Źródła finansowania projektów organizacji pozarządowych

malopolskie.pl

Źródła finansowania projektów organizacji pozarządowych

Ź R Ó D Ł A F I N A N S O WA N I A P R O J E K T Ó W O R G A N I Z A C J I P O Z A R Z Ą D O W Y C H

Fundacja im. Heinricha Bölla

Przedstawicielstwo w Polsce

ul. Podwale 13, 00-252 Warszawa

tel.: (0-22) 831-63-56, 635-32-67

www.boell.pl

e-mail: small.grants@boell.pl

Fundacja corocznie ogłasza konkursy „Małych Grantów”. W ich ramach finansowane są

różnorodne działania (seminaria, konferencje i publikacje) organizacji i inicjatyw kobiecych,

ekologicznych i angażujących się w ochronę praw człowieka, dla których szczególne

znaczenie ma wzrost roli kobiet w polityce i społeczeństwie.

Fundacja ma na celu realizację postulatu zrównania statusu kobiet i mężczyzn, oraz

stworzenia demokratycznych relacji pomiędzy płciami.

Przedstawicielstwo pragnie inspirować organizacje pozarządowe różnych sektorów do

dialogu społeczno-politycznego i współpracy.

Konkurs na 2006 rok nie został jeszcze ogłoszony.

- 111 -

More magazines by this user
Similar magazines