Źródła finansowania projektów organizacji pozarządowych

malopolskie.pl

Źródła finansowania projektów organizacji pozarządowych

Ź R Ó D Ł A F I N A N S O WA N I A P R O J E K T Ó W O R G A N I Z A C J I P O Z A R Z Ą D O W Y C H

Projekty mające na celu integrację środowisk zagrożonych patologią (ze szczególnym

uwzględnieniem zwalczania patologii społecznych jak narkomania i alkoholizm) oraz

zapobieganie przestępczości nieletnich.

Projekty mające na celu integrację dzieci niepełnosprawnych z pełnosprawnymi.

Projekty mające na celu tworzenie ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej.

Projekty w zakresie terapeutycznych systemów tele- medycznych, medycznych internetowych

systemów edukacyjnych oraz gromadzenia danych Projekty w zakresie

terapeutycznych systemów telemedycznych, medycznych internetowych systemów

edukacyjnych oraz gromadzenia danych.

Projekty w zakresie podnoszenia dostępności i jakości usług medycznych.

Ministerstwo Edukacji i Nauki

Departament Badań Naukowych

ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa

tel.: (0-22) 529-24-82

Szczegółowe informacje:

www.mnii.gov.pl/ zakładka Nauka/Finansowanie pozabudżetowe/Mechanizmy finansowe

PRIORYTET 6.

Badania naukowe

Wsparcie otrzymaj projekty badawcze ze wszystkich dziedzin i dyscyplin naukowych

realizowanych w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu

Finansowego.

- 119 -

More magazines by this user
Similar magazines