Źródła finansowania projektów organizacji pozarządowych

malopolskie.pl

Źródła finansowania projektów organizacji pozarządowych

Ź R Ó D Ł A F I N A N S O WA N I A P R O J E K T Ó W O R G A N I Z A C J I P O Z A R Z Ą D O W Y C H

Fundusz dla NGO

Fundusz ten ma na celu wzmocnienie instytucjonalne sektora pozarządowego oraz rozwój

dialogu obywatelskiego.

Na fundusz ten zostało przyznanych 37,35 milionów na okres od września 2005 do

grudnia 2009.

Projekt Programu Operacyjnego dla Funduszu NGO zakłada, ze w jego ramach będą

działały trzy obszary tematyczne:

1. demokracja i społeczeństwo obywatelskie,

2. ochrona środowiska i zrównoważony rozwój,

3. równouprawnienie i integracja społeczna.

Do każdego Obszaru tematycznego zostanie wyłoniony operator, który otrzyma grant

blokowy na realizację tematu. Operator będzie następnie dokonywał tzw. regrantingu

wśród organizacji pozarządowych.

Dofinansowanie dla organizacji pozarządowych – 90% kosztów kwalifikowanych

Projekt Programu Operacyjnego został przesłany krajom – darczyńcom do akceptacji.

Jeżeli zostanie zaakceptowany, Krajowy Punkt Kontaktowy będzie mógł ogłosić konkurs

na wyłonienie operatorów.

Aktualnych informacji należy szukać na stronach:

www.ngo.pl, www.eog.gov.pl

Serwis Mechanizmów Finansowych EOG w Polsce:

www.eog.gov.pl

- 123 -

More magazines by this user
Similar magazines