Źródła finansowania projektów organizacji pozarządowych

malopolskie.pl

Źródła finansowania projektów organizacji pozarządowych

Ź R Ó D Ł A F I N A N S O WA N I A P R O J E K T Ó W O R G A N I Z A C J I P O Z A R Z Ą D O W Y C H

PRIORYTET 9.

Polityka regionalna i działania transgraniczne

Tworzenie i wdrażanie programów współpracy trans-granicznej mających na celu poprawę

funkcjonowania administracji samorządowej oraz pobudzanie inicjatyw społecznych,

inicjatyw służących ochronie zdrowia oraz rozwoju przedsiębiorczości

w regionach.

Transfer wiedzy z regionów lepiej do słabiej rozwiniętych.

Promowania rozwoju regionalnego i lokalnego w Polsce.

Zapewnienia rozwoju systemu komunikowania się i wymiany informacji.

Współpracy w zakresie trans-granicznej turystyki ekologicznej w rozwijających się

regionach.

Szkolenia dla pracowników administracji rządowej i samorządowej w krajach EOG,

mających na celu podwyższenie kwalifikacji zawodowych.

Urząd Komitetu Integracji Europejskiej

Departament Obsługi Narodowego Koordynatora Pomocy

ul. Bagatela 14, 00-585 Warszawa

tel.: (022) 455-52-24

Szczegółowe informacje:

www1.ukie.gov.pl/WWW/news.nsf/0/4345CDE5D6C0D7B4C125700A00503F12

PRIORYTET 10.

Pomoc techniczna przy wdrażaniu acquis communautaire

Szkolenia dla administracji w zakresie wdrażania acquis oraz proponowanych zmian

w prawie UE.

Pomoc techniczna w zakresie zgodności przyjmowanych krajowych rozwiązań legislacyjnych

z zobowiązaniami nakładanymi prawem UE, w tym propozycja nowych

rozwiązań (ekspertyzy, opinie prawne, itp.).

Wsparcie w postaci pomocy technicznej związanej z uczestnictwem Polski w postępowaniach

przed ETS (ekspertyzy, opinie, szkolenia, itp.).

Pomoc techniczna w zakresie organizacji i sposobów wdrażania acquis (opracowania,

procedury, itp.).

Promocja rozwiązań legislacyjnych zapewniających prawidłowe wdrażania acquis,

oraz nowych propozycji legislacyjnych zgodnych z prawem Unii Europejskiej i orzecznictwem

ETS (konferencje, seminaria, itp.).

Wsparcie organizacji pozarządowych i organizacji przedsiębiorców w działaniach

związanych z wdrażaniem acquis oraz opiniowaniem projektów aktów prawnych

oraz dokumentów poza legislacyjnych Unii Europejskiej.

Pomoc techniczna w zakresie uczestnictwa administracji rządowej w procesie kształtowania

acquis oraz dokumentów nie legislacyjnych (ekspertyzy, opinie, itp.).

- 121 -

More magazines by this user
Similar magazines