Źródła finansowania projektów organizacji pozarządowych

malopolskie.pl

Źródła finansowania projektów organizacji pozarządowych

Ź R Ó D Ł A F I N A N S O WA N I A P R O J E K T Ó W O R G A N I Z A C J I P O Z A R Z Ą D O W Y C H

Szczegółowe informacje:

www.fundacjatarnowskiego.org.pl/szkolenia.php

Instytut Spraw Publicznych

ul. Szpitalna 5 lok. 22, 00-031 Warszawa

tel.: (0-22) 556-42-60

fax: (0-22) 556-42-62

e- mail: isp@isp.org.pl

www.isp.org.pl

Programy na rzecz trzeciego sektora:

KOMPAS – Budowanie Przyjaznego Środowiska Społeczno-Prawnego dla

Organizacji Pozarządowych

Projekt KOMPAS ma ułatwić organizacjom pozarządowym wykorzystanie doświadczenia,

zgromadzonego przez lata, w świadomym kierowaniu dalszym rozwojem

trzeciego sektora.

ISP prowadzi monitoring przepisów prawnych, opracowuje i publikuje ekspertyzy

prawne problemowe i strategiczne oraz organizuje seminaria eksperckie jako pomoc

w opracowywaniu polityki rozwoju sektora pozarządowego

Instytut rozpoczął również praktykowanie litygacji strategicznej, czyli wytaczania

procesów sądowych służących zmianie wykładni istniejącego prawa lub usunięciu

z niego przepisów, które są niezgodne z obowiązującym ustawodawstwem

(w szczególności z konstytucją) czy z ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi.

Działania realizowane w ramach projektu mają doprowadzić w szczególności do:

ukształtowania się zintegrowanego środowiska ekspertów trzeciego sektora;

stworzenia mechanizmu przygotowywania ekspertyz, formułowania propozycji

rozwiązań oraz rekomendacji dotyczących kierunków rozwoju trzeciego sektora;

zbudowania systemu monitorowania procesu tworzenia prawa oraz systematyczne

monitorowanie regulacji prawnych przez środowisko organizacji pozarządowych;

popularyzacji wybranych instrumentów prawnych sprzyjających tworzeniu przyjaznego

środowiska prawnego dla trzeciego sektora.

Szczegółowe informacje:

www.isp.org.pl/kompas

Wzory zatrudnienia w III sektorze

Celem projektu jest:

zidentyfikowanie i opisanie modeli zatrudnienia w sektorze pozarządowym ze

szczególnym uwzględnieniem preferowanych form zatrudnienia;

identyfikacja i upowszechnienie ścieżek kariery zawodowej w organizacjach pozarządowych

przy uwzględnieniu potrzeb każdej z badanych grup społecznych; za-

- 128 -

More magazines by this user
Similar magazines