Źródła finansowania projektów organizacji pozarządowych

malopolskie.pl

Źródła finansowania projektów organizacji pozarządowych

Źródła finansowania

projektów organizacji

pozarządowych

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO


Źródła finansowania

projektów organizacji

pozarządowych

Kraków, 2006


Źródła finansowania

projektów organizacji

pozarządowych

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego


Źródła finansowania projektów organizacji pozarządowych

Wydawca:

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Kancelaria Zarządu

ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków

Redaktor odpowiedzialny:

Małgorzata Pyka

Tekst:

Magdalena Szczudło

Realizacja graficzna:

Dom Wydawniczy Officina

Kraków, 2006


S P I S T R E Ś C I

Jak zbudować projekt partnerski ..........................................11

Program współpracy na rok 2006 ........................................25

Źródła finansowe Unii Europejskiej ......................................45

Fundusze strukturalne ....................................................49

Inicjatywy Wspólnotowe ................................................68

Programy europejskie .....................................................69

Krajowe źródła prywatne .....................................................75

Krajowe źródła publiczne .....................................................89

Źródła zagraniczne ..............................................................103

Mechanizmy Finansowe EOG .............................................113

Mechanizm Finansowy EOG .........................................115

Norweski Mechanizm Finansowy .................................120

Fundusz NGO ...............................................................123

Otoczenie instytucjonalne organizacji pozarządowych.

Użyteczne adresy internetowe ...........................................125

Ciekawa literatura ...............................................................135

Aneks ..................................................................................137

Inicjatywy ............................................................................141

Małopolski Informator Europejski ...............................142

ROSZEFS, EURO NGO ...............................................144


Szanowni Państwo,

Z wielką przyjemnością już po raz drugi oddajemy w Państwa

ręce poradnik poświęcony tematyce pozyskiwania środków finansowych

przez organizacje pozarządowe.

Opracowany poradnik zawiera praktyczne informacje

o źródłach finansowania działalności organizacji pozarządowych,

o jakie można się ubiegać w 2006 roku począwszy od

środków regionalnych samorządowych, poprzez krajowe, by

wreszcie dotrzeć do środków unijnych i zagranicznych.

Mam głęboką nadzieje, iż opracowany przez nas poradnik

stanie się dla Państwa cennym źródłem informacji, a co

ważniejsze, ułatwi Państwu poruszanie się po często skomplikowanych

procedurach aplikowania o środki finansowe

z różnorakich źródeł.

Janusz Sepioł

Marszałek

Województwa Małopolskiego


Jak zbudować

projekt

partnerski


Ź R Ó D Ł A F I N A N S O WA N I A P R O J E K T Ó W O R G A N I Z A C J I P O Z A R Z Ą D O W Y C H

Jak zbudować

projekt partnerski

Projekty partnerskie, partnerstwo lokalne, grupy współpracujące, „porozumienia

na rzecz..”, sieci, koalicje, federacje, jest wiele różnych form współpracy różnych

podmiotów życia społeczno- gospodarczego. Coraz częściej słyszymy takie określenia,

coraz częściej czytamy o ideach partnerstwa, zasadzie partnerstwa, coraz częściej

pada słowo- partnerstwo. Czy jest to tylko trend lub moda, która pojawiła się wraz

z możliwością korzystania ze środków unijnych A może jeden z wymogów formalnych

konkursów grantowych Dlaczego właśnie „partnerstwo” jest słowem kluczem do

zrozumienia idei społecznych, sposobem na rozwiązywanie problemów społecznych,

dlaczego jest metodą działania

Życie społeczne toczy się w obrębie trzech sfer:

sfera publiczna – szeroko pojęta emanacja władzy państwowej i samorządowej,

z własnymi zadaniami, kompetencjami, procedurami, zasadami, budżetami,

sfera prywatna – oparta na działalności komercyjnej, profitowej, z biznes planami,

strategiami, inwestycjami, budżetami, zyskami i stratami, i

sfera społeczna – oparta na działalności niekomercyjnej, non-profitowej, z misją,

z celami, z projektami. Każda z tych sfer działa według własnych reguł i zasad.

Po prawie dwóch latach funkcjonowania w Polsce funduszy strukturalnych reprezentanci

każdego z sektorów mają zapewne różne doświadczenia z ich korzystania. Przyznajmy

się szczerze, projekty partnerskie nie cieszyły się dużym zainteresowaniem. Trudno

przecież stworzyć projekt indywidualny, a co dopiero partnerski. A może tylko brak

nam odwagi do podjęcia działań w kierunku partnerstwa, może brak podpowiedzi, jak

to zrobić Niniejsza publikacja jest praktycznym przewodnikiem dla organizacji pozarządowych

w poruszaniu się po różnych źródłach finansowania. Ale żeby „poruszać się”

po różnych źródłach finansowania, trzeba wiedzieć jak. O projektach indywidualnych,

pojedynczych napisano już wiele, wiele takich projektów zostało złożonych do dofinansowania,

przez organizacje pozarządowe. Nadal jednak istnieją bariery i ograniczenia

w aplikowaniu o środki, i to nie tylko unijne, dla organizacji pozarządowych.

Projekty partnerskie są pewnym sposobem na pokonanie barier i ograniczeń i jednocześnie

są szansą nie tylko dla sektora organizacji pozarządowych, ale też pozostałych

dwóch sektorów. Z tych wszystkich powodów opracowany został ten tekst, w którym

zostaną przedstawione wady i zalety partnerstwa, sposoby budowania partnerstw,

opracowywanie projektów partnerskich, zarządzanie nimi.

- 11 -


Ź R Ó D Ł A F I N A N S O WA N I A P R O J E K T Ó W O R G A N I Z A C J I P O Z A R Z Ą D O W Y C H

Koncepcji teoretycznych zasady partnerstwa, jej wymiarów i konsekwencji jest wiele

nie będziemy jednak zajmować się ich analizą w tym opracowaniu. Z punktu widzenia

założeń praktycznego podręcznika najważniejszy jest wymiar praktyczny partnerstwa

i formy współpracy. Współpraca na zasadzie partnerstwa może mieć charakter

formalny, jak i nieformalny. W różnych sytuacjach, różny charakter współpracy jest

bardziej adekwatny. Formalne formy partnerstwa charakteryzują się pewnym stopniem

uregulowania współpracy, spełnienia odpowiednich kryteriów, procedowania na określonych

zasadach. W ramach takich partnerstw możemy wyróżnić współpracę bardziej

lub mniej sformalizowaną.

Partnerstwa sformalizowane

• Wysoko sformalizowane partnerstwo to takie, które opiera się o umowę partnerską

precyzyjnie wyznaczającą zakres partnerstwa, kompetencje poszczególnych partnerów.

Partnerstwo takie charakteryzuje się wysokim stopniem uregulowania współpracy, zarządzania,

zarządzania finansami partnerstwa, podziału odpowiedzialności za realizowane

działania w ramach partnerstwa. Utrata któregokolwiek z partnerów w trakcie realizacji

zadań partnerstwa może spowodować dalekosiężne zmiany lub w najgorszych

sytuacjach zakończyć się rozpadem partnerstwa. Stabilność to główna cecha takiego

partnerstwa. Właściwe dla tego typu partnerstw są koalicje, federacje lub formy prawne

proponowane przez polskiego ustawodawcę w ramach nowej Ustawy o Partnerstwie

Publiczno-Prywatnym konsorcja, czy spółki.

• Mniej sformalizowane partnerstwo opiera się na współpracy różnych organizacji, instytucji,

podmiotów publicznych, osób prywatnych. Współpraca taka nie musi mieć formalnego

wymiaru w postaci umowy partnerskiej, czy umowy o współpracy (ale może).

Każdy z partnerów realizuje działania na rzecz rozwiązania konkretnego problemu

w ramach sobie właściwych zadań, kompetencji, możliwości. Partnerstwo takie może

przybrać formę koalicji lub porozumienia. Partnerzy nie mają zobowiązań prawno-

-finansowych na rzecz samego partnerstwa, stąd też zakres odpowiedzialności nie jest

sztywno regulowany. Do takiego partnerstwa mogą dołączać na zasadnie dobrowolności

inni partnerzy. Wycofanie się z partnerstwa jednego, bądź kilku partnerów nie musi

skutkować rozpadem koalicji. Charakter członkostwa ma elastyczny charakter.

• Partnerstwa najmniej sformalizowane. Kwestią sporną jest nazywanie ich partnerstwami,

ponieważ mają one charakter luźnej współpracy. Najczęściej formy współpracy

opierają się na wzajemnej wymianie informacji, pomocy doraźnej w postaci doradztwa.

Jedynym kryterium takiej współpracy jest np: wpisanie się na listę elektroniczną danej

grupy współpracującej lub sieci i dzielenie się informacjami, podpowiedziami. Uczestnictwo

w takich grupach nie jest trwałe, każdy może się zapisać i wypisać. W natłoku różnych

informacji, wśród ogromnej różnorodności źródeł informacyjnych taka współpraca

ułatwia uporządkować informacje, a często też precyzować. Informacja i wiedza są

obecnie czynnikami sukcesu, w związku z czym wszelkiego rodzaju sieci i fora dyskusyjne

są niewątpliwie cenne dla organizacji pozarządowych.

- 12 -


Ź R Ó D Ł A F I N A N S O WA N I A P R O J E K T Ó W O R G A N I Z A C J I P O Z A R Z Ą D O W Y C H

Partnerstwa niesformalizowane

Partnerstwa niesformalizowane mają charakter wszelkiego rodzaju współpracy lub pomocy.

Praca wolontariuszy może mieć charakter takiej pomocy, bezpłatne użyczenie

nieruchomości, rzeczy materialnej lub niematerialnej, pomoc w opracowaniu projektu.

Współpraca niesformalizowana ma ogromne znaczenie w działalności organizacji pozarządowych.

Z pragmatycznego punktu widzenia, dzięki takiej współpracy organizacja

może obniżyć koszty funkcjonowania, natomiast współpraca w dalszej perspektywie

może zaowocować dojrzałym partnerstwem sformalizowanym. Budowanie sieci współpracy

nieformalnej to inwestowanie w potencjał organizacji, sprawdzanie swojej organizacji

w ramach różnych form współpracy, jak i szukanie przyszłych partnerów.

Plusy i minusy partnerstw

Każda forma współpracy ma pozytywne i negatywne strony. Dobry menadżer organizacji

pozarządowej musi mieć tego świadomość, tak aby uniknąć popełniania błędów na

etapie inicjowania współpracy, budowania partnerstwa lub zminimalizować negatywne

strony partnerstwa. Musimy zatem odpowiedzieć sobie na proste pytanie: jakie są plusy,

a jakie minusy partnerstwa

• Plusy.

Zbigniew Wejman w tekście pt.: „Animator w procesie budowania lokalnych partnerstw

i koalicji” 1 do zalet partnerstwa zalicza: „wzmacnianie skuteczności poprzez

wspólne działanie, eliminowanie dublowania zadań, łatwość uzyskania powszechnego

poparcia w konkretnych zadaniach, możliwość zdobycia większego rozgłosu, łatwiejszy

dostęp do ludzi, czasu, pieniędzy”.

Fundacja Partnerstwo dla Środowiska w publikacji pt.: „Grupy Partnerskie. Od idei do

współdziałania” 2 wśród korzyści, jakie niosą ze sobą partnerstwa wymienia m.in. dodatkowo:

„rozwój „kapitału ludzkiego” – stworzenie okazji do szkoleń, praktyk, wymian,

podnoszenie świadomości obywatelskiej, umiejętności przywódczych, innowacje

organizacyjne – rozwijanie nowych metod działania, w odpowiedzi na złożone działania

i potrzeby, lepszy dostęp do informacji na temat ludzi i wspólnot zamieszkujących

na danym terenie, bardziej efektywne produkty i usługi – dostosowanie oferty do potrzeb

odbiorców dzięki lepszej wiedzy na temat lokalnej społeczności”. Do tego szerokiego

katalogu zalet stworzonego przez praktyków współpracy partnerskiej dodać

możemy jeszcze: możliwość opracowania wdrożenia kompleksowej oferty projektowej

odpowiadającej na potrzeby danej społeczności, grupy zawodowej, czy środowiska,

wzrost poczucia pewności działania organizacji pozarządowej, profesjonalizacja pracy,

budowanie dobrego wizerunku. Zalety współpracy partnerskiej mają wieloaspektowy

1

Z. Wejman, „Animator w procesie budowania lokalnych partnerstw i koalicji”, Materiały szkoleniowe

BORIS

2

B. Kazior, A. Jarzębska, „Grupy Partnerskie. Od idei do współdziałania”, Fundacja Partnerstwo

dla Środowiska, Kraków 2004, s. 10

- 13 -


Ź R Ó D Ł A F I N A N S O WA N I A P R O J E K T Ó W O R G A N I Z A C J I P O Z A R Z Ą D O W Y C H

charakter. Można mówić o korzyściach dla partnerów, jak i o korzyściach dla społeczności,

na rzecz której działają. Kompleksowość i efektywność to chyba najbardziej adekwatne

cechy partnerstw.

• Minusy.

Rezygnacja z części celów, złożona struktura zarządzania partnerstwem, procedury

partnerstwa muszą pogodzić procedury różnych kultur organizacyjnych i administracyjnych,

możliwość rezygnacji z działań własnych partnera na rzecz działań partnerstwa

na rzecz realizacji wspólnych celów, różne stopnie profesjonalizacji i standaryzacji działań

u partnerów mogą wywoływać stwarzać problemy zarówno partnerom „mocniejszym”,

jak i „słabszym”. Nie zawsze będziemy w stanie wyeliminować negatywne czynniki

partnerstw, ale mając ich świadomość możemy starać się je ograniczać.

Diagnoza problemów

Współpraca partnerów ma służyć zaspokajaniu potrzeb społecznych, rozwiązywaniu

określonych problemów społecznych. Identyfikacja problemu jest jednym z najważniejszych

elementów przygotowania każdego projektu. Jej istotą jest ustalenie zależności

przyczynowo- skutkowych pomiędzy negatywnymi czynnikami, które stwarzają okre-

Schemat 1. Przykładowa mapa problemów

Problem a

Problem b

Problem c

Problem Główny

Problem a Problem c Problem b

Problem a.1 Problem a.2

Problem b.1 Problem b.2

Źródło: Opracowanie własne

- 14 -


Ź R Ó D Ł A F I N A N S O WA N I A P R O J E K T Ó W O R G A N I Z A C J I P O Z A R Z Ą D O W Y C H

ślony problem. Diagnozę problemów możemy przeprowadzić za pomocą tzw. „mapy

problemów”. Konstruując mapę problemów musimy wypisać wszystkie negatywne

czynniki, które występują w obrębie interesującego nas negatywnego zjawiska. Następnym

krokiem będzie ustalenie zależności między nimi. Zależności ustalamy zawsze

w kolejności przyczyna skutek.

W ten sposób uporządkujemy sobie występujące bariery, ograniczenia, które są przyczyną

problemu głównego. Dzięki temu będziemy mogli również łatwiej zidentyfikować

naszych potencjalnych partnerów.

Matryca partnerów

Matryca partnerów pomoże nam zidentyfikować wszelkie instytucje, organizacje, osoby

prywatne, które działają na rzecz społeczności, której problem dotyczy. W formie

tabeli musimy ustalić nazwę instytucji, status prawny, cele, które realizuje, klienci, którym

pomaga, co wniesie do projektu, co zyska realizując wspólnie z nami projekt partnerski,

czym może zagrażać projektowi.

W tabeli ustalamy wszystkich, potencjalnych partnerów. Jeżeli pewne instytucje mają

dla nas ważniejsze znaczenie, a inne mniej, w kolejności możemy wypisać te organizacje/instytucje/osoby,

które z punktu widzenia celów partnerstwa będą miały dla nas najważniejsze

znaczenie, średnie znaczenie i najmniejsze znaczenie.

W ostatniej kolumnie tabeli musimy ustalić, czy dana instytucja może przeszkodzić

w realizacji zadań partnerstwa, jeżeli nie będzie uczestniczyć w patnerstwie. W ten sposób

ustalamy ewentualne ryzyko realizacji projektu partnerskiego. W ostatnich wierszach

tabeli możemy wypisać te podmioty, które będą wrogo nastawione do podejmowanych

przez partnerstwo zadań. Wówczas musimy zastanowić się w jaki sposób

przekonać taką instytucję do uczestnictwa w projekcie, aby zniwelować negatywne nastawienie

do projektu. Podmiot taki będąc bowiem partnerem, będzie realizował cele

partnerstwa.

Schemat 2. Matryca partnerów

Nazwa

instytucji

Status

prawny

Cele,

które

realizuje

Beneficjenci

Pomocy

Co może

wnieść

do projektu,

co Zyska

jako Partner

Czym

może

zagrażać

w realizacji

projektu

Instytucja nr 1

Instytucja nr 2

Organizacja

Osoba fizyczna


Źródło: Opracowanie własne

- 15 -


Ź R Ó D Ł A F I N A N S O WA N I A P R O J E K T Ó W O R G A N I Z A C J I P O Z A R Z Ą D O W Y C H

Jeżeli mamy zidentyfikowanych partnerów w formie matrycy, wówczas musimy zastanowić

się czy wszystkie instytucje zapraszamy do współpracy, czy tylko wybrane.

O wyborze partnerów będzie w pewnym stopniu decydował charakter projektu.

Identyfikacja założeń projektu

Projekt partnerski, jak już wcześniej pisaliśmy może mieć charakter sformalizowany

oraz niesformalizowany.

(A) Jeżeli zamierzamy ubiegać się o dofinansowanie z funduszy unijnych, bądź innych

źródeł zewnętrznych wówczas musimy pamiętać o tym, że składając wniosek aplikacyjny

do Instytucji Wdrażającej, równocześnie w formie załącznika musimy złożyć umowę

partnerską. Na etapie składania wniosku, partnerstwo musi mieć sformalizowany charakter,

a wniosek musi być złożony przez lidera projektu.

(B) Jeżeli natomiast mamy zamiar zbudować najpierw koalicję na rzecz rozwiązywania

określonego problemu społecznego, koalicja taka nie musi mieć charakteru sformalizowanego.

Będzie się rządzić innymi zasadami.

Ad (A) Partnerstwo będzie ubiegać się o finansowanie realizacji swoich zadań ze źródeł

zewnętrznych. Taka sytuacja wymusza stworzenie odrębnej struktury projektowej

zarządzania partnerstwem, precyzyjnego ustalenia ról partnerów. W ustalaniu ról partnerów

musimy wziąć pod uwagę zasoby, jakimi potencjalny partner dysponuje, tak aby

był w stanie wykonywać zadania w projekcie. Precyzyjne określenie zasobów powinno

koncentrować się na ustaleniu zasobów niezbędnych do realizacji projektu, następnie

na ustaleniu zasobów partnerów oraz ich wzajemnej konfrontacji. Najpierw ustalamy

mapę zasobów projektu, czyli mówiąc krótko odpowiadamy na pytanie co będzie nam

potrzebne do realizacji projektu

Przy realizacji projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych musimy wziąć pod

uwagę następujące elementy:

Wkład finansowy – czy uzyskanie dofinansowania jest uwarunkowane zapewnieniem

przez wnioskodawcę wkładu finansowego, w jakiej wysokości Musimy mieć

świadomość tego, że w niektórych funduszach kryteria formalne wymagają wkładu finansowego

od wnioskodawcy np.: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, w innych

współfinansowanie na poziomie wnioskodawcy nie jest konieczne;

Wyposażenie, wkład rzeczowy – jakie zasoby materialne będą niezbędne do realizacji

projektu (np.: pomieszczenie na biuro projektu, wyposażenie biura, sprzęt techniczny,

nieruchomość, inne). Na podstawie kryteriów kwalifikowalności kosztów

musimy ustalić, czy koszty nabycia zasobów materialnych, możemy pokryć w ramach

projektu. Kryteria do poszczególnych źródeł określają jaki procent kosztów kwalifikowanych

może być przeznaczony np. na zakup sprzętu komputerowego, lub nieru-

- 16 -


Ź R Ó D Ł A F I N A N S O WA N I A P R O J E K T Ó W O R G A N I Z A C J I P O Z A R Z Ą D O W Y C H

chomości i czy w ogóle może. Jeżeli ustalimy, że zasobów materialnych nie możemy

sfinansować z projektu, lub w ograniczonym zakresie wówczas musimy zastanowić

się, czy partnerzy nie będą mogli partycypować w dostarczeniu niezbędnych środków

rzeczowych;

Wiedza (know-how) – czy realizacja zadań projektu wymaga dostępu do specyficznego

pakietu wiedzy, opartej na doświadczeniu i/lub prowadzonych badaniach naukowych.

Know-how nie jest wiedzą powszechnie dostępną, znaną, którą każdy potencjalny

użytkownik może uzyskiwać i stosować.

Know-how może być uzyskana np. na drodze prac badawczo-rozwojowych, analiz

teoretycznych, systematycznych studiów lub doświadczeń, produkcji eksperymentalnej,

przy zastosowaniu odpowiednich narzędzi – oprzyrządowania lub praw własności

intelektualnej. Wiedza taka może wywodzić się z obszaru nauk przyrodniczych,

jaki i nauk humanistycznych. Jeżeli projekt wymaga zastosowania specyficznej wiedzy,

wówczas musimyzastanowić się nad zaproszeniem do współpracy np.: jednostki naukowo-badawczej;

Umiejętności menadżerskie – realizacja każdego projektu wymaga określonych

umiejętności zarządzania projektem. Im projekt jest bardziej skomplikowany, im więcej

partnerów, tym bardziej umiejętności zarządzania powinny mieć charakter profesjonalny.

Możliwość pracy ze specjalistami od zarządzania daje szanse na stworzenie

adekwatnej do możliwości partnerów i zadań projektu struktury zarządzania projektem.

Stworzenie przemyślanej struktury, wyznaczenie lidera projektu musi mieć odzwierciedlenie

w umowie partnerskiej. Jest to etap planowania. Jeżeli projekt otrzyma

dofinansowanie wówczas lider projektu będzie musiał zarządzać nim. Bardzo istotny

jest wówczas dostęp do odpowiedniej kadry menadżerskiej. Przy ustalaniu struktury

zarządzania projektem partnerskim możemy wybrać dwa podstawowe modele: zarządzanie

partnerami, zarządzanie komponentami.

Schemat 3. Przykładowastruktura zarządzania partnerami

Lider Projektu

Partner a Partner b Partner a

Komponent a

Komponent b

Komponent c

Źródło: Opracowanie własne

- 17 -


Ź R Ó D Ł A F I N A N S O WA N I A P R O J E K T Ó W O R G A N I Z A C J I P O Z A R Z Ą D O W Y C H

Schemat 4. Przykładowastruktura zarządzania komponentami

Lider Projektu

Komponent a Komponent b Komponent c

Partner 1 Partner 2 Partner 3 Partner 1 Partner 2

Źródło: Opracowanie własne

Musimy pamiętać o tym, jaką rolę będzie odgrywał w projekcie lider. Czy będzie jedynie

administratorem projektu, czy również będzie odpowiedzialny merytorycznie za

określony komponent w projekcie. Jeżeli tak, wówczas w tym schemacie lider może

być równocześnie np. Partnerem (a), lub może być Partnerem (d), odpowiedzialnym za

Komponent (d).

W schemacie tym dany partner jest utożsamiany za wykonywanie zadań w ramach jednego

komponentu.

W schemacie powyżej zadania w ramach poszczególnych komponentów wykonywane

są przez różnych partnerów. W tym przypadku lider projektu również może być odpowiedzialny

nie tylko za zarządzanie bieżącymi zadaniami administracyjnymi, ale również

może być merytorycznie odpowiedzialny za wykonywanie zadań w określonym komponencie

lub komponentach.

Wybór jednego ze schematów będzie determinował określenie struktury sprawozdawczości,

monitoringu, rozliczenia finansowego.

Autorytet, reputacja – realizacja zadań w ramach projektu, jak i upowszechnianie

wypracowanych rezultatów będzie niewątpliwie łatwiejsze, jeżeli po stronie partnerstwa

lub w samo partnerstwo będzie zaangażowana instytucja/e, osoba/y cieszące się

autorytetem, uznaniem społeczności lokalnej

Wiedza ekspercka – pod tym pojęciem autorka rozumie wiedzę z zakresu prawa, finansów,

polskiego ustawodawstwa, które będzie regulowało różne sfery, w ramach

których będziemy musieli realizować projekt. Prawnicy, ekonomiści, specjaliści od

prawa zamówień publicznych jest to kadra, która będzie niezbędna do rozwiązywania

problemów w trakcie realizacji projektu. Z doświadczeń wielu instytucji i organizacji

wynika, ze przy realizacji projektów finansowanych ze źródeł unijnych niezwykle cenna

jest wiedza i doświadczenie z zakresu prawa zamówień publicznych. Współpraca

w ramach partnerstwa z partnerem, który taką wiedzę i doświadczenie posiada będzie

niezwykle korzystna.

- 18 -


Ź R Ó D Ł A F I N A N S O WA N I A P R O J E K T Ó W O R G A N I Z A C J I P O Z A R Z Ą D O W Y C H

Jeżeli już ustalimy zasoby niezbędne do realizacji projektu, według powyższych kategorii

3 , wówczas możemy się zastanowić, które z tych zasobów będą w stanie zapewnić

potencjalni partnerzy. Przy doborze partnerów musimy pamiętać również o tym, co

partner zyska dzięki uczestnictwu w partnerstwie.

Ad (B) W przypadku budowania koalicji na rzecz rozwiązywania określonego problemu/problemów,

która nie będzie się ubiegała o dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych,

możemy zaprosić do koalicji szeroki wachlarz różnych podmiotów. Koalicjanci,

pod egidą jednej organizacji, czy instytucji, mogą realizować działania na rzecz rozwiązania

konkretnego problemu w ramach sobie właściwych zadań, kompetencji, możliwości.

Jak już zostało wyżej wspomniane koalicje takie nie mają charakteru formalnego

w tym aspekcie, że pociągają skutki prawno-finansowe dla koalicjantów. Koalicja jest

pewnego rodzaju koordynacją różnych działań, bądź działań takich samych wykonywanych

przez różne instytucje/organizacje/osoby. Koalicja stwarza wówczas możliwości

do zaoferowania społeczności lokalnej szerszej oferty, poprzez zapobieganie dublowania

się pewnych działań i przede wszystkim poprzez łączenie potencjałów. Współpraca

w ramach takiej koalicji jest bardzo cennym doświadczeniem dla koalicjantów. Dzięki

temu mogą się poznać nawzajem, poznać możliwości działania, sposoby funkcjonowania.

Na bazie takiego doświadczenia w przyszłości będzie łatwiej zbudować partnerstwo

sformalizowane.

Budujemy partnerstwo

Opisane wyżej punkty stanowią pewnego rodzaju fazę przygotowawczą do samego etapu

budowania partnerstwa. Sam etap budowania partnerstwa może przebiegać na różnych

płaszczyznach i różnymi sposobami. Na tym etapie zdecydowanie pomocne będą

umiejętności negocjatorskie, czy facilitatorskie.

W budowaniu koalicji, partnerstwa możemy wykorzystywać już wypracowane kontakty,

kontakty formalne i mniej formalne. Chcąc zbudować partnerstwo musimy zadbać

o to, aby partnerzy się spotkali i poznali. Pierwsze spotkanie potencjalnych partnerów

musi zostać starannie przygotowane.

Najważniejsze elementy spotkania:

Czas i miejsce (data, godzina, adres) – musimy starannie dobrać czas spotkania,

tak aby wszyscy zaproszeni uczestnicy mogli w nim wziąć udział. Pamiętajmy przede

wszystkim o tym, ze różne instytucje, w różnych sektorach maja wyznaczone różne

godziny pracy;

Czas trwania spotkania – musi być optymalnie ustalony do tematu, jaki chcemy omówić.

Spotkanie nie może być za krótkie (np. 1h), ponieważ tematyka zostanie potraktowana

pobieżnie i nie będziemy mieli szansy na wypracowanie konkretnych ustaleń.

Spotkanie nie może być też bardzo długie (np. 5h), gdyż może dojść do sytuacji zbyt

3

Z. Wejman, Wymienione kategorie zasobów nie stanowią katalogu zamkniętego

- 19 -


Ź R Ó D Ł A F I N A N S O WA N I A P R O J E K T Ó W O R G A N I Z A C J I P O Z A R Z Ą D O W Y C H

rozciągłego potraktowania tematu i wówczas też trudno nam będzie wypracować

konkretne ustalenia. Optymalnie ustalony czas będzie formą dyscyplinowania uczestników;

Cel spotkania – musimy jasno określić intencje spotkania i problem do rozwiązania.

Zaproszenie uczestników – kiedy mamy ustalone: czas, miejsce, cel spotkania wówczas

musimy przygotować oficjalne zaproszenie. Zaproszenie powinno być przygotowane

starannie, najlepiej na firmowym papierze, podpisane przez osobę decyzyjną

w naszej organizacji. W zaproszeniu musimy określić intencje spotkania oraz problem,

który wymaga interwencji. Precyzyjnie musimy podać czas, miejsce (data, godzina,

adres, nr sali) oraz osobę do kontaktu (tel., e-mail). W zaproszeniu powinno

znajdować się tez krótka informacja/charakterystyka organizacji/instytucji, która zaprasza

do uczestnictwa w spotkaniu. Zaproszenie musi być wysłana nie później niż 10

dni przed spotkaniem, ale również nie bardzo wcześnie (np. 6 tygodni przed), ponieważ

zaproszeni mogą o nim zapomnieć;

Przyjaciele – przed spotkaniem możemy przedyskutować cel spotkania z 2-3 osobami,

które będą uczestnikami spotkania, tak aby wcześniej przekonać ich do idei partnerstwa.

Wówczas takie osoby będą sojusznikami na spotkaniu, wspierającymi jego

ideę.

Przebieg spotkania

Spotkanie powinno się zacząć punktualnie, na wstępie musimy przedstawić cel i program

spotkania oraz poprosić uczestników o przedstawienie się. Spotkanie prowadzimy

zgodnie z harmonogramem. Pamiętajmy, ze musimy doprowadzić do tego, aby zostały

podjęte konkretne ustalenia, choćby termin kolejnego spotkania. W ten sposób

uczestnicy będą mieli poczucie odpowiedzialności. Na koniec spotkania musimy zrobić

krótkie podsumowanie wypunktowując ustalenia, problemy do rozwiązania. Po spotkaniu

możemy sporządzić sprawozdanie / raport i wysłać go do uczestników spotkania.

Jeżeli w spotkaniu brały udział osoby w zastępstwie za osoby pierwotnie zaproszone,

wówczas takie sprawozdanie wysyłamy do osoby pierwotnie zaproszonej oraz do

osoby która wzięła udział w spotkaniu. Sprawozdanie możemy wysłać pocztą e-mail lub

pocztą zwykłą.

Każde kolejne spotkanie powinno być przygotowane równie starannie i powinno wpływać

na integrację grupy współpracujące. Bardzo pomoce w budowaniu partnerstw są

spotkania/wyjazdy integrujące, dzięki którym potencjalni partnerzy mogą lepiej się poznać,

na mniej formalnej płaszczyźnie. Przełamywanie lodów na spotkaniach integracyjnych

jest bardzo skuteczne.

W trakcie pracy nad partnerstwem sformalizowanym musimy zwrócić uwagę na to, aby

wszystkie elementy projektu partnerskiego zostały przedyskutowane i ustalone razem

z partnerami. Dlatego materiały które przygotowywaliśmy sobie na etapie planowania

partnerstwa: identyfikacja założeń projektu: zasoby, struktura zarządzania, sposób zarządzania

muszą być przedyskutowane i przyjęte przez partnerów. Są to elementy techniczne.

Budując partnerstwo razem wypracowywujemy elementy merytoryczne projektu

tz: wspólnie ustalamy problem oraz to jak go widzimy, jak postrzegamy, wspólnie

- 20 -


Ź R Ó D Ł A F I N A N S O WA N I A P R O J E K T Ó W O R G A N I Z A C J I P O Z A R Z Ą D O W Y C H

ustalamy strategię działania, czyli to co musimy zrobić, żeby problem rozwiązać lub zminimalizować,

wspólnie wyznaczamy zadania niezbędne do realizacji strategii, harmonogram

zadań, budżet (jeżeli staramy się o dofinansowanie, w przypadku koalicji niesformalizowanych

zadania są wykonywane w ramach kompetencji, możliwości i zadań

własnych partnerów, bez ponoszenia dodatkowych kosztów).

Budując partnerstwo musimy pamiętać o zasadach, które nim rządzą:

•jasno wytyczone, wspólne cele

•dobrowolność uczestnictwa

•poszanowanie autonomii partnera

•dobra komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna

•korzyści dla wszystkich podmiotów

•ryzyko dzielą wszyscy

•partnerzy są zdolni do przystosowywania do zmian, wzajemnego uczenia się, elastyczności

•efekt synergii – efekty działania partnerstwa są większe niż suma działań pojedynczych

podmiotów.

Na zakończenie

Budowa partnerstwa nie jest łatwym zadaniem, dlatego każde doświadczenie współpracy

będzie bardzo cenne dla nas. Nie możemy zrażać się tym, ze raz, dwa razy się nie uda,

musimy bowiem starć się łączyć potencjały a nie rozpraszać je.

Magdalena Szczudło

Specjalistka Programu Euro-Ngo

Małopolska

- 21 -


Szanowni Państwo,

Współpraca z małopolskim sektorem pozarządowym jest niezwykle

ważnym elementem polityki regionalnej Samorządu

Województwa Małopolskiego. Aby stworzyć lepsze warunki

funkcjonowania i rozwoju dla małopolskich organizacji pozarządowych

samorząd województwa stara się w jak najszerszym

stopniu wspierać małopolski sektor pozarządowy, który

bez wielkiego rozgłosu odgrywa w naszym życiu coraz większą

rolę. Ścisła współpraca samorządu województwa z przedstawicielami

organizacji społecznych przyczynia się nie tylko

do zwiększenia efektywności w zaspokajaniu potrzeb, właściwego

określenia problemów społecznych i poszukiwania nowych

form ich rozwiązywania. Działalność organizacji pozarządowych

stanowi bazę dla rozwoju społeczności lokalnych,

regionalnych, ponieważ to właśnie one skupiają najaktywniejszych

i najbardziej wrażliwych na sprawy społeczne obywateli

danego środowiska. Ogromna aktywność, rozeznanie istniejących

problemów i elastyczność w działaniu oraz duża wiarygodność

takich inicjatyw powodują włączanie się coraz to nowych

ludzi w tego rodzaju działania. Wszyscy dziś zdajemy

sobie sprawę z tego, iż podejmowane przez sektor pozarządowy

inicjatywy obywatelskie sprawiają, iż w społecznościach

lokalnych i regionalnych rośnie poczucie współodpowiedzialności

za swoje otoczenie. Są to mniej wymierne, ale w dłuższej

perspektywie bardzo ważne czynniki, które mają pozytywny

wpływ na rozwój naszego regionu, na którym nam wszystkim

niezmiernie zależy.

Z przyjemnością prezentuję Państwu kolejny program współpracy

Samorządu Województwa Małopolskiego z organizacjami

pozarządowymi. Serdecznie zapraszam do współpracy

Jan Bereza

Członek Zarządu

Województwa Małopolskiego


Program

współpracy

Samorządu

Województwa Małopolskiego

z organizacjami pozarządowymi

i innymi podmiotami prowadzącymi

działalność pożytku publicznego

na rok 2006


Ź R Ó D Ł A F I N A N S O WA N I A P R O J E K T Ó W O R G A N I Z A C J I P O Z A R Z Ą D O W Y C H

ROZDZIAŁ I.

Wprowadzenie

Miejsce realizacji Programu:

Obszar Województwa Maopolskiego, tworzonego przez 22 powiaty i 182 gminy

Adresaci programu:

organizacje pozarzdowe

inne podmioty prowadzce dziaalno poytku publicznego wskazane w art. 3,

ust. 3 Ustawy z dn. 24 kwietnia 2003 roku o dziaalnoci poytku publicznego

i wolontariacie

jednostki organizacyjne i podlege organom administracji publicznej lub przez

nie nadzorowane jako podmioty uprawnione do udziau w otwartych konkursach

ofert na realizacje zada publicznych

Koordynator programu:

Zarząd Województwa Małopolskiego

RODZIAŁ II.

Zasady współpracy

Samorząd Województwa Małopolskiego przy współpracy z organizacjami pozarządowymi

kieruje się następującymi zasadami:

zasadą partnerstwa – co oznacza, że organizacje pozarządowe, na zasadach

i w formie określonej w ustawie oraz zgodnie z trybem wynikającym z odrębnych przepisów,

uczestniczą w identyfikowaniu i definiowaniu problemów społecznych, wypracowywaniu

sposobów ich rozwiązywania oraz wykonywaniu zadań publicznych;

zasadą subsydiarności – zgodnie z którą, przekazuje się obywatelom i ich organizacjom

kompetencje i środki do działania, wszędzie tam gdzie jest to możliwe;

zasadą efektywności – w myśl której Województwo wykorzystuje współpracę

z organizacjami pozarządowymi do efektywnej realizacji zadań społeczno-ekonomicznych;

zasadą jawności podejmowanych działań – zgodnie z którą organy Samorządu

Województwa udostępniają współpracującym z nimi organizacjom pozarządowym

informacje o zamiarach i celach realizowanych zadań publicznych, w których możliwa

jest współpraca z tymi organizacjami.

- 27 -


Ź R Ó D Ł A F I N A N S O WA N I A P R O J E K T Ó W O R G A N I Z A C J I P O Z A R Z Ą D O W Y C H

zasadą legalności – w myśl której wszelkie działania organów Samorządu Województwa

oraz organizacji pozarządowych odbywają się w granicach i na podstawie

przepisów prawa;

zasadą uczciwej konkurencji – co oznacza, że Województwo Małopolskie zlecać

będzie wykonanie zadań publicznych w oparciu o otwarty konkurs ofert.

ROZDZIAŁ III.

Cel programu, priorytety, działania

i formy współpracy

Cel nadrzędny programu:

Budowanie partnerstwa pomiędzy administracją publiczną a organizacjami pozarządowymi.

Wpływanie na rozwój społeczno-ekonomiczny województwa małopolskiego poprzez

efektywną współpracę pomiędzy sektorem samorządowym a pozarządowym.

Priorytet 1.

Silne i sprawne organizacje pozarządowe

Cel: wzmocnienie potencjału sektora pozarządowego w Małopolsce

Działanie 1.

Podnoszenie wiedzy i kwalifikacji członków organizacji

Wybrane formy współpracy:

organizacja szkoleń, warsztatów, konferencji, seminariów

tworzenie punktów konsultacyjnych, doradczych

pomoc w organizacji seminariów, warsztatów, konferencji, spotkań, promocji wspólnych

programów i projektów

zastosowanie nowoczesnych metod kształcenia wykorzystujących technologie informatyczne

(m.in programy e-learningowe dla organizacji pozarządowych w portalu internetowym

„Wrota Małopolski”)

zlecanie zadań z zakresu wsparcia dla trzeciego sektora w Małopolsce w formie

otwartego konkursu ofert

pomoc w poszukiwaniu partnerów do projektów międzynarodowych

- 28 -


Ź R Ó D Ł A F I N A N S O WA N I A P R O J E K T Ó W O R G A N I Z A C J I P O Z A R Z Ą D O W Y C H

wydawnictwa poświęcone źródłom finansowania projektów organizacji pozarządowych.

Realizator działań: departamenty Urzędu Marszałkowskiego oraz jednostki organizacyjne

– Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Wojewódzki Urząd Pracy.

Działanie 2.

Wsparcie rozwoju wolontariatu w Małopolsce

Wybrane formy współpracy:

zlecanie zada publicznych z zakresu promocji i organizacji wolontariatu w formie

otwartego konkursu ofert,

ustanowienie nagrody samorzdu województwa dla uhonorowania osób dziaajcych

na rzecz dobra innych celem upowszechniania takich postaw.

Realizator działań: Kancelaria Zarządu

Działanie 3.

Wzmocnienie procesów integracji sektora pozarzdowego w Maopolsce

Wybrane formy współpracy:

otwarty konkurs ofert na zadania zwizane ze wsparciem i promocj procesów

federalizacji

konferencje Maopolskiego Forum Organizacji Pozarzdowych

wspieranie bd inicjowanie branowych platform wspópracy

organizacja wystawy / targów maopolskich organizacji pozarzdowych.

Realizator działań: departamenty Urzędu Marszałkowskiego oraz jednostki organizacyjne:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Wojewódzki Urząd Pracy.

Działanie 4:

Wzmocnienie wizerunku organizacji pozarządowych

Wybrane formy współpracy:

Nagroda Marszałka Województwa Małopolskiego „Kryształy Soli” dla najlepszych organizacji

pozarządowych w Małopolsce

kampania promocyjna „Tydzień organizacji pozarządowych w mediach”

obejmowanie patronatem Marszałka Województwa przedsięwzięć realizowanych

przez organizacje pozarządowe.

Realizator działań: Kancelaria Zarządu

- 29 -


Ź R Ó D Ł A F I N A N S O WA N I A P R O J E K T Ó W O R G A N I Z A C J I P O Z A R Z Ą D O W Y C H

Priorytet 2

Sprawny system wymiany informacji pomiędzy sektorem pozarządowym a administracją

publiczną w Małopolsce

Cel:

Zapewnienie wymiany informacji pomiędzy sektorem pozarządowym a administracją

publiczną

Działanie 1.

Stworzenie narzędzi skutecznej wymiany informacji

Wybrane formy współpracy:

aktualizacja bazy małopolskich organizacji pozarządowych

aktualizacja i rozbudowa portalu informacyjnego dla małopolskich organizacji pozarządowych

na stronach regionalnego portalu internetowego Wrota Małopolski

www.malopolska.pl, oraz na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa

Małopolskiego www.malopolskie.pl/ngo

konferencje Małopolskiego Forum Organizacji Pozarządowych oraz inne spotkania,

konferencje

kwartalnik informacyjny: MINGO – Małopolski Informator NGO

miesicznik informacyjny Maopolski Informator Europejski.

Realizator działań: Kancelaria Zarządu, Departament Społeczeństwa Informacyjnego,

Departament Promocji i Współpracy Międzynarodowej

Działanie 2.

Stworzenie platformy współpracy pomiędzy przedstawicielami administracji

samorządowej w Małopolsce (gminnej, powiatowej, wojewódzkiej) odpowiedzialnymi

za relacje z trzecim sektorem

Wybrane formy współpracy:

konferencje, seminaria, warsztaty

forum dyskusyjne.

Realizator działań: Kancelaria Zarządu

Priorytet 3

Efektywna realizacja zadań publicznych

Cel:

Zwiększenie udziału organizacji pozarządowych w realizacji zdań publicznych.

Działanie 1.

Realizacja zadań publicznych zlecanych w trybie otwartego konkursu ofert

- 30 -


Ź R Ó D Ł A F I N A N S O WA N I A P R O J E K T Ó W O R G A N I Z A C J I P O Z A R Z Ą D O W Y C H

1. POLITYKA SPOŁECZNA

Inspirowanie, promowanie i wdrażanie nowych rozwiązań i programów celowych

w zakresie polityki prorodzinnej

Cel konkursu:

Efektywny system profilaktyki społecznej i pomocy rodzinom.

W szczególności wspierane będą następujące działania:

wzmacnianie więzi rodzinnych oraz propagowanie tradycji i wartości rodzinnych,

promowanie i wspieranie rodzinnych form opieki zastępczej,

poradnictwo rodzinne

wsparcie rodzin, w tym terapia rodzin dysfunkcyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem

działań na rzecz niwelowania skutków ubóstwa oraz ograniczania przemocy domowej

i bezradności opiekuńczo-wychowawczej w rodzinie

wdrażanie nowatorskich metod pracy z dziećmi przebywającymi w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,

wspieranie form reintegracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Realizator konkursu: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Przeciwdziałanie społecznemu wykluczaniu osób starszych

Cel konkursu:

Ograniczenie zjawiska społecznego wykluczenia osób starszych, mieszkańców województwa

małopolskiego.

W szczególności wspierane będą następujące działania:

działania edukacyjne kierowane do osób starszych, ze szczególnym uwzględnieniem

korzystania z nowych rozwiązań teleinformatycznych,

działania informacyjne dotyczące praw i uprawnień osób starszych, dostępnej oferty

wsparcia oraz możliwości jej tworzenia,

organizacja czasu wolnego, w szczególności wspieranie działań z zakresu uczestnictwa

w życiu lokalnym i publicznym, amatorskiej twórczości artystycznej, kultywowania

folkloru, podtrzymywania tradycji oraz działań pozwalających zachować jak najdłużej

sprawność

budowanie pozytywnego społecznego wizerunku osób starszych.

Realizator konkursu: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych

Cel konkursu: zdrowa, silna i aktywna rodzina – pomoc rodzinie z osobami niepełnosprawnymi.

- 31 -


Ź R Ó D Ł A F I N A N S O WA N I A P R O J E K T Ó W O R G A N I Z A C J I P O Z A R Z Ą D O W Y C H

W szczególności wspierane będą następujące działania:

opracowanie i realizacja specjalistycznych programów dotyczących rozwoju szeroko

rozumianego wsparcia środowiskowego osób niepełnosprawnych, starszych i ich rodzin,

kształtowania właściwych postaw wobec niepełnosprawności poprzez promocję

sztuki osób niepełnosprawnych.

Realizator konkursu: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Realizacja wojewódzkiej polityki społecznej dotyczącej osób niepełnosprawnych

Cel konkursu:

Wsparcie Ośrodków Wczesnej Interwencji

W szczególności wspierane będą następujące działania:

kompleksowa, specjalistyczna pomoc dziecku zagrożonemu niepełnosprawnością

i niepełnosprawnemu oraz jego rodzinie.

Realizator konkursu: Departament Polityki Społecznej

2. PROFILAKTYKA I PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM

Utworzenie Małopolskiego Centrum Profilaktyki Narkomanii i Epidemii

HIV

Cel konkursu:

Rozszerzenie działań na rzecz profilaktyki narkomanii

W szczególności wspierane będą następujące działania:

współpraca i koordynacja działań w zakresie przeciwdziałania HIV/AIDS,

edukacja publiczna dotycząca HIV/AIDS.

Realizator konkursu: Pełnomocnik Zarządu Województwa ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania

Uzależnieniom

Rozwijanie i wdrażanie Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Promowanie kampanii edukacyjnych i społecznych w zakresie profilaktyki

uzależnień

Cel konkursu:

Zmniejszanie zagrożeń wynikających z uzależnień w województwie małopolskim.

- 32 -


Ź R Ó D Ł A F I N A N S O WA N I A P R O J E K T Ó W O R G A N I Z A C J I P O Z A R Z Ą D O W Y C H

W szczególności wspierane będą następujące działania:

kształtowanie właściwych postaw rodzicielskich wobec uzależnień,

wspieranie działań na rzecz rodzin z problemem uzależnień w szczególności od narkotyków,

alkoholu i sekt,

promowanie pozytywnych postaw społecznych.

Realizator konkursu: Pełnomocnik Zarządu Województwa ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania

Uzależnieniom

Zwiększanie dostępności i skuteczności zorganizowanych form pomocy

psychologicznej i socjoterapeutycznej w szczególności dla dzieci z rodzin

z problemami alkoholowymi.

Cel konkursu:

Zwiększenie ilości profesjonalnie funkcjonujących świetlic socjoterapeutycznych.

W szczególności wspierane będą następujące działania:

podnoszenie kompetencji zawodowych wśród pracowników świetlic socjoterapeutycznych.

Realizator konkursu: Pełnomocnik Zarządu Województwa ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania

Uzależnieniom

3. OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA

Promocja zdrowia i prewencja schorzeń cywilizacyjnych

Cel konkursu:

Poprawa wskaźników epidemiologicznych obserwowanych w populacji województwa

małopolskiego.

W szczególności wspierane będą następujące działania:

edukacja zdrowotna w zakresie zapobiegania chorobom układu krążenia i chorobom

nowotworowym,

promocja karmienia piersią.

Realizator konkursu: Departament Polityki Społecznej

Wzmocnienie pomocy w opiece nad chorymi terminalnie

Cel konkursu:

Umożliwienie godnego życia osobom chorym terminalnie.

- 33 -


Ź R Ó D Ł A F I N A N S O WA N I A P R O J E K T Ó W O R G A N I Z A C J I P O Z A R Z Ą D O W Y C H

W szczególności wspierane będą następujące działania:

a) wspieranie działań na rzecz osób chorych terminalnie.

Realizator konkursu: Departament Polityki Społecznej

4. EDUKACJA

Regionalny Program Stypendialny

Cel konkursu:

Wsparcie stypendialne i promocja młodzieży szczególnie uzdolnionej;

Poprawa szans edukacyjnych uczniów i studentów;

Wzrost aktywności edukacyjnej młodzieży.

W szczególności wspierane będą następujące działania:

a) Małopolskie stypendium

– stypendia dla uczniów i studentów;

b) Mobilna młodzież

– stypendia umożliwiające dofinansowanie kursów językowych oraz staży i praktyk

studenckich.

Realizator konkursu: Departament Edukacji i Kultury, Zespół ds.edukacji

Nasz region – nasza tożsamość

Cel konkursu:

objęcie edukacją regionalną szerokiej rzeszy uczniów szkół małopolskich;

zapoznanie młodzieży z kulturą duchową i materialną najbliższej sercu miejscowości,

okolicy oraz całego województwa;

zachęcenie uczniów do kreowania inicjatyw zmierzających do uchronienia od zapomnienia

odchodzących w przeszłość (zagrożonych niepamięcią) zjawisk kulturowych;

kształtowanie w młodym pokoleniu poczucia przynależności do regionu i tożsamości

regionalnej.

W szczególności wspierane będą następujące działania:

„Poszukujemy wartości, autorytetów, mistrzów…” – organizacja i finansowanie

projektów polegających na wyszukiwaniu przez młodzież w swoim otoczeniu zjawisk

kulturowych (postaci, miejsc, tradycji) oraz przygotowanie o nich relacji w postaci

tekstu, nagrania, fotoreportażu itp., które mogłyby być wykorzystywane następnie

do celów edukacji regionalnej.

„Zachwycić się Małopolską” – organizacja i finansowanie cyklu wycieczek krajoznawczych

po Małopolsce, realizowanego według opracowanej uprzednio spójnej koncepcji,

określającej w usystematyzowany sposób dobór uczestników i rejonów woje-

- 34 -


Ź R Ó D Ł A F I N A N S O WA N I A P R O J E K T Ó W O R G A N I Z A C J I P O Z A R Z Ą D O W Y C H

wództwa oraz precyzującej formy artystycznych sprawozdań dokonywanych przez

uczniów.

Realizator działań: Departament Edukacji i Kultury, Zespół ds. edukacji

Stypendia Regionów Partnerskich

Cel konkursu:

rozwijanie współpracy pomiędzy uczelniami wyższymi Województwa Małopolskiego

i Regionów Rhône-Alpes oraz Obwodu Lwowskiego,

rozwijanie wymiany stypendialnej podwyższającej poziom naukowy,

Realizacja programu współpracy międzynarodowej w dziedzinie edukacji na rok 2006

z Regionem Rhône-Alpes i Obwodem Lwowskim,

Promocja oferty edukacyjnej małopolskich uczelni wyższych wśród studentów regionów

partnerskich.

W szczególności wspierane będą następujące działania:

obsługa programu stypendialnego Województwa Małopolskiego dla studentów z Regionu

Rhône-Alpes;

obsługa programu stypendialnego Województwa Małopolskiego dla studentów z Obwodu

Lwowskiego.

Realizator działań: Departament Edukacji i Kultury, Zespół ds. edukacji

Edukacja na rzecz bezpieczeństwa na drogach

Cel konkursu:

poprawa bezpieczeństwa na drogach dzieci i młodzieży;

kształtowanie wśród młodzieży poprawnych zachowań w ruchu drogowym;

kształtowanie wśród młodzieży poczucia odpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje

i bliźnich.

W szczególności wspierane będą następujące działania:

„Trzymaj się drogi” – projekty upowszechniające zasady bezpiecznego poruszania

się po drodze;

„Bezpieczna droga do szkoły” – projekty zaznajamiające dzieci i młodzież z zasadami

i przepisami ruchu drogowego;

„Poruszam się samodzielnie i bezpiecznie” – projekty kształtujące odpowiednie postawy

sprzyjające bezpieczeństwu;

„Bądź partnerem na drodze” – projekty realizujące zadania dydaktyczne, popularyzujące

wychowanie dzieci i młodzieży w duchu poszanowania zasad ruchu drogowego;

„Droga i ja” – projekty uświadamiające dzieciom i młodzieży, że ich bezpieczeństwo

zależy od ich ostrożności i rozsądku.

Realizator konkursu: Departament Edukacji i Kultury, Zespół ds.edukacji

- 35 -


Ź R Ó D Ł A F I N A N S O WA N I A P R O J E K T Ó W O R G A N I Z A C J I P O Z A R Z Ą D O W Y C H

5. KULTURA

Mecenat Województwa Małopolskiego w dziedzinie kultury

– „Mecenat Małopolski”

Cel konkursu:

Wyłonienie ofert i zlecenie podmiotom, prowadzącym działalność pożytku publicznego,

realizacji zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie kultury, odpowiadającej

celom Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego.

W szczególności wspierane będą następujące działania:

„Twórczość profesjonalna” – wspieranie, promowanie i tworzenie warunków sprzyjających

uprawianiu i rozwojowi profesjonalnej sztuki oraz prowadzeniu działalności

kulturalnej w formach zorganizowanych programowo;

„Regionalizm – wartości – tradycja” – wspieranie przedsięwzięć obejmujących

ochronę wartości małopolskiego - regionalnego i lokalnego dziedzictwa kulturowego

oraz aktywnych działań przyczyniających się do umocnienia tożsamości regionalnej

oraz otwartości mieszkańców Małopolski, a także kształtowania wizerunku regionu.

Realizator konkursu: Departament Edukacji i Kultury, Zespół ds.kultury

6. TURYSTYKA

„Małopolska Gościnna”

Cel konkursu:

Podniesienie atrakcyjności turystycznej i poprawa bezpieczeństwa na obszarach turystycznych

Województwa Małopolskiego.

W szczególności wspierane będą następujące działania:

badania ruchu turystycznego,

oznakowanie turystyczne,

aktywizacja Szlaku Architektury Drewnianej,

kreowanie nowych produktów turystycznych, w tym szlaków turystycznych,

odnawianie szlaków turystycznych,

tworzenie małej infrastruktury turystycznej,

realizacja imprez turystycznych,

promowanie atrakcji turystycznych regionu – druki, prezentacje, targi, warsztaty

branżowe i dziennikarskie,

porządkowanie, estetyzacja, znakowanie, zabezpieczanie, monitoring atrakcji i obiektów

turystycznych w tym szlaków turystycznych,

doposażanie służb ratowniczych bezpośrednio odpowiedzialnych za bezpieczeństwo

na obszarach turystycznych w sprzęt do ratowania życia,

- 36 -


Ź R Ó D Ł A F I N A N S O WA N I A P R O J E K T Ó W O R G A N I Z A C J I P O Z A R Z Ą D O W Y C H

szkolenia i warsztaty specjalistyczne z zakresu podniesienia bezpieczeństwa osobom

przebywającym na obszarach turystycznych.

Realizator konkursu: Departament Edukacji i Kultury, Zespół ds. turystyki

7. KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Upowszechnianie kultury fizycznej

Cel konkursu:

Rozwój szeroko pojętej kultury fizycznej w województwie małopolskim.

W szczególności wspierane będą następujące działania:

organizacja masowych imprez rekreacyjno-sportowych o zasięgu wojewódzkim;

organizacja imprez sportowych o charakterze wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym;

organizacja wojewódzkich międzyuczelnianych imprez sportowych dla studentów

wyższych uczelni województwa małopolskiego;

organizacja ogólnopolskich i wojewódzkich imprez sportowych dla mieszkańców wsi

i małych miasteczek;

organizacja wojewódzkich i ogólnopolskich imprez sportowych dla środowiska osób

niepełnosprawnych;

udział reprezentantów województwa małopolskiego osób niepełnosprawnych w zawodach

ogólnopolskich.

Realizator konkursu: Departament Edukacji i Kultury, Zespół ds. sportu

Wspieranie współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży

Cel konkursu:

Rozwój sportu dzieci i młodzieży województwa małopolskiego.

W szczególności wspierane będą następujące działania:

organizacja ponadpowiatowych i wojewódzkich zawodów sportowych dla uczniów

szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych;

udział reprezentantów województwa małopolskiego w finałach ogólnopolskich zawodów

sportu szkolnego;

organizacja Mistrzostw Województwa Małopolskiego w kategoriach wiekowych

młodzików, juniorów młodszych, juniorów i młodzieżowców w dyscyplinach objętych

ogólnopolskim systemem sportu młodzieżowego;

organizacja przygotowań reprezentantów województwa małopolskiego w finałach

ogólnopolskiego systemem sportu młodzieżowego w formie konsultacji i zgrupowań

szkoleniowych;

- 37 -


Ź R Ó D Ł A F I N A N S O WA N I A P R O J E K T Ó W O R G A N I Z A C J I P O Z A R Z Ą D O W Y C H

udział reprezentantów województwa małopolskiego w finałach ogólnopolskiego systemem

sportu młodzieżowego;

prowadzenie Kadry Wojewódzkiej Młodzików poprzez organizację konsultacji i zgrupowań

szkoleniowych oraz startów kontrolnych.

Realizator konkursu: Departament Edukacji i Kultury, Zespół ds. sportu

8. ROZWÓJ GOSPODARCZY I RYNEK PRACY

Tworzenie i funkcjonowanie Gminnych Centrów Informacji

Cel konkursu:

Tworzenie warunków zapewniających społecznościom lokalnym łatwego dostępu do

nowoczesnych technologii przekazu informacji.

Priorytety:

Priorytety konkursu ustala co roku Ministerstwo Gospodarki i Pracy

Realizator konkursu: Wojewódzki Urząd Pracy

Konserwator

Cel konkursu:

Zmniejszenie ryzyka wykluczenia społecznego osób długotrwale bezrobotnych oraz

wsparcie Instytucji Kultury i innych podmiotów realizujących zadania na rzecz zachowania

i rewitalizacji zabytków oraz odnowy krajobrazu kulturowego.

W szczególności wspierane będą następujące działania:

czasowe zatrudnienie osób bezrobotnych,

odnowienie posiadanych kwalifikacji zawodowych lub uzyskanie nowych umiejętności

przez osoby długotrwale bezrobotne,

utrzymanie i odnowa substancji zabytkowej na terenie województwa.

Realizator konkursu: Wojewódzki Urząd Pracy

9. ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH I ŚRODOWISKA

Doposażenie OSP Województwa Małopolskiego w sprzęt do ratownictwa

techniczno-chemiczno-ekologicznego

Cel konkursu:

Ograniczania skutków poważnych awarii przemysłowych oraz katastrof komunikacyjnych

dla ludzi i środowiska.

- 38 -


Ź R Ó D Ł A F I N A N S O WA N I A P R O J E K T Ó W O R G A N I Z A C J I P O Z A R Z Ą D O W Y C H

W szczególności wspierane będą następujące działania:

poprawa szeroko pojętego bezpieczeństwa mieszkańców regionu,

poprawa bezpieczeństwa strażaków-ratowników,

przeciwdziałanie zagrożeniom porządku publicznego.

Realizator konkursu: Departament Środowiska i Rozwoju Wsi

Realizacja zadań w ramach Programu aktywizacji gospodarczej i ochrony

dziedzictwa małopolskich Karpat „Owca plus”

Cel konkursu:

Aktywizacja gospodarcza i ochrona dziedzictwa Karpat.

W szczególności wspierane będą następujące działania:

aktywizacja gospodarcza wiejskich obszarów górskich,

aktywizacja społeczna oraz wzmocnienie zaangażowania instytucji,

ochrona krajobrazu oraz różnorodności biologicznej flory i fauny.

Realizator konkursu: Departament Środowiska i Rozwoju Wsi

10. WZMOCNIENIE POTENCJAŁU MAŁOPOLSKICH ORGANIZACJI

POZARZĄDOWYCH

Promocja i organizacja wolontariatu

Cel konkursu:

Upowszechnienie postaw związanych z wolontariatem wśród mieszkańców Małopolski.

W szczególności wspierane będą następujące działania:

tworzenie centrów wolontariatu,

organizowanie akcji i imprez popularyzujących i upowszechniających wolontariat

(spotkania, konferencje, seminaria, konkursy, kampanie społeczne itp.,;

opracowywanie i publikowanie materiałów informacyjnych dotyczących wolontariatu

w Małopolsce,

organizacja szkoleń i warsztatów dla wolontariuszy związanych z przygotowaniem ich

do pracy.

Realizator konkursu: Kancelaria Zarządu

Wsparcie rozwoju infrastruktury społecznej trzeciego sektora

Cel konkursu:

Wyrównywanie szans organizacji pozarządowych w Małopolsce.

- 39 -


Ź R Ó D Ł A F I N A N S O WA N I A P R O J E K T Ó W O R G A N I Z A C J I P O Z A R Z Ą D O W Y C H

W szczególności wspierane będą następujące działania:

tworzenie punktów informacyjno-doradczych dla organizacji;

wsparcie poradnictwa, doradztwa, konsultacji dla organizacji pozarządowych;

organizacja szkoleń, warsztatów dla organizacji pozarządowych.

Realizator konkursu: Kancelaria Zarządu

Wzmocnienie procesów integracji sektora pozarządowego w Małopolsce

poprzez wsparcie i promocję procesów federalizacji.

Cel konkursu:

Wspieranie tworzenia i funkcjonowania federacji organizacji pozarządowych.

W szczególności wspierane będą następujące działania:

wspieranie funkcji rzeczniczych i reprezentacyjnych federacji

– konferencje, spotkania, seminaria, fora w celu zainicjowania federacji organizacji

lub dla członków organizacji istniejącej,

– organizowanie wymiany doświadczeń i wiedzy pomiędzy innymi organizacjami,

związkami, instytucjami krajowymi, promocja „dobrych przykładów”,

– szkolenia, warsztaty, konsultacje i doradztwo dla organizacji członkowskich,

– tworzenie systemu informacji, wydawanie materiałów oraz prowadzenie akcji informacyjnych

dot. federacji organizacji (plakaty, foldery, ulotki, wydawnictwa,

itp.);

akcje informacyjne i promocyjne związane z federalizacją.

Realizator konkursu: Kancelaria Zarządu

Działanie 2.

Wykorzystanie funduszy strukturalnych przez organizacje pozarządowe do

realizacji zadań pożytku publicznego

Wybrane formy współpracy:

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

Zgodnie z obowiązującymi procedurami programu, w tym m.in.: szkolenia, stypendia,

konsultacje, spotkania informacyjne, konkursy

Inicjatywa Wspólnotowa Interreg III, K

Komponent A: Program Polska – Republika Słowacka

Komponent C: Projekt GROW, Projekt SMART

Zgodnie z obowiązującymi procedurami programu w tym m.in.: szkolenia, porady indywidualne

Europejski Fundusz Społeczny:

zgodnie z obowiązującymi procedurami programu, w tym m.in.: szkolenia, porady indywidualne

Punkty informacyjne ZPORR, INTERREG, Europejskiego Funduszu Społecznego

- 40 -


Ź R Ó D Ł A F I N A N S O WA N I A P R O J E K T Ó W O R G A N I Z A C J I P O Z A R Z Ą D O W Y C H

Realizator konkursu: Departament Polityki Regionalnej i Funduszy Strukturalnych,

Departament Edukacji i Kultury, Departament Środowiska i Rozwoju Wsi, Wojewódzki

Urząd Pracy

Priorytet 4.

Aktywne uczestnictwo sektora pozarządowego w kształtowaniu polityki regionalnej

Cel:

Wzmocnienie roli organizacji pozarządowych w kształtowaniu polityki regionalnej

Działanie 1.

Małopolska Rada Pożytku Publicznego

Małopolska Rada Pożytku Publicznego jest zespołem pomocniczym Samorządu

Województwa Małopolskiego w zakresie realizacji zasady dialogu obywatelskiego

oraz kształtowania właściwej współpracy samorządu województwa z organizacjami

pozarządowymi

Wybrane formy współpracy:

wyrażanie opinii w sprawach dotyczących stosowania ustawy o działalności pożytku

publicznego i wolontariacie;

konsultowanie rządowych i regionalnych projektów aktów prawnych dotyczących

działalności pożytku publicznego i wolontariatu;

stałe monitorowanie oraz doskonalenie współpracy samorządu województwa z organizacjami

pozarządowymi;

udział w pracach Małopolskiego Forum Organizacji Pozarządowych.

Realizator konkursu Kancelaria Zarządu

Działanie 2.

Udział organizacji pozarządowych w pracach branżowych zespołów opiniująco-doradczych

powoływanych z inicjatywy samorządu województwa

Wybrane formy współpracy:

wspólne posiedzenia, konferencje itp.,

opinie, wnioski, stanowiska w ważnych dla rozwoju regionu sprawach,

członkostwo przedstawicieli organizacji pozarządowych w radach i komitetach,

udział organizacji pozarządowych w posiedzeniach komisji Sejmiku Województwa.

Przedstawiciele trzeciego sektora uczestniczyć będą w 2006 roku w pracach m.in. następujących

zespołów o charakterze opiniująco-doradczym: Regionalny Komitet Sterujący,

Komisja Wspólna Samorządów Terytorialnych i Gospodarczych Małopolski,

- 41 -


Ź R Ó D Ł A F I N A N S O WA N I A P R O J E K T Ó W O R G A N I Z A C J I P O Z A R Z Ą D O W Y C H

Małopolska Rada ds. Zatrudnienia, Małopolska Rada Edukacji, Małopolska Rada ds. Społeczeństwa

Informacyjnego, Małopolska Rada Przeciwdziałania Uzależnieniom, Wojewódzka

Rada ds. Osób Niepełnosprawnych, Małopolska Rada ds. Konsumentów, Małopolska

Rada Zdrowia Publicznego.

Realizator konkursu: departamenty Urzędu Marszałkowskiego oraz jednostki organizacyjne

– Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Wojewódzki Urząd Pracy

Działanie 3

Włączenie organizacji pozarządowych w proces przygotowania, opiniowania

i upowszechniania podstawowych dokumentów programowych w nowym

okresie programowania 2007-2013, tj. Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego

na lata 2007-2013 oraz Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego

na lata 2007-2013

Wybrane formy współpracy:

konferencje i konsultacje regionalne

akcje edukacyjne i informacyjne

Realizator konkursu: Kancelaria Zarządu, Departament Polityki Regionalnej i Funduszy

Strukturalnych

RODZIAŁ IV.

Efekty realizacji programu

Lepsze zaspokajanie potrzeb społecznych.

Wzrost poziomu życia mieszkańców.

Wzrost odpowiedzialności mieszkańców Małopolski za losy regionu.

Zwiększenie udziału mieszkańców Małopolski w rozwiązywaniu problemów lokalnych

i regionalnych.

Upowszechnienie partnerskiego modelu realizacji zadań w drodze współpracy administracji

publicznej z sektorem pozarządowym.

Umocnienie lokalnych działań, stworzenie warunków dla powstawania inicjatyw

i struktur funkcjonujących na rzecz społeczności lokalnych.

- 42 -


Ź R Ó D Ł A F I N A N S O WA N I A P R O J E K T Ó W O R G A N I Z A C J I P O Z A R Z Ą D O W Y C H

RODZIAŁ V.

Postanowienia końcowe

Finansowanie programu:

Program jest finansowany z budżetu Województwa Małopolskiego na rok 2006

Przybliżone terminy ogłaszania otwartych konkursów ofert:

grudzień 2005 — luty 2006 roku – otwarte konkursy ofert na zadania z dziedziny:

kultury fizycznej i sportu, kultury, turystyki, polityki społecznej, profilaktyki i przeciwdziałania

uzależnieniom, ochrony i promocji zdrowia, edukacji, rozwoju obszarów

wiejskich i środowiska (konkurs pn. Program aktywizacji gospodarczej i ochrony

dziedzictwa małopolskich Karpat „Owca plus”), wzmocnienia potencjału małopolskich

organizacji pozarządowych;

marzec-kwiecień 2006 – konkurs na zadania związane z rynkiem pracy „Konserwator”;

kwiecień-maj 2006 rok – II edycja konkursów na zadania z zakresu kultury fizycznej

i sportu oraz kultury, realizowane w II półroczu 2006 roku;

maj-czerwiec – konkurs z dziedziny rozwoju obszarów wiejskich i środowiska (konkurs

pn. „Doposażenie OSP województwa małopolskiego w sprzęt do ratownictwa

techniczno-chemiczno-ekologicznego”).

Konkurs „Gminne Centra Informacji” jest realizowany na we współpracy z Ministerstwem

Polityki Społecznej i Pracy i zostanie ogłoszony po podaniu terminu przez Ministerstwo.

Konkursy mogą być także ogłaszane w innych terminach w trakcie całego roku budżetowego

w sytuacji, gdy środki zaplanowane na realizację zadań nie zostały wykorzystane

w pierwszej edycji konkursu.

- 43 -


Źródła

finansowe

Unii Europejskiej


Ź R Ó D Ł A F I N A N S O WA N I A P R O J E K T Ó W O R G A N I Z A C J I P O Z A R Z Ą D O W Y C H

Źródła finansowe UE

Do realizacji polityk wspólnotowych UE w okresie programowania 2000-2006 zostały

stworzone następujące instrumenty finansowe:

a) Fundusze strukturalne

•Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR)

•Europejski Fundusz Społeczny (EFS)

•Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOiGR)

•Instrument Wsparcia Rybołówstwa (IWR)

b) Inicjatywy Wspólnoty

Inicjatywy charakteryzują się tym, że projekty realizowane w ich ramach muszą być

projektami partnerskimi z komponentem partnerstwa ponadnarodowego.

•INTERREG – rozwój regionalny

•EQUAL – rynek pracy

•URBAN – rozwój miast

•LEADER – rozwój wsi

c) Fundusz Spójności/Kohezji

•Mogą z niego korzystać kraje których poziom Produktu Narodowego Brutto (PNB)

na jednego mieszkańca jest niższy niż 90% średniej dla całej UE;

•Z funduszu współfinansowane są duże projekty o charakterze infrastrukturalnym

w dziedzinie transportu oraz na rzecz ochrony środowiska naturalnego.

d) Programy Wspólnotowe

Programy Wspólnotowe wspierają współpracę państw członkowskich UE w różnych

dziedzinach wspólnych polityk.

Wybrane Programy Europejskie:

•Kultura

•Program Kultura 2000 – realizowany w latach 2000-2004

•Edukacja

•Program Młodzież

•Leonardo da Vinci II 2000-2006

•Socrates 2000-2006

•Badania

•E-Content

•VI Program Ramowy Badań – 2000-2006

•Środowisko/Transport

•Life III

•Inteligentna Energia.

- 47 -


Ź R Ó D Ł A F I N A N S O WA N I A P R O J E K T Ó W O R G A N I Z A C J I P O Z A R Z Ą D O W Y C H

Polska może korzystać w latach 2004-2006 z następujących instrumentów finansowych:

a) Fundusze Strukturalne – EFRR, EFS, EFOiGR, IWR

b) Inicjatywy Wspólnotowe

•INTERREG

•EQUAL

c) Fundusz Spójności

d) Programy Wspólnotowe

Zgodnie z zasadą programowania musieliśmy w Polsce przygotować tzw. Programy

Operacyjne dla Funduszy i Inicjatyw Wspólnotowych. Programy Operacyjne stanowią

diagnozę dziedziny, którą chcemy finansować ze środków europejskich.

Natomiast tzw. Uzupełnienia Programów są pewnego rodzaju strategią wykorzystania

środków z danego funduszu. Stąd bardzo często spotykamy się z potocznymi stwierdzeniami

typu: „składamy wniosek do ZPORR”, „otrzymaliśmy dofinansowanie z SPO

RZL”.

Poniżej znajdą Państwo schemat programów operacyjnych, jaki obowiązuje w Polsce

w latach 2004-2006.

Niniejsza publikacja jest przewodnikiem po źródłach finansowych w ramach Funduszy,

Inicjatyw i Programów, gdzie możliwe jest jeszcze ubieganie się o środki w 2006 roku

przez organizacje pozarządowe.

Europejski Fundusz

Rozwoju

Regionalnego

Europejski

Fundusz

Społeczny

Europejski

Fundusz Orientacji

i Gwarancji Rolnej

Instrument

Wsparcia

Rybołówstwa

Zintegrowany

Program Operacyjny

Rozwoju Regionalnego

(ZPORR) Priorytet

I Priorytet III

SPO Rozwój

Zasobów Ludzkich

SPO

Rolnictwo

SPO

Rybołówstwo

Sektorowy Program

Operacyjny Wzrost

Konkurencyjności

Przedsiębiorstw

(SPO WKP)

ZPORR Priorytet II

Program Operacyjny

EQUAL

SPO Transport

Program Operacyjny

INTERREG

- 48 -


Ź R Ó D Ł A F I N A N S O WA N I A P R O J E K T Ó W O R G A N I Z A C J I P O Z A R Z Ą D O W Y C H

Fundusze Strukturalne

Przewodnik po funduszach został przedstawiony w formie tabeli. Tabela odpowiada na

pytania:

1) KTO może ubiegać się o dofinansowanie projektu,

2) CO może być realizowane w ramach możliwych typów projektów,

3) DLA KOGO możemy realizować projekt,

4) ZA ILE możemy realizować projekt; jaka jest wysokość dofinansowania,

5) GDZIE składamy wniosek i gdzie znajdziemy punkty informacyjne,

6) WAŻNE – dodatkowe uwagi, specyficzne kryteria, ważne informacje.

- 49 -


Ź R Ó D Ł A F I N A N S O WA N I A P R O J E K T Ó W O R G A N I Z A C J I P O Z A R Z Ą D O W Y C H

Zintegrowany Program Rozwoju Regionalnego (ZPORR), Priorytet II

2.1. Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku

pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie

Kto (projektodawcy)

Organizacje pozarządowe spełniające następujące kryteria:

Zadania statutowe organizacji to promocja i wspomaganie edukacji.

Kryterium kwalifikujące: „instytucja dialogu społecznego” lub „instytucja partnerstwa

lokalnego” (zgodnie z art. 6 ust. 1 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach

rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 r.)

Projekty typu: „praktyczna nauka zawodu dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych”,

„krajowe praktyki zawodowe dla studentów szkół wyższych” – organizacje

pozarządowe mogą w nich występować jedynie w roli partnera.

Co (typy projektów)

I. Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych:

szkolenia dla pracujących osób dorosłych zgłaszających z własnej inicjatywy chęć

podwyższania lub dostosowywania kwalifikacji zawodowych do potrzeb rynku

pracy, w tym w zakresie języków obcych oraz wykorzystania technik informacyjnych

i komunikacyjnych (ICT);

szkolenia podwyższające kwalifikacje doradców rolniczych;

szkolenia dla rolników i domowników w zakresie podejmowania dodatkowej

działalności zbliżonej do rolnictwa;

usługi doradcze dla rolników i domowników w zakresie podejmowania dodatkowej

działalności zbliżonej do rolnictwa;

usługi doradcze wspomagające kształtowanie kariery zawodowej pracujących

osób dorosłych zgłaszających z własnej inicjatywy chęć podwyższania lub dostosowywania

kwalifikacji zawodowych do potrzeb rynku pracy oraz usługi doradcze

dla studentów;

praktyczna nauka zawodu dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, z wyłączeniem

szkół dla osób dorosłych realizowana poza Ramowym Planem Nauczania

w okresie wolnym od nauki na terenie Rzeczpospolitej Polskiej (RP), odbywająca

się w przedsiębiorstwach i mająca na celu nabycie praktycznych umiejętności

i poznanie specyfiki przyszłego zawodu, z wyłączeniem praktyk zawodowych

realizowanych na podstawie umowy o pracę pomiędzy pracodawcą a młodocianym

w celu przygotowania zawodowego;

krajowe praktyki zawodowe dla studentów szkół wyższych, na kierunkach gdzie

nie są one obligatoryjne, odbywające się w przedsiębiorstwach i mające na celu

nabycie praktycznych umiejętności i poznanie specyfiki przyszłego zawodu, z wyłączeniem

praktyk zawodowych realizowanych na podstawie umowy o pracę.

- 50 -


Ź R Ó D Ł A F I N A N S O WA N I A P R O J E K T Ó W O R G A N I Z A C J I P O Z A R Z Ą D O W Y C H

Zintegrowany Program Rozwoju Regionalnego (ZPORR), Priorytet II

II. Badania i analizy dla potrzeb regionalnego rynku pracy.

Organizacja metod wymiany informacji pomiędzy instytucjami zaangażowanymi

w monitorowanie regionalnego rynku pracy oraz ofert edukacyjnych i szkoleniowych

w celu wzmocnienia współpracy pomiędzy tymi instytucjami. Służyć temu

mogą projekty w szczególności z zakresu:

przygotowania diagnozy w zakresie zidentyfikowania sytuacji w obszarze monitorowania

rynku pracy oraz ofert edukacyjnych i szkoleniowych z równoczesnym

przedstawieniem sposobów skuteczniejszego monitorowania zmian zachodzących

na rynku pracy;

organizowania seminariów, spotkań, warsztatów z udziałem instytucji zaangażowanych

w monitorowanie regionalnego rynku pracy oraz ofert edukacyjnych

i szkoleniowych w celu wymiany informacji z dziedziny zatrudnienia

i kształcenia;

zbierania danych i tworzenia ich baz w celu zwiększenia ilości i podniesienia jakości

informacji z dziedziny zatrudnienia i kształcenia;

badanie zbieżności prowadzonych w regionie przedsięwzięć w zakresie podwyższania

umiejętności i kwalifikacji zawodowych z potrzebami regionalnego rynku

pracy.

Analiza sytuacji na regionalnym rynku pracy, w tym w szczególności w zakresie

przewidywanej sytuacji na rynku pracy wybranych zawodów, sektorów/branż,

przewidywanych oczekiwań pracodawców odnośnie pożądanych kwalifikacji

i umiejętności pracowniczych, pożądanych usług szkoleniowych, zachodzących

zmian w sektorze MŚP, rozwoju społeczno-gospodarczego regionów oraz publikowanie

wyników przeprowadzonych badań, analiz, ekspertyz.

Dla kogo (beneficjenci ostateczni)

Osobami bezpośrednio korzystającymi ze wsparcia mogą być osoby posiadające

wykształcenie co najmniej gimnazjalne lub odpowiednie poziomem do starego systemu

kształcenia (podstawowe), w szczególności osoby zamieszkałe na obszarach

zmarginalizowanych, w tym w szczególności obszarach wiejskich i obszarach restrukturyzacji

przemysłów:

pracujące osoby dorosłe zgłaszające z własnej inicjatywy chęć podwyższania lub

dostosowywania kwalifikacji zawodowych do potrzeb rynku pracy (poza godzinami

pracy),

uczniowie szkół ponadgimnazjalnych publicznych i niepublicznych mających

uprawnienia szkoły publicznej,

studenci szkół wyższych,

rolnicy i domownicy, z wyłączeniem emerytów i osób zarejestrowanych jako

bezrobotne, zainteresowani podjęciem dodatkowej działalność zbliżonej do rolnictwa,

- 51 -


Ź R Ó D Ł A F I N A N S O WA N I A P R O J E K T Ó W O R G A N I Z A C J I P O Z A R Z Ą D O W Y C H

Zintegrowany Program Rozwoju Regionalnego (ZPORR), Priorytet II

doradcy rolniczy,

instytucje zajmujące się monitorowaniem regionalnego rynku pracy, w tym ofert

edukacyjnych i szkoleniowych.

Za ile (poziom dofinansowania)

do 75% – EFS

do 25% – krajowe środki publiczne

Gdzie (instytucja wdrażająca)

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, ul. Plac na Stawach 1

tel.: (0-12) 424-07-37, 424-07-02; efs@wup-krakow.pl

Zespół Zamiejscowy WUP w Nowym Sączu, ul. Węgierska 146

tel.: (0-18)442-94-90; ns.efs@wup-krakow.pl

Zespół Zamiejscowy WUP w Tarnowie, Al. Solidarności 5-9

tel.: (0-14) 626-95-43; efs@wup.tarnow.pl

2.3. Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa

Kto (projektodawcy)

Organizacje pozarządowe spełniające następujące kryteria:

Zadania statutowe organizacji to pomoc osobom poszukującym pracy i bezrobotnym.

Kryterium kwalifikujące: „instytucja dialogu społecznego” lub „instytucja partnerstwa

lokalnego” (zgodnie z art. 6 ust. 1 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach

rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 r.)

Projekty typu: „subsydiowane zatrudnienie” – organizacje pozarządowe mogą

w nich występować jedynie w roli partnera.

Co (typy projektów)

szkolenia i kursy, mające na celu nabycie umiejętności i kwalifikacji zawodowych

związanych z nowym zawodem,

pośrednictwo pracy na terytorium RP,

informacja zawodowa,

- 52 -


Ź R Ó D Ł A F I N A N S O WA N I A P R O J E K T Ó W O R G A N I Z A C J I P O Z A R Z Ą D O W Y C H

Zintegrowany Program Rozwoju Regionalnego (ZPORR), Priorytet II

usługi doradcze w zakresie wyboru nowego zawodu i osiągnięcia nowych umiejętności

zawodowych, w tym indywidualne plany działań polegające na udzielaniu

pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia osobom

zagrożonym utratą pracy w sektorze rolnym,

subsydiowanie zatrudnienia.

Dla kogo (beneficjenci ostateczni)

Z powyższych rodzajów pomocy, jako uczestnicy projektów skorzystać mogą rolnicy

i domownicy oraz inne osoby zatrudnione w rolnictwie i chcące podjąć zatrudnienie

w sferze pozarolniczej.

Za ile (poziom dofinansowania)

do 75% – EFS

do 25% – krajowe środki publiczne

Gdzie (instytucja wdrażająca)

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, ul. Plac na Stawach 1

tel. 012/424-07-37, 424-07-02; efs@wup-krakow.pl

Zespół Zamiejscowy WUP w Nowym Sączu, ul. Węgierska 146

tel.: (0-18) 442-94-90; ns.efs@wup-krakow.pl

Zespół Zamiejscowy WUP w Tarnowie, Al. Solidarności 5-9

tel.: (0-14) 626-95-43; efs@wup.tarnow.pl

2.4. Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi

Kto (projektodawcy)

Organizacje pozarządowe spełniające następujące kryteria:

zadania statutowe organizacji to pomoc osobom poszukującym pracy i bezrobotnym;

kryterium kwalifikujące: „instytucja dialogu społecznego” lub „instytucja partnerstwa

lokalnego” (zgodnie z art. 6 ust. 1 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach

rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 r.);

projekty typu: „subsydiowane zatrudnienie” – organizacje pozarządowe mogą

w nich występować jedynie w roli partnera.

- 53 -


Ź R Ó D Ł A F I N A N S O WA N I A P R O J E K T Ó W O R G A N I Z A C J I P O Z A R Z Ą D O W Y C H

Zintegrowany Program Rozwoju Regionalnego (ZPORR), Priorytet II

Co (typy projektów)

szkolenia i kursy, mające na celu nabycie umiejętności i kwalifikacji zawodowych

związanych z nowym zawodem,

pośrednictwo pracy na terytorium RP,

informacja zawodowa,

usługi doradcze w zakresie wyboru nowego zawodu i osiągnięcia nowych umiejętności

zawodowych, w tym indywidualne plany działań polegające na udzielaniu

osobom zagrożonym utratą zatrudnienia pomocy w wyborze odpowiedniego

zawodu i miejsca zatrudnienia,

subsydiowanie zatrudnienia w nowym miejscu pracy.

Dla kogo (beneficjenci ostateczni)

Jako uczestnicy projektów skorzystać mogą pracownicy przemysłów i sektorów

podlegających procesowi restrukturyzacji, i inne osoby zagrożone utratą pracy

z powodu procesów restrukturyzacyjnych. Wsparcie będzie przede wszystkim

skierowane do:

pracowników przemysłów, zlokalizowanych na obszarach objętych wsparciem

w ramach Działania 3.2 ZPORR, m.in. takich jak: przemysł lekki, chemiczny, cukrowniczy

a także pracowników sektora ochrony zdrowia,

pracowników przemysłów, które zostały objęte rządowymi programami restrukturyzacji

sektorów przemysłu tylko w przypadku rozpoznania potrzeby

dodatkowego wsparcia,

pracowników w okresie wypowiedzenia stosunku pracy z przyczyn zakładu

pracy,

osób zatrudnionych u pracodawcy wobec którego ogłoszono upadłość lub który

jest w stanie likwidacji.

Za ile ( poziom dofinansowania)

do 75% – EFS

do 25% – krajowe środki publiczne

Gdzie (instytucja wdrażająca)

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, ul. Plac na Stawach 1

tel.: (012) 424-07-37, 424-07-02; efs@wup-krakow.pl

Zespół Zamiejscowy WUP w Nowym Sączu, ul. Węgierska 146

tel.: (0-18) 442-94-90; ns.efs@wup-krakow.pl

- 54 -


Ź R Ó D Ł A F I N A N S O WA N I A P R O J E K T Ó W O R G A N I Z A C J I P O Z A R Z Ą D O W Y C H

Zintegrowany Program Rozwoju Regionalnego (ZPORR), Priorytet II

Zespół Zamiejscowy WUP w Tarnowie, Al. Solidarności 5-9

tel.: (0-14) 626-95-43; efs@wup.tarnow.pl

2.5 Promocja przedsiębiorczości

Kto (projektodawcy)

Organizacje pozarządowe spełniające następujące kryteria:

zadania statutowe organizacji to promocja przedsiębiorczości

Co (typy projektów)

Na współfinansowanie mogą liczyć projekty służące udzieleniu pomocy osobom

rozpoczynającym prowadzenie działalności gospodarczej, w postaci:

świadczenia usług doradczych i szkoleniowych wspierających zakładanie i prowadzenie

działalności gospodarczej;

rozpowszechniania dobrych praktyk i metod rozwoju;

Przekazywania pomocy finansowej nowo zarejestrowanemu mikroprzedsiębiorstwu

w formie:

•„wsparcia pomostowego” (dotacja w wys. 700 PLN wypłacana przez okres

pierwszych 6-mcy działalności z możliwością przedłużenia o kolejne 6-mcy,

nie dłużej jednak niż 12-mcy od momentu zarejestrowania firmy),

•jednorazowej dotacji na rozwój działalności (nie więcej niż 5.000 Euro i do

75% inwestycji).

Dla kogo (beneficjenci ostateczni)

osoby fizyczne, nie zarejestrowane jako bezrobotne, zamierzające rozpocząć

działalność gospodarczą (bez względu na wiek, płeć, posiadane doświadczenie

zawodowe), z wyłączeniem osób, które były właścicielami przedsiębiorstwa

i prowadziły działalność gospodarczą po 1 stycznia 2004;

osoby, które założyły działalność gospodarczą (mikroprzedsiebiorstwo) w trakcie

korzystania ze wsparcia doradczo-szkoleniowego w ramach powyższego

działania, jednakże nie dłużej niż 3 lata od momentu zarejestrowania tej działalności

zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Za ile (poziom dofinansowania)

w zakresie usług doradczo-szkoleniowych i tzw. wsparcia pomostowego do

75% z EFS do 25% krajowe środki publiczne,

- 55 -


Ź R Ó D Ł A F I N A N S O WA N I A P R O J E K T Ó W O R G A N I Z A C J I P O Z A R Z Ą D O W Y C H

Zintegrowany Program Rozwoju Regionalnego (ZPORR), Priorytet II

w zakresie jednorazowej dotacji inwestycyjnej mikroprzedsiębiorca pokrywa

25% wydatków kwalifikowalnych inwestycji, a pozostałe 75% jest pokrywane

w 75% z EFS i w 25% z budżetu państwa.

Gdzie (instytucja wdrażająca)

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Departament Funduszy Strukturalnych

ul. Kordylewskiego 11, III piętro, pokój 301

www.wrotamalopolski.pl/ ZPORR dla przedsiębiorców

tel.: (0-12) 29-90-627

Punkt informacyjny jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. 10:00-15:00

2.6. Regionalne Strategie Innowacji i transfer wiedzy

Kto (projektodawcy)

Organizacje pozarządowe spełniające następujące kryteria:

zadania statutowe organizacji to działania z zakresu innowacji i transfer wiedzy.

Co (typy projektów)

tworzenie lub rozwój Regionalnych Strategii Innowacyjnych, w przypadku Małopolski

zakończenie badań i prac zmierzających do opracowania Strategii przewiduje

się na koniec 2004;

tworzenie i rozwój sieci współpracy w zakresie innowacji pomiędzy sektorem

badawczo-rozwojowym, przedsiębiorstwami i innymi podmiotami (na poziomie

regionalnym i lokalnym) służącej transferowi know-how i technologii;

tworzenie i rozwój systemu komunikacji i wymiany informacji, w tym zbieranie

danych i tworzenie ich baz, w zakresie przedsięwzięć wspierających rozwój innowacji;

staże dla absolwentów szkół wyższych i pracowników sektora badawczo-rozwojowego,

służące transferowi wiedzy i innowacji pomiędzy sektorem badawczo-rozwojowym

a przedsiębiorstwami dla obopólnych korzyści;

stypendia dla absolwentów kontynuujących naukę na studiach doktoranckich

z zakresu nauk ścisłych, technicznych i innych dziedzin naukowych przyczyniających

się do rozwoju strategicznych obszarów regionu.

- 56 -


Ź R Ó D Ł A F I N A N S O WA N I A P R O J E K T Ó W O R G A N I Z A C J I P O Z A R Z Ą D O W Y C H

Zintegrowany Program Rozwoju Regionalnego (ZPORR), Priorytet II

Dla kogo (beneficjenci ostateczni)

jednostki samorządu terytorialnego lub jednostki organizacyjne wykonujące zadania

jednostek samorządu terytorialnego,

przedsiębiorcy włączając jednostki badawczo-rozwojowe w przedsiębiorstwach,

które nie będą otrzymywały bezpośredniego wsparcia, ale będą czerpać

korzyść pośrednio poprzez ich uczestnictwo w działalności sieci transferu innowacji

i w wymianie informacji,

szkoły wyższe,

jednostki naukowe i inne instytucje wspierające rozwój innowacyjny regionów,

uczestnicy studiów doktoranckich,

pracownicy sektora badawczo-rozwojowego oraz absolwenci wyższych uczelni

nie zarejestrowani jako bezrobotni, którzy biorą udział w stażach w przedsiębiorstwie.

Za ile (poziom dofinansowania)

do 75% – EFS

do 25% – krajowe środki publiczne

Gdzie (instytucja wdrażająca)

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Departament Funduszy Strukturalnych

ul. Kordylewskiego 11, III piętro, pokój 301

www.wrotamalopolski.pl/ ZPORR w Małopolsce

tel.: (0-12) 29-90-627

Punkt informacyjny jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. 10:00-15:00

- 57 -


Ź R Ó D Ł A F I N A N S O WA N I A P R O J E K T Ó W O R G A N I Z A C J I P O Z A R Z Ą D O W Y C H

Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL)

1.1. Rozwój i modernizacja instrumentów i instytucji rynku pracy.

Schemat (b) Rozwój oferty usług instytucji rynku pracy

Kto (projektodawcy)

Organizacje pozarządowe spełniające następujące kryteria:

zadania statutowe organizacji zgodne z celami Działania;

instytucji dialogu społecznego lub instytucji partnerstwa lokalnego (zgodnie

z art. 6 ust. 1 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia

20 kwietnia 2004 r.) – organizacje pozarządowe współpracujące z publicznymi

służbami zatrudnienia.

Co (typy projektów)

doskonalenie kadr publicznych służb zatrudnienia i innych instytucji rynku pracy,

w szczególności poprzez szkolenia (w tym studia podyplomowe), wsparcie,

doradztwo i instruktaż;

rozwijanie i promocja trójstronnych umów szkoleniowych, w szczególności poprzez

upowszechnianie najlepszych praktyk;

rozwijanie dialogu społecznego i włączanie partnerów społecznych do działań

na rynku pracy w szczególności poprzez: akcje promocyjne, szkolenia, warsztaty

skierowane do różnych środowisk mające na celu m.in. popularyzowanie idei

aktywizacji zawodowej oraz sprzyjające zwiększaniu oddziaływania organizacji

pozarządowych na rynek pracy;

projektowanie i wdrażanie nowych rozwiązań organizacyjnych oraz instrumentów

i programów rynku pracy uwzględniających wzmacnianie powiązań na szczeblu

lokalnym i regionalnym,

upowszechnianie metod i narzędzi informacji i poradnictwa zawodowego (z wykorzystaniem

nowych technologii);

promowanie i wsparcie projektów pilotażowych i innowacyjnych z zakresu usług

instytucji rynku pracy, w tym pośrednictwa pracy, poradnictwa i informacji zawodowej,

szkoleń itp.;

upowszechnianie informacji o usługach świadczonych przez instytucje rynku

pracy, w tym placówki informacji i poradnictwa zawodowego;

promowanie problematyki planowania rozwoju zawodowego;

popularyzacja najlepszych praktyk.

Dla kogo (beneficjenci ostateczni)

a) instytucje rynku pracy:

publiczne służby zatrudnienia,

- 58 -


Ź R Ó D Ł A F I N A N S O WA N I A P R O J E K T Ó W O R G A N I Z A C J I P O Z A R Z Ą D O W Y C H

Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL)

OHP,

agencje zatrudnienia,

instytucje szkoleniowe,

instytucje dialogu społecznego i partnerstwa lokalnego (organizacje związków

zawodowych, pracodawców i bezrobotnych, organizacje pozarządowe

współpracujące z publicznymi służbami zatrudnienia);

b) pracownicy instytucji rynku pracy;

c) jednostki naukowe.

Za ile (poziom dofinansowania)

do 75% – EFS

do 25% – krajowe środki publiczne

1% – beneficjent jest zobowiązany do wniesienia minimalnego wkładu własnego

w projekt, ale wkład ten nie zawsze musi wyrażać się zaangażowaniem własnych

środków finansowych. Wymóg ten może zostać spełniony w postaci wkładu rzeczowego.

Gdzie (instytucja wdrażająca)

Ministerstwo Gospodarki i Pracy

Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego

ul. Żurawia 4a, 00-503 Warszawa (pok. 315, III piętro )

poniedziałek-piątek w godz. od 8.15 do 16.15

www.dwfefs.gov.pl

Ważne

Wnioski można składać w trybie ciągłym do 30 września 2006 roku lub do wyczerpania

środków.

1.4. Integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych.

Schemat (a): Wsparcie osób o znacznym i umiarkowanym stopniu

niepełnosprawności na otwartym rynku pracy.

Kto (projektodawcy)

Organizacje pozarządowe spełniające następujące kryteria:

zadania statutowe organizacji to działanie na rzecz osób niepełnosprawnych,

- 59 -


Ź R Ó D Ł A F I N A N S O WA N I A P R O J E K T Ó W O R G A N I Z A C J I P O Z A R Z Ą D O W Y C H

Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL)

instytucji dialogu społecznego lub instytucji partnerstwa lokalnego (zgodnie

z art. 6 ust. 1 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia

20 kwietnia 2004 r.) – organizacje pozarządowe współpracujące z publicznymi

służbami zatrudnienia.

Co (typy projektów)

•rozwój usług z zakresu organizowania stanowisk pracy i środowiska pracy dla

osób niepełnosprawnych, a także wspierania osób niepełnosprawnych w ich

aktywności zawodowej,

•usługi wspierające dostęp osób niepełnosprawnych do szkoleń,

•rozwijanie działalności doradczej dla organizacji pozarządowych;

rozwijanie form i programów szkolenia osób niepełnosprawnych „on line”;

działania służące tworzeniu miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych i większych

możliwości ich zatrudniania:

•organizowanie subsydiowanych staży pracy,

•pokrywanie kosztów przystosowania stanowiska pracy do potrzeb wynikających

z niepełnosprawności pracownika,

•subsydia dla organizacji non profit oferujących usługi wspierające przechodzenie

osób niepełnosprawnych na otwarty rynek pracy oraz zatrudniających

osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,

•subsydiowanie wynagrodzeń osób niepełnosprawnych, rekompensujących

pracodawcom zwiększone koszty ich zatrudniania wynikające z niższej produktywności

niepełnosprawnego pracownika,

•rozwijanie dostosowanych do potrzeb niepełnosprawnych alternatywnych

form pracy – telepraca, praca przez Internet, praca w niepełnym wymiarze,

•subsydia do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych zatrudnianych przez organizacje

non profit działające na rzecz integracji osób niepełnosprawnych na

otwartym rynku pracy,

•rozwijanie i promocja form współpracy pomiędzy pracodawcami, ich organizacjami,

związkami zawodowymi, stowarzyszeniami i organizacjami pozarządowymi

służących zwiększaniu możliwości zatrudniania osób niepełnosprawnych;

zmiana postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych, w szczególności

w środowisku pracy, poprzez:

•kampanie informacyjno-promocyjne skierowane do pracodawców oraz ich

pracowników,

•kampanie informacyjno-promocyjne skierowane do społeczności lokalnych

i decydentów;

sprawnych, w tym badania służące zindywidualizowaniu świadczonych usług:

- 60 -


Ź R Ó D Ł A F I N A N S O WA N I A P R O J E K T Ó W O R G A N I Z A C J I P O Z A R Z Ą D O W Y C H

Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL)

•badania dotyczące specyficznych potrzeb różnych grup osób niepełnosprawnych

o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności związanych

z przystosowaniem ich do zatrudnienia i trwałej integracji na rynku pracy,

•badania z zakresu rozpoznawania zapotrzebowania na pracę osób niepełnosprawnych,

w tym na pracę z wykorzystaniem nowych form organizacji

pracy,

•badania dotyczące nowych form rehabilitacji zawodowej i metod pracy z osobami

niepełnosprawnymi,

•badania warunków trwałej integracji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Dla kogo (beneficjenci ostateczni)

a) indywidualni odbiorcy pomocy, tj. osoby niepełnosprawne powyżej 16 roku życia

o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, które:

wkraczają po raz pierwszy na rynek pracy,

są długotrwale bezrobotne,

mają największe trudności z wejściem na rynek pracy,

b) instytucjonalni odbiorcy pomocy:

jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne,

służby medycyny pracy,

instytucje rynku pracy,

publiczne służby zatrudnienia,

ochotnicze hufce pracy,

agencje zatrudnienia,

instytucje szkoleniowe,

instytucje dialogu społecznego i partnerstwa lokalnego (organizacje związków

zawodowych, pracodawców i bezrobotnych, organizacje pozarządowe

współpracujące z publicznymi służbami zatrudnienia),

inne organizacje pozarządowe działające na rzecz osób niepełnosprawnych,

pracownicy współpracujący z osobami niepełnosprawnymi zatrudnionymi

u tego samego pracodawcy,

pracodawcy,

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (w schemacie [b]

Działania 1.4 SPO RZL).

Za ile (poziom dofinansowania)

do 75% – EFS

do 25% – krajowe środki publiczne

3% – beneficjent jest zobowiązany do wniesienia minimalnego wkładu własnego

w projekt. Wymóg ten może zostać spełniony w postaci wkładu rzeczowego.

- 61 -


Ź R Ó D Ł A F I N A N S O WA N I A P R O J E K T Ó W O R G A N I Z A C J I P O Z A R Z Ą D O W Y C H

Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL)

Gdzie (instytucja wdrażająca)

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Wydział Wdrażania Programów UE PFRON

Al. Jana Pawła II 1300-828 Warszawa

tel.: (0-22) 816-22-55, tel./fax: (0-22) 816-22-62

Punkt Informacyjny w Warszawie

Al. Jana Pawła II 11 (budynek BUMAR, XIII piętro, pokój 1311)

tel.: (0-22) 652-90-25 lub 26

Punkt Informacyjny w Krakowie

Kraków, ul. 29 Listopada 130

tel.: (0-12) 415-86-35; 415-91-19; fax: (0-12) 415-86-85

Ważne

Wnioski można składać w trybie ciągłym do 29 września 2006 roku do godz.

10.00 lub do wyczerpania środków !!!

1.5. Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego

ryzyka. Schemat (a): Wspieranie osób z grup zagrożonych wykluczeniem

społecznym

Kto (projektodawcy)

Organizacje pozarządowe spełniające następujące kryteria:

zadania statutowe organizacji to działanie na rzecz osób grup zagrożonych wykluczeniem

społecznym.

Co (typy projektów)

warsztaty obejmujące diagnozowanie potencjału zawodowego osób z grup

szczególnego ryzyka, możliwości jego rozwoju oraz podnoszenie kwalifikacji

tych osób;

szkolenia dla osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, mające na

celu przezwyciężanie problemów, którymi osoby te są obarczone, kształcące

umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach i prowadzące do zwiększania

samodzielności;

subsydiowanie zatrudnienia osób bezrobotnych powyżej 24 miesięcy na otwartym

rynku pracy;

- 62 -


Ź R Ó D Ł A F I N A N S O WA N I A P R O J E K T Ó W O R G A N I Z A C J I P O Z A R Z Ą D O W Y C H

Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL)

współfinansowanie tworzenia i działalności Centrów Integracji Społecznej –

przeznaczonych dla osób zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym

(w szczególności na obszarach wiejskich i restrukturyzowanych);

wspieranie zatrudnienia subsydiowanego w ramach Centrów Integracji Społecznej;

szkolenia i warsztaty edukacyjno-wychowawcze na rzecz młodzieży trudnej mające

na celu powrót do nauki w celu zdobycia zawodu i usamodzielnienia się oraz

zapobieganie wśród ludzi młodych dysfunkcjom społecznym takim jak alkoholizm,

narkomania, przestępczość;

kampanie promujące oraz inne działania wspierające wolontariat w zakresie integracji

z rynkiem pracy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;

pomoc w organizowaniu grup wsparcia i samopomocy poprzez doradztwo i poradnictwo

zawodowe;

rozwój standardów jakości usług prowadzących do integracji z rynkiem pracy

świadczonych przez instytucje pomocy społecznej;

badania i ekspertyzy mające na celu ocenę wpływu i efektywności form wsparcia

świadczonych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;

szkolenia dla pracowników instytucji pomocy społecznej (w tym pracowników

organizacji pozarządowych i wolontariuszy) pracujących z osobami z grup szczególnego

ryzyka.

Dla kogo (beneficjenci ostateczni)

osoby zagrożone wykluczeniem społecznym ze szczególnym uwzględnieniem

osób korzystających długotrwale ze świadczeń pomocy społecznej:

•osoby bezrobotne powyżej 24 miesięcy, a w przypadku CIS-ów bezrobotni

powyżej 36 m-cy),

•alkoholicy i narkomani, którzy poddają się procesowi leczenia, lub ukończyli

go nie później niż rok przed przystąpieniem do projektu,

•bezdomni,

•osoby opuszczające zakłady karne, najpóźniej rok przed przystąpieniem do

projektu, v uchodźcy z problemami z integracją ze społeczeństwem,

•młodzież wychowująca się w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach

zastępczych;

osoby w wieku 15-24 lat, które:

•nie uczą się, nie pracują i nie są zarejestrowane jako bezrobotne,

•uczą się w szkołach gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych albo w formach pozaszkolnych,

ale sprawiają trudności wychowawcze i mają poważne kłopoty

w nauce,

•pochodzą z rodzin ubogich, zagrożonych dysfunkcjami społecznymi lub wchodzące

w kolizje z prawem;

- 63 -


Ź R Ó D Ł A F I N A N S O WA N I A P R O J E K T Ó W O R G A N I Z A C J I P O Z A R Z Ą D O W Y C H

Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL)

pracodawcy;

pracownicy instytucji pomocy społecznej (w tym organizacji pozarządowych

działających w zakresie pomocy społecznej) oraz wolontariusze pracujący na

rzecz tych instytucji;

instytucje, w tym organizacje pozarządowe wspierające osoby zagrożone wykluczeniem

społecznym;

kadra nauczycieli, wychowawców oraz instruktorów pracujących z młodzieżą

trudną.

Za ile (poziom dofinansowania)

do 75% – EFS

do 25% – krajowe środki publiczne

1% – beneficjent jest zobowiązany do wniesienia minimalnego wkładu własnego

w projekt, ale wkład ten nie zawsze musi wyrażać się zaangażowaniem własnych

środków finansowych. Wymóg ten może zostać spełniony w postaci wkładu rzeczowego.

Gdzie (instytucja wdrażająca)

Ministerstwo Gospodarki i Pracy

Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego

ul. Żurawia 4a, 00-503 Warszawa (pok. 315, III piętro)

poniedziałek-piątek w godz. od 8.15 do 16.15

www.dwfefs.gov.pl

Ważne

Wnioski można składać w trybie ciągłym do 30 września 2006 roku lub do wyczerpania

środków !!!

1.6. Integracja i reintegracja zawodowa kobiet.

Schemat (a): Wspieranie równości szans kobiet i mężczyzn na rynku

pracy

Kto (projektodawcy)

Organizacje pozarządowe spełniające następujące kryteria:

zadania statutowe organizacji to działanie na rzecz kobiet

- 64 -


Ź R Ó D Ł A F I N A N S O WA N I A P R O J E K T Ó W O R G A N I Z A C J I P O Z A R Z Ą D O W Y C H

Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL)

instytucje dialogu społecznego i partnerstwa lokalnego, organizacje pozarządowe

współpracujące z publicznymi służbami zatrudnienia.

Co (typy projektów)

kursy szkoleniowe dla kobiet – podnoszące ich kwalifikacje zawodowe;

kursy szkoleniowe dla kobiet – w zakresie nabywania i wykorzystywania umiejętności

i wiedzy na temat:

•elastycznego podejścia do zawodu,

•pracy w trzecim sektorze,

•pracy w ramach wolontariatu

•rozwijania własnej działalności gospodarczej;

kursy szkoleniowe dla kobiet z zakresu aktywizacji zawodowej; opracowywanie

indywidualnych planów działania;

wspieranie przedsiębiorczości wśród kobiet:

•dotacje na podejmowanie własnej działalności gospodarczej, w szczególności

na obszarach wiejskich,

•szkolenia dla kobiet w zakresie rozwoju własnej działalności gospodarczej;

subsydiowane staże pracy;

projekty badawcze i ekspertyzy mające na celu diagnozę zróżnicowania szans

kobiet w dostępie do rynku pracy o zasięgu lokalnym (ujęcie regionalne);

projekty pilotażowe mające za zadanie wsparcie samo organizacji kobiet (organizowanie

grup interesu, grup wsparcia);

opracowywanie i uruchomienie baz danych o lokalnych rynkach pracy, zawierające

informacje o:

•ofertach zatrudnienia dla kobiet,

•formach zatrudnienia,

•możliwościach podnoszenia kwalifikacji,

•możliwościach rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej,

•możliwościach uzyskania dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej;

przygotowanie i wdrożenie akcji informacyjno-edukacyjnych skierowanych do

kobiet i pracodawców na rzecz zwalczania stereotypów w postrzeganiu ról kobiecych

i męskich w życiu zawodowym i rodzinnym;

doradztwo zawodowe dla kobiet;

doradztwo psychologiczne i prawne;

tworzenie programów specjalnych, innowacyjnych i inicjatyw lokalnych na rzecz

zatrudnienia kobiet, w tym tworzenie nowych miejsc pracy dla bezrobotnych

kobiet;

- 65 -


Ź R Ó D Ł A F I N A N S O WA N I A P R O J E K T Ó W O R G A N I Z A C J I P O Z A R Z Ą D O W Y C H

Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL)

szkolenia dla przedsiębiorców w zakresie:

•elastycznych form zatrudnienia, ze szczególnym uwzględnieniem nowoczesnych

technologii, oraz nowoczesnych metod organizacji pracy (telepraca,

praca do wykonania w domu, praca na zastępstwo, itp.),

•praw i obowiązków związanych z równością szans dla kobiet i mężczyzn wynikających

z zapisów Kodeksu Pracy,

szkolenia dla pracowników instytucji rynku pracy w zakresie równości szans dla

kobiet i mężczyzn.

Dla kogo (beneficjenci ostateczni)

kobiety bezrobotne i poszukujące pracy,

kobiety bierne zawodowo,

kobiety o niskich i zdezaktualizowanych kwalifikacjach,

kobiety powracające na rynek pracy po długiej nieobecności,

kobiety z obszarów wiejskich,

kobiety prowadzące własną działalność gospodarczą lub chcące ją rozpocząć,

instytucje rynku pracy:

•publiczne służby zatrudnienia,

•OHP,

•agencje zatrudnienia,

•instytucje szkoleniowe,

•instytucje dialogu społecznego i partnerstwa lokalnego (organizacje związków

zawodowych, pracodawców i bezrobotnych, organizacje pozarządowe

współpracujące z publicznymi służbami zatrudnienia).

Za ile (poziom dofinansowania)

do 75% – EFS

do 25% – krajowe środki publiczne

1% – beneficjent jest zobowiązany do wniesienia minimalnego wkładu własnego

w projekt, ale wkład ten nie zawsze musi wyrażać się zaangażowaniem własnych

środków finansowych. Wymóg ten może zostać spełniony w postaci wkładu rzeczowego.

Gdzie (instytucja wdrażająca)

Ministerstwo Gospodarki i Pracy

Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego

- 66 -


Ź R Ó D Ł A F I N A N S O WA N I A P R O J E K T Ó W O R G A N I Z A C J I P O Z A R Z Ą D O W Y C H

Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL)

ul. Żurawia 4a, 00-503 Warszawa (pok. 315, III piętro)

poniedziałek-piątek w godz. od 8.15 do 16.15

www.dwfefs.gov.pl

Ważne

Wnioski można składać w trybie ciągłym do 30 września 2006 roku lub do wyczerpania

środków !!!

- 67 -


Ź R Ó D Ł A F I N A N S O WA N I A P R O J E K T Ó W O R G A N I Z A C J I P O Z A R Z Ą D O W Y C H

Inicjatywy Wspólnotowe

INTERREG III C

– Regionalna Operacja Ramowa GROW

Województwo Małopolskie bierze udział w realizacji Regionalnej Operacji Ramowej

GROW pod kierunkiem Partnera Wiodącego tj. South East England Development Agency,

reprezentującej region Południowo-Wschodniej Anglii.

W projekcie ponadto biorą udział następujące regiony:

Region Noord-Brabant (Holandia)

Region Emilia-Romagna (Włochy)

Region Andaluzja (Hiszpania).

W Małopolsce projekt realizowany jest przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego,

Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej.

Składane podrojekty powinny wpisywać się w przygotowany przez regiony partnerskie

Program GROW, który obejmuje następujące komponenty:

1. „Zrównoważony Wzrost” – zredukowanie negatywnego wpływu rozwoju gospodarczego

na środowisko;

2. „Wzrost Gospodarczy” – rozwój gospodarki opartej o wiedzę poprzez innowacje

i przedsiębiorczość kreującą rozwój i zatrudnienie przy jednoczesnej ochronie walorów

środowiska naturalnego;

3. Przeciwdziałanie marginalizacji społecznej – pobudzanie rozwoju w obszarach zmarginalizowanych,

który zmniejszyłby wewnątrzregionalne różnice w poziomie życia.

Termin składania wniosków: 24 lutego 2006 r.

Instytucja Koordynująca:

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego,

Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej

ul. Kordylewskiego 11, Kraków (II piętro)

www.wrotamalopolski.pl/

tel.: (0-12) 29-90-699

Szczegółowe informacje:

http://um.wrotamalopolski.pl/Archiwum/id=1403

- 68 -


Ź R Ó D Ł A F I N A N S O WA N I A P R O J E K T Ó W O R G A N I Z A C J I P O Z A R Z Ą D O W Y C H

Programy europejskie

SOCRATES

Biuro Programu SOCRATES w Polsce

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Program Sokrates

ul. Mokotowska 43

www.socrates.org.pl

Zadaniem programu SOCRATES jest rozszerzanie współpracy europejskiej w dziedzinie

edukacji. Celem programu jest kreowanie europejskiego wymiaru w nauczaniu, powiększanie

kręgu osobistych doświadczeń o wiedzę na temat innych krajów Europy,

rozwijanie poczucia jedności w Europie oraz wspomaganie procesów przystosowania

się do nowych warunków społecznych i ekonomicznych w perspektywie zjednoczonej

Europy.

Program Sokrates składa się z następujących elementów:

ERASMUS współpraca międzyuczelniana

COMENIUS współpraca ośrodków edukacyjnych – edukacja przedszkolna, szkolnictwo

podstawowe i średnie

LINGUA promowanie nauczania języków obcych

MINERWA promowanie kształcenia otwartego i na odległość – technologie informacji

i komunikacji

GRUNDTVIG promowanie kształcenia dorosłych

EURYDYCE wymiana informacji o systemach edukacyjnych

ARION wizyty studyjne pracowników administracji oświatowej niższych szczebli

NARIC rozpowszechnianie informacji o równoważności dokumentów o wykształceniu

w różnych krajach.

LEONARDO DA VINCI

Krajowa Agencja Programu Leonardo da Vinci

ul. Górnośląska 4a, 00-444 Warszawa

tel.: (0-22) 625-39-37, 622-19-91

fax: (0-22) 625-28-05

www.bkkk-cofund.org.pl

www.bkkk-cofund.org.pl/index.phpgr=2&act=103

e- mail: bkkk@cofund.org.pl

- 69 -


Ź R Ó D Ł A F I N A N S O WA N I A P R O J E K T Ó W O R G A N I Z A C J I P O Z A R Z Ą D O W Y C H

Program Leonardo da Vinci udziela wsparcia finansowego międzynarodowym projektom

z zakresu kształcenia i szkolenia zawodowego, które realizują poniższe cele:

doskonalenie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego,

poprawa jakości i dostępu do ustawicznego kształcenia i szkolenia zawodowego,

zwiększanie szans na rynku pracy poprzez promowanie innowacyjności w kształceniu

i szkoleniu zawodowym oraz rozwój konkurencyjności i kształtowanie przedsiębiorczości,

wspieranie współpracy między instytucjami zajmującymi się kształceniem zawodowym,

w tym uniwersytetami, przedsiębiorstwami, szczególnie małymi i średnimi.

Program obejmuje następujące typy działań o charakterze międzynarodowym:

wymiany i staże (Mobility)

projekty pilotażowe (Pilot Projects), w tym akcje tematyczne (Thematic actions)

projekty językowe (Language Compentencies)

Międzynarodowe Sieci Instytucji (Transnational Networks)

badania i analizy (Reference material)

wspólne akcje (Joint actions)

Szczegółowe informacje:

www.bkkk-cofund.org.pl/index.phpgr=2&act=103

PROGRAM MŁODZIEŻ

Narodowa Agencja Programu „Młodzież”

ul. Mokotowska 43 (IV p.), 00-551 Warszawa

tel.: (0-22) 622-37-06, 628-60-14

fax: (0-22) 622-37-08, 628-60-17

www.youth.org.pl

e-mail: youth@youth.org.pl

Program Młodzież wspiera integrację społeczną ludzi młodych w wieku od 15 do 25 lat.

Umożliwia im wyjazdy w ramach wymian międzynarodowych, włącza

ich w działalność społeczno-kulturalną. Program przeciwdziała wszelkim formom dyskryminacji,

rasizmu i ksenofobii,

Potencjalni projektodawcy: organizacje młodzieżowe, osoby pracujące z młodzieżą,

władze lokalne, organizacje pozarządowe.

W skład programu wchodzą:

AKCJA 1 – Młodzież dla Europy wymiana młodzieży;

AKCJA 2 – Wolontariat Europejski zaangażowanie młodzieży do nieodpłatnej pracy

na rzecz społeczeństwa wyłącznie projekty realizowane przez organizacje „non-

-profit”;

- 70 -


Ź R Ó D Ł A F I N A N S O WA N I A P R O J E K T Ó W O R G A N I Z A C J I P O Z A R Z Ą D O W Y C H

AKCJA 3 – Inicjatywy Młodzieżowe wspieranie finansowe projektów organizowanych

przez młodych ludzi;

AKCJA 4 – Wspólne Działania projekty na szczeblu lokalnym i regionalnym informujące

o możliwościach oferowanych przez programy wspólnotowe;

AKCJA 5 – Działania wspierające: szkolenie i współdziałanie osób zaangażowanych

w politykę młodzieżową, tworzenie i rozwój sieci informacyjnych dla ludzi młodych

oraz badania nad problematyką młodzieżową, działania pomocnicze wobec Narodowych

Agencji Programu Młodzież.

W Programie MŁODZIEŻ wnioski o dofinansowanie projektów można składać pięć razy

w roku. Oto obowiązujące terminy składania wniosków:

– 1 lutego

– 1 kwietnia

– 1 czerwca

– 1 września

– 1 listopada

Szczegółowe informacje:

www.youth.org.pl

Akcja 5.

Działania wspierające z udziałem Krajów Partnerskich

Wymiana w zakresie Dobrych Praktyk w pracy z młodzieżą pomiędzy Europa a krajami

Afryki, Karaibów i Pacyfiku (ACP), oraz Azja i Ameryka Łacińską,

Cele projektów – przyczynianie się do rozwoju polityki dotyczącej młodzieży, pracy

z młodzieżą, sektora wolontariatu, tworzenia i rozwoju zdolności przywódczych na potrzeby

organizacji/struktur młodzieżowych we wskazanych krajach.

Potencjalni projektodawcy

Wnioskodawcy muszą być instytucjami niekomercyjnymi (non-profit) powstałymi zgodnie

z prawem w takich krajach jak:

kraje Unii Europejskiej (UE): Austria, Belgia, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia,

Francja, Niemcy, Grecja, Węgry, Irlandia, Włochy, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Malta,

Holandia, Polska, Portugalia, Słowacja, Słowenia, Hiszpania, Szwecja, Zjednoczona

Królestwo,

kraje będące jednocześnie członkami Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu

(EFTA) i Europejskiego Obszaru Gospodarczego,

kraje kandydujące: Bułgaria, Rumunia, Turcja.

Projekty musza dotyczyć organizacji z co najmniej 4 krajów – łącznie z wnioskodawcą.

Muszą one obejmować przynajmniej dwa kraje uczestniczące w Programie Młodzież,

z których minimum jeden jest Państwem Członkowskim UE, i przynajmniej dwa – Krajami

Partnerskimi z obszaru ACP/Azji/Ameryki Łacińskiej.

Wnioski muszą być wysłane do Komisji nie później niż do 30 czerwca 2006 roku.

- 71 -


Ź R Ó D Ł A F I N A N S O WA N I A P R O J E K T Ó W O R G A N I Z A C J I P O Z A R Z Ą D O W Y C H

Szczegółowe informacje:

www.europa.eu.int/comm/youth/call/eac4705/index_en.html

KULTURA 2000

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Krakowskie Przedmieście15/17, 00-071 Warszawa,

www.mk.gov.pl

Krajowy Punkt Kontaktowy

www.mk.gov.pl/pkk

Program Kultura 2000 wspiera projekty współpracy kulturalnej pomiędzy podmiotami

kulturalnymi z krajów członkowskich Unii Europejskiej oraz innych krajów uczestniczących

w Programie oraz wspólne projekty realizowane w ramach europejskich sieci

współpracy kulturalnej. Program realizowany jest w latach 2000-2006. Konkursy na

projekty na rok 2006 odbyły się pod koniec 2005 r.

Obecnie Komisja Europejska przygotowała projekt nowego programu na lata 2007-

-2013, o roboczej nazwie „Kultura 2007”. Prace nad nowym programem zostaną zakończone

po osiągnięciu konsensusu przez państwa członkowskie i zostanie podpisana

Nowa Perspektywa Finansowa UE na lata 2007-2013.

DAPHNE II

(zwalczanie przemocy wobec dzieci, młodzieży i kobiet)

European Commission

DG Justice and Internal Affairs (Unit C 4)

Office LX 46 00/151

B – 1049 Bruxelles

Program Daphne II trwa od maja 2004 roku do 31 grudnia 2008 roku. Celem programu

jest wsparcie organizacji działających w zakresie zapobiegania i zwalczania przemocy

wobec dzieci, młodzieży i kobiet oraz które zajmują się udzielaniem ochrony ofiarom

tej przemocy.

Każdego roku na stronie internetowej Dyrekcji Generalnej ds. Wymiaru Sprawiedliwości

i Spraw Wewnętrznych będą ogłaszane dwa różne wezwania do składania projektów:

jedno dla poszczególnych projektów (podobnych, jak w programie Daphne) oraz

jedno dla projektów zakładających rozpowszechnienie i wykorzystanie istniejących wy-

- 72 -


Ź R Ó D Ł A F I N A N S O WA N I A P R O J E K T Ó W O R G A N I Z A C J I P O Z A R Z Ą D O W Y C H

ników. Wezwania te będą ogłaszane w listopadzie danego roku, tak aby projekty mogły

wystartować w lipcu roku następnego.

Szczegółowe informacje:

www.europa.eu.int/comm/justice_home/funding/daphne/funding_daphne_en.htm

- 73 -


Krajowe

źródła

prywatne


Ź R Ó D Ł A F I N A N S O WA N I A P R O J E K T Ó W O R G A N I Z A C J I P O Z A R Z Ą D O W Y C H

Fundacja im Stefana Batorego

ul. Sapieżyńska 10a, 00-215 Warszawa

tel.: (0-22) 53 60 200

fax: (0-22) 53 60 220

www.batory.org.pl

e-mail: batory@batory.org.pl

Program Społeczeństwa Obywatelskiego

Organizacje strażnicze: społeczna odpowiedzialność w życiu publicznym

Dotacje dla organizacji zajmujących się społeczną kontrolą działania instytucji zaufania

publicznego

Wnioski przyjmujemy do 28 sierpnia 2006.

Program Równych Szans

Kolorowa Akademia

Celem programu jest wyrównywanie szans edukacyjnych, kulturalnych i rozwojowych

oraz przeciwdziałanie izolacji społecznej dzieci niepełnosprawnych i zaniedbanych. Dotacje

będą przyznawane organizacjom pozarządowym prowadzącym zajęcia edukacyjne

i terapeutyczne dla dzieci niepełnosprawnych z małych miejscowości.

Wnioski przyjmujemy do 15 marca 2006.

Program dla Tolerancji

1. To, co wspólne / to, co różne,

Kształtowanie postaw tolerancji i otwartości wobec różnic rasowych, etnicznych

i religijnych oraz do „rozbrajania” uprzedzeń i stereotypów

Dotacje będą przyznawane na przedsięwzięcia edukacyjne i kulturalne, mające na celu

przypominanie i odkrywanie korzeni wielonarodowej Polski i ochronę wspólnego

dziedzictwa kulturowego, zwłaszcza dziedzictwa polskich Żydów. Dotowane będą

projekty przeciwstawiające się aktom nietolerancji, rasizmowi i ksenofobii.

Wnioski przyjmujemy do 18 kwietnia 2006.

2. Przeciwdziałanie nietolerancji

Dotacje będą przyznawane organizacjom pozarządowym (lub konsorcjom kilku organizacji),

które są zainteresowane podjęciem systematycznej i długofalowej pracy mającej

na celu m.in.:

monitorowanie i dokumentowanie skali i przejawów rasizmu, ksenofobii i antysemityzmu

w mediach i publikacjach, w działaniach administracji publicznej, w edukacji,

w propagandzie stronnictw politycznych i w innych obszarach życia publicznego,

a także w życiu codziennym (akty werbalnej i fizycznej agresji wobec osób

odróżniających się wyglądem, pochodzeniem czy wyznaniem);

- 77 -


Ź R Ó D Ł A F I N A N S O WA N I A P R O J E K T Ó W O R G A N I Z A C J I P O Z A R Z Ą D O W Y C H

upowszechnianie informacji o aktach nietolerancji, oddziaływanie na opinię publiczną

i mobilizowanie jej do reakcji;

monitorowanie sytuacji uchodźców i imigrantów i uwrażliwianie na nią opinii publicznej;

podejmowanie interwencji.

Wnioski przyjmujemy do 1 października 2006.

Program Edukacji Prawnej

1. Pomoc prawna – poradnictwo.

Dotacje będą przyznawane organizacjom pozarządowym prowadzącym poradnictwo

prawne dla obywateli, dofinansowujemy publikację informatorów prawnych i działania

dotyczące obrony praw obywatelskich.

Prowadzenie Uniwersyteckich Poradni Prawnych, w których studenci, pod okiem

opiekunów naukowych udzielają bezpłatnych porad osobom, których nie stać na

pomoc profesjonalnego prawnika.

Prowadzenie przez organizacje pozarządowe poradni prawnych zrzeszonych w

Związku Biur Porad Obywatelskich, w których przeszkoleni doradcy bezpłatnie

udzielają informacji z zakresu prawa karnego, cywilnego, prawa pracy a także praw

uchodźców, praw konsumenckich i praw pacjenta.

2. Pomoc prawna – informatory.

W ramach projektu przyznajemy dotacje organizacjom pozarządowym prowadzącym

poradnictwo prawne dla obywateli, dofinansowujemy publikację informatorów

prawnych i działania dotyczące obrony praw obywatelskich.

Wnioski przyjmujemy w dwóch terminach: do 1 marca 2006 i do 1 września

2006.

3. Pomoc prawna – obrona praw obywatelskich.

Wnioski przyjmujemy przez cały rok.

Program Inicjatyw Obywatelskich w Europie Wschodniej

Program służy wspieraniu przemian demokratycznych i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego

na Białorusi i Ukrainie.

Ścieżka A: Inicjatywy lokalne i partnerzy regionalni.

Budowanie sieci organizacji pozarządowych na Białorusi i Ukrainie zainteresowanych

wspieraniem lokalnych inicjatyw obywatelskich oraz budowaniem partnerstwa

z instytucjami prywatnymi i publicznymi.

Ścieżka B: Rzecznictwo interesów.

Upowszechnienie idei rzecznictwa interesów jako sposobu wspólnego działania na

rzecz rozwiązania ważnych problemów społecznych i ochrony praw poszczególnych

obywateli lub grup społecznych.

- 78 -


Ź R Ó D Ł A F I N A N S O WA N I A P R O J E K T Ó W O R G A N I Z A C J I P O Z A R Z Ą D O W Y C H

Ścieżka C: Edukacja obywatelska.

Wspieranie projektów dotyczących edukacji obywatelskiej i europejskiej, projektów

informacyjnych i badawczych dotyczących społeczeństwa obywatelskiego,

projektów współpracy na poziomie krajowym i międzynarodowym.

Wnioski przyjmujemy do 28 lutego 2006. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 30

września 2006

Program Wschód-Wschód

Międzynarodowe projekty realizowane w Polsce:

Polskie organizacje i instytucje mogą ubiegać się o dotacje na projekty realizowane

we współpracy z partnerską organizacją z co najmniej jednego kraju z regionu Europa

Środkowa, Wschodnia, Południowa, Azja Centralna.

W 2006 roku priorytetowo będą traktowane projekty mające na celu:

przeciwdziałanie zagrożeniu marginalizacją i wykluczeniem określonych grup społecznych

(niepełnosprawni, kobiety, uchodźcy, seniorzy)

przeciwdziałanie i łagodzenie skutków bezrobocia, rozwój przedsiębiorczości

przejrzystość życia publicznego i przeciwdziałanie korupcji

poprawa jakości edukacji

usprawnienie działania wymiaru sprawiedliwości i edukacja prawna.

Udział polskich uczestników w przedsięwzięciach organizowanych w innych

krajach regionu

O dotacje mogą ubiegać się osoby z Polski zaproszone do udziału w projektach realizowanych

w innych krajach regionu (Europa Środkowa, Wschodnia, Południowa i Azja

Centralna), pod warunkiem, że projekt ten jest popierany przez działającą w danym kraju

fundację z sieci Open Society Institute.

Wnioski przyjmujemy w dwóch terminach:

– do 15 lutego 2006 (na realizację projektów, które zaczynają się nie wcześniej niż

15 maja 2006),

– do 22 sierpnia 2006 (na realizację projektów, które zaczynają się nie wcześniej niż

22 listopada 2006).

- 79 -


Ź R Ó D Ł A F I N A N S O WA N I A P R O J E K T Ó W O R G A N I Z A C J I P O Z A R Z Ą D O W Y C H

Fundacja Wspólna Droga

ul. Koszykowa 14/1, 00-564 Warszawa

tel.: (0-22) 621 28 09, 621 42 79

fax: (0-22) 621 47 26

www.wspolnadroga.pl

e- mail: biuro@wspolnadroga.pl

Fundacja działa w zakresie opieki społecznej, ochrony zdrowia, rehabilitacji, oświaty

i wychowania osobom i jednostkom, zwłaszcza na poziomie lokalnym w tym zakresie

działającym oraz upowszechnianie wiedzy o udzielaniu pomocy i korzystaniu z takiej

pomocy

Formy działania:

1. gromadzenie środków materialnych przeznaczanych na udzielanie pomocy osobom

potrzebującym i jednostkom działającym w zakresie pomocy społecznej, ochrony

zdrowia, rehabilitacji, oświaty i wychowania,

2. udzielanie pomocy materialnej i intelektualnej,

3. organizowanie i prowadzenie doradztwa i działalności szkoleniowej w zakresie udzielania

i korzystania z pomocy w dziedzinach objętych celami Fundacji,

4. popularyzacja we wszelkich formach nowoczesnych metod organizacji, finansowania

i kontroli efektów jednostek, zwłaszcza lokalnych, działających w zakresie pomocy

społecznej, ochrony zdrowia, rehabilitacji, oświaty i wychowania,

5. organizowanie i wspieranie materialne i intelektualne wymiany doświadczeń w zakresie

objętym celami Fundacji.

Programy:

Pokonywanie niepełnosprawności – program skierowany jest do osób niepełnosprawnych

– dzieci i dorosłych;

Towarzyszenie w chorobie – program skierowany jest do osób ciężko i nieuleczalnie

chorych, niepełnosprawnych – dzieci i dorosłych oraz ich rodzin (w grupie odbiorców

pomocy znajdują się osoby chore na nowotwory, stwardnienie rozsiane, zanik

mięśni i inne choroby);

Pomoc w kryzysie – program skierowany jest do dzieci i dorosłych, którzy są ofiarami

wszelkich sytuacji kryzysowych, między innymi nieszczęśliwych wydarzeń i przemocy

domowej. Pomoc otrzymują także osoby zaginione i ich rodziny;

Kromka chleba – program skierowany jest do dzieci z zaniedbanych rodzin i osób

najuboższych;

Godna starość – program skierowany jest do osób starszych: chorych, ubogich

i samotnych, ale także tych, którzy po prostu chcą cieszyć się jesienią życia;

Samotne macierzyństwo – program skierowany jest do matek samotnie wychowujących

dzieci.

- 80 -


Ź R Ó D Ł A F I N A N S O WA N I A P R O J E K T Ó W O R G A N I Z A C J I P O Z A R Z Ą D O W Y C H

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży

ul. Kredytowa 6 (lok. 20), 00-062 Warszawa

tel.: (0-22) 826-10-16

fax: (0-22) 826-10-16

www.pcyf.org.pl

e- mail: pcyf@pcyf.org.pl

„Równać Szanse 2006 – Ogólnopolski Konkurs Grantowy”

Cel konkursu:

wyrównujących szanse edukacyjne m.in. poprzez:

wykorzystanie możliwości, jakie dla podniesienia poziomu kształcenia i pobudzania

aktywności młodzieży stwarza rozwój technik informacyjnych i nauk ścisłych;

pobudzanie aspiracji poznawczych młodzieży oraz kształtowanie w niej postaw aktywnych

wobec rzeczywistości;

tworzenie warunków sprzyjających włączaniu się młodzieży w działalność społeczną

i publiczną oraz innych form pożytecznego zagospodarowania czasu wolnego;

podnoszenie umiejętności społecznych młodych ludzi;

wspólne działania młodzieży z różnych środowisk;

poprawę jakości nauczania – kreowanie ponadstandardowej oferty edukacyjnej

i praktyczne wdrażanie nowoczesnych metod działania.

Projektodawcy:

organizacje pozarządowe,

gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne z siedzibą w miejscowościach do 20 tysięcy mieszkańców,

gminne i miejskie domy kultury oraz gminne i miejskie biblioteki z siedzibą w miejscowościach

do 20 tysięcy mieszkańców.

Wnioski będą przyjmowane do 1 marca 2006 roku.

Szczegółowe informacje:

www.rownacszanse.pl/strona.phpp=449

- 81 -


Ź R Ó D Ł A F I N A N S O WA N I A P R O J E K T Ó W O R G A N I Z A C J I P O Z A R Z Ą D O W Y C H

Fundacja Bankowa

im. Leopolda Kronenberga

ul. Traugutta 7/9, 00-950 Warszawa

tel./fax.: (0-22) 826-83-24; 826-90-51

www.kronenberg.org.pl

Fundacja udziela wsparcia instytucjom non profit na przedsięwzięcia mieszczące się

w ramach dwóch głównych obszarów programowych:

edukacja

innowacje w edukacji

edukacja ekonomiczna

dziedzictwo kulturowe i tradycje

twórczość artystyczna dzieci i młodzieży

rozwój lokalny

priorytety opieki zdrowotnej

polityka społeczna

nauka przedsiębiorczości.

Wnioski o dotacje na projekty o charakterze ponadlokalnym przyjmowane są przez

Biuro Fundacji. Dokumenty należy składać w terminach:

– do 1 lutego 2006 r.

– do 1 czerwca 2006 r.

– do 2 października 2006 r.

– do 2 lutego 2007 r.

Wnioski o dotacje na projekty o charakterze lokalnym składa się we właściwych terytorialnie

Oddziałach Korporacyjnych Citibank Handlowy i Oddziałach Citigold. Dokumenty

należy składać w terminach:

– do 4 kwietnia 2006 r.

– do 1 sierpnia 2006 r.

– do 1 grudnia 2006 r.

– do 2 kwietnia 2007 r.

Szczegółowe informacje:

www.citibank.pl/poland/kronenberg/polish/1203_1386.htm

- 82 -


Ź R Ó D Ł A F I N A N S O WA N I A P R O J E K T Ó W O R G A N I Z A C J I P O Z A R Z Ą D O W Y C H

Fundacja Ekofundusz

ul. Bracka 4, 00-502 Warszawa

tel.: (0-22) 621-27-04, 629-51-25

fax: (0-22) 629-51-25

www.ekofundusz.org.pl

e-mail:info@ekofundusz.org.pl

Ochrona Zagrożonych Gatunków Roślin i Zwierząt – XI edycja konkursu

Cel konkursu

Zachowanie różnorodności biologicznej poprzez ochronę zagrożonych gatunków

zamieszczonych w:

„Polska czerwona księga zwierząt”

„Lista roślin zagrożonych w Polsce”

międzynarodowych „czerwonych listach”.

Szczególnie oczekiwane są projekty dotyczące ochrony:

– głuszca i cietrzewia,

– sów,

– wodniczki,

– węża eskulapa,

– gniewosza plamistego,

– płazów,

– strzebli błotnej,

– owadów pszczołowatych i motyli,

– a także starych ras i odmian zwierząt i roślin użytkowych.

Projektodawcy:

Konkurs adresowany jest głównie do społecznych organizacji ekologicznych, Wojewódzkich

Konserwatorów Przyrody, Dyrekcji Parków Narodowych i Krajobrazowych,

Lasów Państwowych, Samorządów terytorialnych.

Wskazana jest współpraca różnych podmiotów w realizacji projektów, w szczególności

angażowanie lokalnych społeczności

Wnioski będą przyjmowane do 12 maja 2006 r.

Szczegółowe informacje:

www.ekofundusz.org.pl/pl/index.htm

Ochrona „Ptasich” obszarów Europejskiej Sieci Ekologicznej „Natura 2000”

w Polsce – II edycja konkursu

Celem konkursu:

Wsparcie systemu zarządzania ochroną (zachowaniem) lub przywracaniem (renaturyzacją)

walorów przyrodniczych w obszarach „ptasich”, desygnowanych do sieci Natura

2000, w sposób zapewniający zachowanie ich we właściwym stanie ochrony.

- 83 -


Ź R Ó D Ł A F I N A N S O WA N I A P R O J E K T Ó W O R G A N I Z A C J I P O Z A R Z Ą D O W Y C H

Oczekiwane są przede wszystkim projekty dotyczące przygotowania planów ochrony

wszystkich gatunków ptaków wymienionych w Standardowym Formularzu Danych

sporządzonym dla każdego obszaru wchodzącego w skład sieci.

Projektodawcy:

konkurs adresowany jest w pierwszym rzędzie do instytucji i osób odpowiedzialnych

za sprawowanie nadzoru i ochronę obszaru Natura 2000 lub zarządzających

gruntami na jego terenie;

wnioskodawcami mogą być Wojewódzcy Konserwatorzy Przyrody, Dyrekcje Parków

Narodowych i Krajobrazowych, Lasy Państwowe, pozarządowe organizacje

ekologiczne, właściciele terenów prywatnych, samorządy terytorialne;

wnioskodawca powinien przedstawić opinię sprawującego nadzór nad obszarem

na temat projektu, o ile Wnioskodawcą nie jest Wojewódzki Konserwator Przyrody;

wskazana jest współpraca różnych podmiotów w realizacji projektów związanych

z tworzeniem planów ochrony, w szczególności angażowanie zarządzających gruntami

na terenie obszaru Natura 2000 i lokalnych społeczności.

Wnioski będą przyjmowane do 31 marca 2006 r.

Szczegółowe informacje:

www.ekofundusz.org.pl/pl/index.htm

Ochrona obszarów wodno-błotnych – XIII edycja konkursu

Cel konkursu:

Ochrona (zachowanie) lub przywracanie (renaturyzacja) walorów przyrodniczych

obszarów wodno-błotnych oraz zwiększanie retencji wodnej w lasach.

Projektodawcy:

konkurs adresowany jest do pozarządowych organizacji ekologicznych, Wojewódzkich

Konserwatorów Przyrody, Dyrekcji Parków Narodowych i Krajobrazowych,

Lasów Państwowych, właścicieli terenów prywatnych, samorządów terytorialnych;

wskazana jest współpraca różnych podmiotów w realizacji projektów, w szczególności

angażowanie lokalnych społeczności.

Wnioski będą przyjmowane do 30 września 2006 r.

Szczegółowe informacje:

www.ekofundusz.org.pl/pl/index.htm

- 84 -


Ź R Ó D Ł A F I N A N S O WA N I A P R O J E K T Ó W O R G A N I Z A C J I P O Z A R Z Ą D O W Y C H

Fundacja Partnerstwo dla Środowiska

ul. Bracka 6, 31-005 Kraków

tel.: (0-12) 422-50-88, 430-24-65

www.epce.org.pl

e-mail: fundusz@epce.org.pl

Fundusz Partnerstwa, który przejął działalność dotacyjną Fundacji PdŚ wspiera działania

na rzecz zrównoważonego rozwoju podejmowane przez organizacje pozarządowe,

osoby fizyczne i prawne a także jednostki nie posiadające osobowości prawnej poprzez

udzielanie im pomocy finansowej, technicznej, szkoleniowej i informacyjnej.

Udzielane przez Fundusz Partnerstwa dotacje wspierają i uzupełniają programy realizowane

przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska.

- 85 -


Ź R Ó D Ł A F I N A N S O WA N I A P R O J E K T Ó W O R G A N I Z A C J I P O Z A R Z Ą D O W Y C H

Hewlett-Packard Polska

www.hp.pl

W Harmonii z Przyrodą

Cel konkursu:

Zadaniem Konkursu Ekologicznego HP jest propagowanie postaw i przedsięwzięć

służących ochronie środowiska naturalnego. Celem Konkursu jest wyłonienie najciekawszych

inicjatyw i pomysłów służących zmniejszeniu zanieczyszczenia środowiska,

w tym projektów dotyczących:

zagospodarowania i recyklingu odpadów,

czystości wody,

czystości powietrza i gleby,

ochroną fauny i flory w Polsce.

Projektodawcy:

Organizacje pozarządowe, prowadzące działania na terenie Polski (zaproponowany

projekt powinien być w fazie realizacji) Spośród nadesłanych propozycji Jury wybierze

trzy, które zostaną wyróżnione nagrodami pieniężnymi:

I nagroda – 15 tys. zł,

II nagroda – 10 tys. zł,

III nagroda – 5 tys. zł.

Wnioski będą przyjmowane do: 15 marca 2006 r.

Szczegółowe informacje:

www.hp.com.pl/doc/3865

- 86 -


Ź R Ó D Ł A F I N A N S O WA N I A P R O J E K T Ó W O R G A N I Z A C J I P O Z A R Z Ą D O W Y C H

Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej

Al. Reymonta 12 A, 01- 842 Warszawa

tel.: (0-22) 663-75-01, 639-87-63, 639-81-25, 639-81-26

fax.: (0-22) 663-17-29, 639-87-64

www.efrwp.com.pl

Program Wspieranie Inicjatyw Obywatelskich na Rzecz Wsi i Terenów Wiejskich

Cel Programu:

stymulowanie aktywności mieszkańców wsi w zakresie ich samoorganizacji;

wspieranie tworzenia organizacji pozarządowych działających na terenach wiejskich

i realizujących zadania na rzecz wsi i terenów wiejskich, oraz współpracy między

tymi organizacjami;

finansowe wspieranie przedsięwzięć na rzecz wsi i terenów wiejskich podejmowanych

przez organizacje pozarządowe;

wspieranie działań organizacji pozarządowych, ubiegających się o dofinansowanie

projektów na rzecz wsi i terenów wiejskich ze środków Unii Europejskiej, w tym

finansowanie wymaganego wkładu własnego;

pobudzanie współpracy samorządów gminnych i powiatowych z organizacjami pozarządowymi,

działającymi na rzecz wsi i terenów wiejskich;

promowanie aktywności obywatelskiej wśród mieszkańców wsi i terenów wiejskich.

Projektodawcy:

organizacje pozarządowe i ich związki, w tym fundacje, stowarzyszenia, organizacje

charytatywne, a także parafie i lokalne grupy działania (LGD), posiadające określoną

formę prawną;

podmioty kolegialne nie posiadające określonej formy prawnej, jak: rady sołeckie,

rady parafialne i inne zorganizowane grupy osób/członków lokalnych

społeczności.

Warunki konkursu:

Wsparcie w formie grantów do 30 tys. zł uzyskają projekty wyłonione w drodze

konkursów ogłaszanych w każdym kwartale 2006 roku. Projekty powinny dotyczyć

przedsięwzięć zlokalizowanych na terenie wsi lub w miastach do 10 tysięcy mieszkańców,

w zakresie inicjatyw obywatelskich.

Pierwsza runda w 2006 roku – wnioski będą przyjmowane do 20 lutego 2006 r.

W ciągu roku ogłaszane będą kolejne rundy.

Szczegółowe informacje:

www.efrwp.com.pl/polish/programwio

- 87 -


Krajowe

źródła

publiczne


Ź R Ó D Ł A F I N A N S O WA N I A P R O J E K T Ó W O R G A N I Z A C J I P O Z A R Z Ą D O W Y C H

Narodowy Bank Polski

ul. Świętokrzyska 11/21, 00-919 Warszawa

tel.: (0-22) 653-10-00

fax: (0-22) 620-85-18

www.nbp.pl

e-mail: nbp@nbp.pl

Program Edukacji Ekonomicznej

W ramach Programu Edukacji Ekonomicznej NBP opracowuje i realizuje szereg działań

edukacyjnych, których celem jest przybliżenie społeczeństwu nie tylko zasad funkcjonowania

i roli Narodowego Banku Polskiego, ale też przekazanie szeroko rozumianej

wiedzy ekonomicznej.

Konkursy na 2006 rok jeszcze nie zostały ogłoszone.

Szczegółowe informacje:

www.nbp.pl /Edukacja

Ministerstwo Sportu RP

Aleja Róż 2, 00-559 Warszawa

tel.: (0-22) 522-41-39, 522-45-30

Dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów

MS RP przyznaje dofinansowanie do zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów, prowadzonych

przez stowarzyszenia kultury fizycznej oraz inne organizacje pozarządowe,

które w ramach swojej statutowej działalności realizują zadania z zakresu upowszechniania

kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży.

MS RP zleca wykonywanie zadań państwowych w obszarze: oświaty, edukacji, wychowania

i szkolnictwa wyższego – jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów

publicznych.

Konkursy na dany rok ogłaszane są z końcem roku poprzedzającego. Konkursy na

rok 2006 odbyły się w IV kwartale 2005 roku.

W IV kwartale 2006 roku powinny się odbyć konkursy na 2007 rok.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Krakowskie Przedmieście15/17, 00-071 Warszawa

www.mk.gov.pl /Programy Operacyjne

- 91 -


Ź R Ó D Ł A F I N A N S O WA N I A P R O J E K T Ó W O R G A N I Z A C J I P O Z A R Z Ą D O W Y C H

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosiło konkursy na 11 Programów

Operacyjnych.

Wnioski w ramach Programów Operacyjnych przyjmowane będą:

– do 15 lutego,

– do 15 kwietnia

– do 15 czerwca

– do 15 września

– do 15 listopada.

Program Operacyjny „Promocja Twórczości”

PRIORYTET 1.

Wspieranie wydarzeń artystycznych w Polsce

W ramach priorytetu wspierane będą:

najważniejsze wydarzenia artystyczne, organizowane w Polsce o charakterze międzynarodowym,

ogólnopolskim lub ponadregionalnym i regionalnym, z zakresu

wszystkich dziedzin sztuki – festiwale, konkursy koncerty, przeglądy, premiery

spektakli, wystawy wraz z drukiem katalogów i inne imprezy artystyczne,

promocja w mediach wydarzeń kulturalnych ważnych z punktu widzenia kultury

narodowej w tym twórczości artystów indywidualnych i grup artystycznych,

nagrania muzyki polskiej i wykonań muzyki światowej w interpretacji polskich artystów.

Szczegółowe informacje:

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Departament Sztuki i Promocji Twórczości,

ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa

tel.: (0-22) 42-10-328, 42-10-255

Program Operacyjny „Rozwój infrastruktury kultury i szkolnictwa artystycznego”

W ramach Programu wspierane będą:

współfinansowanie budowy, modernizacji, adaptacji nieruchomości na cele kulturalne

i filmowe (z wyjątkiem projektów współfinansowanych ze środków europejskich);

współfinansowanie budowy, modernizacji, adaptacji infrastruktury szkół i uczelni

artystycznych;

współfinansowanie przygotowania dokumentacji technicznej dla inwestycji realizowanych

w ramach funduszy europejskich (np. projekty architektoniczne, studia wykonalności,

analizy oddziaływania na środowisko, ekspertyzy konserwatorskie);

współfinansowanie zakupu i modernizacji trwałego wyposażenia do prowadzenia

działalności kulturalnej, w tym działalności filmowej;

- 92 -


Ź R Ó D Ł A F I N A N S O WA N I A P R O J E K T Ó W O R G A N I Z A C J I P O Z A R Z Ą D O W Y C H

współfinansowanie zakupu i modernizacji wyposażenia i sprzętu dydaktycznego dla

szkół i uczelni artystycznych;

współfinansowanie budowy i rozbudowy sieci i systemów informatycznych;

budowa baz danych, stron internetowych i portali z zakresu kultury i dziedzictwa

narodowego.

Kryterium dla Organizacji pozarządowych:

O dofinansowanie projektów mogą ubiegać się „organizacje pozarządowe, w odniesieniu

do nieruchomości będących ich własnością bądź będących we władaniu na podstawie

wieloletnich umów dzierżawy, użyczenia, użytkowania bądź najmu”.

Szczegółowe informacje:

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Departament Szkolnictwa Artystycznego

ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa

tel.: (0-22) 42-10-412

Program Operacyjny „Edukacja kulturalna i upowszechnianie kultury”

PRIORYTET 1.

Edukacja kulturalna i kształcenie kadr kultury

W ramach priorytetu wspierane będą:

wspieranie przedsięwzięć mających na celu zwiększenie roli kultury w procesie

edukacji, socjalizacji, i adaptacji społecznej;

wspieranie przedsięwzięć mających na celu kształtowanie nawyku uczestnictwa

w kulturze oraz jej świadomego odbioru;

wzbogacenie oferty zagospodarowania wolnego czasu poprzez organizację warsztatów,

kursów i szkoleń ze wszystkich dziedzin sztuki- teatru, plastyki, literatury,

muzyki, filmu (Za wyjątkiem działalności edukacyjnej realizowanej przez muzea realizowana

w programie Dziedzictwo Kulturowe);

zadania z zakresu edukacji kulturalnej, w tym filmowej;

kampanie promocyjne i akcje społeczne promujące aktywne uczestnictwo w kulturze;

wspieranie przedsięwzięć przeciwdziałających wykluczeniu społecznemu i patologiom,

szczególnie wśród dzieci i młodzieży;

popularyzacja osiągnięć twórców nieprofesjonalnych, szczególnie dzieci, młodzieży

w formie konkursów, koncertów, przeglądów, festiwali, wystaw itp.;

przygotowanie i wdrażanie programów (w tym także szkoleń i warsztatów) służących

doskonaleniu zawodowemu z zakresu wiedzy o sztuce, upowszechnianiu kultury,

promocji czytelnictwa skierowanych do nauczycieli, bibliotekarzy, instruktorów,

animatorów kultury, itp.;

dofinansowanie organizacji konferencji, sympozjów, seminariów, publikacji prac

badawczych oraz wydawnictw pokongresowych służących refleksji nad sferą kul-

- 93 -


Ź R Ó D Ł A F I N A N S O WA N I A P R O J E K T Ó W O R G A N I Z A C J I P O Z A R Z Ą D O W Y C H

tury, edukacji kulturalnej, języka polskiego w tym także nad kształtem i zadaniami

bibliotek;

realizacja kompleksowych prac badawczych i dokumentacyjnych oraz analiz z zakresu

stanu sektora kultury i uczestnictwa w kulturze.

PRIORYTET 2.

Ochrona dziedzictwa kultury ludowej

W ramach priorytetu wspierane będą:

dokumentowanie i archiwizowanie najbardziej wartościowych zjawisk kultury ludowej,

tworzenie źródeł wizualnych, fonicznych i tekstowych;

podejmowanie i publikowanie badań naukowych oraz materiałów popularyzujących

twórczość ludową;

organizacja seminariów i konferencji poświęconych kulturze ludowej;

przekaz umiejętności i tradycji w formie warsztatów plenerów, kursów, szkoleń,

szczególnie w formie tzw. „szkół tradycji”;

tworzenie kolekcji sztuki ludowej, zakupy dóbr służących kultywowaniu lokalnych

i regionalnych tradycji;

popularyzacja twórczości ludowej przez wsparcie wystaw, konkursów, przeglądów

i festiwali;

ochrona krajobrazu kulturowego wsi w tym poprzez pomoc w zachowaniu architektury

regionalnej, tradycji, zwyczajów;

podejmowanie działań na rzecz podtrzymywania i popularyzacji gwar regionów etnograficznych.

Szczegółowe informacje:

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,

Departament Współpracy z Samorządami i Upowszechniana Kultury

ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa

tel.: (0-22) 42-10-502 – dla Priorytetu 1

tel.: (0-22) 42-10-351 – dla Priorytetu 2

Program Operacyjny „Fryderyk Chopin”

W ramach Programu wspierane będą:

najważniejsze wydarzenia artystyczne organizowane w Polsce związane z wykonawstwem

muzyki Chopina o charakterze międzynarodowym, ogólnopolskim i regionalnym

– festiwale, konkursy, koncerty, przeglądy;

edukacja mająca na celu podniesienie poziomu wykonawstwa muzyki Fryderyka

Chopina w formie kursów mistrzowskich i warsztatów;

popularyzacja problematyki chopinologicznej poprzez: konferencje, seminaria,

sympozja, publikację materiałów po kongresowych, po konferencyjnych, publikacje

prowadzonych badań, analiz i prac dokumentacyjnych, wystawy, wydania nutowe,

nagrania muzyki Chopina w interpretacji polskich i zagranicznych artystów

oraz produkcję reportaży i filmów dokumentalnych, itp.;

- 94 -


Ź R Ó D Ł A F I N A N S O WA N I A P R O J E K T Ó W O R G A N I Z A C J I P O Z A R Z Ą D O W Y C H

tworzenie portali internetowych związanych z prezentacją dziedzictwa Fryderyka

Chopina;

rewitalizacja, konserwacja i adaptacja obiektów oraz zespołów zabytkowych

związanych z Fryderykiem Chopinem wraz z ich otoczeniem, w tym parków

historycznych;

zakup i konserwacja: muzealiów i instrumentów historycznych związanych z dziedzictwem

Fryderyka Chopina;

zakup fortepianów umożliwiających działalność artystyczną i edukacyjną związaną

z festiwalami chopinowskimi i centrami kursów mistrzowskich;

zagospodarowanie terenu w celu stworzenia zespołu kulturalnego na Skarpie Warszawskiej,

w tym budowa i modernizacja obiektów związanych z utworzeniem

Centrum Chopinowskiego.

Kryterium dla Organizacji pozarządowych:

O dofinansowanie projektów mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, dla których

prowadzenie działalności kulturalnej jest podstawowym celem statutowym.

Szczegółowe informacje:

Narodowy Instytut Fryderyka Chopina

pl. Piłsudskiego 9, 00-078 Warszawa

tel: (0-22) 827 54 72

Program Operacyjny „Rozwój inicjatyw lokalnych”

W ramach Programu wspierane będą nisko-budżetowe zadania (tj. takie, w których

maksymalna wnioskowana dotacja z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

wynosi 25 000 zł.) z zakresu:

upowszechniania kultury,

edukacji kulturalnej,

promocji twórczości,

ochrony i zachowania dziedzictwa kulturowego,

zakupu strojów i instrumentów muzycznych (wnioskowana kwota dotacji na zakup

instrumentów muzycznych nie może przekroczyć 3.500 zł).

W ramach programu nie można ubiegać się o dofinansowanie zadań związanych z:

wydawnictwami książkowymi, czasopismami, konferencjami i sympozjami, zakupem

nowości bibliotecznych, realizacją projektów współfinansowanych z funduszy europejskich,

promocją polskiej kultury za granicą oraz organizacją wydarzeń literackich

do 25 000 zł.

Szczegółowe informacje:

Instytut im. A. Mickiewicza

ul. Wiejska 12 a, 00-490 Warszawa

tel.: (0-22) 44-76-188, 44-76-186, 44-76-186

- 95 -


Ź R Ó D Ł A F I N A N S O WA N I A P R O J E K T Ó W O R G A N I Z A C J I P O Z A R Z Ą D O W Y C H

Program Operacyjny „Promocja kultury polskiej za granicą”

W ramach Programu wspierane będą:

wspieranie udziału polskich twórców i artystów oraz ich twórczości w kluczowych

przedsięwzięciach międzynarodowych (festiwalach, koncertach, wystawach, tournee

artystycznych, konkursach i warsztatach artystycznych, itp.) odbywających się

poza granicami kraju;

współfinansowanie wielopłaszczyznowych programów współpracy kulturalnej

z zagranicą;

wpółfinansowanie projektów dotyczących współpracy i wymiany kulturalnej za granicą

wynikających z umów międzyrządowych i resortowych.

Szczegółowe informacje:

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,

Departament Współpracy Międzynarodowej

ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa

tel.: (0-22) 42-10-152

Program Operacyjny „Promocja czytelnictwa”

PRIORYTET 2.

Rozwój sektora książki i promocja czytelnictwa

W ramach Programu wspierane będą:

dofinansowanie wydawnictw książkowych i nutowych spełniających wysokie kryteria

jakościowe i posiadających nr ISBN lub ISMN;

dofinansowanie akcji społecznych promujących czytelnictwo;

dofinansowanie wydarzeń literackich;

dofinansowanie i promocja dzieł humanistyki dawnej i współczesnej;

projekty edukacyjne, konferencje i sympozja promujące ochronę jęz. polskiego;

dofinansowanie promocji literatury polskiej za granicą;

dofinansowanie kulturalnych, edukacyjnych i informacyjnych zadań bibliotek.

Szczegółowe informacje:

Instytut Książki

ul. Szczepańska 1, 31-011 Kraków

tel.: (0-12) 432-67-92, 433-70-42

Priorytet 3.

Rozwój czasopism kulturalnych

W ramach Programu wspierane będą:dofinansowanie wydawania czasopism kulturalnych

w formie tradycyjnej oraz w internecie, także skierowanych do odbiorcy zagranicznego.

- 96 -


Ź R Ó D Ł A F I N A N S O WA N I A P R O J E K T Ó W O R G A N I Z A C J I P O Z A R Z Ą D O W Y C H

Szczegółowe informacje:

Biblioteka Narodowa

al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa

tel.: (0-22) 608-25-66, 608-29-11

Program Operacyjny „Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego”

W ramach Programu wspierane będą projekty z zakresu ochrony i zachowania dziedzictwa

kulturowego, budowy, rozbudowy i modernizacji infrastruktury kulturalnej

oraz infrastruktury szkół i uczelni artystycznych, promocji twórczości, rozwoju infrastruktury

społeczeństwa informacyjnego, a także międzynarodowe przedsięwzięcia

kulturalne o charakterze europejskim, realizowane przy współudziale środków europejskich,

w tym szczególnie:

funduszy strukturalnych,

Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego,

programów wspólnotowych.

Szczegółowe informacje:

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Departament Strategii Kultury i Spraw Europejskich

ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa

tel.: (0-22) 42-10-484, 42-10-483

Program Operacyjny „Patriotyzm jutra”

W ramach Programu wspierane będą:

programy badawcze z zakresu historii kultury, tradycji i świadomości historycznej

Polaków;

upowszechnienie wyników prowadzonych badań, konferencje i seminaria popularyzujące

wiedzę historyczną;

projekty edukacyjne dla uczniów i nauczycieli, warsztaty, wystawy, konkursy, wycieczki

(o dofinansowanie wycieczek dla uczniów szkół publicznych nieartystycznych

można ubiegać się poprzez programy realizowane przez instytucje kultury);

organizacja programów edukacyjnych, akcji społecznych i wydarzeń kulturalnych

podnoszących świadomość historyczną i znajomość historii polskiej kultury, promujących

postawę obywatelską i odpowiedzialność za państwo;

programy multimedialne, medialne i publikacje upowszechniające wiedzę na temat

historii kultury, tradycji i przeszłości kraju;

organizacja akcji społecznych, programów edukacyjnych upowszechniających wiedzę

o dziedzictwie kulturowym rodzimych społeczności lokalnych.

Szczegółowe informacje:

Zamek Królewski w Warszawie

pl. Zamkowy 4, 00-277 Warszawa

tel.: (0-22) 42-10-256

- 97 -


Ź R Ó D Ł A F I N A N S O WA N I A P R O J E K T Ó W O R G A N I Z A C J I P O Z A R Z Ą D O W Y C H

Program Operacyjny „Znaki czasu”

W ramach Programu wspierane będą:

zakupy dzieł sztuki współczesnej do kolekcji regionalnych;

rozwijanie różnorodnych form społecznego obiegu sztuki i jej upowszechniania

w tym publikacja wydawnictw na temat sztuki współczesnej;

organizowanie działalności wystawienniczej oraz wspieranie kampanii promujących

kulturę i sztukę najnowszą w Polsce i na świecie;

tworzenie systemu pozyskiwania, przetwarzania i udostępniania informacji o sztuce

współczesnej z wykorzystaniem nowoczesnych technologii;

ewidencjonowanie i inwentaryzowanie publicznych zasobów dzieł sztuki współczesnej

oraz ich digitalizacja i udostępnianie.

Szczegółowe informacje:

Instytut im. A. Mickiewicza

ul. Wiejska 12 a, 00-490 Warszawa

tel.: (0-22) 44-76-193, 44-76-182, 44-76-197, 44-76-197

Program Operacyjny „Dziedzictwo kulturowe”

PRIORYTET 1.

Rewaloryzacja zabytków nieruchomych i ruchomych

W ramach Priorytetu wspierane będą:

rewitalizacja, rewaloryzacja, konserwacja, renowacja, adaptacja historycznych

obiektów i zespołów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków, w tym

w szczególności:

– rewitalizacja historycznych obszarów miejskich

– rewaloryzacja i konserwacja zabytków romańskich

– rewaloryzacja zabytkowych cmentarzy;

– konserwacja zabytków ruchomych ( nie wchodzących w skład zasobów muzealnych),

w tym w szczególności wystroju i historycznego wyposażenia kościołów;

– zespołów fortyfikacyjnych oraz budowli obronnych, parków i ogrodów;

– rewaloryzacja i konserwacja zabytków budownictwa drewnianego.

renowacja, ochrona i zachowanie miejsc pamięci i martyrologii, będących zabytkami.

Szczegółowe informacje:

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Departament Ochrony Zabytków

ul. Ksawerów 13, 02-656 Warszawa

tel.: (0-22) 848-13-19

- 98 -


Ź R Ó D Ł A F I N A N S O WA N I A P R O J E K T Ó W O R G A N I Z A C J I P O Z A R Z Ą D O W Y C H

PRIORYTET 2.

Rozwój instytucji muzealnych

W ramach Priorytetu wspierane będą:

zakupy dzieł sztuki i kolekcji dla instytucji muzealnych;

zakupy starodruków i archiwaliów;

konserwacja, mikrofilmowanie i digitalizacja muzealiów, archiwaliów, starodruków,

księgozbiorów oraz zbiorów filmowych;

wspieranie rozwoju muzealnych i archiwalnych pracowni konserwatorskich oraz

nowych technik konserwacji zabytków ruchomych;

dofinansowanie wykonania kopii starodruków i inkunabułów;

organizacja wystaw muzealnych, wraz z drukiem katalogów;

wspieranie działalności edukacyjnej prowadzonej przez muzea (np. warsztaty, lekcje

muzealne, itp.);

organizacja konferencji, seminariów i innych spotkań mających na celu wymianę

opinii i doświadczeń z zakresu muzealnictwa i ochrony zabytków.

Szczegółowe informacje:

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Departament Dziedzictwa Narodowego

ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa

tel.: (0-22) 42-10-303

PRIORYTET 3.

Ochrona Dziedzictwa Narodowego poza granicami kraju

W ramach Priorytetu wspierane będą projekty realizowane bez udziału środków europejskich:

rewaloryzacja oraz prace remontowe i konserwatorskie w zabytkach polskich lub

z Polską związanych, znajdujących się poza granicami kraju;

rewaloryzacja zabytkowych cmentarzy oraz renowacja, ochrona i zachowanie

miejsc pamięci i martyrologii za granicą;

dokumentowanie utraconego i rozproszonego za granicą polskiego dziedzictwa,

(w tym badania naukowe, kwerendy biblioteczne i archiwalne i inwentaryzacja);

promowanie badań naukowych nad dziedzictwem narodowym poza granicami kraju;

upamiętnianie wybitnych osób lub zdarzeń historycznych związanych z dziedzictwem

narodowym poza granicami kraju;

pomoc instytucjom stowarzyszonym w Stałej Konferencji Muzeów, Bibliotek i Archiwów

Polskich na Zachodzie oraz innym organizacjom i instytucjom polonijnym

lub emigracyjnym, prowadzącym działalność w zakresie ochrony dziedzictwa narodowego

poza granicami kraju.

- 99 -


Ź R Ó D Ł A F I N A N S O WA N I A P R O J E K T Ó W O R G A N I Z A C J I P O Z A R Z Ą D O W Y C H

Szczegółowe informacje:

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Departament Dziedzictwa Narodowego

ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa

tel.: (0-22) 42-10-170

PRIORYTET 4.

Ochrona zabytków archeologicznych

W ramach Priorytetu wspierane będą projekty realizowane bez udziału środków europejskich:

inwentaryzacja zabytków archeologicznych;

badanie, dokumentowanie, opracowanie wyników nie inwestorskich ratowniczych

badań zabytków archeologicznych;

rewitalizacja, rewaloryzacja, konserwacja, renowacja, modernizacja i adaptacja

na cele publiczne nieruchomych zabytków archeologicznych o własnej formie krajobrazowej;

konserwacja ruchomych zabytków archeologicznych;

zabezpieczanie zabytków archeologicznych przed zagrożeniami naturalnymi;

ochrona zabytków archeologicznych na wypadek eksploracji rabunkowej;

opracowanie i publikowanie wyników badań archeologicznych;

badania zabytków archeologicznych posiadających znaczenie dla polskiego dziedzictwa

narodowego znajdujących się poza granicami kraju.

Szczegółowe informacje:

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Departament Ochrony Zabytków

ul. Ksawerów 13, 02-656 Warszawa

tel.: (0-22) 848-13-19

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób

Niepełnosprawnych

Al. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa

tel.: (0-22) 816-22-55

fax: (0-22) 816-22-62

PFRON Odział w Krakowie, ul. 29 Listopada 130

tel: (0-12) 415-86-35; 415-91-19

fax: (0-12) 415-86-85

- 100 -


Ź R Ó D Ł A F I N A N S O WA N I A P R O J E K T Ó W O R G A N I Z A C J I P O Z A R Z Ą D O W Y C H

Partner 2006 – wsparcie projektów realizowanych na rzecz osób niepełnosprawnych

przez organizacje pozarządowe

Cel Programu:

wzrost aktywności zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych poprzez działania

podejmowane przez organizacje pozarządowe;

zapewnienie wsparcia, w tym usług świadczonych przez organizacje pozarządowe

na rzecz osób niepełnosprawnych;

w odniesieniu do organizacji pozarządowych działających na rzecz pracowników

niepełnosprawnych oraz pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne,

celem jest zwiększanie szans zatrudnienia lub utrzymania w zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

Kryteria, które organizacje pozarządowe muszą spełnić:

udokumentowanie prowadzenia działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

przez okres co najmniej 2 lat,

posiadanie lub gwarancja uzyskania wkładu własnego.

Program realizowany będzie od daty zatwierdzenia programu przez Radę Nadzorczą

PFRON do dnia 31 grudnia 2007 roku.

Szczegółowe informacje:

www.pfron.org.pl/zwi/zwi.nsf/graphOpenFrameset

Ośrodki Informacji dla Osób Niepełnosprawnych.

Moduł B

Środki programu będą przeznaczone w szczególności na utworzenie ośrodków informacji

przy organizacjach pozarządowych. Koszty wyposażenia i dostosowania miejsc

pracy, koszty wynagrodzenia oraz składek należnych od pracodawcy na ubezpieczenie

społeczne od wynagrodzeń osób niepełnosprawnych, zatrudnionych w trakcie

trwania programu w utworzonych ośrodkach informacji finansowane będą ze środków

programu. Każdy ośrodek będzie zatrudniać osoby niepełnosprawne w ilości nie

przekraczającej 2 etatów objętych dofinansowaniem ze środków PFRON (w przeliczeniu

na pełny wymiar czasu pracy). W programie mogą wziąć udział ogólnopolskie

organizacje pozarządowe. Konkursy nie zostały jeszcze ogłoszone.

Program realizowany jest do 31 grudnia 2 007 r.

Szczegółowe informacje:

www.pfron.org.pl/zwi/zwi.nsf/graphOpenFrameset

- 101 -


Ź R Ó D Ł A F I N A N S O WA N I A P R O J E K T Ó W O R G A N I Z A C J I P O Z A R Z Ą D O W Y C H

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej

ul. Konstruktorska 3a, 02-673 Warszawa

tel.: (0-22) 459-00-00, 459-00-01

fax. (0-22) 459-01-01

www.nfosigw.gov.pl

e-mail: fundusz@nfosigw.gov.pl

Wspieranie działalności pozarządowych organizacji ekologicznych

W ramach programu dofinansowywane będą zadania mające na celu wspieranie organizacji

pozarządowych działających na rzecz poprawy stanu środowiska oraz kształtowania

świadomości ekologicznej społeczeństwa.

Wnioski będą przyjmowane do 15 kwietnia 2006 roku dla przedsięwzięć planowanych

do realizacji w II połowie roku 2006.

Szczegółowe informacje:

www.nfosigw.gov.pl /Środki krajowe

- 102 -


Źródła

zagraniczne


Ź R Ó D Ł A F I N A N S O WA N I A P R O J E K T Ó W O R G A N I Z A C J I P O Z A R Z Ą D O W Y C H

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności

www.pafw.org.pl

FIMANGO – Zarządzanie finansami w organizacjach pozarządowych

Od lutego do listopada 2006 roku, w ramach programu zostanie zorganizowanych

10 sesji szkoleniowych w Warszawie. Łącznie przeszkolonych zostanie około 300

osób pełniących funkcje księgowych oraz bezpośrednio zajmujących się księgowością

w organizacjach pozarządowych.

Program jest kierowany do osób prowadzących księgowość i zarządzających finansami

w organizacjach pozarządowych, w tym do osób nie posiadających w tym zakresie

formalnego przygotowania. Pierwszeństwo w przyjęciu na szkolenie będą miały osoby

pracujące na rzecz organizacji z miejscowości do 50 tysięcy mieszkańców.

Przedmiotem szkoleń będą m.in.: zasady rachunkowości, plan kont w organizacjach

pozarządowych, rozliczanie z urzędem skarbowym i ZUS, zarządzanie wolnymi środkami,

przygotowywanie budżetów oraz rozliczanie projektów z organizacją/instytucją

finansującą (ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki projektów realizowanych

z funduszy unijnych).

Szczegółowe informacje:

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

ul. Zakopiańska 21 m 3/4, 03-934 Warszawa

tel./fax: (0-22) 616-33-16, 616-32-47

e-mail: csdf@free.ngo.pl

www.frso.pl

www.frso.pl/fimango/index.php

RITA – Przemiany w regionie

Współpraca lokalna

Celem programu jest wsparcie demokratycznych i wolnorynkowych przemian w krajach

byłego bloku wschodniego, przede wszystkim poprzez dzielenie się polskim doświadczeniem.

Istotnym zadaniem programu ma być udział w kształtowaniu nowych elit i liderów intelektualnych,

gospodarczych i politycznych, otwartych na wartości świata zachodniego,

gotowych i zdolnych do działania na rzecz demokracji, gospodarki rynkowej

oraz społeczeństwa obywatelskiego. Program jest adresowany do polskich organizacji

pozarządowych oraz instytucji edukacyjnych, które realizują projekty mające na

celu wsparcie procesów transformacji w krajach byłego bloku wschodniego przede

wszystkim opierając się na polskich doświadczeniach w tym zakresie.

Wnioski przyjmowane będą do 15 marca 2006 roku.

Szczegółowe informacje:

Fundacja Edukacja dla Demokracji

- 105 -


Ź R Ó D Ł A F I N A N S O WA N I A P R O J E K T Ó W O R G A N I Z A C J I P O Z A R Z Ą D O W Y C H

ul. Nowolipie 9/11, 00-150 Warszawa

tel.: (0-22) 635-78-64, 635-72-51

fax: (0-22) 635-40-06

edudemo@edudemo.org.pl

www.edudemo.org.pl

www.edudemo.org.pl/rita

Polsko-Amerykański Fundusz Pożyczkowy

Inicjatyw Obywatelskich (PAFPIO)

Fundusz PAFPIO

tel./fax: (0-22) 860-11-83

www.pafpio.pl

e-mail: mail@pafpio.pl

Udziela pożyczek organizacjom pozarządowym. Przeważnie są to pożyczki pomostowe

związane z opóźnieniem przyznanej dotacji lub z refinansowaniem wcześniej

poniesionych kosztów. W takich sytuacjach zabezpieczeniem pożyczki jest podpisany

kontrakt. Mogą to być także pożyczki obrotowe, których potrzeba wynika z realnego

biznesplanu. Kwota pożyczki mieści się w przedziale: 5-300 tys. zł, czas trwania

– do półtora roku.

Europejska Fundacja Młodzieży

European Youth Foundation

Council of Europe; Directorate of Youth and Sport

30 rue Pierre de Coubertin

F-6700 Strasbourg

tel.: (33) 03 88-41-32-05, fax: (33) 03 90-21-49-64

www.galadriel.coe.int/fej/index.jsp

e-mail: eyf@coe.int

Granty na międzynarodowe działania młodzieżowe

Europejska Fundacja Młodzieży (EYF) wspiera działania służące promowaniu idei pokoju,

zrozumienia i współpracy w duchu poszanowania praw człowieka, demokracji,

tolerancji i solidarności. EYF udziela wsparcia finansowego organizacjom pozarządowym,

ich sieciom, które prowadzą działania z zakresu:

- 106 -


Ź R Ó D Ł A F I N A N S O WA N I A P R O J E K T Ó W O R G A N I Z A C J I P O Z A R Z Ą D O W Y C H

działania edukacyjne, społ., kulturalne i humanitarne o charakterze europejskim;

działania mające na celu umacnianie pokoju i współpracy w Europie;

działania promujące bliższą współpracę i lepsze zrozumienie pomiędzy młodymi

ludźmi w Europie, zwłaszcza poprzez wspieranie wymiany informacji;

działania mające na celu stymulowanie wzajemnej pomocy w zakresie działań kulturalnych,

edukacyjnych i społecznych w Europie i w krajach rozwijających się;

projekty naukowo-badawcze i dokumentacyjne dotyczące zagadnień związanych

z młodzieżą.

Finansowane przez EYF Inicjatywy:

A. Międzynarodowe spotkania młodzieży dla liderów młodzieżowych, tzn. seminaria,

konferencje, warsztaty, obozy i festiwale.

B. Działania młodzieżowe inne niż spotkania, tzn. projekty naukowo-badawcze i dotyczące

produkcji materiałów informacyjnych i dokumentacyjnych dotyczących

młodzieży, np.: publikacji specjalistycznych, kampanii informacyjnych, stron internetowych

i CD- ROM.

C. Administrowanie międzynarodowymi młodzieżowymi organizacjami pozarządowymi

lub ich sieciami.

D. Projekty pilotażowe – spotkania lub działania młodzieżowe, które przyczyniają

się do realizacji priorytetowych założeń Rady Europy.

Terminy składania wniosków są następujące:

1 kwietnia – dla projektów realizowanych od 1 października bieżącego roku do

30 czerwca następnego roku;

1 października – dla projektów realizowanych od 1 kwietnia do 31 grudnia następnego

roku.

Najbliższy termin: 1 kwietnia 2006 dla Inicjatywy A i B

Szczegółowe informacje:

www.galadriel.coe.int/fej/index.jsp

Komisja Europejska

Dyrekcja Generalna d/s środowiska

Centrum Informacyjne

Office: BU-9 01/11

B — 1049 Bruksela, Belgia

www.europa.eu.int/comm/environment/funding/intro_en.htm

DG ds. Środowiska udziela dotacji dla organizacji pozarządowych, które działają na

rzecz ochrony środowiska.

- 107 -


Ź R Ó D Ł A F I N A N S O WA N I A P R O J E K T Ó W O R G A N I Z A C J I P O Z A R Z Ą D O W Y C H

Komisja Europejska

Dyrekcja Generalna ds. zatrudnienia, spraw społecznych

i równych szans (DG EMPL/D1)

Rue de Geneve 1-J37 3/23

B — 1049 Bruksela, Belgia

empl-04-03-03-01@cec.eu.int

Stosunki przemysłowe i dialog społeczny

Powyższa linia budżetowa dzieli się na cztery podprogramy:

I. Wspieranie europejskiego dialogu społecznego

działania przygotowawcze do dialogu społecznego np.: badania, analizy, konferencje

seminaria;

działania traktowane jako część dialogu społecznego zgodnie z art. 138 Traktatu

np.: negocjacje i ich przygotowanie, wdrażanie ustaleń powstałych wyniku negocjacji;

wdrażanie wspólnych programów roboczych europejskich partnerów społecznych

poprzez tworzenie sieci, związków i organizacji;

organizacja wydarzeń promujących rezultaty europejskiego dialogu społecznego,

opracowanie publikacji i stron internetowych prezentujących ten dorobek;

wzmocnienie dialogu społecznego w nowych krajach członkowskich i kandydackich;

wprowadzanie w życie działań zmierzających do realizacji Europejskiej Strategii

Zatrudnienia i jej wpływu na rynek pracy.

II. Promowanie finansowego uczestnictwa pracowników

Projekty, przedstawione w ramach tego podprogramu, powinny mieć na celu lepsze

zrozumienie korzyści wynikających z finansowego uczestnictwa pracowników.

Wspierana będzie organizacja: seminariów i konferencji, badań i studiów, wymiany

informacji; sieci współpracy, szkoleń.

III. Rozwijanie ekspertyz w dziedzinie stosunków przemysłowych

Dofinansowywane mogą być:

badania i analizy wstępne i przygotowawcze, konferencje i seminaria;

rozwój europejskiego prawa pracy (wdrażanie dyrektyw z tej dziedziny);

wzmocnienie systemu zbierania informacji o narodowych systemach stosunków

przemysłowych i ich ewolucji na szczeblu europejskim;

inicjatywy związane z przygotowaniem przez Komisję Europejską raportu na temat

stosunków przemysłowych: wymiana informacji i best practice, a także tworzenie

sieci eksperckich.

- 108 -


Ź R Ó D Ł A F I N A N S O WA N I A P R O J E K T Ó W O R G A N I Z A C J I P O Z A R Z Ą D O W Y C H

IV. Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR)

Projekty, które mogą być dofinansowane:

przygotowywanie i wdrażanie instrumentów przyczyniających się do podniesienia

społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw np.: kodeksy postępowania,

audyt społeczny, księgowość społeczne, inwestycje społecznie

działania przyczyniające się do podniesienia poziomu wiedzy o CSR i ułatwiające

wymianę doświadczeń i best practice, a także propagowanie CSR na wszystkich

poziomach szkolnictwa.

szkolenia, konferencje, seminaria i publikację wyników tych działań, również za

pomocą Internetu;

szkolenia prowadzone dla audytorów społecznych.połeczna odpowiedzialność

biznesu (CSR).

Projektodawcy:

Partnerzy społeczni

Organizacje związane ze stosunkami przemysłowymi

Władze publiczne

Organizacje społeczeństwa obywatelskiego

Terminy składania wniosków w 2006 r.:

1 marca 2006 r. na projekty rozpoczynające się nie wcześniej niż 1 maja 2006 roku;

1 września 2006 r. na projekty rozpoczynające się nie wcześniej niż 1 listopada

2006 r. i nie później niż 22 grudnia 2006 roku.

Szczegółowe informacje:

www.europa.eu.int/comm/employment_social/emplweb/tenders/tenders_en.cfmid=125.

Komisja Europejska

Dyrekcja Generalna ds. Sprawiedliwości,

Wolności i Bezpieczeństwa

Wspieranie społeczeństwa obywatelskiego w nowych państwach członkowskich

Celem działania jest wsparcie inicjatyw mających na celu:

zwiększenie świadomości społeczeństwa obywatelskiego w dziesięciu nowych państwach

członkowskich w zakresie roli monitoringu i działań informacyjnych;

- 109 -


Ź R Ó D Ł A F I N A N S O WA N I A P R O J E K T Ó W O R G A N I Z A C J I P O Z A R Z Ą D O W Y C H

zwiększenie świadomości w zakresie konieczności publicznego i prywatnego udziału

we wspieraniu społeczeństwa;

podniesienie zdolności społeczeństwa do wpływania na rozwój polityk na poziomie

regionalnym, krajowym oraz unijnym, oraz zwiększenie ich zdolności do pomocy

ofiarom łamania podstawowych praw;

ułatwienie współpracy i koalicji tworzonych pomiędzy organizacjami pozarządowymi

w Unii Europejskiej oraz budowanie powiązań i partnerstw pomiędzy organizacjami

pozarządowymi we wszystkich państwach członkowskich.

Odbiorcy współfinansowania muszą być organizacjami pozarządowymi działającymi

w jednym z 10 nowych państw członkowskich w następujących obszarach:

systematyczne i przejrzyste wybory;

jasny podział władz;

oddziaływanie na władzę legislacyjną w zakresie szanowania podstawowych praw

człowieka;

niezależne sądownictwo;

system więziennictwa szanujący ludzką godność;

siły policyjne przestrzegające podstawowe prawa;

transparentność;

różnorodność mediów;

walka z korupcją.

Pojedynczy projekt musi się mieścić w przedziale 50 tys. — 150 tys. euro, z czego

przynajmniej 20% musi stanowić wkład własny.

Termin składania wniosków: 3 marca 2006 roku.

Szczegółowe informacje:

www.europa.eu.int/comm/justice_home/funding/support_ngo/funding_support_

en.htm

Fundacja Mama Cash Grants

http://www.mamacash.nl

Fundacja przyznaje granty grupom kobiecym działającym na rzecz praw kobiet do decydowania

o własnym ciele, dotyczące zdrowia reprodukcyjnego, prewencji HIV/AIDS,

przeciwdziałaniu przemocy rodzinie. Aplikacje mogą być składane przez cały rok, rozpatrywane

są 4 razy do roku.

- 110 -


Ź R Ó D Ł A F I N A N S O WA N I A P R O J E K T Ó W O R G A N I Z A C J I P O Z A R Z Ą D O W Y C H

Fundacja im. Heinricha Bölla

Przedstawicielstwo w Polsce

ul. Podwale 13, 00-252 Warszawa

tel.: (0-22) 831-63-56, 635-32-67

www.boell.pl

e-mail: small.grants@boell.pl

Fundacja corocznie ogłasza konkursy „Małych Grantów”. W ich ramach finansowane są

różnorodne działania (seminaria, konferencje i publikacje) organizacji i inicjatyw kobiecych,

ekologicznych i angażujących się w ochronę praw człowieka, dla których szczególne

znaczenie ma wzrost roli kobiet w polityce i społeczeństwie.

Fundacja ma na celu realizację postulatu zrównania statusu kobiet i mężczyzn, oraz

stworzenia demokratycznych relacji pomiędzy płciami.

Przedstawicielstwo pragnie inspirować organizacje pozarządowe różnych sektorów do

dialogu społeczno-politycznego i współpracy.

Konkurs na 2006 rok nie został jeszcze ogłoszony.

- 111 -


Mechanizmy Finansowe

Europejskiego

Obszaru Gospodarczego

(EOG)


Ź R Ó D Ł A F I N A N S O WA N I A P R O J E K T Ó W O R G A N I Z A C J I P O Z A R Z Ą D O W Y C H

Mechanizmy finansowe EOG

Europejski Obszar Gospodarczy został utworzony w 1992 r. Obejmuje 25 państw UE

oraz kraje Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) – Islandię, Lichtenstein,

Norwegię i Szwajcarię. EOG jest rynkiem wewnętrznym, gdzie obowiązuje swobodny

przepływ: towarów, usług, ludzi i kapitału.

Kraje EFTA utworzyły w ramach EOG dwa Mechanizmy Finansowe wspierające najuboższe

kraje UE, w tym nowe kraje członkowskie.

Mechanizm Finansowy EOG, którego fundatorami są: Islandia, Lichtenstein, Norwegia

Norweski Mechanizm Finansowy, którego fundatorem jest Norwegia

Dostępne środki dla Polski w okresie 1 maja 2004 r. do 30 kwietnia 2009 r. –

533,51 mln €.

Środki finansowe w ramach Mechanizmów będą przyznawane na Priorytety w ramach

Programu Operacyjnego oraz na odrębne Fundusze. Dla organizacji pozarządowych zaplanowano

utworzenie Funduszu dla NGO.

Mechanizm finansowy EOG – priorytety

Ministerstwo Środowiska

Departament Instrumentów Ochrony Środowiska

ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa

e-mail: mfeog@mos.gov.pl

Szczegółowe informacje:

www.mos.gov.pl/mfeog/index.shtml

PRIORYTET 1.

Ochrona środowiska, w tym środowiska ludzkiego, poprzez m.in. Redukcję

zanieczyszczeń i promowanie odnawialnych źródeł energii

Ograniczenie korzystania z indywidualnych systemów ogrzewania na rzecz podłączenia

do zbiorczych/komunalnych sieci cieplnych

Zastąpienie przestarzałych źródeł energii cieplnej nowoczesnymi energooszczędnymi

i ekologicznymi źródłami energii

Prace termo-modernizacyjne w budynkach użyteczności publicznej

Inwestycje w zakresie odnawialnych źródeł energii, tj. wykorzystywania energii wodnej

(małe elektrownie wodne do 5 MW), energii słonecznej oraz biomasy w indywidualnych

systemach grzewczych.

Budowa, przebudowa i modernizacja komunalnych oczyszczalni ścieków oraz systemów

kanalizacji zbiorczej.

- 115 -


Ź R Ó D Ł A F I N A N S O WA N I A P R O J E K T Ó W O R G A N I Z A C J I P O Z A R Z Ą D O W Y C H

Organizacja selektywnej zbiórki odpadów, a następnie zagospodarowywanie ich poprzez

odzysk.

Ministerstwo Środowiska

Departament Instrumentów Ochrony Środowiska

ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa

mfeog@mos.gov.pl

Szczegółowe informacje:

www.mos.gov.pl/mfeog/index.shtml

PRIORYTET 2.

Promowanie zrównoważonego rozwoju poprzez lepsze wykorzystanie i zarządzanie

zasobami (w ramach priorytetu nie będą finansowane projekty infrastrukturalne)

Zmniejszanie energo-, materiało- i wodochłonności produkcji i usług poprzez poprawę

efektywności wykorzystania zasobów produkcyjnych.

Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.

Wspieranie procesu tworzenia „zielonych” miejsc pracy i „zielonych zamówień”.

Działania na rzecz poprawy poziomu edukacji ekologicznej, poprzez tworzenie sieci

nauczania na rzecz środowiska.

Działania zachęcające do ochrony, poprawy i przywracania różnorodności biologicznej,

w tym zasobów morskich oraz obszarów włączonych do sieci Natura 2000.

Działania na rzecz wsparcia gospodarki leśnej .

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Departament Strategii Kultury i Spraw Europejskich

ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa

tel.: (0-22) 421-03-18, 421-02-72, 421-02-71, 421-01-05, 421-05-23

Szczegółowe informacje:

www.mk.gov.pl/eog

PRIORYTET 3.

Ochrona kulturowego dziedzictwa europejskiego, w tym transport publiczny

i odnowa miast

Rewitalizacja, konserwacja, renowacja, modernizacja i adaptacja na cele kulturalne

historycznych obiektów i zespołów zabytkowych wraz z ich otoczeniem, szczególnie

realizowane w ramach przyjętych strategii rozwoju produktów turystyki kulturowej.

Rewitalizacja historycznych obszarów miejskich.

Rewitalizacja, konserwacja, renowacja, modernizacja i adaptacja na cele kulturalne

zespołów fortyfikacyjnych oraz budowli obronnych.

- 116 -


Ź R Ó D Ł A F I N A N S O WA N I A P R O J E K T Ó W O R G A N I Z A C J I P O Z A R Z Ą D O W Y C H

Rewitalizacja obiektów poprzemysłowych o wysokiej wartości historycznej na cele

kulturalne, w szczególności na muzea nowoczesności.

Renowacja, ochrona i zachowanie miejsc pamięci i martyrologii.

Budowa i rozbudowa publicznych i niekomercyjnych instytucji kultury o europejskim

znaczeniu.

Budowa, rozbudowa, odbudowa i adaptacja infrastruktury kulturowej w miejscach

o symbolicznym znaczeniu dla polskiej kultury.

Kompleksowe programy konserwacji zabytków ruchomych oraz konserwacja i digitalizacja

zabytkowych księgozbiorów i archiwaliów.

Tworzenie systemów zabezpieczeń przed nielegalnym wywozem dzieł sztuki oraz zabezpieczenie

zabytków ruchomych i nieruchomych przed kradzieżą i zniszczeniem.

Urząd Komitetu Integracji Europejskiej

Departament Programów Rozwoju Instytucjonalnego

ul. Bagatela 14, 00-585 Warszawa

tel.: (0-22) 455-52-88

Szczegółowe informacje:

www1.ukie.gov.pl/WWW/news.nsf/0/4345CDE5D6C0D7B4C125700A00503F12

PRIORYTET 4.

Rozwój zasobów ludzkich

Promowanie szkoleń zawodowych dla pracowników administracji szczebla wojewódzkiego,

powiatowego i gminnego.

Opracowanie programów szkoleniowych w oparciu o zidentyfikowane zadania administracji

samorządowej, w tym działania dotyczące równego traktowania kobiet

i mężczyzn. Preferowane tematy szkoleń to m.in.:

•przemoc wobec kobiet – identyfikacja zjawiska, jego skali, okoliczności (przemoc

domowa), współpraca samorządu w tym zakresie z policją i organizacjami pozarządowymi

działającymi na rzecz kobiet;

•zdrowie – szkolenia dla pracowników pomocy społecznej z zakresu zdrowia,

w tym zdrowia reprodukcyjnego kobiet we wszystkich fazach życia (dziewczęta,

kobiety w wieku rozrodczym, kobiety w ciąży, kobiety po menopauzie, kobiety

w wieku starości);

•edukacja – szkolenia dla pracowników oświaty oraz pracowników medycyny

szkolnej (lekarze szkolni, pielęgniarki, higienistki) w zakresie wprowadzania informacji

o wszystkich nowoczesnych metodach planowania rodziny do programów

szkolnych, dotyczących edukacji w zakresie życia seksualnego człowieka;

•współpraca samorządu z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz kobiet

w zakresie problematyki zdrowia kobiet, przeciwdziałania przemocy domowej,

edukacji, aktywizacji zawodowej kobiet;

•rozszerzanie udziału organizacji pozarządowych w tworzeniu i prowadzeniu placówek

opiekuńczych i opiekuńczo-wychowawczych.

- 117 -


Ź R Ó D Ł A F I N A N S O WA N I A P R O J E K T Ó W O R G A N I Z A C J I P O Z A R Z Ą D O W Y C H

Sporządzanie standardów kompetencyjnych w zakresie integracji z UE.

Przeprowadzanie szkoleń dla pracowników administracji szczebla wojewódzkiego,

powiatowego i gminnego, np.:

•wspieranie doradztwa i informacji dla JST oraz sektora pozarządowego;

•podnoszenie specjalistycznych kwalifikacji pracowników za pomocą coachingu

i mentoringu;

•przygotowanie, promowanie i prowadzenie szkoleń oraz innych form podnoszenia

kwalifikacji dla pracowników i wolontariuszy organizacji pozarządowych w tym

również dla organizacji zajmujących się działalnością szkoleniową, badawczą i edukacją

ustawiczną;

•wsparcie budowy finansowej i instytucjonalnej stabilności organizacji pozarządowych;

•szkolenia i doradztwo w zakresie zlecania zadań publicznych podmiotom niepublicznym,

tworzenie standardów współpracy;

•szkolenia i doradztwo w zakresie e- governence.

Opracowanie odpowiednich instrumentów edukacyjnych oraz promowanie partnerstw

lokalnych:

•opracowanie nowoczesnych platform edukacyjnych (w tym elektronicznych);

•innowacyjne systemy kształcenia ustawicznego, wymiany praktyk, doświadczeń dla

urzędników;

•budowa partnerstwa międzysektorowego (sektor publiczny, prywatny, społeczny).

Wspólne tworzenie strategii;

•budowanie form dialogu obywatelskiego i konsultacji publicznych przy tworzeniu

dokumentów strategicznych.

Modernizacja usług administracji centralnej i samorządowej oraz poprawa wydajności

i wdrażania najlepszych praktyk poprzez wykorzystanie najnowszego oprogramowania

i technologii informatycznych.

Wspieranie współpracy władz samorządowych z organizacjami pozarządowymi.

Ministerstwo Zdrowia

Biuro do Spraw Zagranicznych Programów Pomocy w Ochronie Zdrowia

Al. Jerozolimskie 155, 02-326 Warszawa

www.mz.gov.pl

www.bpz.gov.pl

tel.: (0-22) 658-10-88, 659-85-01, 658-14-58

PRIORYTET 5.

Opieka zdrowotna i opieka nad dzieckiem

Programy promocji zdrowia i profilaktyki.

Projekty w zakresie poprawy opieki perinatalnej.

Projekty w zakresie podnoszenia stanu wiedzy o nowoczesnych metodach planowania

rodziny i standardów odpowiedzialnego rodzicielstwa.

- 118 -


Ź R Ó D Ł A F I N A N S O WA N I A P R O J E K T Ó W O R G A N I Z A C J I P O Z A R Z Ą D O W Y C H

Projekty mające na celu integrację środowisk zagrożonych patologią (ze szczególnym

uwzględnieniem zwalczania patologii społecznych jak narkomania i alkoholizm) oraz

zapobieganie przestępczości nieletnich.

Projekty mające na celu integrację dzieci niepełnosprawnych z pełnosprawnymi.

Projekty mające na celu tworzenie ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej.

Projekty w zakresie terapeutycznych systemów tele- medycznych, medycznych internetowych

systemów edukacyjnych oraz gromadzenia danych Projekty w zakresie

terapeutycznych systemów telemedycznych, medycznych internetowych systemów

edukacyjnych oraz gromadzenia danych.

Projekty w zakresie podnoszenia dostępności i jakości usług medycznych.

Ministerstwo Edukacji i Nauki

Departament Badań Naukowych

ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa

tel.: (0-22) 529-24-82

Szczegółowe informacje:

www.mnii.gov.pl/ zakładka Nauka/Finansowanie pozabudżetowe/Mechanizmy finansowe

PRIORYTET 6.

Badania naukowe

Wsparcie otrzymaj projekty badawcze ze wszystkich dziedzin i dyscyplin naukowych

realizowanych w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu

Finansowego.

- 119 -


Ź R Ó D Ł A F I N A N S O WA N I A P R O J E K T Ó W O R G A N I Z A C J I P O Z A R Z Ą D O W Y C H

Norweski Mechanizm Finansowy.

Priorytety

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Departament Integracji Współpracy Międzynarodowej

ul. Domaniewska 36/38, 02-672 Warszawa

http://www.mswia.gov.pl

tel.: (0-22) 601 17 72, 601 43 29

PRIORYTET 7.

Wdrażanie przepisów z Schengen, wspieranie Narodowych planów Działania

z Schengen, jak również wzmacnianie sądownictwa

W ramach tego Priorytetu możliwe jest do realizowania 13 rożnych typów projektów,

organizacje pozarządowe mogą realizować typ:

zwalczanie międzynarodowej przestępczości zorganizowanej, w tym terroryzmu,

handlu ludźmi, przemytu, prania pieniędzy, defraudacji i korupcji.

Kwalifikujące się organizacje pozarządowego takie, które prowadzą statutową działalność

w obszarze przeciwdziałania handlowi ludźmi.

Ministerstwo Środowiska

Departament Instrumentów Ochrony Środowiska

ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa

e-mail: mfeog@mos.gov.pl

PRIORYTET 8.

Ochrona środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem wzmocnienia zdolności

administracyjnych do wprowadzania w życie odpowiednich przepisów istotnych

dla realizacji projektów inwestycyjnych

Usprawnienia wdrażania i egzekucji prawa z zakresu ochrony środowiska.

Wspierania budowy zdolności instytucjonalnych administracji odpowiedzialnej za

ochronę środowiska.

Gromadzenie i upowszechnianie informacji, np. o najlepszych dostępnych technikach

(zgodnie z Dyrektyw 96/61/EC) i o „czystej produkcji”.

Rozwój systemów zarządzania środowiskowego.

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Departament Programów Pomocowych i Pomocy Technicznej

ul. Wspólna 2-4, 00-926 Warszawa

tel.: (022) 693-43-82

- 120 -


Ź R Ó D Ł A F I N A N S O WA N I A P R O J E K T Ó W O R G A N I Z A C J I P O Z A R Z Ą D O W Y C H

PRIORYTET 9.

Polityka regionalna i działania transgraniczne

Tworzenie i wdrażanie programów współpracy trans-granicznej mających na celu poprawę

funkcjonowania administracji samorządowej oraz pobudzanie inicjatyw społecznych,

inicjatyw służących ochronie zdrowia oraz rozwoju przedsiębiorczości

w regionach.

Transfer wiedzy z regionów lepiej do słabiej rozwiniętych.

Promowania rozwoju regionalnego i lokalnego w Polsce.

Zapewnienia rozwoju systemu komunikowania się i wymiany informacji.

Współpracy w zakresie trans-granicznej turystyki ekologicznej w rozwijających się

regionach.

Szkolenia dla pracowników administracji rządowej i samorządowej w krajach EOG,

mających na celu podwyższenie kwalifikacji zawodowych.

Urząd Komitetu Integracji Europejskiej

Departament Obsługi Narodowego Koordynatora Pomocy

ul. Bagatela 14, 00-585 Warszawa

tel.: (022) 455-52-24

Szczegółowe informacje:

www1.ukie.gov.pl/WWW/news.nsf/0/4345CDE5D6C0D7B4C125700A00503F12

PRIORYTET 10.

Pomoc techniczna przy wdrażaniu acquis communautaire

Szkolenia dla administracji w zakresie wdrażania acquis oraz proponowanych zmian

w prawie UE.

Pomoc techniczna w zakresie zgodności przyjmowanych krajowych rozwiązań legislacyjnych

z zobowiązaniami nakładanymi prawem UE, w tym propozycja nowych

rozwiązań (ekspertyzy, opinie prawne, itp.).

Wsparcie w postaci pomocy technicznej związanej z uczestnictwem Polski w postępowaniach

przed ETS (ekspertyzy, opinie, szkolenia, itp.).

Pomoc techniczna w zakresie organizacji i sposobów wdrażania acquis (opracowania,

procedury, itp.).

Promocja rozwiązań legislacyjnych zapewniających prawidłowe wdrażania acquis,

oraz nowych propozycji legislacyjnych zgodnych z prawem Unii Europejskiej i orzecznictwem

ETS (konferencje, seminaria, itp.).

Wsparcie organizacji pozarządowych i organizacji przedsiębiorców w działaniach

związanych z wdrażaniem acquis oraz opiniowaniem projektów aktów prawnych

oraz dokumentów poza legislacyjnych Unii Europejskiej.

Pomoc techniczna w zakresie uczestnictwa administracji rządowej w procesie kształtowania

acquis oraz dokumentów nie legislacyjnych (ekspertyzy, opinie, itp.).

- 121 -


Ź R Ó D Ł A F I N A N S O WA N I A P R O J E K T Ó W O R G A N I Z A C J I P O Z A R Z Ą D O W Y C H

TYPY PROJEKTÓW

W Mechanizmach Finansowych EOG można wyróżnić 4 różne typy projektów:

Projekty indywidualne – wysokość wnioskowanej pomocy nie powinna być

mniejsza niż 250 000.

Programy (grupy projektów) – składają się z równorzędnych, oddzielnych projektów

skierowanych na osiągnięcie wspólnych przestrzennie/obszarowo/tematycznie

określonych celów. Mają na celu ułatwienie wdrażania całościowych i bardziej

kosztownych strategii.

Grant blokowy – jest to fundusz, ustanowiony dla ściśle określonych celów. Granty

blokowe mają na celu ułatwienie wdrażania projektów, w których każdy podprojekt

lub końcowy odbiorca jest zbyt mały, aby go zidentyfikować przed rozpoczęciem

realizacji projektu lub żeby efektywnie nim administrować na poziomie podstawowym.

Fundusz Kapitału Początkowego (seed money) – zapewnia małe granty, dzięki

którym można sfinansować przygotowanie wniosków dla pojedynczych projektów,

programów (grup projektów) oraz grantów blokowych.

Wysokość wnioskowanej pomocy nie powinna być mniejsza niż 5.000 €, a nie większa

niż 20.000 €.

- 122 -


Ź R Ó D Ł A F I N A N S O WA N I A P R O J E K T Ó W O R G A N I Z A C J I P O Z A R Z Ą D O W Y C H

Fundusz dla NGO

Fundusz ten ma na celu wzmocnienie instytucjonalne sektora pozarządowego oraz rozwój

dialogu obywatelskiego.

Na fundusz ten zostało przyznanych 37,35 milionów na okres od września 2005 do

grudnia 2009.

Projekt Programu Operacyjnego dla Funduszu NGO zakłada, ze w jego ramach będą

działały trzy obszary tematyczne:

1. demokracja i społeczeństwo obywatelskie,

2. ochrona środowiska i zrównoważony rozwój,

3. równouprawnienie i integracja społeczna.

Do każdego Obszaru tematycznego zostanie wyłoniony operator, który otrzyma grant

blokowy na realizację tematu. Operator będzie następnie dokonywał tzw. regrantingu

wśród organizacji pozarządowych.

Dofinansowanie dla organizacji pozarządowych – 90% kosztów kwalifikowanych

Projekt Programu Operacyjnego został przesłany krajom – darczyńcom do akceptacji.

Jeżeli zostanie zaakceptowany, Krajowy Punkt Kontaktowy będzie mógł ogłosić konkurs

na wyłonienie operatorów.

Aktualnych informacji należy szukać na stronach:

www.ngo.pl, www.eog.gov.pl

Serwis Mechanizmów Finansowych EOG w Polsce:

www.eog.gov.pl

- 123 -


Otoczenie

instytucjonalne

organizacji

pozarządowych


Ź R Ó D Ł A F I N A N S O WA N I A P R O J E K T Ó W O R G A N I Z A C J I P O Z A R Z Ą D O W Y C H

Regionalne Ośrodki Szkoleniowe EFS w Małopolsce

Instytut Studiów Strategicznych

Centrum Rozwoju Lokalnego ROSZEFS

ul. Mikołajska 4 I p

31-027 Kraków

tel./fax: (012) 421-83-40 lub 431-12-53

fundusze@iss.krakow.pl

Celem CRL ROSZEFS jest informowanie o możliwościach wykorzystania środków

z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz nieodpłatnie wspieranie – szkoleniami

i doradztwem – potencjalnych projektodawców EFS oraz Inicjatywy Wspólnotowej

EQUAL w województwie małopolskim.

Działania ośrodka:

szkolenia w zakresie EFS oraz zagadnień specjalistycznych

doradztwo w zakresie EFS oraz zagadnień specjalistycznych w siedzibie CRL-

RSZEFS i w siedzibie klienta

działania informacyjne i promocyjne

Szczegółowe informacje:

www.iss.krakow.pl/roszefs/index.html

Fundacja Partnerstwo dla Środowiska

Centrum Rozwoju Lokalnego ROSZEFS

ul. Bracka 6/6, 31-005 Kraków

tel.: (0-12) 422-50-88 wew. 17

tel. kom. 0606 93-81-15

e-mail: roszefs@epce.org.pl

Celem ROSZEFS funkcjonującego przy Fundacji Partnerstwo dla Środowiska we

współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy i Wojewódzką Radą Zatrudnienia, jest

zwiększenie roli i zdolności Rad Zatrudnienia w Małopolsce do inspirowania inicjatyw

i projektów na rzecz ożywienia rynku pracy, w szczególności w odniesieniu do priorytetów

i możliwości Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Projekt adresowany

jest do członków Rad Zatrudnienia, działających na szczeblu wojewódzkim i powiatowym

w Małopolsce oraz organizacji i instytucji reprezentowanych w Radach.

Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego

Centrum Rozwoju Lokalnego ROSZEFS

ul. Wielkie Schody 3, 33-100 Tarnów

tel./fax: (0-14) 627-28-71

www.fundacjatarnowskiego.org.pl

e- mail: hetman.fundacja@poczta.fm

CRL ROSZEFS w Tarnowie prowadzi szkolenia i doradztwo w zakresie pozyskiwania

środków z Europejskiego Funduszu Społecznego.

- 127 -


Ź R Ó D Ł A F I N A N S O WA N I A P R O J E K T Ó W O R G A N I Z A C J I P O Z A R Z Ą D O W Y C H

Szczegółowe informacje:

www.fundacjatarnowskiego.org.pl/szkolenia.php

Instytut Spraw Publicznych

ul. Szpitalna 5 lok. 22, 00-031 Warszawa

tel.: (0-22) 556-42-60

fax: (0-22) 556-42-62

e- mail: isp@isp.org.pl

www.isp.org.pl

Programy na rzecz trzeciego sektora:

KOMPAS – Budowanie Przyjaznego Środowiska Społeczno-Prawnego dla

Organizacji Pozarządowych

Projekt KOMPAS ma ułatwić organizacjom pozarządowym wykorzystanie doświadczenia,

zgromadzonego przez lata, w świadomym kierowaniu dalszym rozwojem

trzeciego sektora.

ISP prowadzi monitoring przepisów prawnych, opracowuje i publikuje ekspertyzy

prawne problemowe i strategiczne oraz organizuje seminaria eksperckie jako pomoc

w opracowywaniu polityki rozwoju sektora pozarządowego

Instytut rozpoczął również praktykowanie litygacji strategicznej, czyli wytaczania

procesów sądowych służących zmianie wykładni istniejącego prawa lub usunięciu

z niego przepisów, które są niezgodne z obowiązującym ustawodawstwem

(w szczególności z konstytucją) czy z ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi.

Działania realizowane w ramach projektu mają doprowadzić w szczególności do:

ukształtowania się zintegrowanego środowiska ekspertów trzeciego sektora;

stworzenia mechanizmu przygotowywania ekspertyz, formułowania propozycji

rozwiązań oraz rekomendacji dotyczących kierunków rozwoju trzeciego sektora;

zbudowania systemu monitorowania procesu tworzenia prawa oraz systematyczne

monitorowanie regulacji prawnych przez środowisko organizacji pozarządowych;

popularyzacji wybranych instrumentów prawnych sprzyjających tworzeniu przyjaznego

środowiska prawnego dla trzeciego sektora.

Szczegółowe informacje:

www.isp.org.pl/kompas

Wzory zatrudnienia w III sektorze

Celem projektu jest:

zidentyfikowanie i opisanie modeli zatrudnienia w sektorze pozarządowym ze

szczególnym uwzględnieniem preferowanych form zatrudnienia;

identyfikacja i upowszechnienie ścieżek kariery zawodowej w organizacjach pozarządowych

przy uwzględnieniu potrzeb każdej z badanych grup społecznych; za-

- 128 -


Ź R Ó D Ł A F I N A N S O WA N I A P R O J E K T Ó W O R G A N I Z A C J I P O Z A R Z Ą D O W Y C H

inicjowanie na gruncie polskim debaty na temat flexicurity policy przy wykorzystaniu

przykładów z doświadczeń trzeciego sektora. W tym celu przeprowadzona

zostanie analiza materiałów źródłowych, seminarium eksperckie oraz badania jakościowe

(zogniskowane wywiady grupowe w czterech grupach respondentów

pracujących w organizacjach pozarządowych które jednocześnie należą do grup

społecznych defaworyzowanych na regularnym rynku pracy: osoby niepełnosprawne;

kobiety, które znalazły pracę w trzecim sektorze po zakończeniu urlopu macierzyńskiego;

osoby młode; seniorzy).

W ramach projektu zorganizowana zostanie konferencja upowszechniająca wyniki

badań oraz opublikowany zostanie raport z badań.

Radni a współpraca między organizacjami pozarządowymi i administracją

publiczną

Celem projektu jest zbadanie rzeczywistego miejsca radnych (powiatowych, gminnych

i wojewódzkich) i ich wpływ na kształtowanie się relacji między organizacjami

pozarządowymi a administracją publiczną na szczeblu samorządowym. Ponadto planowane

badanie jakościowe (wywiady swobodne) ma na celu odpowiedź na pytanie,

jak radni sami sytuują się wobec administracji samorządowej i organizacji pozarządowych.

Fundacja Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Samopomocowych „BORIS”

ul. Nowolipie 25 b, 01-011 Warszawa

tel./fax: (0-22) 838-39-82

tel.: (0-22) 838-26-72

www.boris.org.pl

BORIS jest niezależną organizacją pozarządową, która wspiera wszelką aktywność

obywatelską – w tym organizacje pozarządowe oraz inicjatywy społeczne – w ich

działaniach na rzecz dobra publicznego.

Działania:

informacja, poradnictwo, konsultacje, szkolenia, publikacje i tworzenie koalicji lokalnych.

Boris realizuje m.in. Pozarządową Agencję Ewaluacji i Rozwoju.

Beneficjenci projektu:

liderzy organizacji pozarządowych

ewaluatorzy – ludzi profesjonalnie zajmujących się ewaluacją działań organizacji

pozarządowych

sponsorzy, grantodawcy

Głównym celem Pozarządowej Agencji Ewaluacji I Rozwoju jest zwiększenie efektywności

rozwiązywania problemów społecznych przez organizacje pozarządowe

i inicjatywy obywatelskie, dzięki zastosowaniu monitoringu i ewaluacji jako podstawowych

narzędzi podnoszenia jakości usług.

- 129 -


Ź R Ó D Ł A F I N A N S O WA N I A P R O J E K T Ó W O R G A N I Z A C J I P O Z A R Z Ą D O W Y C H

Realizacja projektu przebiega na dwóch poziomach:

działań na rzecz edukacji środowiska organizacji pozarządowych w zakresie samodzielnego

przeprowadzania ewaluacji swojej pracy oraz działalności swojej

organizacji,

działań na rzecz podniesienia jakości usług ewaluacyjnych w Polsce i wykształcenia

grupy specjalistów, którzy nie tylko potrafiliby dokonać zewnętrznego audytu, ale

także wspieraliby organizacje we wdrażaniu zaleceń i rekomendacji

Pozarządowa Agencja Ewaluacji i Rozwoju

ul. Ogrodowa 50 lok. 1, 00-876 Warszawa

tel/fax (0-22) 620-31-92

tel.: (0-22) 890-94-49

e-mail: kasias @boris.org.pl

Polsko Amerykańska Fundacja Wolności

www.pafw.org.pl

Misją PAFW jest działanie na rzecz umacniania społeczeństwa obywatelskiego, demokracji

i gospodarki rynkowej w Polsce, w tym wyrównywania szans rozwoju indywidualnego

i społecznego, a także dzielenie się polskimi doświadczeniami w zakresie

transformacji z innymi krajami Europy Środkowo-Wschodniej.

Misję Fundacja urzeczywistnia poprzez realizację kilkunastu programów, w następujących,

czterech obszarach aktywności:

inicjatywy w zakresie edukacji,

rozwój społeczności lokalnych,

obywatel w demokratycznym państwie prawa,

upowszechnianie polskich doświadczeń związanych z transformacją.

Przedstawicielstwo Polskich Organizacji Pozarządowych w Brukseli

Paweł Krzeczunowicz

Rue De Pascale 4-6, 1040 Bruksela,

Belgia

Tel: +32 (0) 2 537-93-57

Fax: +32 (0) 2-280-27-78

e- mail: eu@eu.ngo.pl

Warszawskie Biuro Łącznikowe Przedstawicielstwa Polskich Organizacji Pozarządowych

w Brukseli

ul. Szpitalna 5/5, 00-031 Warszawa

tel.: (0-22) 828-91-28 wew. 155, 126,

fax.: (0-22) 828-91-29

www.eu.ngo.pl

e -mail: eu@eu.ngo.pl

- 130 -


Ź R Ó D Ł A F I N A N S O WA N I A P R O J E K T Ó W O R G A N I Z A C J I P O Z A R Z Ą D O W Y C H

Przedstawicielstwo zostało powołane przez grupę kilkunastu organizacji z inicjatywy

Fundacji im. Stefana Batorego oraz Stowarzyszenia na rzecz Forum Inicjatyw Pozarządowych

(FIP). Głównym zadaniem Przedstawicielstwa jest wspieranie polskich

organizacji pozarządowych w roli aktywnych uczestników procesu integracji europejskiej

poprzez włączaniu polskich organizacji w sieci i programy istniejące w Unii

Europejskiej.

Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych (STOP)

ul. Zwierzyniecka 9/60, 00-719 Warszawa

tel.: (0-22) 648-92-90; 0607 280-004

www.stop.engo.pl/labeo

e- mail: stop@engo.pl, stop@free.ngo.pl, margochaa@eko.net.pl

STOP – niezależną organizacją pozarządową zrzeszającą indywidualne osoby – trenerów,

którzy prowadzą metodami aktywnymi szkolenia dla przedstawicieli, pracowników,

liderów i wolontariuszy organizacji pozarządowych.

STOP od kilku lat systematycznie prowadzi Szkołę Trenerów STOP adresowaną do

liderów, pracowników i wolontariuszy organizacji pozarządowych.

Stowarzyszenie Klon/Jawor

ul. Szpitalna 5/5, 00-031 Warszawa

tel.: (0-22) 828-91-28

www.klon.org.pl

e- mail: klon@klon.org.pl

Misją Stowarzyszenia jest zapewnienie dostępu do informacji niezbędnej dla rozwoju

społeczeństwa obywatelskiego.

Swoją misję Stowarzyszenie realizuje poprzez:

opracowywanie i wydawanie poradników dla i o organizacjach w serii 3w*,

opracowywanie i wydawanie poradników na temat uprawnień obywateli z serii

PSP,

prowadzenie portalu informacyjnego dla organizacji pozarządowych www.ngo.pl,

prowadzenie baz organizacji pozarządowych, w tym organizacji posiadających status

pożytku publicznego,

prowadzenie kampanii społecznych,

analizy badania dotyczące rozwoju trzeciego sektora w Polsce.

Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT

ul. Szpitalna 5/5 (III p.), 00-031 Warszawa

tel.: (0-22) 828-91-28

fax: (0-22) 828-91-29

e- mail: splot@splot.ngo.pl

www.splot.ngo.pl

- 131 -


Ź R Ó D Ł A F I N A N S O WA N I A P R O J E K T Ó W O R G A N I Z A C J I P O Z A R Z Ą D O W Y C H

Cel SPLOT to zwiększanie umiejętności zarządzania i długofalowego działania organizacji

pozarządowych, rozwój współpracy pomiędzy instytucjami państwowymi,

samorządowymi i pozarządowymi, propagowanie wiedzy o organizacjach

pozarządowych.

Działania SPLOT

Edukacja, tworzenie systemowych rozwiązań i inicjowanie zmian społecznych.

Działania w oparciu o wspólnie wypracowane standardy świadczonych usług, dbałość

o wysoką jakość. Współpraca z różnymi partnerami, działającymi na rzecz społeczeństwa

obywatelskiego.

Ośrodki Sieci SPLOT

Ośrodki prowadzą swoje działania przede wszystkim na obszarze swoich regionów

Biura SPLOT są w Białymstoku, Elblągu, Gdańsku, Jeleniej Górze, Koszalinie, Lesznie,

Lublinie, Łodzi, Poznaniu, Rybniku, Słupsku, Wałbrzychu, Warszawie, Wrocławiu,

Zielonej Górze

W pozostałych regionach SPLOT współpracuje z:

Instytutem Studiów Strategicznych – Kraków

Podkarpackim Ośrodkiem Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego – Rzeszów

„Tłok” Kujawsko-Pomorski Ośrodek Inicjatyw Pozarządowych – Toruń

Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego i Filantropii – Kielce.

Sieć organizacji pozarządowych SPLOT przy współpracy z Przedstawicielstwem Organizacji

Pozarządowych w Brukseli oraz Fundacją im. Stefana Batorego. koordynuje

Program EURO-NGO finansowany przez Polsko Amerykańską Fundację Wolności.

•PROGRAM EURO-NGO w Małopolsce

Program jest realizowany od początku 2003 roku a jego celem jest wspieranie organizacji

pozarządowych w opracowywaniu projektów do funduszy strukturalnych,

programów, inicjatyw UE, poprzez doradztwo i szkolenia

Koordynatorem Programu w Małopolsce jest Instytut Studiów Strategicznych.

Koordynatorka regionalna:

Ewa Chromniak

e.chromniak@iss.krakow.pl

tel./fax: (0-12) 421-83-40

Instytut Studiów Strategicznych

ul. Mikołajska 4, 31-027 Kraków

Szczegółowe informacje

www.iss.krakow.pl/ngo/ngouspecjalistow.htm

- 132 -


Ź R Ó D Ł A F I N A N S O WA N I A P R O J E K T Ó W O R G A N I Z A C J I P O Z A R Z Ą D O W Y C H

UŻYTECZNE ADRESY INTERNETOWE

Ważne adresy urzędów centralnych

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Ministerstwo Gospodarki

Urząd Zamówień Publicznych

Rzecznik Praw Obywatelskich

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Ministerstwo Finansów

Ministerstwo Sprawiedliwości

Ministerstwo Administracji i Spraw Wewnętrznych

Ministerstwo Środowiska

Najwyższa Izba Kontroli

Sejm RP

Senat RP

Kancelaria Rady Ministrów

www.mpips.gov.pl

www.mrr.gov.pl

www.mpips.gov.pl

www.uzp.gov.pl

www.brpo.gov.pl

www.parp.gov.pl

www.mf.gov.pl

www.ms.gov.pl

www.mswia.gov.pl

www.mos.gov.pl

www.nik.gov.pl

www.sejm.gov.pl

www.senat.gov.pl

www.kprm.gov.pl

Urząd Komitetu Integracji Europejskiej

www2.ukie.gov.pl

Ważne adresy dotyczące wdrażania

funduszy strukturalnych i programów pomocowych

www.efs.gov.pl

www.efs.gov.pl

www.funduszestrukturalne.gov.pl

www.eog.gov.pl

www.koszefs.pl

www.ue.ngo.pl

www.europa.eu.int (portal Unii Europejskiej)

- 133 -


Ź R Ó D Ł A F I N A N S O WA N I A P R O J E K T Ó W O R G A N I Z A C J I P O Z A R Z Ą D O W Y C H

UŻYTECZNE ADRESY INTERNETOWE

Ważne adresy inicjatyw społecznych

www.ngo.pl

www.ue.ngo.pl

www.pozytek.ngo.pl

(strona zawiera informacji dotyczące działalności pożytku publicznego)

www.jedenprocent.pl (informacje na temat możliwości oraz formy przekazania

1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego)

Ważne adresy w Małopolsce

www.malopolskie.pl/ngo – Małopolskie Forum Organizacji Pozarządowych

www.wrotamalopolski.pl / Małopolskie Forum Organizacji Pozarządowych

www.krakow.pl/samorzad/organizacje

(strona krakowskiego Centrum Informacji o Organizacjach Pozarządowych)

www.wrotamalopolski.pl /rozwój regionalny

www.wup-krakow.pl

www.iss.krakow.pl/roszefs/aktualnosci.htm

www.epce.org.pl

www.fundacjatarnowskiego.org.pl

- 134 -


Ź R Ó D Ł A F I N A N S O WA N I A P R O J E K T Ó W O R G A N I Z A C J I P O Z A R Z Ą D O W Y C H

CIEKAWA LITERATURA

1) 3w* – Warto Wiedzieć Więcej:

„Budowanie federacji organizacji pozarządowych

„Inwestycje finansowe organizacji pozarządowej - wybrane przykłady”

„Jak napisać statut fundacji,

„Jak napisać statut stowarzyszenia”

„Jak współpracować z administracją publiczną”

„Jak założyć fundację”

„Jak założyć stowarzyszenie”

„Jak zgodnie z prawem współpracować z wolontariuszem”

„Jak zostać organizacją pożytku publicznego”

„Kontrola i nadzór organizacji pozarządowych

„Rejestracja fundacji i stowarzyszeń w Krajowym Rejestrze Sądowym”

„ Pinokio, czyli plan inteligentnego numerowania, oznaczania kont i opisywania rachunków

w organizacjach pozarządowych

„Senior, osoba niepełnosprawna i poborowy służby zastępczej jako pracownicy

organizacji pozarządowej”

„Wolontariat, filantropia i 1% w Polsce – raport z badania 2003”

„Zakończenie działalności organizacji – stowarzyszenia i fundacje”

„Zarządzanie finansami w organizacjach pozarządowych nie prowadzących działalności

gospodarczej”

„Zarządzanie ludźmi w organizacjach pozarządowych

„Zastosowanie komputerów oraz Internetu w działalności organizacji pozarządowych

„Podstawowe fakty o organizacjach pozarządowych – raport z badania 2002”

„Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, Ustawa o zamówieniach

publicznych – przewodnik dla organizacji pozarządowych

„Zbiórki publiczne”

„Zgromadzenia publiczne – jak zorganizować manifestację”

Tytuły te dostępne są na stronie:

www.wydawnictwa.ngo.pl/x/128545;jsessionid=B2EB955CB83F7A325D92B-

B4D88CA04BC.tomcat

2) Seria PSP – Poznaj Swoje Prawa

Szczegółowe informacje na stronie: www.wydawnictwa.ngo.pl/x/128540

3) gazeta.ngo.pl – pismo dla organizacji pozarządowych

4) E-ulotka – broszura informująca o aktualnych konkursach, programach europesjkich

Dostępna: www.ngo.pl/x/161402

5) Bariery ograniczające aktywność organizacji pozarządowych w wykorzystywaniu

środków Europejskiego Funduszu Społecznego – raport dla Instytucji Zarządzającej

Podstawami Wsparcia Wspólnot w Ministerstwie Gospodarki i Pracy, autorstwa

Anny Chrościckiej, Tomasza Płacheckiego i Agnieszki Sternik, wrzesień 2005

Dostępny: http://www.ngo.pl/x/161403

- 135 -


Ź R Ó D Ł A F I N A N S O WA N I A P R O J E K T Ó W O R G A N I Z A C J I P O Z A R Z Ą D O W Y C H

6) „Ocena systemu zarządzania i wdrażania Sektorowego Programu Operacyjnego

Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006”, raport wykonany przez Grupę Doradczą

Sienna, wrzesień 2005

Dostępny: http://www.ngo.pl/x/161403

8) „Trzeci sektor w Unii Europejskiej. Przewodnik dla organizacji pozarządowych”,

2003

9) „Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, Artur Gliźiński, Państwo

i Prawo, Warszawa 2005

10) „Fundusze Strukturalne dla NGO”, Marzena Mendla- Drozd, 2005

11) „Przygotowanie wniosków o dotacje ze źródeł zagranicznych”, Tomasz Schimanek

2001

12) „Finansowanie organizacji pozarządowych ze środków publicznych”, Michał Guć

2001

- 136 -


Ź R Ó D Ł A F I N A N S O WA N I A P R O J E K T Ó W O R G A N I Z A C J I P O Z A R Z Ą D O W Y C H

ANEKS

Aneks ma ułatwić Państwu poruszanie się po źródłach finansowania projektów z danych

dziedzin tematycznych. Pod każdą dziedziną tematyczną zostały umieszczone potencjalne

źródła finansowania. Dziedziny tematyczne zostały uporządkowane alfabetycznie.

Badania naukowe

•Mechanizm Finansowy EOG Priorytet 6

Biznes społecznie odpowiedzialny

•Komisja Europejska – Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw społecznych

i równych szans – Stosunki przemysłowe i dialog społeczny

Edukacja

•SOCRATES

•Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży – Równać Szanse 2006

•Mechanizm Finansowy EOG Priorytet4

Edukacja Ekonomiczna

•Fundacja Bankowa im. Leopolda Kronenberga

•Narodowy Bank Polski – Program Edukacji Ekonomicznej

Innowacje

•ZPORR 2.6

•INTERREG GROW

•LEONARDO da VINCI

Kształcenie ustawiczne

•ZPORR, 2.1

•LEONARDO da VINCI

•Mechanizm Finansowy EOG Priorytet 4

Kultura

•Program Kultura 2000

•Program Kultura 2007

•Fundacja Bankowa im. Leopolda Kronenberga

•Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego:

– Program Operacyjny „Promocja Twórczości”

– Program Operacyjny „Rozwój infrastruktury kultury i szkolnictwa artystycznego”

– Program Operacyjny „Edukacja kulturalna i upowszechnianie kultury”

– Program Operacyjny „Fryderyk Chopin”

– Program Operacyjny „Rozwój inicjatyw lokalnych”

– Program Operacyjny „Promocja kultury polskiej za granicą”

- 137 -


Ź R Ó D Ł A F I N A N S O WA N I A P R O J E K T Ó W O R G A N I Z A C J I P O Z A R Z Ą D O W Y C H

– Program Operacyjny „Promocja czytelnictwa”

– Program Operacyjny „Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego”

– Program Operacyjny „Patriotyzm jutra”

– Program Operacyjny „Znaki czasu”

– Program Operacyjny „Dziedzictwo kulturowe”

•Mechanizm Finansowy EOG – Priorytet 3

Kobiety

•SPO RLZ ,1.6

•DAPHNE II

•Fundacja Wspólna Droga – Samotne macierzyństwo

•Fundacja im. Heinricha Bölla – Małe Granty

•Fundacja Mama Cash Grants – granty

Młodzież, dzieci, sport

•Program Młodzież

•DAPHNE II

•Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży- Równać Szanse 2006

•Fundacja Bankowa im. Leopolda Kronenberga

•Ministerstwo Sportu – Dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla

uczniów

•Europejska Fundacja Młodzieży

•Mechanizm Finansowy EOG Priorytet 5

Ochrona zdrowia

•Fundacja Wspólna Droga – Towarzyszenie w chorobie, Pomoc w kryzysie

•Fundacja Bankowa im. Leopolda Kronenberga

•Mechanizm Finansowy EOG Priorytet 5

Ochrona środowiska

•Fundacja Ekofundusz:

– Ochrona Zagrożonych Gatunków Roślin i Zwierząt

– Ochrona „Ptasich” obszarów Europejskiej Sieci Ekologicznej „Natura 2000”

w Polsce

– Ochrona obszarów wodno- błotnych

•Fundacja Partnerstwo dla Środowiska

•Hewlett- Packard Polska- W harmonii z przyrodą

•Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – Wspieranie

działalności pozarządowych organizacji ekologicznych

•Komisja Europejska- DYREKCJA GENERALNA D/S ŚRODOWISKA

•Mechanizm Finansowy EOG: Priorytet 1, Priorytet 2

•Norweski Mechanizm Finansowy – Priorytet 8

Pomoc najuboższym

•Fundacja Wspólna Droga – Kromka chleba

- 138 -


Ź R Ó D Ł A F I N A N S O WA N I A P R O J E K T Ó W O R G A N I Z A C J I P O Z A R Z Ą D O W Y C H

•Pomoc osobom starszym

•Fundacja Wspólna Droga – Godna starość

Promocja przedsiębiorczości

•INTERREG GROW

•ZPORR, 2.5

•LEONARDO da VINCI

•Fundacja Bankowa im. Leopolda Kronenberga

•Przeciwdziałania handlowi ludźmi

•Norweski Mechanizm Finansowy – Priorytet 7

Rozwój obszarów wiejskich

•Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej – Program Wspieranie Inicjatyw Obywatelskich

na Rzecz Wsi i Terenów Wiejskich

•Rozwój Regionalny

•Norweski Mechanizm Finansowy – Priorytet 9

Społeczeństwo obywatelskie, dialog społeczny, europejski dialog społeczny

•Fundacja im. Stefana Batorego:

– Program Społeczeństwa Obywatelskiego – Organizacje strażnicze: społeczna

odpowiedzialność w życiu publicznym

– Program dla Tolerancji – To, co wspólne / to, co różne, Przeciwdziałanie nietolerancji

– Program Edukacji Prawnej – Pomoc prawna – poradnictwo, Pomoc prawna

– informatory, Pomoc prawna – obrona praw obywatelskich

– Program Inicjatyw Obywatelskich w Europie Wschodniej

– Program Wschód-Wschód

•Polsko- Amerykańska Fundacja Wolności- RITA-Przemiany w regionie

•Mechanizm Finansowy EOG Priorytet4

•Komisja Europejska – Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, spraw społecznych

i równych szans – Stosunki przemysłowe i dialog społeczny

Walka z bezrobociem

•ZPORR, 2.3, 2.4

•SPO RZL, 1.1

Wsparcie dla osób niepełnosprawnych

•SPO RZL 1.4

•Fundacja im. Stefana Batorego – Program Równych Szans

•Kolorowa Akademia

•Fundacja Wspólna Droga – Pokonywanie niepełnosprawności, Towarzyszenie

w chorobie

•PFRON

– Partner 2006 – wsparcie projektów realizowanych na rzecz osób niepełnosprawnych

przez organizacje pozarządowe

- 139 -


Ź R Ó D Ł A F I N A N S O WA N I A P R O J E K T Ó W O R G A N I Z A C J I P O Z A R Z Ą D O W Y C H

– Ośrodki Informacji dla Osób Niepełnosprawnych

•Mechanizm Finansowy EOG Priorytet 5

Wykluczenie społeczne

•SPO RZL 1.5

•INTERREG GROW

•Fundacja Bankowa im. Leopolda Kronenberga

•Mechanizm Finansowy EOG Priorytet 5

Wsparcie organizacji pozarządowych

•Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności

– Program Euro-Ngo,

– FIMANGO – Zarządzanie finansami w organizacjach pozarządowych

•Polsko-Amerykański Fundusz Pożyczkowy Inicjatyw Obywatelskich (PAFPIO)

•Mechanizm Finansowy EOG Priorytet 4

- 140 -


Inicjatywy


Ź R Ó D Ł A F I N A N S O WA N I A P R O J E K T Ó W O R G A N I Z A C J I P O Z A R Z Ą D O W Y C H

Aktualności z UE

Szukamy partnerów

Otwarte konkursy

Programy wspólnotowe

Warto wiedzieć

- 142 -


Ź R Ó D Ł A F I N A N S O WA N I A P R O J E K T Ó W O R G A N I Z A C J I P O Z A R Z Ą D O W Y C H

miesięcznik

Departamentu Promocji, Turystyki

i Współpracy Międzynarodowej

jest wydawnictwem redagowanym przez Zespół ds. Integracji Europejskiej przy Współpracy

Przedstawicieli Województwa Małopolskiego w Brukseli. Informator jest rozsyłany

pocztą tradycyjna i elektroniczną w ponad 800 egzemplarzach do powiatów, gmin,

organizacji pozarządowych, instytucji regionalnych, uczelni itp.

Zawiera:

•aktualne informacje o wydarzeniach w UE •oferty poszukiwania partnerów

do realizacji projektów europejskich •konkursy ogłaszane przez Komisję Europejską

na projekty realizowane w ramach programów wspólnotowych

•informacje o programach europejskich •ciekawostki z UE.

Departament Promocji, Turystyki i Współpracy Międzynarodowej UMWM, w zakresie

programów unijnych, służy pomocą wszystkim potencjalnym beneficjentom programów

wspólnotowych z Województwa Małopolskiego.

Głównym zadaniem Zespołu ds. Integracji Europejskiej jest prowadzenie akcji informacyjnej,

tworzenie bazy danych o programach, inicjatywach europejskich oraz dostępnych

funduszach, a także prowadzenie punktu kontaktowego i koordynacja działań Biura

Regionalnego w Brukseli.

Dzięki informacjom uzyskanym z Biura Województwa Małopolskiego wiele instytucji

i podmiotów z regionu nawiązało już współpracę międzynarodową oraz uczestniczy

w realizacji projektów dofinansowanych przez UE. Biuro Województwa Małopolskiego

w Brukseli przesyła również Państwa pomysły na realizację wspólnych projektów międzynarodowych

wspierając poszukiwania partnerów na terenie całej Unii.

Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej, pod adresem:

www.wrotamalopolski.pl/root_UE

Małopolski Informator jest dostępny pocztą elektroniczną.

Zgłoszenia: europa@malopolska.mw.gov.pl

KONTAKT:

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Departament Promocji, Turystyki Współpracy Międzynarodowej,

Zespół ds. Integracji Europejskiej

Tel.:(+48 12) 63 03 419, fax: (+48 12) 63 03 438

e-mail: europa@malopolska.mw.gov.pl

- 143 -


Ź R Ó D Ł A F I N A N S O WA N I A P R O J E K T Ó W O R G A N I Z A C J I P O Z A R Z Ą D O W Y C H

Bezpłatne doradztwo dla organizacji

pozarządowych z Małopolski

INSTYTUT STUDIÓW STRATEGICZNYCH zaprasza małopolskie organizacje

pozarządowe do korzystania z bezpłatnych usług doradczych w zakresie:

prowadzenia księgowości organizacji pozarządowej

dokonywania zmian w dokumentach statutowych (szczególnie w kontekście uzyskiwania

statusu OPP)

poszukiwania źródeł finansowania, przygotowywania projektów i wniosków o dotacje.

W zakresie poszukiwania źródeł finansowania oraz metodologii opracowywania projektów

i przygotowywania wniosków grantowych porad udzielają specjaliści Programu EU-

RO-NGO ds. funduszy europejskich dla organizacji pozarządowych. EURO-NGO jest

Programem Posko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanym przez Sieć Wspierania

Organizacji Pozarządowych SPLOT.

Zgłoszenia organizacji do skorzystania z usług doradczych:

pod nr. tel./fax: (0-12) 431-12-53, 421-83-40

lub drogą e-mailową: d.kobylec@iss.krakow.pl, e.chromniak@iss.krakow.pl

ewentualnie pocztą tradycyjną na adres:

Instytut Studiów Strategicznych

ul. Mikołajska 4 Ip, 31-027 Kraków.

Konsultacje są świadczone po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu

terminu spotkania.

Dodatkowych informacji udzielają:

Dorota Kobylec i Ewa Chromniak pod nr tel. 12/431-12-53, 421-83-40

lub adresem email: d.kobylec@iss.krakow.pl, e.chromniak@iss.krakow.pl.

- 144 -


Ź R Ó D Ł A F I N A N S O WA N I A P R O J E K T Ó W O R G A N I Z A C J I P O Z A R Z Ą D O W Y C H

Bezpłatna pomoc dla projektodawców

EFS w Małopolsce

Regionalny Ośrodek Szkoleniowy Europejskiego Funduszu Społecznego przy Fundacji

Instytut Studiów Strategicznych zaprasza na nowe szkolenia, których adresatami są potencjalni

projektodawcy Europejskiego Funduszu Społecznego w Małopolsce (z wyłączeniem

przedsiębiorców).

Od lutego CRL-ROSzEFS proponuje sprofilowane szkolenia z poszczególnych działań

EFS. Oferta została wzbogacona również o szkolenia specjalistyczne dot. zamówień publicznych

w EFS czy księgowości w projektach. Miesięczny grafik szkoleń jest dostępny

na stronie internetowej www.iss.krakow.pl/roszefs/szkolenia.htm.

W ramach działalnści ROSzEFS zachęca do korzystania z usług doradczych.

Punkt doradczy:

Wtorek w godzinach 9.00-12.00

Na doradztwo należy zgłaszać się za pomocą formularza zgłoszeniowego, który dostępny

jest na stronie internetowej www.iss.krakow.pl/roszefs/doradztwo.htm

Wsparcie inicjatyw partnerskich

Oferta jest adresowana do potencjalnych projektodawców EFS (jednostek samorządu

terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych, publicznych służb zatrudnienia, szkół,

organizacji pozarządowych działających na rzecz rozwoju zasobów ludzkich, i innych)

zainteresowanych przygotowaniem projektu partnerskiego. Przygotowany, przy kompleksowym

wsparciu CRL- ROSzEFS, projekt zostałby złożony na konkurs EFS.

Więcej informacji:

tel.: (0 12) 431 12 53, (012) 421 83 40

Ewa Chromniak (animatorka regionalna)

0600 810 487, e.chromniak@iss.krakow.pl

Anna Spurek (doradczyni terenowa)

0694 498 847, a.spurek@iss.krakow.pl

- 145 -

More magazines by this user
Similar magazines