Źródła finansowania projektów organizacji pozarządowych

malopolskie.pl

Źródła finansowania projektów organizacji pozarządowych

Ź R Ó D Ł A F I N A N S O WA N I A P R O J E K T Ó W O R G A N I Z A C J I P O Z A R Z Ą D O W Y C H

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej

ul. Konstruktorska 3a, 02-673 Warszawa

tel.: (0-22) 459-00-00, 459-00-01

fax. (0-22) 459-01-01

www.nfosigw.gov.pl

e-mail: fundusz@nfosigw.gov.pl

Wspieranie działalności pozarządowych organizacji ekologicznych

W ramach programu dofinansowywane będą zadania mające na celu wspieranie organizacji

pozarządowych działających na rzecz poprawy stanu środowiska oraz kształtowania

świadomości ekologicznej społeczeństwa.

Wnioski będą przyjmowane do 15 kwietnia 2006 roku dla przedsięwzięć planowanych

do realizacji w II połowie roku 2006.

Szczegółowe informacje:

www.nfosigw.gov.pl /Środki krajowe

- 102 -

More magazines by this user
Similar magazines