Źródła finansowania projektów organizacji pozarządowych

malopolskie.pl

Źródła finansowania projektów organizacji pozarządowych

Ź R Ó D Ł A F I N A N S O WA N I A P R O J E K T Ó W O R G A N I Z A C J I P O Z A R Z Ą D O W Y C H

TYPY PROJEKTÓW

W Mechanizmach Finansowych EOG można wyróżnić 4 różne typy projektów:

Projekty indywidualne – wysokość wnioskowanej pomocy nie powinna być

mniejsza niż 250 000.

Programy (grupy projektów) – składają się z równorzędnych, oddzielnych projektów

skierowanych na osiągnięcie wspólnych przestrzennie/obszarowo/tematycznie

określonych celów. Mają na celu ułatwienie wdrażania całościowych i bardziej

kosztownych strategii.

Grant blokowy – jest to fundusz, ustanowiony dla ściśle określonych celów. Granty

blokowe mają na celu ułatwienie wdrażania projektów, w których każdy podprojekt

lub końcowy odbiorca jest zbyt mały, aby go zidentyfikować przed rozpoczęciem

realizacji projektu lub żeby efektywnie nim administrować na poziomie podstawowym.

Fundusz Kapitału Początkowego (seed money) – zapewnia małe granty, dzięki

którym można sfinansować przygotowanie wniosków dla pojedynczych projektów,

programów (grup projektów) oraz grantów blokowych.

Wysokość wnioskowanej pomocy nie powinna być mniejsza niż 5.000 €, a nie większa

niż 20.000 €.

- 122 -

More magazines by this user
Similar magazines