌ vzhled mÏstskÈ Ë·sti, m˘ûe mÏstsk·

Ë·st uloûit pokutu aû do v˝öe 1 000 000 KË.

VybranÈ pokuty jsou p¯Ìjmem mÏstskÈ Ë·sti.

Podle panÌ starostky se mÏstsk· Ë·st Prahaäeberov

doposud snaûila nepo¯·dek na pozemcÌch

soukrom˝ch osob ¯eöit domluvou,

p¯ÌpadnÏ po dohodÏ s Magistr·tem hlavnÌho

mÏsta Prahy zajistila likvidaci Ëern˝ch skl·-

dek na svÈ n·klady nebo na n·klady Magistr·tu.

VlastnÌk pozemku jej nemusÌ uûÌvat,

musÌ se vöak o nÏj starat, tak aby neruöil vzhled

obce. Pokud tedy na soukrom˝ch pozemcÌch

»ernÈ skl·dky jsou problÈm. Na snÌmku remÌzek

u†cyklostezky na Rozkoö. Tento pozemek vlastnÌ

hlavnÌ mÏsto Praha. Foto: Tom·ö Nechv·tal, redakce

vznikne nap¯Ìklad Ëern· skl·dka, je povinnostÌ

majitele ji odklidit na vlastnÌ n·klady. MÏstsk·

Ë·st bude postupovat tak, ûe nejprve vyzve

vlastnÌka k odklizenÌ skl·dky. Pokud se to

do t¯iceti dn˘ nestane, p¯istoupÌ na z·kladÏ

zmÌnÏnÈho z·kona k uloûenÌ pokuty. TÌmto

zp˘sobem hodl· Praha-äeberov postupovat

v†p¯ÌpadÏ Ëern˝ch skl·dek a pozemk˘, kterÈ

svou povahou naruöujÌ vzhled tÈto Ëtvrti.

ZDROJE INFORMACÕ

Z·kon Ë. 131/2000 Sb., o hlavnÌm mÏstÏ

Praze, ve znÏnÌ z·kona Ë. 66/2008 Sb. (ß 29

odst. 2 ñ 4)

D˘vodov· zpr·va (snÏmovnÌ tisk ËÌslo 160/0)

Tom·ö Nechv·tal,

redakce

ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE

2/2008 27


äKOLSTVÕ A DÃTI

DaÚ z nemovitostÌ a daÚovÈ sloûenky

PoËÌnaje zdaÚovacÌm obdobÌm roku 2008

bude daÚov· spr·va vyuûÌvat nov˝ zp˘sob

zpracov·nÌ a distribuce daÚov˝ch sloûenek

pro platby danÏ z nemovitostÌ. Ve vÏtöinÏ p¯Ìpad˘

budou daÚovÈ sloûenky zpracov·v·ny

centr·lnÏ podle ˙zemnÌ p˘sobnosti jednotliv˝ch

finanËnÌch ¯editelstvÌ a rozesÌl·ny daÚov˝m

subjekt˘m hromadnÏ dodavatelskou firmou,

tj. nikoli jednotliv˝mi finanËnÌmi ˙¯ady.

M·-li poplatnÌk danÏ z nemovitostÌ vÌce nemovitostÌ,

kterÈ se nach·zejÌ v p˘sobnosti r˘zn˝ch

spr·vc˘ danÏ v r·mci jednoho finanËnÌho

¯editelstvÌ, budou v z·jmu urychlenÌ distribuce

do ob·lek vkl·d·ny spoleËnÏ sloûenky za

vöechny tyto finanËnÌ ˙¯ady. JednotlivÈ sloûenky

budou opat¯eny n·zvem a ËÌslem ˙Ëtu mÌstnÏ

p¯ÌsluönÈho finanËnÌho ˙¯adu, kterÈmu je

p¯Ìsluön· platba urËena. Na alonûi sloûenky

bude i nad·le informace pro poplatnÌka o po-

Ëtu spl·tek a v˝öi daÚovÈ povinnosti, p¯ÌpadnÏ

o v˝öi daÚovÈho nedoplatku za p¯edchozÌ

zdaÚovacÌ obdobÌ.

M·-li poplatnÌk danÏ z nemovitostÌ nemovitosti

u vÌce finanËnÌch ˙¯ad˘ v p˘sobnosti r˘zn˝ch

finanËnÌch ¯editelstvÌ, obdrûÌ ob·lku se

sloûenkami za kaûdÈ dotËenÈ finanËnÌ ¯editelstvÌ

samostatnÏ. Vzhledem k centr·lnÌmu

zpracov·nÌ a rozesÌl·nÌ sloûenek musÌ b˝t

˙daje na sloûenky za jednotlivÈ finanËnÌ ˙¯ady

p¯ed·ny v p¯edstihu tak, aby sloûenky mohly

b˝t poplatnÌk˘m doruËeny do 15. 5. 2008,

neboù prvnÌ termÌn splatnosti danÏ z nemovitostÌ

je do 31. 5. 2008. Je proto pravdÏpodobnÈ,

ûe nÏkte¯Ì poplatnÌci zaplatÌ daÚ v mezidobÌ,

tj. d¯Ìve neû obdrûÌ sloûenku. V takovÈm

p¯ÌpadÏ budou ˙daje na alonûi sloûenky slouûit

pouze ke kontrole daÚovÈ povinnosti a

k†p¯ÌpadnÈmu doplacenÌ rozdÌlu mezi vymÏ-

¯enou daÚovou povinnostÌ a Ë·stkou jiû uhrazenou.

Pro platbu daÚovÈ povinnosti u kaûdÈho

z†dotËen˝ch finanËnÌch ˙¯ad˘ bude poplatnÌkovi

danÏ zasl·na jedna sloûenka, pokud jeho

daÚov· povinnost u tohoto finanËnÌho ˙¯adu

ËinÌ nejv˝öe 5000 KË, nebo dvÏ sloûenky, pokud

je tato daÚov· povinnost vyööÌ neû 5000

KË a daÚ se tedy platÌ ve dvou spl·tk·ch. DaÚ

vyööÌ neû 5000 KË lze vöak zaplatit i najednou

jedinou sloûenkou, a to v termÌnu prvnÌ spl·tky

danÏ.

Jestliûe poplatnÌk podal daÚovÈ p¯izn·nÌ po

31. 1. 2008 a v nÏm vypoËten· daÚ se liöÌ od

daÚovÈ povinnosti uvedenÈ na sloûence, uhradÌ

daÚ ve v˝öi vypoËtenÈ v daÚovÈm p¯izn·-

nÌ, p¯ÌpadnÏ ve v˝öi, kterou mu spr·vce danÏ

sdÏlÌ platebnÌm v˝mÏrem nebo hromadn˝m

p¯edpisn˝m seznamem.

Ve specifick˝ch p¯Ìpadech, zejmÈna tehdy,

jestliûe bude v˝öe daÚovÈ povinnosti poplatnÌk˘m

danÏ sdÏlov·na platebnÌmi v˝mÏry Ëi

hromadn˝mi p¯edpisn˝mi seznamy, jim budou

sloûenky i nad·le zasÌl·ny Ëi jinak distribuov·ny

(nap¯. prost¯ednictvÌm obcÌ) jednotliv˝mi

finanËnÌmi ˙¯ady. Tuto moûnost zvolÌ

jednotlivÈ finanËnÌ ˙¯ady v z·vislosti na konkrÈtnÌch

podmÌnk·ch v dan˝ch lokalit·ch

v†z·jmu vËasnÈho a efektivnÌho doruËenÌ sloûenek

poplatnÌk˘m.

informaËnÌ let·k Ministerstva financÌ

Zpr·viËky ze ökolky

V minulÈm ËÌsle Zpravodaje jsem pomlouvala zimu, ûe se n·m moc nevyda¯ila,

ûe jsme si s dÏtmi pravÈ zimy v˘bec neuûili a ejhleÖ

Zima byla nevyda¯en·, ale zato vytrval·, v˘bec se jÌ od n·s nechtÏlo a

chtÏla n·s jeötÏ pozlobit a uk·zat, co dovede. Svou sÌlu uk·zala p¯edevöÌm

na hor·ch, kde napadlo nejvÌce snÏhu za celou sezonu. ÿada z n·s rychle

vytahovala uklizenÈ lyûe, zimnÌ obleËenÌ a hur· na hory! äkoda, ûe si

nemohly uûÌt poslednÌ chvÌle zimy dÏti u n·s, ûe nemohly ani na poslednÌ

28

2/2008 ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE


äKOLSTVÕ A DÃTI

chvÌli postavit snÏhul·ka, sklouznout se z kopeËku

na bobech. Po velkÈ chumelenici zbyla

jenom rozm·Ëen· zem, rozm·ËenÈ louky,

zahrady. NajÌt mÌsteËko, kde by si dÏti mohly

pohr·t, probÏhnout se, aniû by nemÏly prom·ËenÈ

boty, byla vÏc p¯Ìmo pro detektivy.

Ale p¯eËkali jsme tento neËas a teÔ uû snad

jaro ned· na sebe dlouho Ëekat, nenech· se

p¯emlouvat, aby n·s potÏöilo, kdyû uû tu podle

kalend·¯e m· b˝t.

Vûdyù jsme se s dÏtmi na p¯Ìchod jara tak p¯ipravovali!

Malovali jsme kvÏtin·Ëky, zasadili

jsme do nich Ë·st kuku¯ice a kaûdodennÏ pozorovali,

zda uû lezou lÌsteËky. Pokus se vyda¯il,

prvnÌ lÌstky se objevily! Do kvÏtin·Ëku

jsme vyrobili kaËenku s maöliËkou. A m·me

prvnÌ velikonoËnÌ dekoraci. PovÌdali jsme si

o†velikonoËnÌch tradicÌch a zvycÌch, hr·li jsme

r˘znÈ jarnÌ hry, kterÈ hr·li jiû naöe babiËky,

uËili jsme se koledy, i ty mÈnÏ zn·mÈ:

Koleda, koleda proutek z vrby

Mlsn˝ jaz˝Ëek mÏ svrbÌ

Koleda, koleda, holoubek

Dejte nÏco na zoubek!

Mnoho dalöÌch velikonoËnÌch ozd˘bek si vyrobili

dÏti a jejich rodiËe, prarodiËe p¯i velikonoËnÌ

dÌlnÏ, kter· probÏhla na obou ökolk·ch.

A ˙Ëast byla opravdu hojn·! äkolka

v†HrnË̯Ìch praskala ve övech.

Co n·s Ëek· v n·sledujÌcÌch mÏsÌcÌch DivadÈlka,

v˝lety do blÌzkÈho okolÌ (pokud bude

zda¯ilÈ poËasÌ) a p¯edevöÌm spoleËn· ökola

v†p¯ÌrodÏ na SeËi s 1. a 2. t¯Ìdou Z·kladnÌ ökoly.

BarevnÈ a voÚavÈ jaro V·m p¯eje

CO SE DÃLO U N¡S VE äKOLCE V äEBEROVÃ

Sotva jsme ukonËily Masopust karnevalem, zaùukaly na dve¯e Velikonoce. Nezbylo n·m nic

jinÈho, neû se pustit do jejich p¯Ìprav. UËily jsme se koledy, malovaly, vyst¯ihovaly papÌrov·

vejce. To se n·m vöak zd·lo m·lo, proto jsme si pozvaly do ökolky rodiËe na VelikonoËnÌ dÌlnu,

aby n·m s v˝robou dalöÌch velikonoËnÌch dekoracÌ pomohli. MÏly jsme radost z toho, ûe p¯iöly

nejen maminky, ale dorazili i babiËky, dÏdeËkovÈ, dokonce i tatÌnkovÈ. Vöichni jsme se zabrali

do pr·ce tak, ûe takovÈ ticho panÌ uËitelky aû p¯ekvapilo. HrdÏ jsme si dom˘ odn·öely malovan·

vejce, chundelatÈ oveËky, papÌrovÈ zajÌËky a skl·danÈ slepiËky.

Letos jsme se opÏt z˙Ëastnily velikonoËnÌch soutÏûÌ a her s kamar·dy z hrnË̯skÈ ökolky. Za

snahu a ˙silÌ n·s Ëekala sladk· velikonoËnÌ odmÏna.

Abychom nezapomnÏly! NavötÌvily jsme takÈ knihovnu na JiûnÌm MÏstÏ, kde pro n·s p¯ipravili

po¯ad ÑÿÌkadla v knÌûk·chì.

ZdravÌ V·s Vaöe dÏti a panÌ uËitelky z Mate¯skÈ ökoly äeberov

Z·kladnÌ ökola V Ladech

ZMÃNY VE VEDENÕ Z¡KLADNÕ äKOLY

Dne 25. 2. odeöla panÌ ¯editelka Eva Hrub· na vlastnÌ û·dost z funkce. ÿeöila tÌm svoji osobnÌ

situaci.

Chod ökoly tÌm neutrpÏl, naopak se posÌlila kolegialita a spolupr·ce pedagogick˝ch i ostatnÌch

zamÏstnanc˘. Nedotklo se to ani v˝uky ve t¯etÌm roËnÌku. Od zaË·tku nep¯Ìtomnosti b˝valÈ

panÌ ¯editelky (listopad 2007) cel˝ jejÌ ˙vazek p¯evzala aprobovan· t¯ÌdnÌ uËitelka.

Na mÌsto ¯editele bude vyhl·öen konkurz. Do n·stupu vÌtÏze konkurzu do funkce (1. 7. 2008) je

vedenÌm ökoly povϯena statut·rnÌ z·stupkynÏ.

Mgr. Hana Tich·, statut·rnÌ z·stupkynÏ ökoly

ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE

2/2008 29


KULTURA, CÕRKVE, SPOLKY

PRV“¡»CI SOUTÃéÕ

V b¯eznu letoönÌho roku vyhl·silo N·rodnÌ divadlo v˝tvarnou soutÏû pro ökoly k p¯ipravovanÈmu

uvedenÌ novÈ poh·dky SnÏhov· kr·lovna.

Naöi prvÚ·Ëci jsou v˝tvarnÏ nadanÌ a takÈ velice soutÏûivÌ, a kdyû se v hodinÏ ËeskÈho

jazyka s poh·dkou blÌûe sezn·mili, sami se chtÏli do soutÏûe zapojit. MÌöa Vr·blÌkov· n·m

jeötÏ navÌc ochotnÏ p¯inesla do ökoly i CD s touto poh·dkou, kterou dÏti s velk˝m zaujetÌm

poslouchaly. Ve v˝tvarnÈ v˝chovÏ pak spoleËnÏ ve dvojicÌch namalovaly tematickÈ v˝kresy

inspirovanÈ poslechem a kr·snÏ ilustrovanou knÌûkou.

Obr·zky se n·m povedly, a proto jsme je i s kr·tk˝m dopisem zaslali do divadla. TeÔ uû

jen s napÏtÌm Ëek·me na v˝sledky soutÏûe, tak drûte naöim mal˝m palce!

Dagmar »ernock·,

Z·kladnÌ ökola V Ladech

Pozv·nka na koncert

V nedÏli 18. kvÏtna 2008 se od 20 hodin v kostele CÌrkve bratrskÈ v öeberovskÈ ulici

V†Ladech kon· koncert. UslyöÌme dvÏ violoncella, na kter· budou hr·t Frantiöek Brikcius

a Anna Brikciusov·. Koncert se uskuteËnÌ v r·mci projektu 2 Cellos Tour.

VstupnÈ ËinÌ 100†KË.

Vöichni jste srdeËnÏ zv·-

ni. Po¯adatelem je mÏstsk·

Ë·st Praha-äeberov.

VÌce informacÌ najdete na

www.brikcius.com.

Plak·tek p¯etiskujeme p¯Ìmo

u tohoto Ël·nku.

Ludmila Dvo¯·kov·,

⁄¯ad mÏstskÈ Ë·sti

Praha-äeberov

P¯ijedou sem Kr·lovny nocÌ

VystoupenÌ travesti show Kr·lovny nocÌ se uskuteËnÌ 6. Ëervna 2008 v KulturnÌm domÏ

HrnË̯e od 20 hodin. VstupnÈ ËinÌ 160 KË. P¯edprodej probÌh· na ⁄¯adu mÏstskÈ Ë·sti.

V reperto·ru m˘ûete najÌt nap¯Ìklad Tinu Turner, Lucii BÌlou, Helenu Vondr·Ëkovou, Sisu

Sklowskou, Lenku PlaËkovou, Janu KratochvÌlovou, Cher, Tatu, Madonu, Marilyn Monroe,

Natalii Oreiro, Thaliu, Kylie Minogue a dalöÌ. PojetÌ p¯edv·dÏn˝ch zpÏvaËek je maxim·lnÏ

vÏrnÈ, m· ömrnc, öù·vu a vysokou umÏleckou ˙roveÚ. P¯ijÔte se podÌvat!

DalöÌ informace najdete na internetov˝ch str·nk·ch www.kralovnynoci.cz.

Zolt·n Gaûi,

Kr·lovny nocÌ

30

2/2008 ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE


KULTURA, CÕRKVE, SPOLKY

Obec bar·ËnÌk˘

Bar·Ënick· tradice letos vstoupila do sto t¯ic·tÈho p·tÈho roku svÈ Ëinnosti a st·le z˘st·v·

ûivou a aktu·lnÌ. M· svÈ ko¯eny zapuötÏny hluboko v rodnÈ zemi a jejÌ ideje jsou d˘kladnÏ

promyölenÈ. Proto p¯eËkaly nÏkolik ˙dobÌ a ûijÌ d·le i v nov˝ch pomÏrech. Proöli jsme

r˘zn˝mi obdobÌmi a zmÏnami, jak po str·nce st·tnÌ, tak kulturnÌ i spoleËenskÈ.

OdpadajÌ n·m r˘znÈ ˙koly, avöak naöe n·rodnÌ tradice z˘st·vajÌ st·le naöÌ ozdobou a

Bar·Ënictvo je vÏrnÏ zachov·v·. MÌsto b˝valÈ dobroËinnosti, kterÈ bylo d¯Ìve t¯eba v podobÏ

dar˘ a v˝pomoci, rozdÏlili jsme si toto slovo na dvÏ, a to: dobro Ëiniti ñ to pot¯ebujeme

kaûd˝ z n·s a v kaûdÈ dobÏ. Aby se nikdy nikdo necÌtil osamocen ve svÈm ûivotÏ a

ûil vûdy pro ty kr·snÈ ide·ly lidstvÌ, kterÈ n·s navz·jem spojujÌ a vytv·¯ejÌ ty nejvz·cnÏjöÌ

hodnoty lidskÈho ûitÌ.

Ji¯ina PospÌöilov·,

t. Ë. rycht·¯ka

Sbor CÌrkve bratrskÈ v äeberovÏ

KLUB MOT›LEK PRO RODI»E S DÃTMI

N·ö klub je urËen˝ mal˝m dÏtem v doprovodu

dospÏl˝ch. NejËastÏji k n·m chodÌ dÏti,

kterÈ jeötÏ nedorostly ökolce, ale v˝jimkou

nejsou ani p¯edökol·ci Ëi naopak sotva lezoucÌ

miminka.

BÏhem nÏkolika let fungov·nÌ klubu se ust·lil

pravideln˝ program. Kr·tce po p¯Ìchodu spoleËnÏ

zpÌv·me za doprovodu ch¯estÌtek, ty-

Ëek, bubÌnk˘ a jin˝ch, dÏtmi velmi oblÌben˝ch,

n·stroj˘. Po zpÌv·nÌ n·sleduje kr·tkÈ

divadÈlko nebo vypr·vÏnÌ, na nÏj navazuje

v˝tvarn· Ëinnost. V p¯ÌbÏzÌch si vypr·vÌme

o†mal˝ch radostech, o drobnostech, co se nÏkdy

snadno p¯ehlÈdnou, o mal˝ch z·zracÌch.

Vych·zÌme z biblick˝ch p¯ÌbÏh˘, z roËnÌho

cyklu p¯Ìrody, ze skuteËnostÌ, kterÈ dÏti samy

znajÌ.

Vyr·bÏnÌ se snaûÌme p¯izp˘sobovat vÏku dÏtÌ.

U mal˝ch dÏtÌ nenÌ jeötÏ zcela vyvinut· jemn·

motorika a koordinace. Proto Ëasto malujeme

prstov˝mi barvami, houbiËkami namo-

Ëen˝mi v barvÏ, such˝mi pastely, lepÌme,

trh·me, modelujeme. U tÈto vÏkovÈ kategorie

jde p¯edevöÌm o Ëinnost samu, o radost z†nÌ,

v˝sledek nenÌ tÌm hlavnÌm cÌlem.

Po v˝tvarnÈ Ëinnosti zpravidla n·sleduje volno.

DÏti si hrajÌ s hraËkami, svaËÌ, dospÏlÌ majÌ

prostor pro povÌd·nÌ. Na z·vÏr spoleËnÏ cvi-

ËÌme.

V tepl˝ch dnech se p¯esouv·me na zahradu

kostela, kde je k dispozici pÌskoviötÏ.

Dvakr·t do roka po¯·d·me i mimo¯·dnÈ, zpravidla

v·noËnÌ a velikonoËnÌ dÌlny. Setk·v·me

se u spoleËnÈho vyr·bÏnÌ, u Ëaje, k·vy a cukrovÌ,

u velikonoËnÌho a v·noËnÌho vypr·vÏnÌ.

Tato setk·nÌ jsou otev¯en· i tÏm, kte¯Ì z mot˝lkovsk˝ch

let uû vyrostli, staröÌm sourozenc˘m,

b˝val˝m mot˝lk·¯˘m, zkr·tka v·m vöem.

V†letoönÌm roce po¯·d·me JarnÌ dÌlny s ˙ËastÌ

loutkovÈho divadla.

PÿÕKLAD PROGRAMU

Na podzim jsme si vypr·vÏli o taûn˝ch pt·-

cÌch. LetÌ dlouhou cestu, kter· je Ëasto nam·-

hav·, neztratÌ se a doletÌ p¯esnÏ tam, kam pot¯ebujÌ

a kam pat¯Ì. Kdyû nadejde jejich Ëas,

vracejÌ se zp·tky, dom˘. StejnÏ i my Ëasto

v†ûivotÏ vyr·ûÌme na dlouhÈ cesty a stejnÏ jako

taûnÌ pt·ci se m˘ûeme vracet zpÏt, dom˘.

RodiËe dÏtem vyrobili skl·daËku origami, letÌcÌho

pt·ka, dÏti namalovaly mo¯e a nebe

a†pt·ka na obr·zek nalepily.

ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE

2/2008 31


SPORT

O ANDÃLÕCH

Ve starÈm biblickÈm p¯ÌbÏhu se vypr·vÌ o tom,

jak S·ru a Abrahama navötÌvili BoûÌ poslovÈ

se zpr·vou, ûe se jim narodÌ syn. Vypadali jako

pocestnÌ, p¯iöli nepozn·ni. Moûn· i my potk·v·me

v ûivotÏ BoûÌ posly, kte¯Ì n·m nosÌ

radostnÈ zpr·vy a mnohdy ani netuöÌme, ûe

jsme pr·vÏ potkali andÏlaÖ

Z papÌrovÈho p˘lkruhu jsme vyr·bÏli figurku

andÏlÌËka, dÏti zdobily öaty a lepily k¯Ìdla.

KONTAKTY

Klub Mot˝lek

äeberovsk˝ kostel, V ladech 10

z·¯Ì ñ Ëerven, kaûdÈ ˙ter˝ 9.30 ñ 11.30

Internet:

http://www.cb.cz/praha4/motylek/

Kate¯ina KyslÌkov·,

Klub Mot˝lek

Fotbal

äEBEROVäTÕ FOTBALIST… V ZIMÃ NEZAH¡LELI

Druûstvo A fotbalovÈho klubu A. F. K. Olympia äeberov odehr·lo VEKRA CUP na KaËerovÏ ve

skupinÏ B.

V˝sledky z·pas˘ A. F. K. Olympia äeberov na turnaji VEKRA CUP na KaËerovÏ

Ve skupinÏ B

1. 25. listopadu KytÌn ñ A. F. K. Olympia äeberov 2:4

2. 1. prosince A. F. K. Olympia äeberov ñ Chot˝öany 2:1

3. 6. ledna Lochkov ñ A. F. K. Olympia äeberov 1:2

4. 20. ledna A. F. K. Olympia äeberov ñ KaËerov 1:0

5. 26. ledna Radim ñ A. F. K. Olympia äeberov 5:1

6. 3. ˙nora A. F. K. Olympia äeberov ñ SK Nusle 4:0

7. 9. ˙nora »AFC B ñ A. F. K. Olympia äeberov 0:1

8. 17. ˙nora A. F. K. Olympia äeberov ñ KrË B 0:3

Tabulka VEKRA CUP na KaËerovÏ (Skupina B)

T˝m Z·pasy V˝hry RemÌzy Prohry SkÛre Body

1. KrË B 8 7 0 1 31:19 21

2. Radim 8 6 2 0 26:4 20

3. A. F. K. Olympia äeberov 8 6 0 2 15:12 18

4. Chot˝öany 8 3 1 4 21:16 10

5. KaËerov 8 3 1 4 18:21 10

6. »AFC B 8 2 2 4 9:11 8

7. SK Nusle 8 2 1 5 11:19 7

8. Lochkov 8 2 1 5 14:24 7

9. KytÌn 8 1 0 7 9:38 3

O koneËnÈ umÌstÏnÌ, tedy utk·nÌ se t¯etÌm t˝mem ze skupiny A o celkovÈ 5. mÌsto

9. 1. b¯ezna ABC BranÌk ñ A. F. K. Olympia äeberov 2:3

Tom·ö Nechv·tal,

redakce

32

2/2008 ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE


ZDRAVÕ

N¡BOR DÃTÕ DO BOHEMIANS 1905

Fotbalov˝ klub Bohemians 1905 zakl·d·

druûstvo p¯Ìpravek. OddÌl bude fungovat p¯i

sportovnÌm are·lu A. F. K. Olympia äeberov.

Je urËen pro dÏti ve vÏku od 4 do 10

let. TrÈninky budou probÌhat dvakr·t v t˝dnu

v odpolednÌch hodin·ch na h¯iöti s umÏl˝m

povrchem III. generace v äeberovÏ. Pro

vÌce informacÌ volejte trenÈra druûstva pana

Pavla NovotnÈho (telefon 737 037 677).

FOTBALOV… JARO JE TADY!

I p¯es kvalitnÌ zimnÌ p¯Ìpravu na turnaji SEMI

KaËerov jsme prvnÌ mistrovsk˝ z·pas na

dom·cÌm h¯iöti s Rapidem Maleöice prohr·li

0:3 a nevykroËili jsme proto dob¯e do jarnÌch

z·pas˘. Doufejme, ûe se naplnÌ po¯ekadlo

prvnÌ vyhr·nÌ, z kapsy vyh·nÌ a my

1. A t¯Ìdu zachr·nÌme!

Ji¯Ì Mal·Ëek,

p¯edseda A. F. K. Olympia äeberov

ZubnÌ kaz je infekËnÌ onemocnÏnÌ

ZubnÌ kaz v ËasnÈm dÏtstvÌ je z·vaûnÈ chronickÈ

onemocnÏnÌ, kterÈ ovlivÚuje kvalitu ûivota

dÌtÏte.

VZNIK ZUBNÕHO KAZU

ZubnÌ kaz je multifaktori·lnÌ infekËnÌ a p¯enosnÈ

onemocnÏnÌ tvrd˝ch zubnÌch tk·nÌ, p¯i

jehoû vzniku a rozvoji hrajÌ d˘leûitou roli mikroorganismy

zubnÌho mikrobi·lnÌho plaku

Streptoccocus mutans (SM) a Lactobacillus

acidophillus (LA). U mal˝ch dÏtÌ rovnÏû p¯ispÌv·

nezral˝ imunitnÌ systÈm a nedostateËnÏ

mineralizovan· sklovina doËasn˝ch zub˘.

PÿENOS MIKROORGANISMŸ

BaktÈrie SM jsou p¯enosnÈ z matky na dÌtÏ.

NejËastÏji slinou matky, zejmÈna pokud sama

nedodrûuje dostateËnou hygienu ˙st, nem·

oöet¯en˝ chrup a nap¯Ìklad ochutn·v· dÏtskou

stravu lûiËkou pouûÌvanou p¯i krmenÌ dÌtÏte,

olizuje dudlÌk, ochutn·v· z kojeneckÈ lahve,

lÌb· dÌtÏ na ˙sta.

V porovn·nÌ s ostatnÌmi mikroorganismy vöak

streptokoky osidlujÌ povrch zub˘ obtÌûnÏji.

Proto je obdobÌ kolonizace zub˘ SM omezeno

na urËitÈ obdobÌ takzvanÈ infekËnÌ okno.

PrvnÌ infekËnÌ okno se otevÌr· okolo öestÈho

mÏsÌce vÏku. NejvÌce rizikov˝m obdobÌm je

pak doba mezi devaten·ct˝m aû t¯ic·t˝m prvnÌm

mÏsÌcem ûivota dÌtÏte a vÏk okolo öesti

let (takzvanÈ druhÈ infekËnÌ okno). Tehdy za-

ËÌnajÌ pro¯ez·vat prvnÌ st·lÈ stoliËky.

LA se ˙ËastnÌ na progresi kazu a jeho vyööÌ

v˝skyt v dutinÏ ˙stnÌ signalizuje zv˝öen˝ a

Ëast˝ p¯Ìjem sacharid˘ v potravÏ

PREVENTIVNÕ OPATÿENÕ

Pro prevenci zubnÌho kazu je nutnÈ vËas stanovit

riziko vzniku tohoto onemocnÏnÌ jiû

v†tÏhotenstvÌ a to na z·kladÏ stavu dutiny ˙stnÌ

budoucÌ matky a mnoûstvÌ mikroorganism˘

p¯Ìtomn˝ch ve slinÏ a v plaku.

U tÏhotn˝ch s vysok˝mi hladinami tÏchto

mikroorganism˘ lze pomocÌ vhodnÈ antimikrobi·lnÌ

terapie zabr·nit vËasnÈmu infikov·nÌ

dutiny ˙stnÌ dÌtÏte.

ï Chlorhexidin ñ je lok·lnÌ antimikrobi·lnÌ

prost¯edek, p˘sobÌ takÈ mÌrnÏ protivirovÏ a

protiplÌsÚovÏ (CURASEPT)

ï LISTERINE ñ prepar·t k v˝plach˘m dutiny ˙stnÌ

ï év˝kaËky s Xylitolem

U dÏtÌ je nutnÈ preventivnÌ opat¯enÌ jiû bÏhem

prvnÌ n·vötÏvy v zubnÌ ordinaci ve vÏku

jednoho roku.

ZubnÌ kaz se vyskytuje u dÏtÌ s Ëastou konzumacÌ

sacharid˘ v tekutin·ch, kterÈ dost·vajÌ

v†kojeneckÈ l·hvi. NedoporuËuje se pod·vat

slazen˝ Ëaj. OvocnÈ dûusy a öù·vy majÌ navÌc

kyseliny, kterÈ p¯i ËastÈm p˘sobenÌ na povrchu

skloviny zp˘sobujÌ eroze.

Kazem jsou ohroûeny dÏti, pokud majÌ k dispozici

l·hev se sladk˝m pitÌ po cel˝ den a pouûÌvajÌ

ji jako n·hraûku za dudlÌk nebo pokud

dost·vajÌ dudlÌk namoËen˝ do medu Ëi cukru.

Z¡VÃR

LÈËenÌ zubnÌho kazu u mal˝ch dÏtÌ je obtÌûnÈ

vzhledem ke öpatnÈ spolupr·ci tÏchto dÏtÌ.

Naopak prevence zubnÌho kazu je snadn·, ale

musÌ se zah·jit jiû u tÏhotnÈ ûeny.

Kate¯ina Kolkov·, praktick· lÈka¯ka

ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE

2/2008 33


ROZHOVOR

Pohotovost jeötÏ jednou

Navazuji na minulÈ ËÌslo Zpravodaje a p¯ipojuji jeötÏ dalöÌ kontakty na lÈka¯skou a stomatologickou

pohotovosti v naöem okolÌ.

LÈka¯sk· sluûba prvnÌ pomoci pro dÏti i

dospÏlÈ funguje takÈ v Praze 12 na Poliklinice

Mod¯any.

POLIKLINIKA MODÿANY

Adresa: Soukalova 3355,

Praha 12

Telefon (dospÏlÌ): 241 765 159,

241 047 117

Telefon (dÏti): 241 764 123,

241 047 116

ProvoznÌ doba

Soboty, nedÏle, sv·tky 7.00 ñ 19.00

Pozn·mka: Autobus ËÌslo 165 jezdÌ p¯es

zast·vku Poliklinika Mod¯any.

Stomatologick· pohotovost pro dÏti i dospÏlÈ

v Praze 4 se nakonec zachovala.

STOMATOLOGICK¡ POHOTOVOST

Adresa: Pacovsk· 31, Praha 4

Telefon: 241 733 918

ProvoznÌ doba

PondÏlÌ aû p·tek 19.00 ñ 7.00

Soboty, nedÏle, sv·tky nep¯etrûitÏ

Pozn·mka: Nach·zÌ se u stanice metra BudÏjovick·.

ZDROJE INFORMACÕ

MÏstsk· Ë·st Praha 12: www.praha12.cz

HlavnÌ mÏsto Praha:

http://magistrat.praha-mesto.cz/

Tom·ö Nechv·tal, redakce

Ide·lnÌ by byl svÏt, kde by si ËlovÏk nen·rokoval

vÌc, neû p¯Ìroda staËÌ nahraditÖ

Profesor Erazim Koh·k. Foto: Eva P¯Ìhodov·

34

DneönÌ rozhovor p¯ipravili Eva P¯Ìhodov· z HrnË̯ a

Petr Pet¯Ìk z ⁄jezdu. SpoleËnÏ s ostatnÌmi obËany obou

mÏstsk˝ch Ë·stÌ chtÏjÌ prosadit takov˝ obchvat äeberova,

kter˝ by z·roveÚ nebyl d·lniËnÌ spojkou. Pr·vÏ z·-

jem, ale i obavy o zdejöÌ p¯Ìrodu svedly autory rozhovoru

dohromady s filozofem a publicistou Erazimem

Koh·kem, kter˝ jiû osmn·ct˝m rokem ûije na blÌzkÈm

JiûnÌm MÏstÏ. AËkoliv jemu i jeho manûelce, jak s ˙smÏvem

¯Ìk·, je celkem jiû 156 let, r·di chodÌ na dlouhÈ

proch·zky po okolÌ, a m˘ûete je tak potkat i u n·s

v†äeberovÏ.

Erazim Koh·k p˘sobil v letech svÈho nedobrovolnÈho

exilu jako profesor na BostonskÈ univerzitÏ a od roku

1990 p¯edn·öÌ na FilozofickÈ fakultÏ Univerzity Karlovy.

Vydal p¯es dvacet knih a ˙ËastnÌ se ¯ady odborn˝ch

2/2008 ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE


ROZHOVOR

konferencÌ. Ochrana p¯Ìrody je jednÌm z jeho

hlavnÌch tÈmat. Ekologii nech·pe jako n·vrat

k p¯ÌrodÏ, ale jako vÏdomÈ p¯ijetÌ odpovÏdnosti

za n·sledky naöeho p˘sobenÌ na ni. ÑP¯Ìroda

nenÌ naöe zahr·dka. Je to svÏt, ve kterÈm

ûijeme, nep¯eûije-li tento svÏt, nep¯eûijeme ani

my,ì ¯Ìk·. Profesor Koh·k nepat¯Ì k filozof˘m,

kter˝m by staËilo v bezpeËnÈm ˙stranÌ sv˝ch

pracoven vytv·¯et z·vaûn· dÌla o smyslu ûivota.

AktivnÏ se ˙ËastnÌ spoleËenskÈho dÏnÌ

a†vyjad¯uje se k problÈm˘m okolnÌho svÏta.

Angaûuje se v organizacÌch jako HnutÌ Duha,

DÏti ZemÏ nebo SpoleËnost pro trvale udrûiteln˝

ûivot na Zemi. Jako filozof se umÌ podÌvat

na vÏci z v˝öky, coû mu umoûÚuje dohlÈdnout

d·l neû ostatnÌ. My tohle ale Ëasto

neumÌme, a tak n·m nezb˝v· neû se pt·tÖ

Domek na m˝tinÏ uprost¯ed rozlehlÈho lesa

na americkÈm venkovÏ, kde jste podle Vaöich

slov proûil pod hvÏzdami kr·sn˝ch sedmn·ct

let a kde Vaöimi nejbliûöÌmi sousedy byli m˝valovÈ

a bob¯iÖ, jste dobrovolnÏ vymÏnil za

dvougarsonku na praûskÈm JiûnÌm MÏstÏ. ÿÌk·te,

ûe je V·m v nÌ dob¯e. NecÌtÌte se odtrûen˝

od p¯Ìrody

O to mi neölo. Svoji p¯Ìsluönost k tomuto n·-

rodnÌmu spoleËenstvÌ, k tomuto kulturnÌmu

dÏdictvÌ, vnÌm·m tak nÏjak jako z·vazek.

V†cizinÏ jsem p¯eb˝val jako politick˝ uprchlÌk,

nedobrovolnÏ a doËasnÏ, i kdyû se to tak

trochu prot·hlo. Kdyû jsem se mohl vr·tit, vr·-

til jsem se, a byl jsem vdÏËn˝, ûe mi OPBH

p¯idÏlilo dvougarsonku na JiûnÌm MÏstÏ, mezi

protihlukov˝m valem a KrËsk˝m lesem. Jak se

ÑcÌtÌmì, to opravdu ne¯eöÌm.

Jak si p¯edstavujete ide·lnÌ prost¯edÌ pro ûivot

ËlovÏka Je v˘bec moûnÈ dos·hnout rovnov·hy

mezi p¯Ìrodou a civilizacÌ

Ide·lnÌ by bylo prost¯edÌ, kde by ËlovÏk co

nejmÈnÏ p¯ek·ûel. Kdyby n·s bylo na celÈm

svÏtÏ tak nanejv˝ö jedna miliarda, mohli bychom

si vybÌrat. Jenûe n·s je tÏch miliard öest

a p˘l, s velik˝mi n·roky. NeniËÌme p¯Ìrodu jen

post¯iky, n˝brû p¯edevöÌm z·borem biotop˘.

VelkÈ öelmy, kterÈ pot¯ebujÌ pomÏrnÏ rozs·hl˝

biotop, jako tyg¯i, ale takÈ medvÏdi Ëi vlci,

jsme vytlaËili do zoo skoro ˙plnÏ. TeÔ ohroûujeme

ztr·tou biotopu i lednÌ medvÏdy. Mnoho

ûivoËiön˝ch druh˘ vymÌr· z tÈhoû d˘vodu.

»ili pokud n·s bude öestkr·t tolik, kolik

by se veölo bez ˙jmy svÏtu vöeho ûivota, povaûoval

bych za ide·lnÌ nap¯. skalnat· mo¯sk·

pob¯eûÌ, prostÏ mÌsta, kde by lidÈ co nejmÈnÏ

ohroûovali ostatnÌ ûivot. Ovöem za zcela

ide·lnÌ bych povaûoval podstatn˝ pokles lidsk˝ch

populacÌ spolu s poklesem spot¯ebnÌ

n·roËnosti aû na ˙roveÚ, na kterÈ bychom

mohli uspokojit vlastnÌ pot¯eby ñ tedy ne p¯·-

nÌ, n˝brû pot¯eby ñ bez ˙jmy ostatnÌmu ûivotu.

Pak bychom mohli hovo¯it o rovnov·ze

ostatnÌ p¯Ìrody s lidsk˝m svÏtem.

Ot·zku, co je pro n·s cennÏjöÌ, zda volnÈ louky

a pole, nebo tzv. v˝dobytky civilizace, pr·-

vÏ ¯eöÌme i u n·s v äeberovÏ. Jen p·r desÌtek

metr˘ od nejbliûöÌch dom˘ se chyst· stavba

frekventovanÈ silnice, kter· m· protnout tÈmϯ

nedotËenÈ ˙zemÌ. Jak vnÌm·te poûadavek

modernÌ doby, aby p¯Ìroda ustoupila rozvoji

a pohodlÌ ËlovÏka

Ot·zka Ñco je pro n·s cennÏjöÌì mi p¯ipad·

chybnÏ nastaven·. Vych·zÌ z velmi ˙zce pojat˝ch

lidsk˝ch z·jm˘. Totiû cel· ta naöe slavn·

civilizace je zcela z·visl· na svÏtÏ vöeho

ûivota Ëi podle vaöeho Ñp¯ÌrodÏì. StaËilo by

glob·lnÌ oteplenÌ o nÏkolik m·lo stupÚ˘ a cel·

naöe civilizace se hroutÌ jako nejedna p¯ed nÌ.

Za sv˘j prvnÌ z·jem pot¯ebujeme povaûovat

zdravÌ a stabilitu svÏta vöeho ûivota (Ëili ÑûivotnÌho

prost¯edÌì). Proto povaûuji za kr·tkozrakÈ

t¯eba stavÏt silnice, kdyû ûeleznice jsou

nesrovnatelnÏ öetrnÏjöÌ. PodobnÏ je to s p¯ÌmÏstskou

vilovou z·stavbou. Aû neskuteËnÏ

zvyöuje n·roËnost lidÌ v˘Ëi biotopu. NedotËenÈ

˙zemÌ, pokud se jeötÏ nÏkde nÏjakÈ vyskytuje,

pot¯ebujeme p¯edevöÌm jako nedotËenÈ

˙zemÌ, nedotËenÈ ani silnicemi, ani p¯ÌmÏstskou

z·stavbou. P¯edstavu, ûe by p¯Ìroda mÏla

ustoupit pohodlÌ ËlovÏka, povaûuji za asi stejnÏ

rozumnou, jako kdyby pos·dka horkovzduönÈho

balÛnu z nÏj trhala pruhy l·tky, aby

si mohla vystlat gondolu, a to vöe za plavby

v†patn·cti stech metrech nad zemÌ. Rozvoj a

pohodlÌ ËlovÏka pot¯ebujÌ poËkat, jestli na nÏ

ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE

2/2008 35


ROZHOVOR

zbude mÌsto. Dnes je pot¯eba stlaËit spot¯ebnÌ

˙roveÚ nadkonzumnÌch zemÌ a nav˝öit ˙roveÚ

bÏdn˝ch, aby nikdo neniËil ûivotnÌ prost¯edÌ

ani ze zoufalstvÌ, ani z rozmaru, jako

dnes.

Nov· silnice v blÌzkosti äeberova a HrnË̯ m·

p¯ivÈst desetitisÌce aut k pl·novan˝m ob¯Ìm

hypermarket˘m. Co si myslÌte o souËasnÈm

trendu budovat takov· n·kupnÌ centra

N·kupnÌ centra, kter· p¯iv·dÏjÌ desetitisÌce aut,

povaûuji za naprosto nezodpovÏdnÈ zneuûÌv·nÌ

odpovÌdajÌcÌ nezodpovÏdnosti spoleËnosti.

Jsou v˝hodn· jen a jen pro investory, kte¯Ì

na nich vydÏlajÌ miliardy, a okrajovÏ pro spot¯ebitele,

kter˝ zd·nlivÏ uöet¯Ì p·r halȯ˘ na

cen·ch. Ovöem n·kupnÌ centrum vytv·¯Ì jen

dvÏ pod¯adn· pracovnÌ mÌsta za kaûd· t¯i kvalitnÌ

mÌsta vyuËen˝ch prodavaˢ, o kterÈ n·s

p¯ipravÌ vytlaËenÌm drobn˝ch prodejen.

K†tomu p˘sobÌ jako odbytiötÏ p¯ebytk˘ zahraniËnÌch

firem a tlaËÌ k bankrotu naöe drobnÈ

v˝robce a s nimi naöe kvalitnÌ mÌsta. TÏm je

t¯eba se br·nit zuby nehty. ñ Jenûe ruku na

srdce: m·te sami auto Nakupujete v hypermarketu

A bydlÌte daleko od mÏsta, ûe pot¯ebujete

auto a hypermarket Moûn· tady najdete

odpovÏÔ.

JednÌm ze z·sadnÌch tÈmat dneönÌ spoleËnosti

je ot·zka demokracie a spoleËenskÈ odpovÏdnosti.

Jak ch·pete ˙lohu obËan˘ p¯i rozhodov·nÌ

o budoucnosti obce MusÌme p¯ijmout

v˝stavbu komerËnÌch objekt˘ a nov˝ch d·lnic

jako p¯irozenou a nutnou ÑdaÚ civilizaciì,

nebo je p¯ece jen v naöich sil·ch p¯Ìrodu

ochr·nit

Naprosto stÏûejnÌ mi p¯ipad· to, aby se obËanÈ

zajÌmali o to, co se dÏje, informovali se

o†tom a hlavnÏ se k tomu hlasitÏ a d˘raznÏ

vyjad¯ovali. Jenûe majÌ mÌt obËanÈ rozhodujÌcÌ

slovo ve vÏcech, kterÈ se t˝kajÌ t¯eba kraje

nebo celÈ zemÏ jen pro to, ûe se t˝kajÌ i jejich

obce Za kaûd˝ p¯Ìklad obce, kter· chce chr·-

nit svou p¯Ìrodu, v·m mohu ocitovat nejmÈnÏ

dva p¯Ìklady obcÌ, kterÈ za mal˝ ale okamûit˝

zisk ochotnÏ prodajÌ dlouhodob˝ z·jem, t¯eba

budou usilovat o v˝stavbu toxickÈ skl·dky,

pokud provozovatel nabÌdne, ûe pro obec

postavÌ novou kanalizaci. Nebo co obec, kter·

prosazuje zruöenÌ spoj˘, aby na nÏ nemusela

dopl·cet MajÌ mÌt jejÌ obËanÈ pr·vo veta

jen proto, ûe dan˝ spoj proch·zÌ i jejich obcÌ

V û·dnÈm p¯ÌpadÏ nepovaûuji v˝stavu komerËnÌch

objekt˘ a d·lnic za ÑdaÚ civilizaciì.

Jak uû ¯eËeno, povaûuji je spÌö za h¯ebÌky

do rakve civilizace. Ale nemyslÌm, ûe by rozhodov·nÌ

mÏlo b˝t ËistÏ mÌstnÌ z·leûitostÌ. Je

pot¯eba, aby v p¯Ìpadech, kterÈ p¯esahujÌ hranice

obce, rozhodovali ËinitelÈ, kte¯Ì majÌ i

öiröÌ rozhled a odpovÏdnost. NejradÏji bych

to p¯enechal Ministerstvu pro ûivotnÌ prost¯edÌ

ñ a jmenoval ministrem nÏkoho, jako byl

Ivan Dejmal blahÈ pamÏti. RadÏji neû d˘vÏ-

¯ovat nÏkter˝m ministr˘m, kterÈ pamatuji

z†devades·t˝ch let, bych d˘vϯoval obci.

Jak v tÈto souvislosti ch·pete ˙lohu obËansk˝ch

sdruûenÌ V jednÈ ze sv˝ch knih pÌöete,

ûe demokratickÈ vl·dy si obËansk˝ch iniciativ

v·ûÌ jako sv˝ch p¯irozen˝ch partner˘, kte¯Ì

jim mohou zabr·nit chybovat. Je ale pro tuhle

z·sadu naöe komun·lnÌ politika dost zral·

Jak by mÏl vypadat demokratick˝ dialog

obËan˘ se st·tnÌ spr·vou

PrvnÌ Ë·st ot·zky jsem v·m jiû zodpovÏdÏl

v†p¯edchozÌ odpovÏdi. K tÈ druhÈ Ë·sti: ovöem

ûe naöe komun·lnÌ politika nenÌ v˘bec zral·

pro tuto z·sadu, a ostatnÏ naöe celost·tnÌ politika

jak by smetë. Kde, jak mÏla, mohla vyzr·t

Za Rakouska jsme mÏli vöeho vöudy pades·t

let takovÈ dÌlËÌ demokracie, jak ji vidÌte

v Naöich furiantech. Pak deset let prvnÌ republiky,

jenûe druh˝ch deset let uû byla krize

ekonomick· i krize n·rodnostnÌ. Pak v·lka,

pak komunistÈ. Kdy mohla politika vyzr·t

Samoz¯ejmÏ je nezral· jak kadl·tka v kvÏtnu.

Jenûe pokud se odvol·me na nezralost a ponech·me

pravomoci jen org·n˘m Strany

a†vl·dy, naöe komun·lnÌ politika nevyzraje,

i†kdyû ta Strana dnes je modr· a ne rud·. Jen

tÌm, ûe ponese odpovÏdnost, m˘ûe komun·lnÌ

politika, ostatnÏ i ta obËansk·, ne-politick·,

nÏkdy vyzr·t. Je t¯eba jÌ pravomoci p¯edat

ñ a pak doufat. A nejednou to nevyjde.

Jeden Murphyho z·kon ¯Ìk·: Dokud je ËlovÏk

pouze obËanem, nad·v· na politiky. Jak-

36

2/2008 ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE


ROZHOVOR

mile se z nÏj ale stane politik, zaËÌn· nad·vat

na obËany. »Ìm to je

NezapomÌnejte, ûe ÑMurphyho z·konyì jsou

recese, americk˝ J·ra da Cimrman. Pravdy

v†tom je tolik, ûe lidÈ opravdu majÌ sklon nad·vat

vûdy na toho druhÈho, mÌsto aby se zamyslili

sami nad sebou a poloûili si ot·zku,

jak sami p¯ispÌvajÌ problÈmu. Teprve kdyû to

udÏlajÌ, zaËnou obËansky a politicky vyzr·-

vat. Tak bych doporuËil nenad·vat, ale zkoumat,

z Ëeho problÈm vych·zÌ. »i kdyû chcete

recesi, ocituji v·m jinou z·sadu ze stejnÈ

zemÏ: ÑKdyû teËou mrtvoly, nestaËÌ je tahat

z†¯eky. Je t¯eba jÌt proti proudu a podÌvat se,

proË tolik lidÌ do tÈ ¯eky pad·.ì

Povaûujete referendum za legitimnÌ zp˘sob

¯eöenÌ z·sadnÌch ot·zek budoucnosti obce Ëi

st·tu MÏli by obËanÈ mÌt pr·vo rozhodovat

o takov˝ch ot·zk·ch, jako je vedenÌ novÈ

d·lnice nebo t¯eba umÌstÏnÌ vojenskÈ z·kladny

JednoznaËnÏ ano. Ovöem referendum pot¯ebuje

b˝t cÌlenÈ na ty, koho se vÏc p¯Ìmo t˝k·,

t¯eba v p¯ÌpadÏ vaöÌ Spojky na lidi, kterÈ by

ovlivnil z·bor velk˝ch prostor na zbyteËnou

k¯iûovatku a hlukov· z·tÏû z d·lnice. V p¯ÌpadÏ

z·kladnÌho rozhodnutÌ, jestli se chceme

podÌlet na agresivnÌ imperi·lnÌ politice rozmisùov·nÌ

z·kladen v cizÌch zemÌch, jak to dÏlali

SovÏti a dnes dÏlajÌ AmeriËanÈ, to vyûaduje

referendum celost·tnÌ. Jde o cel˝ smÏr zahraniËnÌ

politiky, jestli chceme b˝t satelitem jednÈ

velmoci, nebo rovnopr·vn˝m Ëlenem EvropskÈ

unie. Dohodnout to soukromÏ, jako

H·cha v BerlÌnÏ, Svoboda v MoskvÏ nebo

Topol·nek ve Washingtonu, to je dobr˝ d˘vod

ke svrûenÌ vl·dy, i kdyû n·m to m· osladit

to, ûe mÌsto o vÌzum budeme na cestu do

Ameriky stejnÏ sloûitÏ û·dat o elektronickÈ

povolenÌ. O n·s bez n·s, to je zneuûitÌ pravomoci

ve¯ejnÈho Ëinitele jako hrom.

Dlouho jste pob˝val v zahraniËÌ. LiöÌ se nÏjak

boj ÑobyËejn˝chì lidÌ za zdravÈ ûivotnÌ prost¯edÌ

ve vyspÏl˝ch demokraciÌch od naöeho

usilov·nÌ Jsou tamnÌ obËanÈ ˙spÏönÏjöÌ nebo

snad odhodlanÏjöÌ, nebo i oni Ëasto podlehnou

tlaku tzv. ÑvyööÌch z·jm˘ì

ZahraniËÌ je velmi öirok˝ pojem. Pokud v·m

jde o severnÌ Ameriku, tam je velik˝ rozdÌl

mezi Spojen˝mi st·ty a Kanadou, dalöÌ velk˝

rozdÌl mezi jednotliv˝mi st·ty, a obrovsk˝ rozdÌl

mezi jednÌm desetiletÌm a druh˝m. Za Roosevelta

byly SpojenÈ st·ty soci·lnÌm st·tem,

za Cartera ekologick˝m, za Reagana neoliber·lnÌm

a za Bush˘ imperi·lnÌm. To vöechno

ovlivÚuje podmÌnky spoleËenskÈho souûitÌ.

Jenûe pokud se pt·te na obËany, zda jsou odhodlanÏjöÌ

Ëi podlehnou, pak û·dn˝ rozdÌl

nevidÌm. LidÈ jsou hroznÏ r˘znÌ a p¯itom tak

stejnÌ po celÈm svÏtÏ! Snad jen »eöi jsou v†tuto

chvÌli st¯ÌzlivÏjöÌ neû AmeriËanÈ, nedajÌ se tak

snadno vodit za nos jako AmeriËanÈ Bushovou

Ñv·lkou proti terorismuì. AË kdyû projdu

v˝sledky r˘zn˝ch voleb, aû po volbu prezidenta,

zaËnu o tom pochybovat.

éijete tÈmϯ na dohled od naöÌ mÏstskÈ Ë·sti.

Jak˝ vztah m·te k äeberovu a HrnË̯˘m VÌte,

ûe na jednÈ naöÌ louce rostou orchideje

Ovöemûe vÌm. Jsme vzdor vÏku st·le zdatnÌ

chodci, r·di si zam̯Ìme p¯es les, stavÌme se

u†ËernÈ t˘nÏ a pak jdeme d·l k äeber·ku. Leccos

objevÌme, ale obyËejnÏ o tom nemluvÌme,

protoûe mimo lidi, kte¯Ì se na divokÈ orchideje

dÌvajÌ se zatajen˝m dechem, jsou i

lidÈ, kte¯Ì je dychtivÏ trhajÌ. LidÈ jsou opravdu

r˘znÌ, a i proto je louky t¯eba chr·nit. Zvl·öù

tam u v·s: m·te malebnou vesniËku, pro lidi

ñ i kdyû ne nutnÏ pro p¯Ìrodu ñ opravdu ide·lnÌ

bydlenÌ, jako na venkovÏ, p¯itom nedaleko

do mÏsta, dobr· dopravnÌ obsluûnost a dost

mal˝ch kr·mk˘, aby ËlovÏk ani to auto a hypermarket

nepot¯eboval. Jen aby v·s nezaplavilo

podnikatelskÈ baroko! Snad ide·lnÌ by

bylo, kdyby v obci bydleli jen ti, kdo tam i

vydÏl·vajÌ na ûivobytÌ. Kolik byste potom asi

mÏli obyvatel

OkolnÌ p¯Ìroda se uû zaËÌn· probouzet. UvidÌme

V·s brzy v äeberovÏ

Bohuûel uû rok jsme toho moc nenachodili:

manûelka spadla se schod˘ v metru Roztyly,

z·zrakem p¯eûila, ale starÈ kosti se hojÌ pomalu.

Hned n·ö p¯ÌötÌ v˝let ale zaËne u hrn-

Ë̯skÈho kostelÌku sv. Prokopa. Kr·snÈ vzpomÌnky

m·me na HrnË̯skÈ louky, ale v·bÌ n·s

ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE

2/2008 37


INZERCE

i pr˘honick· obora a ˙ûasn˝ rybnÌk Bo¯Ìn, kde

jsme (pokud mÏ pamÏù neö·lÌ) dokonce plavali

asi tak v roce 1992 s tehdejöÌm poslancem

Fiöerou. Tak si hodÌme panna/orel, na ja¯e

to moûn· budou HrnË̯skÈ louky a v z·¯Ì t¯eba

ten Bo¯Ìn. Ono se to d· i bez auta, jen je

t¯eba pl·novat intervaly autobus˘. Nap¯ed ale

musÌm dopsat jeötÏ dvÏ knihy.

StejnÏ douf·m, ûe se v·m poda¯Ì svou obec

obh·jit. Ta vaöe Vesteck· spojka mi p¯ipad·

jako opravdu nehor·zn˝ pokus zn·silnit z·-

jmy p¯Ìrody a mÌstnÌch lidÌ jen a jen v z·jmu

megazisk˘ nÏkolika megapodnikatel˘. Drûte

se, äeber·ci! Nebo je to äebe¯anÈ a HrnË̯i

Tak Ëi onak, p¯eji v·m zdar, sÌlu a vytrvalost

v†tomto nerovnÈm boji!

I my V·m, pane profesore, p¯ejeme, aù se V·m

pr·ce da¯Ì. A VaöÌ panÌ brzkÈ uzdravenÌ!

Rozhovor p¯ipravili

Eva P¯Ìhodov·, HrnË̯e a

Petr Pet¯Ìk, ⁄jezd

ZPRAVODAJ. Vych·zÌ kaûdÈ dva mÏsÌce v mÏstskÈ Ë·sti Praha-äeberov. EvidenËnÌ ËÌslo MK »R E 16863. Vyd·v·

MÏstsk· Ë·st Praha-äeberov, K HrnË̯˘m 160, 149 00 Praha 415. I»: 00241717. Internet: www.seberov.cz. N·-

klad 1200 v˝tisk˘. Zdarma rozn·öen do vöech dom·cnostÌ v äeberovÏ a v HrnË̯Ìch. Redakce: Tom·ö Nechv·tal,

redakce@seberov.cz. »Ìslo 2/2008 vyölo 15. 4. 2008. Uz·vÏrka p¯ÌötÌho ËÌsla je 1. 6. 2008.

38

2/2008 ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE

More magazines by this user
Similar magazines