Views
3 years ago

programy edukacyjne - Centrum Informacji Europejskiej

programy edukacyjne - Centrum Informacji Europejskiej

programy edukacyjne - Centrum Informacji

★ Gdzie szukaç dodatkowych informacji Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program Socrates ul. Mokotowska 43, 00-551 Warszawa tel. 022 622 34 47, fax 022 622 37 10 socrates@socrates.org.pl www.socrates.org.pl Narodowa Agencja Programu M¸ODZIE˚ 00-551 Warszawa, ul. Mokotowska 43; IV p. tel. 022 622 37 06; 628 60 14, fax 022 622 37 08; 628 60 17 youth@youth.org.pl www.youth.org.pl Krajowe Biuro Programu LEONARDO DA VINCI Biuro Koordynacji Kszta∏cenia Kadr, Fundusz Wspó∏pracy ul. Koszykowa 79, 02-008 Warszawa tel. 022 625 39 37, 625 28 61 www.confund.org.pl.bkkk Urzàd Komitetu Integracji Europejskiej Al. Ujazdowskie 9, 00-918 Warszawa www.ukie.gov.pl Copyright© UKIE 2002, ISBN: 83-87913-63-4 ★ ★ ★ Czy w Unii Europejskiej obowiàzuje jednolity system edukacyjny Unia Europejska nie tworzy jednolitego systemu edukacji. Jej dzia∏ania w tym zakresie polegajà jedynie na organizowaniu podstaw wspó∏pracy oraz wymiany doÊwiadczeƒ. Wspólnoty nie ingerujà w systemy edukacyjne paƒstw cz∏onkowskich. Ka˝de paƒstwo samo ustala, jak b´dà kszta∏ceni jego obywatele. Polityka edukacyjna Unii Europejskiej jest regulowana Traktatem z Maastricht w art.126, 127, 308, na podstawie których za cel polityki edukacyjnej przyjmuje si´: ★ ★ ★ upowszechnianie wÊród m∏odzie˝y poczucia integracji europejskiej, nauczanie j´zyków paƒstw cz∏onkowskich, popieranie wymiany studentów i nauczycieli, ★ rozwiàzanie problemu uznawania dyplomów i okresów studiów. Cele te majà zostaç zrealizowane poprzez wspieranie wspó∏pracy w dziedzinie edukacji, ale decydowanie o tym czego i w jaki sposób nauczaç pozostawione jest paƒstwom cz∏onkowskim. Sposobem wspierania wspó∏pracy w tym zakresie sà programy edukacyjne Unii Europejskiej. W jaki sposób Unia Europejska wspiera edukacj´ w krajach cz∏onkowskich Programy edukacyjne Unii Europejskiej wspierajà ch´ç zdobywania wiedzy i podwy˝szania poziomu kszta∏cenia. Podstawowym za∏o˝eniem programów edukacyjnych jest tworzenie poprzez edukacj´ „Europy bez granic i barier”. Programy te umo˝liwiajà mi´dzynarodowà wspó∏prac´ równie˝ polskim szko∏om, dajàc tym samym szans´ poznania nowych rozwiàzaƒ, które mo˝na zastosowaç w nauczaniu. Dzia∏ania Wspólnot w omawianym obszarze to przede wszystkim wspólnotowe programy takie jak: Socrates (a w jego ramach takie programy jak: Comenius, Erasmus, Grundvig, Lingua, Minerva), Leonardo da Vinci, M∏odzie˝ oraz Tempus. Które z programów edukacyjnych Unii Euroepejskiej dost´pne sa dla Polski Programy otwarte dla Polski to: Socrates, M∏odzie˝, Leonardo da Vinci.

EMAS - Centrum Informacji Europejskiej
Instytucje Unii Europejskiej - Centrum Informacji Europejskiej
Parlament Europejski - Centrum Informacji Europejskiej
Przewodnik po prawie Unii Europejskiej - Centrum Informacji ...
Budżet Unii Europejskiej - Centrum Informacji Europejskiej
Źródła Prawa Wspólnotowego - Centrum Informacji Europejskiej
Instytucje Unii Europejskiej - Centrum Informacji Europejskiej
MIASTA I GMINY BLIŹNIACZE - Centrum Informacji Europejskiej
Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich - Centrum Informacji Europejskiej
zrodla prawa UE - Centrum Informacji Europejskiej
Zdrowie w UE - Centrum Informacji Europejskiej
budzet 2010 - Centrum Informacji Europejskiej
Co Polacy myÊlà o Europie? - Centrum Informacji Europejskiej
rok 2009 - Centrum Informacji Biznesowej i Europejskiej
Samorzady_w_UE-83-89972-01-8 - Centrum Informacji Europejskiej
Unia Europejska – przewodnik po źródłach informacji - Centrum ...
Unia Europejska przewodnik po źródłach informacji 2010 - Centrum ...
metody, formy i programy kształcenia - E-mentor
Unia Europejska - Przewodnik po źródłach informacji - Centrum ...
NR 5/2009 - Regionalny Ośrodek Informacji Patentowej BG AGH
Poznaj Unię Europejską - Centrum Informacji Europejskiej
Produkcja rolna w Unii Europejskiej: Mleko i ... - Polska w UE
metody, formy i programy kształcenia - E-mentor
Przewodnik po prawie Unii Europejskiej - Centrum Informacji ...
metody, formy i programy kształcenia - E-mentor
Wykorzystywanie funduszy UE - Centrum Informacji o Środowisku
UNIA EUROPEJSKA: Szansa dla młodych rolników - Polska w UE
50 PLUS.indd - Gminne Centrum Informacji w Ostrowcu Św.