Źródła finansowania projektów organizacji pozarządowych

malopolskie.pl

Źródła finansowania projektów organizacji pozarządowych

Ź R Ó D Ł A F I N A N S O WA N I A P R O J E K T Ó W O R G A N I Z A C J I P O Z A R Z Ą D O W Y C H

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności

www.pafw.org.pl

FIMANGO – Zarządzanie finansami w organizacjach pozarządowych

Od lutego do listopada 2006 roku, w ramach programu zostanie zorganizowanych

10 sesji szkoleniowych w Warszawie. Łącznie przeszkolonych zostanie około 300

osób pełniących funkcje księgowych oraz bezpośrednio zajmujących się księgowością

w organizacjach pozarządowych.

Program jest kierowany do osób prowadzących księgowość i zarządzających finansami

w organizacjach pozarządowych, w tym do osób nie posiadających w tym zakresie

formalnego przygotowania. Pierwszeństwo w przyjęciu na szkolenie będą miały osoby

pracujące na rzecz organizacji z miejscowości do 50 tysięcy mieszkańców.

Przedmiotem szkoleń będą m.in.: zasady rachunkowości, plan kont w organizacjach

pozarządowych, rozliczanie z urzędem skarbowym i ZUS, zarządzanie wolnymi środkami,

przygotowywanie budżetów oraz rozliczanie projektów z organizacją/instytucją

finansującą (ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki projektów realizowanych

z funduszy unijnych).

Szczegółowe informacje:

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

ul. Zakopiańska 21 m 3/4, 03-934 Warszawa

tel./fax: (0-22) 616-33-16, 616-32-47

e-mail: csdf@free.ngo.pl

www.frso.pl

www.frso.pl/fimango/index.php

RITA – Przemiany w regionie

Współpraca lokalna

Celem programu jest wsparcie demokratycznych i wolnorynkowych przemian w krajach

byłego bloku wschodniego, przede wszystkim poprzez dzielenie się polskim doświadczeniem.

Istotnym zadaniem programu ma być udział w kształtowaniu nowych elit i liderów intelektualnych,

gospodarczych i politycznych, otwartych na wartości świata zachodniego,

gotowych i zdolnych do działania na rzecz demokracji, gospodarki rynkowej

oraz społeczeństwa obywatelskiego. Program jest adresowany do polskich organizacji

pozarządowych oraz instytucji edukacyjnych, które realizują projekty mające na

celu wsparcie procesów transformacji w krajach byłego bloku wschodniego przede

wszystkim opierając się na polskich doświadczeniach w tym zakresie.

Wnioski przyjmowane będą do 15 marca 2006 roku.

Szczegółowe informacje:

Fundacja Edukacja dla Demokracji

- 105 -

More magazines by this user
Similar magazines