Źródła finansowania projektów organizacji pozarządowych

malopolskie.pl

Źródła finansowania projektów organizacji pozarządowych

Ź R Ó D Ł A F I N A N S O WA N I A P R O J E K T Ó W O R G A N I Z A C J I P O Z A R Z Ą D O W Y C H

Komisja Europejska

Dyrekcja Generalna ds. zatrudnienia, spraw społecznych

i równych szans (DG EMPL/D1)

Rue de Geneve 1-J37 3/23

B — 1049 Bruksela, Belgia

empl-04-03-03-01@cec.eu.int

Stosunki przemysłowe i dialog społeczny

Powyższa linia budżetowa dzieli się na cztery podprogramy:

I. Wspieranie europejskiego dialogu społecznego

działania przygotowawcze do dialogu społecznego np.: badania, analizy, konferencje

seminaria;

działania traktowane jako część dialogu społecznego zgodnie z art. 138 Traktatu

np.: negocjacje i ich przygotowanie, wdrażanie ustaleń powstałych wyniku negocjacji;

wdrażanie wspólnych programów roboczych europejskich partnerów społecznych

poprzez tworzenie sieci, związków i organizacji;

organizacja wydarzeń promujących rezultaty europejskiego dialogu społecznego,

opracowanie publikacji i stron internetowych prezentujących ten dorobek;

wzmocnienie dialogu społecznego w nowych krajach członkowskich i kandydackich;

wprowadzanie w życie działań zmierzających do realizacji Europejskiej Strategii

Zatrudnienia i jej wpływu na rynek pracy.

II. Promowanie finansowego uczestnictwa pracowników

Projekty, przedstawione w ramach tego podprogramu, powinny mieć na celu lepsze

zrozumienie korzyści wynikających z finansowego uczestnictwa pracowników.

Wspierana będzie organizacja: seminariów i konferencji, badań i studiów, wymiany

informacji; sieci współpracy, szkoleń.

III. Rozwijanie ekspertyz w dziedzinie stosunków przemysłowych

Dofinansowywane mogą być:

badania i analizy wstępne i przygotowawcze, konferencje i seminaria;

rozwój europejskiego prawa pracy (wdrażanie dyrektyw z tej dziedziny);

wzmocnienie systemu zbierania informacji o narodowych systemach stosunków

przemysłowych i ich ewolucji na szczeblu europejskim;

inicjatywy związane z przygotowaniem przez Komisję Europejską raportu na temat

stosunków przemysłowych: wymiana informacji i best practice, a także tworzenie

sieci eksperckich.

- 108 -

More magazines by this user
Similar magazines