Źródła finansowania projektów organizacji pozarządowych

malopolskie.pl

Źródła finansowania projektów organizacji pozarządowych

Ź R Ó D Ł A F I N A N S O WA N I A P R O J E K T Ó W O R G A N I Z A C J I P O Z A R Z Ą D O W Y C H

inicjowanie na gruncie polskim debaty na temat flexicurity policy przy wykorzystaniu

przykładów z doświadczeń trzeciego sektora. W tym celu przeprowadzona

zostanie analiza materiałów źródłowych, seminarium eksperckie oraz badania jakościowe

(zogniskowane wywiady grupowe w czterech grupach respondentów

pracujących w organizacjach pozarządowych które jednocześnie należą do grup

społecznych defaworyzowanych na regularnym rynku pracy: osoby niepełnosprawne;

kobiety, które znalazły pracę w trzecim sektorze po zakończeniu urlopu macierzyńskiego;

osoby młode; seniorzy).

W ramach projektu zorganizowana zostanie konferencja upowszechniająca wyniki

badań oraz opublikowany zostanie raport z badań.

Radni a współpraca między organizacjami pozarządowymi i administracją

publiczną

Celem projektu jest zbadanie rzeczywistego miejsca radnych (powiatowych, gminnych

i wojewódzkich) i ich wpływ na kształtowanie się relacji między organizacjami

pozarządowymi a administracją publiczną na szczeblu samorządowym. Ponadto planowane

badanie jakościowe (wywiady swobodne) ma na celu odpowiedź na pytanie,

jak radni sami sytuują się wobec administracji samorządowej i organizacji pozarządowych.

Fundacja Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Samopomocowych „BORIS”

ul. Nowolipie 25 b, 01-011 Warszawa

tel./fax: (0-22) 838-39-82

tel.: (0-22) 838-26-72

www.boris.org.pl

BORIS jest niezależną organizacją pozarządową, która wspiera wszelką aktywność

obywatelską – w tym organizacje pozarządowe oraz inicjatywy społeczne – w ich

działaniach na rzecz dobra publicznego.

Działania:

informacja, poradnictwo, konsultacje, szkolenia, publikacje i tworzenie koalicji lokalnych.

Boris realizuje m.in. Pozarządową Agencję Ewaluacji i Rozwoju.

Beneficjenci projektu:

liderzy organizacji pozarządowych

ewaluatorzy – ludzi profesjonalnie zajmujących się ewaluacją działań organizacji

pozarządowych

sponsorzy, grantodawcy

Głównym celem Pozarządowej Agencji Ewaluacji I Rozwoju jest zwiększenie efektywności

rozwiązywania problemów społecznych przez organizacje pozarządowe

i inicjatywy obywatelskie, dzięki zastosowaniu monitoringu i ewaluacji jako podstawowych

narzędzi podnoszenia jakości usług.

- 129 -

More magazines by this user
Similar magazines