Źródła finansowania projektów organizacji pozarządowych

malopolskie.pl

Źródła finansowania projektów organizacji pozarządowych

Ź R Ó D Ł A F I N A N S O WA N I A P R O J E K T Ó W O R G A N I Z A C J I P O Z A R Z Ą D O W Y C H

Organizacja selektywnej zbiórki odpadów, a następnie zagospodarowywanie ich poprzez

odzysk.

Ministerstwo Środowiska

Departament Instrumentów Ochrony Środowiska

ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa

mfeog@mos.gov.pl

Szczegółowe informacje:

www.mos.gov.pl/mfeog/index.shtml

PRIORYTET 2.

Promowanie zrównoważonego rozwoju poprzez lepsze wykorzystanie i zarządzanie

zasobami (w ramach priorytetu nie będą finansowane projekty infrastrukturalne)

Zmniejszanie energo-, materiało- i wodochłonności produkcji i usług poprzez poprawę

efektywności wykorzystania zasobów produkcyjnych.

Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.

Wspieranie procesu tworzenia „zielonych” miejsc pracy i „zielonych zamówień”.

Działania na rzecz poprawy poziomu edukacji ekologicznej, poprzez tworzenie sieci

nauczania na rzecz środowiska.

Działania zachęcające do ochrony, poprawy i przywracania różnorodności biologicznej,

w tym zasobów morskich oraz obszarów włączonych do sieci Natura 2000.

Działania na rzecz wsparcia gospodarki leśnej .

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Departament Strategii Kultury i Spraw Europejskich

ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa

tel.: (0-22) 421-03-18, 421-02-72, 421-02-71, 421-01-05, 421-05-23

Szczegółowe informacje:

www.mk.gov.pl/eog

PRIORYTET 3.

Ochrona kulturowego dziedzictwa europejskiego, w tym transport publiczny

i odnowa miast

Rewitalizacja, konserwacja, renowacja, modernizacja i adaptacja na cele kulturalne

historycznych obiektów i zespołów zabytkowych wraz z ich otoczeniem, szczególnie

realizowane w ramach przyjętych strategii rozwoju produktów turystyki kulturowej.

Rewitalizacja historycznych obszarów miejskich.

Rewitalizacja, konserwacja, renowacja, modernizacja i adaptacja na cele kulturalne

zespołów fortyfikacyjnych oraz budowli obronnych.

- 116 -

More magazines by this user
Similar magazines