Źródła finansowania projektów organizacji pozarządowych

malopolskie.pl

Źródła finansowania projektów organizacji pozarządowych

Ź R Ó D Ł A F I N A N S O WA N I A P R O J E K T Ó W O R G A N I Z A C J I P O Z A R Z Ą D O W Y C H

Jak zbudować

projekt partnerski

Projekty partnerskie, partnerstwo lokalne, grupy współpracujące, „porozumienia

na rzecz..”, sieci, koalicje, federacje, jest wiele różnych form współpracy różnych

podmiotów życia społeczno- gospodarczego. Coraz częściej słyszymy takie określenia,

coraz częściej czytamy o ideach partnerstwa, zasadzie partnerstwa, coraz częściej

pada słowo- partnerstwo. Czy jest to tylko trend lub moda, która pojawiła się wraz

z możliwością korzystania ze środków unijnych A może jeden z wymogów formalnych

konkursów grantowych Dlaczego właśnie „partnerstwo” jest słowem kluczem do

zrozumienia idei społecznych, sposobem na rozwiązywanie problemów społecznych,

dlaczego jest metodą działania

Życie społeczne toczy się w obrębie trzech sfer:

sfera publiczna – szeroko pojęta emanacja władzy państwowej i samorządowej,

z własnymi zadaniami, kompetencjami, procedurami, zasadami, budżetami,

sfera prywatna – oparta na działalności komercyjnej, profitowej, z biznes planami,

strategiami, inwestycjami, budżetami, zyskami i stratami, i

sfera społeczna – oparta na działalności niekomercyjnej, non-profitowej, z misją,

z celami, z projektami. Każda z tych sfer działa według własnych reguł i zasad.

Po prawie dwóch latach funkcjonowania w Polsce funduszy strukturalnych reprezentanci

każdego z sektorów mają zapewne różne doświadczenia z ich korzystania. Przyznajmy

się szczerze, projekty partnerskie nie cieszyły się dużym zainteresowaniem. Trudno

przecież stworzyć projekt indywidualny, a co dopiero partnerski. A może tylko brak

nam odwagi do podjęcia działań w kierunku partnerstwa, może brak podpowiedzi, jak

to zrobić Niniejsza publikacja jest praktycznym przewodnikiem dla organizacji pozarządowych

w poruszaniu się po różnych źródłach finansowania. Ale żeby „poruszać się”

po różnych źródłach finansowania, trzeba wiedzieć jak. O projektach indywidualnych,

pojedynczych napisano już wiele, wiele takich projektów zostało złożonych do dofinansowania,

przez organizacje pozarządowe. Nadal jednak istnieją bariery i ograniczenia

w aplikowaniu o środki, i to nie tylko unijne, dla organizacji pozarządowych.

Projekty partnerskie są pewnym sposobem na pokonanie barier i ograniczeń i jednocześnie

są szansą nie tylko dla sektora organizacji pozarządowych, ale też pozostałych

dwóch sektorów. Z tych wszystkich powodów opracowany został ten tekst, w którym

zostaną przedstawione wady i zalety partnerstwa, sposoby budowania partnerstw,

opracowywanie projektów partnerskich, zarządzanie nimi.

- 11 -

More magazines by this user
Similar magazines