Źródła finansowania projektów organizacji pozarządowych

malopolskie.pl

Źródła finansowania projektów organizacji pozarządowych

Ź R Ó D Ł A F I N A N S O WA N I A P R O J E K T Ó W O R G A N I Z A C J I P O Z A R Z Ą D O W Y C H

Sporządzanie standardów kompetencyjnych w zakresie integracji z UE.

Przeprowadzanie szkoleń dla pracowników administracji szczebla wojewódzkiego,

powiatowego i gminnego, np.:

•wspieranie doradztwa i informacji dla JST oraz sektora pozarządowego;

•podnoszenie specjalistycznych kwalifikacji pracowników za pomocą coachingu

i mentoringu;

•przygotowanie, promowanie i prowadzenie szkoleń oraz innych form podnoszenia

kwalifikacji dla pracowników i wolontariuszy organizacji pozarządowych w tym

również dla organizacji zajmujących się działalnością szkoleniową, badawczą i edukacją

ustawiczną;

•wsparcie budowy finansowej i instytucjonalnej stabilności organizacji pozarządowych;

•szkolenia i doradztwo w zakresie zlecania zadań publicznych podmiotom niepublicznym,

tworzenie standardów współpracy;

•szkolenia i doradztwo w zakresie e- governence.

Opracowanie odpowiednich instrumentów edukacyjnych oraz promowanie partnerstw

lokalnych:

•opracowanie nowoczesnych platform edukacyjnych (w tym elektronicznych);

•innowacyjne systemy kształcenia ustawicznego, wymiany praktyk, doświadczeń dla

urzędników;

•budowa partnerstwa międzysektorowego (sektor publiczny, prywatny, społeczny).

Wspólne tworzenie strategii;

•budowanie form dialogu obywatelskiego i konsultacji publicznych przy tworzeniu

dokumentów strategicznych.

Modernizacja usług administracji centralnej i samorządowej oraz poprawa wydajności

i wdrażania najlepszych praktyk poprzez wykorzystanie najnowszego oprogramowania

i technologii informatycznych.

Wspieranie współpracy władz samorządowych z organizacjami pozarządowymi.

Ministerstwo Zdrowia

Biuro do Spraw Zagranicznych Programów Pomocy w Ochronie Zdrowia

Al. Jerozolimskie 155, 02-326 Warszawa

www.mz.gov.pl

www.bpz.gov.pl

tel.: (0-22) 658-10-88, 659-85-01, 658-14-58

PRIORYTET 5.

Opieka zdrowotna i opieka nad dzieckiem

Programy promocji zdrowia i profilaktyki.

Projekty w zakresie poprawy opieki perinatalnej.

Projekty w zakresie podnoszenia stanu wiedzy o nowoczesnych metodach planowania

rodziny i standardów odpowiedzialnego rodzicielstwa.

- 118 -

More magazines by this user
Similar magazines