Źródła finansowania projektów organizacji pozarządowych

malopolskie.pl

Źródła finansowania projektów organizacji pozarządowych

Ź R Ó D Ł A F I N A N S O WA N I A P R O J E K T Ó W O R G A N I Z A C J I P O Z A R Z Ą D O W Y C H

Partner 2006 – wsparcie projektów realizowanych na rzecz osób niepełnosprawnych

przez organizacje pozarządowe

Cel Programu:

wzrost aktywności zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych poprzez działania

podejmowane przez organizacje pozarządowe;

zapewnienie wsparcia, w tym usług świadczonych przez organizacje pozarządowe

na rzecz osób niepełnosprawnych;

w odniesieniu do organizacji pozarządowych działających na rzecz pracowników

niepełnosprawnych oraz pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne,

celem jest zwiększanie szans zatrudnienia lub utrzymania w zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

Kryteria, które organizacje pozarządowe muszą spełnić:

udokumentowanie prowadzenia działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

przez okres co najmniej 2 lat,

posiadanie lub gwarancja uzyskania wkładu własnego.

Program realizowany będzie od daty zatwierdzenia programu przez Radę Nadzorczą

PFRON do dnia 31 grudnia 2007 roku.

Szczegółowe informacje:

www.pfron.org.pl/zwi/zwi.nsf/graphOpenFrameset

Ośrodki Informacji dla Osób Niepełnosprawnych.

Moduł B

Środki programu będą przeznaczone w szczególności na utworzenie ośrodków informacji

przy organizacjach pozarządowych. Koszty wyposażenia i dostosowania miejsc

pracy, koszty wynagrodzenia oraz składek należnych od pracodawcy na ubezpieczenie

społeczne od wynagrodzeń osób niepełnosprawnych, zatrudnionych w trakcie

trwania programu w utworzonych ośrodkach informacji finansowane będą ze środków

programu. Każdy ośrodek będzie zatrudniać osoby niepełnosprawne w ilości nie

przekraczającej 2 etatów objętych dofinansowaniem ze środków PFRON (w przeliczeniu

na pełny wymiar czasu pracy). W programie mogą wziąć udział ogólnopolskie

organizacje pozarządowe. Konkursy nie zostały jeszcze ogłoszone.

Program realizowany jest do 31 grudnia 2 007 r.

Szczegółowe informacje:

www.pfron.org.pl/zwi/zwi.nsf/graphOpenFrameset

- 101 -

More magazines by this user
Similar magazines