Źródła finansowania projektów organizacji pozarządowych

malopolskie.pl

Źródła finansowania projektów organizacji pozarządowych

Ź R Ó D Ł A F I N A N S O WA N I A P R O J E K T Ó W O R G A N I Z A C J I P O Z A R Z Ą D O W Y C H

działania edukacyjne, społ., kulturalne i humanitarne o charakterze europejskim;

działania mające na celu umacnianie pokoju i współpracy w Europie;

działania promujące bliższą współpracę i lepsze zrozumienie pomiędzy młodymi

ludźmi w Europie, zwłaszcza poprzez wspieranie wymiany informacji;

działania mające na celu stymulowanie wzajemnej pomocy w zakresie działań kulturalnych,

edukacyjnych i społecznych w Europie i w krajach rozwijających się;

projekty naukowo-badawcze i dokumentacyjne dotyczące zagadnień związanych

z młodzieżą.

Finansowane przez EYF Inicjatywy:

A. Międzynarodowe spotkania młodzieży dla liderów młodzieżowych, tzn. seminaria,

konferencje, warsztaty, obozy i festiwale.

B. Działania młodzieżowe inne niż spotkania, tzn. projekty naukowo-badawcze i dotyczące

produkcji materiałów informacyjnych i dokumentacyjnych dotyczących

młodzieży, np.: publikacji specjalistycznych, kampanii informacyjnych, stron internetowych

i CD- ROM.

C. Administrowanie międzynarodowymi młodzieżowymi organizacjami pozarządowymi

lub ich sieciami.

D. Projekty pilotażowe – spotkania lub działania młodzieżowe, które przyczyniają

się do realizacji priorytetowych założeń Rady Europy.

Terminy składania wniosków są następujące:

1 kwietnia – dla projektów realizowanych od 1 października bieżącego roku do

30 czerwca następnego roku;

1 października – dla projektów realizowanych od 1 kwietnia do 31 grudnia następnego

roku.

Najbliższy termin: 1 kwietnia 2006 dla Inicjatywy A i B

Szczegółowe informacje:

www.galadriel.coe.int/fej/index.jsp

Komisja Europejska

Dyrekcja Generalna d/s środowiska

Centrum Informacyjne

Office: BU-9 01/11

B — 1049 Bruksela, Belgia

www.europa.eu.int/comm/environment/funding/intro_en.htm

DG ds. Środowiska udziela dotacji dla organizacji pozarządowych, które działają na

rzecz ochrony środowiska.

- 107 -

More magazines by this user
Similar magazines