Źródła finansowania projektów organizacji pozarządowych

malopolskie.pl

Źródła finansowania projektów organizacji pozarządowych

Ź R Ó D Ł A F I N A N S O WA N I A P R O J E K T Ó W O R G A N I Z A C J I P O Z A R Z Ą D O W Y C H

zwiększenie świadomości w zakresie konieczności publicznego i prywatnego udziału

we wspieraniu społeczeństwa;

podniesienie zdolności społeczeństwa do wpływania na rozwój polityk na poziomie

regionalnym, krajowym oraz unijnym, oraz zwiększenie ich zdolności do pomocy

ofiarom łamania podstawowych praw;

ułatwienie współpracy i koalicji tworzonych pomiędzy organizacjami pozarządowymi

w Unii Europejskiej oraz budowanie powiązań i partnerstw pomiędzy organizacjami

pozarządowymi we wszystkich państwach członkowskich.

Odbiorcy współfinansowania muszą być organizacjami pozarządowymi działającymi

w jednym z 10 nowych państw członkowskich w następujących obszarach:

systematyczne i przejrzyste wybory;

jasny podział władz;

oddziaływanie na władzę legislacyjną w zakresie szanowania podstawowych praw

człowieka;

niezależne sądownictwo;

system więziennictwa szanujący ludzką godność;

siły policyjne przestrzegające podstawowe prawa;

transparentność;

różnorodność mediów;

walka z korupcją.

Pojedynczy projekt musi się mieścić w przedziale 50 tys. — 150 tys. euro, z czego

przynajmniej 20% musi stanowić wkład własny.

Termin składania wniosków: 3 marca 2006 roku.

Szczegółowe informacje:

www.europa.eu.int/comm/justice_home/funding/support_ngo/funding_support_

en.htm

Fundacja Mama Cash Grants

http://www.mamacash.nl

Fundacja przyznaje granty grupom kobiecym działającym na rzecz praw kobiet do decydowania

o własnym ciele, dotyczące zdrowia reprodukcyjnego, prewencji HIV/AIDS,

przeciwdziałaniu przemocy rodzinie. Aplikacje mogą być składane przez cały rok, rozpatrywane

są 4 razy do roku.

- 110 -

More magazines by this user
Similar magazines