Źródła finansowania projektów organizacji pozarządowych

malopolskie.pl

Źródła finansowania projektów organizacji pozarządowych

Ź R Ó D Ł A F I N A N S O WA N I A P R O J E K T Ó W O R G A N I Z A C J I P O Z A R Z Ą D O W Y C H

Regionalne Ośrodki Szkoleniowe EFS w Małopolsce

Instytut Studiów Strategicznych

Centrum Rozwoju Lokalnego ROSZEFS

ul. Mikołajska 4 I p

31-027 Kraków

tel./fax: (012) 421-83-40 lub 431-12-53

fundusze@iss.krakow.pl

Celem CRL ROSZEFS jest informowanie o możliwościach wykorzystania środków

z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz nieodpłatnie wspieranie – szkoleniami

i doradztwem – potencjalnych projektodawców EFS oraz Inicjatywy Wspólnotowej

EQUAL w województwie małopolskim.

Działania ośrodka:

szkolenia w zakresie EFS oraz zagadnień specjalistycznych

doradztwo w zakresie EFS oraz zagadnień specjalistycznych w siedzibie CRL-

RSZEFS i w siedzibie klienta

działania informacyjne i promocyjne

Szczegółowe informacje:

www.iss.krakow.pl/roszefs/index.html

Fundacja Partnerstwo dla Środowiska

Centrum Rozwoju Lokalnego ROSZEFS

ul. Bracka 6/6, 31-005 Kraków

tel.: (0-12) 422-50-88 wew. 17

tel. kom. 0606 93-81-15

e-mail: roszefs@epce.org.pl

Celem ROSZEFS funkcjonującego przy Fundacji Partnerstwo dla Środowiska we

współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy i Wojewódzką Radą Zatrudnienia, jest

zwiększenie roli i zdolności Rad Zatrudnienia w Małopolsce do inspirowania inicjatyw

i projektów na rzecz ożywienia rynku pracy, w szczególności w odniesieniu do priorytetów

i możliwości Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Projekt adresowany

jest do członków Rad Zatrudnienia, działających na szczeblu wojewódzkim i powiatowym

w Małopolsce oraz organizacji i instytucji reprezentowanych w Radach.

Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego

Centrum Rozwoju Lokalnego ROSZEFS

ul. Wielkie Schody 3, 33-100 Tarnów

tel./fax: (0-14) 627-28-71

www.fundacjatarnowskiego.org.pl

e- mail: hetman.fundacja@poczta.fm

CRL ROSZEFS w Tarnowie prowadzi szkolenia i doradztwo w zakresie pozyskiwania

środków z Europejskiego Funduszu Społecznego.

- 127 -

More magazines by this user
Similar magazines