Źródła finansowania projektów organizacji pozarządowych

malopolskie.pl

Źródła finansowania projektów organizacji pozarządowych

Ź R Ó D Ł A F I N A N S O WA N I A P R O J E K T Ó W O R G A N I Z A C J I P O Z A R Z Ą D O W Y C H

Norweski Mechanizm Finansowy.

Priorytety

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Departament Integracji Współpracy Międzynarodowej

ul. Domaniewska 36/38, 02-672 Warszawa

http://www.mswia.gov.pl

tel.: (0-22) 601 17 72, 601 43 29

PRIORYTET 7.

Wdrażanie przepisów z Schengen, wspieranie Narodowych planów Działania

z Schengen, jak również wzmacnianie sądownictwa

W ramach tego Priorytetu możliwe jest do realizowania 13 rożnych typów projektów,

organizacje pozarządowe mogą realizować typ:

zwalczanie międzynarodowej przestępczości zorganizowanej, w tym terroryzmu,

handlu ludźmi, przemytu, prania pieniędzy, defraudacji i korupcji.

Kwalifikujące się organizacje pozarządowego takie, które prowadzą statutową działalność

w obszarze przeciwdziałania handlowi ludźmi.

Ministerstwo Środowiska

Departament Instrumentów Ochrony Środowiska

ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa

e-mail: mfeog@mos.gov.pl

PRIORYTET 8.

Ochrona środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem wzmocnienia zdolności

administracyjnych do wprowadzania w życie odpowiednich przepisów istotnych

dla realizacji projektów inwestycyjnych

Usprawnienia wdrażania i egzekucji prawa z zakresu ochrony środowiska.

Wspierania budowy zdolności instytucjonalnych administracji odpowiedzialnej za

ochronę środowiska.

Gromadzenie i upowszechnianie informacji, np. o najlepszych dostępnych technikach

(zgodnie z Dyrektyw 96/61/EC) i o „czystej produkcji”.

Rozwój systemów zarządzania środowiskowego.

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Departament Programów Pomocowych i Pomocy Technicznej

ul. Wspólna 2-4, 00-926 Warszawa

tel.: (022) 693-43-82

- 120 -

More magazines by this user
Similar magazines